i Buikpijn, en niets te vinden? Patiënt heeft alleen angst EENjSSStf V00KyP bestaande scholen •lijven in •voortgezet onderwijs CNV: belastingen 3n gasprijs mogen na offer jiiet omhoog £cidóe Sotwo/nt T ariefsver laging specialisten van de hand gewezen I weer BR -BINNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 7 toodgehalte in benzine omlaag iEN HAAG Staatssecretaris Lambers iiilieu) heeft van de Centrale Raad voor lilieuhygiëne het groene licht gekregen m het loodgehalte in benzine van 0,4 aar 0,15 gram per liter te verlagen. De jaad vindt wel dat raffinaderijen hun foduktieproces voor de maatregel binnen ier jaar moeten aanpassen. Dat de prijs por de maatregel omhoog gaat moet ge ien het belang van de volksgezondheid p de koop toe genomen worden, aldus de aad. De Raad beveelt Lambers ook aan I onderzoeken of het benzeengehalte in enzine omlaag kan. Deze stof heeft kan- prverwekkende eigenschappen. Lambers ;il vanaf 1 januari een heffing op brand- offen om daarmee maatregelen tegen ichtvervuiling te betalen. Op die manier lil zij enkele miljoenen guldens binnen- alen. Schip zinkt na aanvaring NIJMEGEN Door een aanvaring is gis teren een 800 ton metend motorschip geladen met zout ge zonken op het Maas- Waalkanaal ter hoog te van Nijmegen. Een tanker met chemi sche benzine, die bij de aanvaring betrok ken was, liep wel averij op, maar bleek niet lek geslagen te zijn. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Gasbaten vallen zes miljard gulden tegen DEN HAAG De opbrengsten voor de overheid uit de verkoop van aardgas belopen dit jaar onge veer twintig miljard gulden en vallen daarmee ruim zes miljard gulden tegen. De mindere op brengst van het aardgas komt voort uit een veel lagere afzet, die twaalf miljard kubieke meter la ger uitkomt dan geraamd. Dit heeft minister Ter louw (Economische Zaken) in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Terlouw liet weten dat de rege ring om de eigen inkomsten te vergroten wel meer gas kan aanbieden, vooral voor verkoop naar het buitenland, maar dat dat gas niet tegen een redelijke prijs is af te zetten. Die situatie zal nog tot l?et eind van de tachtiger jaren blijven, al dus Terlouw. Tot nu toe werd rekening gehouden met een mindere afzet van zeven miljard kubieke meter. D'Anconaweer in Eerste Kamer De vroegere staatsse cretaris van sociale za ken, Hedy d'Ancona (PvdA), is gisteren beë digd tot lid van de Eerste Kamer. D'Anco na, die al eerder sena tor was, neemt de plaats in van de Am sterdamse rechter Cnoop Koopmans, die gekozen is tot gemeen teraadslid in Amster dam. ■erhalingsweigeraar rijgt zes weken cel 9r M' EN HAAG Het Hoog Mili ar Gerechtshof in Den Haag peft de 27-jarige Amersfoort- herhalingsweigeraar Gay an Malsen gisteren veroor- reld tot zes weken celstraf, n Malsen, een ex-dienst- (ichtig sergeant, weigerde vo- jaar tot twee keer toe op te men bij een herhalingsoefe- ing, omdat hij militaire dienst jet langer met zijn geweten overeenstemming te bren- tn. Hij weigerde ook een be- >ep te doen op de Wet Gewe- insbezwaren Militaire Dienst. >e Krijgsraad had hem tot vee weken cel veroordeeld, egen dat vonnis gingen zowel an Malsen als de militaire inklager in beroep. Zes ienstplichtigen hebben van et HMG een week celstraf ekregen omdat zij hadden op- eroepen om op 21 november >81 in uniform te demonstre- »n tegen kernwapens. Een ze- ende militair kreeg twee we- AMSTERDAM Nekpijn waarvoor de arts geen or ganische verklaring kan vinden, komt voort uit woede en agressie, ondui delijke buikpijn uit angst en onverklaarbare lage rugpijn is een gevolg van teleurstelling, machteloos heid en verdriet. Er be staat dus verband tussen bepaalde medisch onver klaarbare pijnen en emo ties. Dat concludeert de Haarlemse huisarts W. Oosterhuis in zijn proef schrift „Nekpijn, buikpijn, rugpijn, positieve aanwij zingen uit negatieve be vindingen". Oosterhuis meent dat