Waterbos moet sluiten an Leeuwen stapt uit PvdA-fractie =t Ri jksuitker ing voor tuinders REGIOMOURINAAL ,mmy s lieu we voor i loop TT ENERGIEVERBRUIK 0.01 RIJST DE PAN UIT Handtekeningen voor fietscrossterrein LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 5 UJNSBURG Zo ïeb je een auto en zo de luimakende rierwieler weer ver dwenen. Dat o ver- wam Emmy den ïeyer uit Rijnsburg \nlangs toen zij bood- :happen wilde gaan loen en ze haar auto iet meer voor het tuis zag staan. Na een yrgvuldige speur- ?ht door de garage op straat, werd Aanlief in paniek op gebeld. „Ik dacht dat hij misschien mijn fode Daf had meege nomen vertelt Emjpy den Heyer. \tan Nico had „helaas" lijn eigen automobiel meegenomen, maar kon vel vertellen dat hij 's morgens vroeg nog langs ,het rode gevaarte" van lijn vrouw was gelopen. 'rijvrel onmiddellijk na et telefoongesprek tracht een groep kinde- ■n enige duidelijkheid 'e zaak. „Tante lm my, er kwam een iele grote grijper en die tee ft uw Dafje meegeno- oen Na verdere inspec tie op straat bleek op de plaats waar de auto had gestaan, inderdaad een perg glas te liggen. hefien buurvrouw bracht saj/e oplossing. Toen Emmy chjjie morgen op zolder aan jn.(iet werk was, was een eryrachtauto met de naam enJfan een sloopbedrijf uit jrcjj/e omgeving voorgere- ~ar(/en die het dierbare ver- e\joermiddel van Emmy ïn ietwat ruw had opgepakt [je_p/j op de vrachtauto had „eftegooid. De buurvrouw, en die dacht dat de auto aan ns^ervanging toe was, zag reen kwaad in het ge beuren en liet de slopers begaan. \ia deze „tip" van de tuur vrouw werd direct Ie politie ingeschakeld. )eze vond de auto van ïmmy, waar inmiddels tiet veel meer van over Vas. inderdaad op het loopterrein in de buurt, let daaropvolgende on- lerzoek deed vervolgens Ie aap uit de mouw ko nen. In de straat waar Hm my woont, stond na- nelijk nog een rode Daf, ij het van een ander ype en in een aanzien- ijk slechtere staat verke- end. De eigenaresse tier van had opdracht ge leven om het ding weg e laten halen, omdat de 'Anderen uit de buurt er nmiddels een clubhuis an hadden gemaakt en Ie Daf zonder ramen n ruiten nog wel eens i are snijwonden kon 'eroorzaken. Maar wie tad er nu verwacht dat r nog een rode Daf in iezelfde straat zou staan? Ie slopers in ieder geval tiet. Zij hadden de ver teerde auto, zonder ver- Ie re informatie, opge- takt, ingedeukt en mee genomen. Va enige onderhandelin gen met de sloperij, treeg Emmy een schade vergoeding en hiermee verd de volgende dag veer een andere Daf 33 'ekocht, waar met grote etters „NIET VOOR DE tLOOP" opgeschilderd het vervolg te voorko- n", aldus Emmy. „Woelige Baren" officieel open OUDE WETERING Het spiksplinternieuwe restau rant „De Woelige Baren" aan het Braassemermeer in Oude Wetering is gisteren officieel in gebruik geno men. Het prachtige restaurant met vanuit alle ruimten uitzicht op een 4000 vierkante meter grote heemtuin en daarachter het Braassemermeer is uniek qua uit zicht, vormgeving en interieur. Het moderne interieur van het restaurant kenmerkt zich door een vast kleur- patroon: grijswit, blauw en bordeauxrood. In het café- restaurant staan originele antieke kasten, welke goed tot hun recht komen. Deze kasten en ook de prachtige schilderijen aan de wand zijn tevens bedoeld als ver- koopobjekten. Vermeldenswaard is voorts dat alle werkzaamheden aan het nieuwe restaurant volledig door Alkemadese bedrijven zijn uitgevoerd. Vanavond houden de eigenaars, mevrouw Schouten van der Linden, Martin en Nel Schouten en bedrijfslei