Universiteit wordt „netwerk van rechten en plichten Zoeterwoude in tees ts temming Kinderpostzegels vanaf 6 oktober te koop weer Steun voor kleine veehouders REGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINl Frontale botsing KATWIJK Bij een fron tale botsing op de Wasse- naarseweg in Katwijk zijn gisteravond omstreeks acht uur twee jeugdige Katwij- kers gewond geraakt. Zij za ten in een auto die met hoge snelheid op de linker weg helft reed om geparkeerde auto's te ontwijken. Hierbij botste de auto frontaal tegen een tegemoetkomende auto, bestuurd door een 24-jarige Leidenaar. De Leidenaar bleef ongedeerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Kleine veehouders krijgen een directe inkomenssteun van 750 gulden per man. Daarnaast krijgen zij een subsidie op investeringen, die kan oplopen tot 1500 gulden. De veehouders moeten daarvoor niet meer dan 30 koeien heb ben, jonger zijn dan 65 jaar, voor 60 procent in de "melkveehouderij werk zaam zijn en minder dan 60.000 liter melk per jaar produceren. De boeren krijgen het geld uit 22 miljoen gulden, die de EEG ons land voor hulp aan kleine veehouders ter beschikking heeft gesteld. Over de besteding van de EEG-gelden zijn werkgevers en werknemers in het Land bouwschap en minister De Ko ning (Landbouw en Visserij) het gisteren eens geworden. De veehouders krijgen de 750 gulden nadat zij zelf een ver klaring hebben overgelegd, 2500 gulden in hun bedrijf te hebben geinvesteerd vanaf 1 januari 1981. Het geeft daarbij niet in wat. Via deze opzet zien de werknemersvertegen woordigers in het Landbouw schap, de Voedingsbonden FNV en CNV, hun wens inge lost voor een direkte inko menssteun voor de boeren. De steun aan investeringen voor de boeren zal niet alleen gegeven worden voor investe ringen in het bedrijf, maar ook voor de installatie van melk tanks en deelname aan onder wijs. Via deze opzet zien de werkgevers in de landbouw en de minister hun plannen voor de besteding van de EEG-gel- den gewaarborgd. „Er is dus sprake van een compromis", aldus een woordvoerder van het Landbouwschap. WET TWEEFASEN- STRUCTUUR IN WERKING LEIDEN De gemiddel de studieduur van een Leidse student is negen jaar, zo werd afgelopen april uit een onderzoek bekend. Binnenkort zijn andere berichten te ver wachten. Met ingang van 1 september is de wet Tweefasenstructuur in werking getreden. Dan is het uit met het vrije le ventje van de student. De studie moet in maximaal zes jaar af en zoniet dan moet hij of zij van het uni versitaire toneel verdwij nen. Hoe de nieuwe stu dent eruit zal gaan zien moet nog blijken. Zeker is' wel dat efficiëntie en planning een grote rol gaan spelen. Dit geldt ui teraard ook voor de facul teiten. Met de studiever korting is tevens stevig de bezem gehaald door di verse onderwijsprogram ma's. De ontspanningsver enigingen voor studenten hebben reeds kennis ge maakt met „de nieuwe student". Lidy-Anne van Westenbrugge, voorzitter van de Leidse studenten vereniging Quintus: „We hebben iets minder aan meldingen van eerstejaars dan voorgaande jaren. Op vallender is echter dat men grondiger over de gevolgen van het lidmaat schap nadenkt voor men zich aanmeldt". De stu dent weet goed waar hij aan begint". Wat de tweefasenstructuur voor universiteit en studenten betekent vertellen Anita Ax, werkzaam bij de dienst onder wijszaken en Stieneke Bou- huys-de Haan. studentende- kaan. Anita Ax is per 1 januari 1981 in dienst gekomen bij de Leidse universiteit, met onder meer als taak: zorgen dat de Stieneke Bouyhuis (links) en Anita Ax: „De vrijheid-blijheid gaat er vanaf". wet tweefasenstructuur per 1 september 1982 kon worden uitgevoerd op alle (subfacul teiten. En dit is „redelijk ge lukt, tot nog toe", aldus Anita. „Tot op het laatste moment hebben de universiteiten veel weerstand geboden tegen de wet. Maar toen het duidelijk werd dat het de minister me nens was met de uitvoering van de plannen is men hard aan de slag gegaan. De rech ten-faculteit was overigens al eerder met een vierjarig pro gramma begonnen. Geruchten dat sommige faculteiten nog niet helemaal klaar zijn voor de start zijn onjuist". Volwaardig De eerstejaars beginnen dit jaar allen aan een eenjarige propedeuse, waarover zij twee jaar maximaal mogen doen. Daarna is er een driejarig pro gramma, ook weer met een jaar uitloopmogelijkheid. „Dan heeft ieder een doctoraal di ploma op zak", aldus Anita Ax. „Vervolgens is er de twee de fase, die in de praktijk ech ter niet voor iedereen toegan kelijk zal zijn. Het College van Bestuur bekijkt hoeveel stu denten er per studierichting mogen doorstromen naar een vervolgopleiding". De ver volgcursussen variëren van le raren-, en beroepsopleidingen tot onderzoeksopleidingen. Vooralsnog is het zeker dat alle medicijnenstudenten een plaats krijgen in de tweede fase. Bij letteren wordt het aantal geschat op dertig pro cent. Doorstroming hangt af van de te verwachten werkge legenheid en van het beschik bare geld. Het pessimisme van velen over het gewicht van een eer- stefase diploma deelt Anita Ax niet: „Het is een volwaardig doctoraal