een arts zonder groot risico voor de pa tiënt kan afzien van verder medisch onderzoek als hij geen lichamelijke afwijking heeft kunnen vinden bij iemand die rug-, buik-, of nekpijn heeft. Althans, als blijkt dat er een verband bestaat met agressie of angst. De huisarts (52), die op 9 sep tember promoveert en sinds 1973 ook wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het In stituut voor Huisartsgenees kunde aan de universiteit van Amsterdam is, heeft het ver band bij een aantal van zijn patiënten en bij die van een aantal andere artsen geconsta teerd. Zijn onderzoek omvatte 88 patiënten. Volgens Oosterhuis maken rug-, buik- en nekpijnklachten 15-50 procent van het totaal aantal klachten bij huisartsen uit. Mensen die deze pijnen hebben zonder dat de arts kan zeggen waar het aan ligt, zijn lichamelijk dus niet ziek, maar het zijn beslist geen simulan ten, aldus Oosterhuis gisteren op een persbijeenkomst. Ze hebben wel degelijk pijn en kunnen wel degelijk een tijdje niet werken. Als Oosterhuis' opvatting in bredere medische kringen overgenomen wordt, betekent dat dat veel minder patiënten naar specialisten doorgestuurd hoeven te worden. Hij grapte dan ook: „De specialisten zul len mijn onderzoek wel als „onverantwoordelijk" afdoen". De arts haalde enkele voor beelden aan van mensen die ten onrechte geopereerd zijn aan hun volkomen gezonde blindedarm. Hij meent echter dat nog veel meer mensen ten onrechte geopereerd worden. De patiënten die niet (meer) naar de specialist doorverwe zen worden hoeven ook be paald niet naar de psychiater. ..Kalmeer, neem een pilletje, stel de mensen gerust" is veel beter dan doorsturen als je niet weet waarom de patiënt nek-, buik-, of rugpijn heeft. Als hij weet dat het verband tussen emoties en pijnen bestaat, kan dat de „genezing" bevorderen. De patiënt moet gewoon uit zieken", aldus de huisarts. 3de| (Vervolg van de voorpagina) éx«TRECHT Om te beginnen wil het CNV 2,5 procent per jaar ileveren voor het scheppen van arbeidsplaatsen. Dat zal vooral rn-koeten gebeuren via arbeidstijdverkorting, maar in sectoren r^pjfaarin dit niet uitvoerbaar is Komen investeringsloon en een lerkgelegenheidsfonds in aanmerking. De andere 2,5 procent loet dienen om te voorkomen, dat de regering belastingen en larcfemies verhoogt, welke verhoging nu in de verwachting ligt. Jet systeem zelf van de prijscompensatie wil het CNV niet op- -HQven (evenmin als de FNV). Is de prijscompensatie in enig jaar iger dan 5 procent, dan zal een andere verdeling nodig zijn. Het NV heeft nog geen inzicht hoe groot het koopkrachtverlies oor de onderscheidene inkomensgroepen zou wofden door zijn lan. Wel staat het er op, dat de laagst betaalden worden ont- en, zeker als een gezin van één minimum inkomen moet rond omen. Ie vakcentrale stelt zich voor, dat een en ander in een sociaal jntract wordt vastgelegd. De werkgevers zullen spijkerharde aezeggingen moeten doen voor banenscheppende maatregelen, aarna moet de regering beloven, dat zij de koppeling van de nen in de bedrijven met de salarissen bij de overheid en met e uitkeringen handhaaft, dat zij de totale collectieve lastendruk belastingen, premies, gemeentelijke heffingen, energieprijzen) iet zal verhogen, dat zij een terughoudend prijs- en huurbeleid il voeren en dat zij de werkgelegenheid zal bevorderen, let CNV vindt, dat tot zijn plan vrije onderhandelingen beho- ?n. „Het kabinet heeft ons steeds voorgehouden, dat wij onze Igen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik geloof toch wel, at wij onze goede wil hebben getoond", aldus Van der Meulen. Een loonmaatregel waarvan beweerd wordt, dat die eigen- jk al klaar ligt zou in flagrante strijd zijn met wat het kabi- •et van ons verlangt. Op de dag, waarop wij ons plan afrondden, esloot het kabinet eenzijdig, zonder overleg met wie dan ook, et inkomen van onder anderen de ambtenaren te bevriezen, n toen