der Bob Gans open huis. Van vijf tot negen uur krijgen alle belangstellenden de gelegenheid het restaurant te bezichtigen. Problemen rond huisvesting Jenaplanschool LISSE De Lissese gemeenteraad heeft het voorstel van het college van B en W om de te stichten Jenaplanschool te huisves ten in de lokalen van de voormalige Wildeling unaniem van de hand gewezen. De vertegenwoordigers van de verschillende fracties in de gemeenteraad wezen er de wethouder van onder wijs, mevrouw Meulemans-Seelen, op dat de plannen van het college grote onrust teweeg hebben gebracht bij de instellingen die thans in de lokalen zijn gehuisvest. Weliswaar delen B en W in hun voorstel mee dat zij in overleg zullen treden met .de verschillende betrokken instellingen, maar met name het VVD-raadslid mevrouw Michels stelde gister avond tijdens de raadsvergadering dat het college het juiste tijd stip daarvoor allang voorbij heeft laten gaan. Mevrouw Meule- mans gaf toe dat het punt van de huisvesting door het college niet geheel vlekkeloos is behandeld. Zij beklemtoonde echter dat de gemeenteraad met zijn verzet een opgelegde kans om spoedig een Jenaplanschool van de grond te krijgen, laat liggen. Overi gens zegde zij toe spoedig met een nieuw voorstel tot huisvesting te komen. Schaaktoernooi luidt oranjefeesten in VALKENBURG Een sehaaktoer- nooi luidt de woensdag 8 en donder dag 9 september te houden paarden markt en oranjefeesten in Valkenburg in. Het toernooi wordt vanavond van af half acht gehouden in het Tref punt. Zaterdag 4 september is er van af twee uur ringrijden voor paard en tilbury in de Burg. Lotsystraat. 's A- vonds om zes uur kan iedere Valken burger meedoen aan een hengelwed- strijd. Maandag 6 september staat een open tafeltennistoernooi in het Dorps huis op het programma. Vanaf half zeven. Tevens is er die dat een stra- tenloop door het Joght vanaf zeven uur. Gestart wordt bij de Valken- horstschool. RIJNSBURG VALKEN BURG Gelijk na de vergadering van het alge meen bestuur van zwem bad „het Waterbos" is de verwarming van het bui tenbad uitgezet, omdat het bestuur besloten had het buitenbad a la minute voor het publiek te slui ten. De voorspelde weers omstandigheden en het weer van de afgelopen da gen met daarbij het zeer bescheiden bezoek, droe gen tot deze beslissing bij. Gezien het enorme ener gieverbruik vond men het beter maar gelijk tot slui ting over te gaan. De voorzitter van „het Water bos", mevrouw A. de Haas, deelde mee, dat de firma Po thoven het energieverbruik van het complex gaat bekijken en welke besparingen hierop toegepast kunnen worden. Zij zullen een inventarisatie ma ken en aan de hand hiervan zal het bestuur kijken waarop het beste bespaard kan worden en waarmee. De heer G. Vis ser chef financiën deelde mee, dat de subsidie voor de afdek- deken toegekend was en dat er f 42.500,- op de rekening van het zwembad was overge maakt. Het buitenbad heeft bijna 100.000 bezoekers binnen zijn hekken gehad. Dat hier ook het warme weer toe bijgedra gen heeft, onderkende men graag, maar tevens hoopte men, dat zich dit volgend jaar zou continuëren. De opbrengst van het buitengebeuren was in ieder geval 40.000,- meer dan vorig jaar. B en W van Rijnsburg hebben het bestuur van het Waterbos gevraagd te proberen het geraamde tekort voor 1983 met 10 te verklei nen. Deze bezuiniging van 70.000,- werd gevonden door de tarieven voor 1983 te ver hogen en op enkele posten in de begroting te schrappen. De begroting voor 1983 werd door het bestuur goedgekeurd. Voor het volgen van zwemlessen zal een nieuw systeem ingevoerd worden, wat de administratie ve handelingen zal vereenvou digen en het voor de zwemles klant overzichtelijker zal ma ken. Directeur Janssen vroeg een semafoon aan te schaffen en hierin werd door het be stuur gelijk voorzien. Een goe de stofzuiger voor de buitenba den is zijn volgende wens. Hierover zal in de toekomst gepraat worden. Aan het eind van de vergadering en tevens het eind van de vierjaarlijkse zittingsperiode bedankte me vrouw de Haas enkele be stuursleden (tevens raadsle den) die niet meer in het be stuur zullen terugkeren. De particulieren blijven gewoon zitten. Burgemeester Gerrits neemt de petitie in ontvangst. LISSE Namens de fietscrossertjes in Lisse overhandigde me vrouw M. Timmers gistermiddag een petitie met 1100 handteke ningen aan burgemeester Gerrits van Lisse. In die petitie wordt gepleit voor het aanwijzen van een oefenfietscrossterrein in Lis se. Mevrouw Timmers werd op het parkeerterrein bij het gemeen tehuis vergezeld door ongeveer 50 fietscrossertjes, in leeftijd va riërend van 6 tot 14 jaar. De fietscrossers in Lisse hebben tot nu toe altijd gebruik kunnen maken van bouwterreinen om te oefe nen, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op korte termijn zal nog geen nieuw terrein beschikbaar zijn, maar burgemeester Berends zegde toe dat de zaak binnen afzienbare tijd door de gemeente in ogenschouw zal worden genomen. De petitie is te vens een brief gericht aan het college van B en W en de ge meenteraad. Martijn, de zoon van Emmy en zijn vriendje Hans op de motorkap van de nieuwe Daf 33, dit maal een groene. Actie voor meer zwemgelegenheid in Rijnsaterwoude RIJNSATERWOUDE Er moeten voor de jeugd meer mogelijkheden ko men om te zwemmen in de gemeentehaven van Rijnsaterwoude. Een ac tiegroep, die 217 handte keningen had verzameld bepleitte dat gisteravond tijdens het spreekrecht op de goed bezochte laatste raadsvergadering in de oude samenstelling van de gemeenteraad in Rijnsa terwoude. De raad was het eens met het college dat het onverantwoord is om in een haven te zwem men. Rijnsaterwoude ligt aan een groot water maar de be reikbaarheid voor zwemmers en vissers is gering. Dit is al lange tijd een onderwerp van gesprek en vele suggesties zijn al ter tafel geweest. Een stei ger aan de Breekade vond de voorzitter niet verantwoord omdat bij ongelukken de ge meente aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Over dit probleem en over de regels die in de haven gelden, alsmedé de taak van de havenmeester daarin, zal een openbare hoor zitting gehouden worden. Te vens zal er een nota zwemaan- gelegenheden komen waarin alle mogelijkheden en verant woordelijkheden uit de doeken zullen worden gedaan. Kerststallen De vereniging Het Oude Raadhuis in Warmond heeft het plan dit jaar tijdens de kersttijd een expositie in te richten met kerststallen. Er zijn reeds enige toezeggin gen binnen en de vereniging doet nu een dringend be roep op degenen die in het bezit zijn van een originele kerststal, deze met kerstmis uit te lenen aan Het Oude Raadhuis om zo'n expositie mogelijk te maken. Dege nen die hun kerststal beschikbaar willen stellen, moe ten voor 15 september contact opnemen met Carla Sik- king, Dorpstraat 38 in Warmond, tel.017 11-11109. Uit de aanbiedingen wordt een selectie gemaakt om een zo veelzijdig mogelijke tentoonstelling te kunnen samen stellen. Paalzitten Voor de paalzitwedstrijd, die in het kader van de jaar markt in Alphen aan den Rijn wordt gehouden en die dinsdag 