wij, geheel in de lijn van ons al jarenlang bestaand be id. hiertegen fel protesteerden, kwamen Van Agt en Van der ;ee met kwalificaties als „radio-lawaai-papegaai" en „kotsmis- lijk". Dergelijke uitlatingen zijn misplaatst, desastreus voor de rhoudingen en ronduit beledigend", aldus een verontwaardig- Van der Meulen. Kt' r H t Minister Rood bij politie Amsterdam Minister Rood van binnenland se zaken bracht gisteren een bezoek aan het politiebureau in de Amsterdamse Warmoes straat. Bij de ingang werd hij begroet door hoofdcommissa ris Valken (rechts). Burgemees ter Polak staat naast Valken. NAVO test aanvoerlijnen West-Duitsland HILVERSUM Generaal Ro- gers, de opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten, heeft vandaag in Napels offi cieel het startsein gegeven voor de reeks najaarsoefenin gen die in West-Europa wor den gehouden. Belangrijk on derdeel van de maoeuvres is een grote verplaatsingsoefe ning van het Amerikaanse le ger, waarbij zo'n 19.000 man zijn betrokken. Voor een deel speelt deze oefening zich op Nederlands grondgebied af, waarbij met name de Luchtha ven Schiphol, de vliegbasis Woensdrecht, de Amsterdamse Westhaven en het oefenter rein De Vlasakkers bij Amers foort zijn betrokken. De oefe- ninig is de jaarlijkse test van de aanvoer- en communicatie lijnen die nodig zijn wanneer de Verenigde Staten in geval van crisissituaties of verhoog de spanningen tussen Oost en West extra mankracht en ma terieel naar het front in West- Duitsland willen brengen. Onbeslist duel tussen Solidariteit en Jaruzelski De manifestaties rond de herdenking van de akkoorden van Gdansk, die hadden moeten aantonen op hoeveel aan hang de verboden vakbond Solidariteit bij de Poolse bevol king nog kan rekenen, hebben geen winnaars maar evenmin duidelijke verliezers opgeleverd. De militaire machthebbers zijn er niet in geslaagd de manifestaties die Solidariteit had gepland te voorkomen. Maar de gebeurtenissen hebben ook weer niet die omvang gehad om de regering van generaal Jaruzelski tot concessies te bewegen, zoals de vakbond had gehoopt. Integendeel, de regering beroemt zich erop dat zij de orde ferm in de hand heeft weten te houden. Haar eerste prioriteit was dan ook om de toestand onder controle te hou den, liever -dan een vorm van samenwerking met de bond aan te gaan waardoor er voor de Polen weer enig perspectief zou ontstaan. JARUZELSKI is er alles aan gelegen een herhaling van het experiment met Solidariteit te voorkomen, zoals dat zich ruim een jaar lang kon ontwikkelen. De keerzijde van die politiek is echter dat hij de Polen niet meekrijgt om het land er weer economisch bovenop te helpen. Integendeel, nu de onenigheid voortduurt ziet het er naar uit dat het Polen de komende tijd nog veel slechter zal gaan. In Solidariteit zelf zal de harde wijze waarop de regering de vreedzame acties heeft willen voorkomen, het broze even wicht tussen radicalen en gematigden nu wel eens voorgoed kunnen verstoren. De voorstanders van verheviging van de strijd met de regering zouden de overhand kunnen krijgen, te meer daar de verboden vakbond nog altijd op grote steun van de bevolking kan rekenen. Dat laatste is door de acties van deze week wel bewezen. Solidariteit is ondanks de arres taties van haar voormannen een springlevende realiteit en zal de machthebbers in Warschau, er blijvend aan herinne ren dat zij onderdrukkers van hun eigen volk zijn. UTRECHT Een algemene tariefsverlaging voor specialis ten moet worden afgewezen. Artsen die een relatief laag in komen hebben worden door zo'n tariefsverlaging even zwaar getroffen als collega's die veel te veel verdienen. Dat concludeert de commissie structuur honorering medische specialisten in haar eindrap port. De commissie kiest voor een systeem van „degressieve" ta rieven: specialisten krijgen per verrichting minder naarmate ze meer declareren. Daarmee moeten de restinkomens per