14,september om acht uur 's avonds begint, kan men zich opgeven bij jongerencentrum Madonna, Prins Hendrikstraat 1, telefoon 92879. De wedstrijd duurt tot woensdagavond 15 september acht uur. Bazar Leythenrode Verpleegtehuis „Leythenrode" in Leiderdorp houdt 27 oktober weer een bazar. Attracties zijn een rommel markt en een boekenmarkt. Goederen voor deze markt kunnen bij de receptie van het verpleegtehuis aan de Hoogmadeseweg 55 worden bezorgd. Vooral naar boe ken is veel vraag. Goederen transport Door acties in Leimuiden, Alkemade, Langeraar en Wil- dervank is het weer mogelijk om omstreeks 20 september een vrachtwagen met goederen uit de Rijnstreek naar Po len te zenden. In Polen is namelijk nog steeds een groot gebrek aan kleding, schoenen, zeep, medicijnen en derge lijke. Vrijwillige chauffeurs zullen deze goederen in de dorpen Osno en Lagodrin afleveren. Voor het optimaal slagen van het transport is men druk bezig met het verzamelen en verzendingsklaar maken van de goederen. Degene die goederen of diensten beschikbaar willen stellen is bij de volgende adressen welkom: familie van de Pruik, Acacialaan 32, Leimuiden tel. 01721-8637. Familie Meynders, Van Harteveltstraat 22 Oude Wetering -Roeloefarendsveen tel. 01713-3931. Familie Bax, Dosin- straat 11, Langeraar tel. 01722-2975. Bloemschikken Onder leiding van mevrouw Van Leeuwen gaat 5 okto ber een bloemschikcursus in het clubgebouw van speel tuinvereniging Marijke aan de Crocussenstraat in Lis se van start. De cursus omvat tien lessen van elk twee uur van acht tot tien uur). Deelnemers aan de cursus kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 02521 - 14167. Politiek café Het CDA Lisse houdt morgen een politiek café in „De Beurs" aan de Haven. De bijeenkomst staat in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA- kamerlid J. de Boer zal vanaf acht uur van gedachten wis selen met bezoekers van het politiek café. Afscheidsreceptie Na gedurende zestien jaar wethouder van Oegstgeest te zijn geweest, heeft de heer J.J. Thorn deze functie neergelegd. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt hem morgen van half vijf tot half zeven in het raad huis aan het Wilhelminapark een receptie aangeboden. Afscheid Met ingang van de nieuwe zittingsperiode van de gemeen teraad zal de heer J.G. Huigsloot geen deel meer uitmaken van het gemeentebestuur in Voorhout. De heer Huigsloot is dan 20 jaar raadslid geweest, waarvan 16 jaar tevens als wethouder. Ter gelegenheid daarvan zal aan de heer en mevrouw Huigsloot zaterdag een openbare receptie wor den aangeboden. De receptie wordt gehouden van half vijf tot zes uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Heren straat 71, Voorhout. Bingo De Zoeterwoudse drumfanfare „De Rijntamboers" or ganiseert morgenavond de eerste bingo van het nieuwe seizoen. Traditiegetrouw vindt dat cijferspel plaats in de Eendenkooi aan het Kooikerspad. Er zijn weer mooie prijzen te verdienen, zoals een draagbaar televi sietoestel, een koffiezetapparaat, een olielamp enzo voort. Ook wordt morgenavond een loterij gehouden met als hoofdprijs een barbecueset. De opbrengst van deze bingo-loterijavond is geheel bestemd voor het uni formenfonds. Iedereen is welkom. De bijeenkomst be gint om kwart over acht. Nieuw bestuur Na de jaarvergadering van de KPJ afdeling Aarlander- veen bestaat het bestuur uit: voorzitter John Koot, vice- voorzitter en sportcommissaris Paul Ubink, penningmees ter Hans Akerboom, secretaris Harry Woerde, districtsver tegenwoordiger Gijs