specialisme (het bedrag waar mee de specialisten gemiddeld boven het voor hen vastgestel de norminkomen zitten) wor den weggewerkt. Het gemid delde „teveel" voor alle spe cialisten samen was 65.000 g il den. De commissie vindt de invoe ring van het dienstverband voor medische specialisten on der de huidige omstandighe den niet aan te bevelen. „Eerst moeten er nog allerlei maatre gelen worden genomen die de voordelen opleveren die ervan worden verwacht". Het dienst verband in een ziekenhuis heeft, aldus de commissie, niet geleid tot kostenbeperkingen en beperking van de „con sumptie" van voorzieningen. Ook was er geen grotere doel matigheid of betere organisa- H 1 [Vervolg van de voorpagina) vEN HAAG Minister - Vetman verzekert dat bij verdeling van het ver- •lgonderwijs in midden- bovenschool geen be- laande scholen zullen lerdwijnen om daarvoor pnjieuwe scholen in de ilaats te stellen. „Het jpjiieuwe onderwijs zal wor- jen gerealiseerd vanuit de n bestaande scholen en door aanwezige leerkrach- "oor de a.v.o./v.w.o.-opleidin- jen is gekozen voor een drieja- ige cursusduur met 2 niveaus: -j 3-jarig a.v.o. (het huidige Ia.v.o.), samen met de mid- lenschool dus zes jaar voortge- let onderwijs, met een verbe- Jerde aansluiting op het HBO; 3-jarig v.w.o., dat aansluiting •eft op het wetenschappelijk jnderwijs. Een vierde jaar kan worden gebruikt om voor een ntal vakken (Latijn en Daarnaast zullen ook afzon derlijke v.w.o.-scholen (gym nasia) mogelijk blijven. Leer lingen die na deze opleidingen niet verder willen studeren, kunnen maximaal twee be roepsgerichte (economisch-ad- ministratief) vakken in het eindexamenpakket opnemen. De verplichte kernvakken zijn: Nederlands. Engels. Duits of Frans, onderdelen uit ge schiedenis. economie, aard rijkskunde en maatschappij leer, wiskunde en onderdelen van natuurkunde, expressie vakken en lichamelijke oefe ning. Daarnaast kan de leer ling een aantal kernvakken zelf kiezen. Beroepsonderwijs Er zullen drie typen van be roepsonderwijs komen: het kort beroepsonderwijs (2-jarig, te vergelijken met het huidige kort-m.b.o.) voor alle leerlingen die op de midden school aan de minimumeisen heeft voldaan. Voor degenen die daar niet aan hebben vol daan, bestaat de mogelijkheid van smalle, vakgerichte oplei dingen; een eenjarige vakopleiding, die aansluit op het kort be roepsonderwijs; lang beroepsonderwijs, met een 3- of 4-jarige cursusduur, toegankelijk voor degenen die daartoe op de middenschool een advies ontvangen. Het beroepsonderwijs wordt in de nota in vier sectoren ver deeld: Economie/commercie- /bestuur, techniek, landbouw en maatschappelijke dienst verlening. De kosten van het nieuwe on derwijs zullen volgens Deet- man niet hoger zijn dan die van het huidige stelsel. Dat wordt volgens Deetman be reikt door onder meer de af schaffing van het zitten blij ven op de middenschool (al kan in sommige gevallen een uitzondering worden ge maakt), beperking daarvan in het vervolgonderwijs, en de grotere doelmatigheid van het nieuwe stelsel. Bezuinigen hoger onderwijs kost drieduizend banen (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De besparin gen in het wetenschappelijk onderwijs, die in 1987 zullen oplopen tot een kwart miljard gulden, zullen 2500 tot 3000 volledige arbeidsplaatsen gaan kosten. Studierichtingen, waar in 1990 minder dan 250 stu denten ingeschreven zullen zijn, komen volgens minister Deetman (Onderwijs) in aan merking om te worden opge heven. Dit schrijft de bewindsman in een nota waarin hij aangeeft op welke wijze het weten schappelijk onderwijs moet be zuinigen door een betere taak verdeling. De instellingen in de Randstad zullen zwaarder moeten bloeden dan de ande re, zo laat hij weten. De klein ste instellingen zullen zoveel mogelijk worden ontzien. Deetman wil over het verlies van arbeidsplaatsen op korte termijn overleg plegen met de personeelsorganisaties en vak