Vergeer, D.S.O. Harry Hartveld. Ook werd er een nieuwe redaktiecommissie gekozen, daarin hebben zitting: Joke v.d. Post, Wilma v.d. Post, Yvonne v.d. Voorn en Jeanneth Verbey. OM MAATREGELEN VOOR ENERGIE BESPARING TE TREFFEN 'jjoORSCHOTEN De ifgoormalige PvdA-wethou- 1 £r ir. J. van Leeuwen eft te kennen gegeven et in de gemeenteraad willen terugkeren. Van el feeuwen is het oneens t let de gang van zaken ;ejnd de collegevorming. a ij stond op de nominatie l n in een volgend college ra. eer wethouder voor de rui fdA/PPR fractie te wor- v< Dinsdagavond be sloot deze fractie echter uit de onderhandelingen te stappen. De progressieven meenden dat Verklaring zij in vergelijking met het CDA te veel moesten inleve ren en een uitgeklede porte feuille zouden overhouden. Het besluit van de PvdA/PPR was voor Van Leeuwen reden om op te stappen. De voorma lige wethoduer was met frac tievoorzitter J. Visser zelf één van de onderhandelaars in de college vorm ing. Hij wordt in CDA en VVD hebben gisteren een verklaring uitgegeven waarin de partijen stellen de terugtrekking van de PvdA te betreuren. „Er was vrijwel overeenstemming tussen de drie partijen naar de zienswij ze van VVD en CDA. Alle drie hadden zij een portefeuil leverdeling in hoofdlijnen ge accepteerd. De nauwkeurige afbakening van de grens tus sen een tweetal portefeuilles is echter het breekpunt gewor den", aldus CDA en VVD in de verklaring. Volgens de twee partijen wilde de PvdA exacte overeenstemming over de afbakening vooraf, terwijl CDA en VVD de grensproble men gedurende een goed col legiaal bestuur wilden oplos sen. „Helaas is nu een einde gekomen aan het streven van alle partijen naar een college op zo breed mogelijke basis", aldus CDA en VVD. DEN HAAG Tuinders, die niet genoeg geld heb ben om te investeren in energiebesparing en dat ook niet met hulp van de overheid kunnen doen, zullen een uitkering krij gen van de Rijksgroepsre geling Zelfstandigen. Vol gens die regeling kunnen zij een tijdelijke toeslag op hun inkomen krijgen. Ook kunnen de tuinders een beroep doen op de overheid, borg te staan voor leningen die zij met de banken aangaan. Deze toezeggingen heeft mi nister De Koning (Landbouw en Visserij) gedaan aan het Landbouwschap. Het schap had de minister gevraagd meer te doen voor de tuinders. Dit omdat gebleken is dat veel tuinders niet in aanmerking komen voor een subsidie van de overheid op energiebespa rende investeringen als zij zelf geen geld hebben om te inves teren. De overheid stelde in 1981 300 miljoen gulden voor dit soort subsidies beschikbaar. De minister ging niet in op de wens van het schap, ook een gedeeltelijke afbraak van kas sen met een subsidie te steu nen. De Koning wil eerst wachten tot oktober, als het programma voor de aanvragen van subsidies voor energiebe sparende investeringen af loopt. Daarna wil hij zien hoe veel geld hij nog over heeft van de 300 miljoen gulden, en dat eventueel voor de afbraak subsidie gebruiken. De minister kwam het schap ook niet tegemoet bij de eis, het gastarief voor tuinders, die minder dan 30.000 kubieke meter gas per jaar gebruiken, te verlagen. Tuinders die on der deze grens zitten, betalen nu in plaats van een goedkoop gastarief voor tuinders, het ta rief voor gezinnen voor gas. Het schap wil de grens van 30.000 kubieke meter nu ver lagen. De minister heeft echter laten weten geen macht te hebben de negatieve houding ten opzichte van dit punt van de Gasunie en de gasbedrijven te breken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 5