bonden. Naast het opheffen van de kleine studierichtingen, wil Deetman ook af van die facul teiten. waar de kwaliteit van het onderwijs te wensen over laat, of waar de behoefte aan afgestudeerden lager is dan het aanbod aan afgestudeer- De besparingen die de minis ter van de instellingen ver langt, moeten voor 35 tot 40 procent komen van de studie richtingen geneeskunde en de academische ziekenhuizen ge zamenlijk. Uiteindelijk zal het hier gaan om een bedrag van ongeveer honderd miljoen gul den per jaar. Een speciale commissie, ge vormd uit vertegenwoordigers van universiteiten en academi sche ziekenhuizen, moet voor maart van het volgend jaar met voorstellen komen over de wijze waarop de taakverde ling binnen de instellingen de noodzakelijke bezuihigingen zal opleveren. ADVERTENTIE Restaurant De WoEliqE Baren Meerkreuk 1* 2377 VA Oude Wetering Tel.: 01713-5100- 2363 In de tekst van onze advertentie in de witte weekbladen in de Veen- en Rijnstreek is een hinderlijke zetfout geslopen m.b.t. de tijd dat wij open dag houden i.v.m. de opening van ons nieuwe bedrijf. De juiste tijd van deze open dag is 2 SEPTEMBER VAN 17.00 UUR - 21.00 UUR Nederland moet stapelplaats worden voor internationaal handelsverkeer RIJSWIJK De werkgele genheid staat in het vervoer onder grote druk. De concur rentiepositie van de Neder landse lucht- en zeehavens wordt aangetast, terwijl het wegvervoer werkt onder moeilijke omstandigheden. Po gingen om zicht te krijgen op de mogelijkheden van meer uitvoer van diensten stuiten op het feit dat van de interna tionale dienstverlening nau welijks iets bekend is. aldus drs. J. J. M. Oostenbrink, alge meen secretaris van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam en voorzitter van de stuurgroep dienstenon- derzoek, gisteren op een sym posium „vervoer in de jaren tachtig" in Rijswijk. Het is tijd dat daar verande ring in komt, want afbakening en indeling van internationaal verhandelde diensten is niet beschikbaar, statistische infor matie ontbreekt, een theore tisch en/of methodologisch ka der als leidraad voor onder zoek is er evenmin. Daarom gaat de stuurgroep dienstenonderzoek de functie van Nederland als stapelplaats onderzoeken. De bedoeling is dat eveneens kansen voor de toekomst worden aangegeven. Deze stapelplaatsfunctie, waar in Nederland traditioneel sterk is, moet het geheel van facetten van het internationaal handelsverkeer omvatten. waarbij vele hoogwaardige dienstensectoren zijn betrok ken als groothandel, tussen handel, wegvervoer, zeevaart, binnenvaart, luchtvaart, expe diteurs, cargadoors, veem- en pakhuisbedrijven, communica tiebedrijven. verzekeringsbe drijven, banken en dergelijke, aldus Oostenbrink. ADVERTENTIE Groene Betaalcheques f.n pk Groene Betaalpas. Gegarandeerd tot f UK),- per cheque. Zonder kosten verkrijgbaar bij alle banken en spaarbanken van Nederland. Zonnige perioden DE BILT De komende da gen zal het weer een aanmer kelijke verbetering ondergaan. Tot en met zondag moet gere kend worden op droog weer met zonnige perioden. De tem peratuur loopt hierbij op tot waarden rond de 21 graden. Wij hebben deze weersverbe- lering te danken aan een ho- gedrukgebied ten zuidwesten van Ierland dat zijn invloed naar Europa uitbreidt. Ook Frankrijk, Duitsland en de Al penlanden profiteren van deze weersverbetering, terwijl de regen beperkt zal blijven tot Schotland en Scandinavië. In het Middellandse zeegebied zorgt een depressie boven Cor sica voor regen aan de Ita liaanse Riviera. De regenkan sen bij ons nemen na het weekeinde weer toe. Weersgesteldheid i gisfwen^ temp temp i Oen Helder Vltssmgen Z -Limburg Aberdeen Barcelona Klagenfurt Kopenhagen zw bew zw bew. 20 13 Or on bew 19 8 0 it Luxemburg regen Madrid Malaga on bew 24 to 14 n onbew 18 10 2 n rw bew. 2S 16 1 mist 17 9 bew 20 15 e bew 22 19 V bew 29 22 O n»m bew. 31 -0.1 rrtm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 7