examen en in feite verandert er niet eens zoveel. Rechtenstudenten volgen vrij wel hetzelfde programma als vroeger. Sommige studierich tingen hebben een andere aan pak gekozen. Zo heeft de Leidse letterenfaculteit het initiatief genomen om de stu dent een van de drie docto raaljaren naar vrije keuze te laten besteden. Zo is het bij voorbeeld mogelijk dat een student Nederlands een jaar Frans gaat doen". Informatheek Met de gevolgen van het nieu we studieprogram voor de stu denten houdt studentendekaan Stieneke Bouhuys-de Haan zich onder meer bezig. Zij dient studenten in de letteren en pedagogie en andragogie van advies: „Die begeleiding gebeurt nu veel intensiever dan vroeger", vindt zij. „En, dat is in het belang van beide partijen. De student moet we ten waar hij of zij aan toe is en de faculteiten op hun beurt moeten goede en tevens ge noeg mensen afleveren. We leggen nu veel sterker de na druk op het aanleren van goe de studiemethoden. De tweefa- sestudent is immers aan tijd gebonden en kan niet meer door schade en schande wijs worden. Ook de keuze van studierichting moet doordach- ter gebeuren wil men niet het recht op studeren verliezen. Het is de bedoeling dat docen ten in het eerste jaar als een soort klasseleraar- nieuwe stijl optreden. Bovendien zijn er voor elke richting studie-advi seurs aangesteld. Daardoor moet tijdig duidelijk worden wanneer een student het niet meer kan bijbenen of met an dere problemen zit. Het is te vens wettelijk verplicht voor faculteiten om aan het einde van het eerstejaar een advies aan de studenten uit te bren gen over de voortgang van de studie. Wil men overstappen naar een andere studie, dan kan men terecht in de zogehe ten Informatheek, aan het Schuttersveld. Daar is overi gens iedereen welkom die ge gevens wil hebben over de mogelijkheden van de univer siteiten, de hbo's en schriftelij ke cursussen", aldus Stieneke Bouhuis. De tweefasenstructuur zal naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid scheppen in het universitaire leven. Er komt een waar „netwerk van rechten en plichten", voorspel len de beide spreeksters. „De vrijheid en blijheid van het studentenleven is er in zekere zin, maar er staat tegenover dat er heel wat meer voor hen wordt gedaan. Ook de facultei ten worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Zij krijgen nu allerlei verplichtingen die zij vroeger niet hadden. De vrijblijvendheid is er vanaf. Maar gelukkig gaan langzaam maar zeker steeds meer men sen de nieuwe positieve kan ten, zoals studie-advisering, er van inzien". MARILOU DEN OUTER Kinderen tonen de uitgekozen ontwerpen van de kinderpostzegels aan het publielCe; WASSENAAR In het Dierenpark Wassenaar zijn gistermorgen de ont werpen van de serie kin derzegels 1982 officieel gepresenteerd. Dat ge beurde door de heer J.R. Smeets, plaatsvervan gend hoofddirecteur van de afdeling Post van de PTT, in samenwerking met vier kinderen. Met deze presentatie is de kinderpostzegelactie 1982 officieel ingeluid. Woensdag 6 oktober zul len leerlingen van zo'n 8000 scholen bestellingen voor wenskaarten en kinderzegels opnemen, die vanaf 16 november worden afgeleverd. Van af die datum zijn de kin derzegels ook verkrijg baar in de postkantoren, waar dan tevens ver koopstands zijn van plaatselijke comités die behalve zegels ook wens kaarten aanbieden. De kinderpostzegelactie bracht vorig jaar 15.250.000 gulden op. Gistermorgen werd bekend gemaakt dat het afgelopen jaar eenzelfde bedrag aan kinderzegelgeld is toegekend. Bijna vier miljoen gulden daarvan kwam ten goede aan 112 projecten in 39 ontwikkelingslanden. Het be treft hier voor het merendeel kleinschalige voorzieningen voor de verzorging en oplei ding van gehandicapte kin deren. In eigen land werd voor ruim 11 miljoen gulden besteed aan 412 zeer uiteen lopende projecten voor kin deren die extra hulp nodig hebben. In zijn toespraak vertelde dr. J.M.L. Phaff. vice-voorzitter van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels, dat volgens hem de waarde van de kinderpostzegel sterk is gestegen, omdat de overheid ook bezuinigen moet op jeugdvoorzieningen. De zege lopbrengst neemt in veel ge vallen de rol van de overheid over, aldus de heer Phaff. Het comité hoopt met behulp van vooral de 400.000 school kinderen, 16.000 onderwijs- Err. krachten en 10.000 leden varfe^ de plaatselijke kinderzegelco-r^4 mité's opnieuwe een miljoe-??e nenbedrag bijeen te brengen'16 voor kinderen die extra zorgP nodig hebben. T65 De reden dat de presentatie plaats vond in het Dieren-t, park Wassenaar lag in hetr^1 feit dat dit dierenpark in sa-*? menwerking met de Stich-?16 ting voor het Kind en het In-®6' stituut voor Natuurbescher-^ mingseducatie een teken-JIa/ wedsrijd had georganiseerd^6 voor scholen uit Wassenaar61 en omgeving. De individueler04 prijswinnaars kregen van-P1 morgen een boek over die-Fn ren. De prijzen werden ge-g^ wonnen door Mischa Denen,0,6 Liesbeth Ruygrok, Ernst'61 Wilschut en Carola Romijn'66 van de Paulusschool Wasse-*61 naar, Benno Wisse en Cockyr^ Ruygrok van de Werve vanVa de St. Bonifaciusschool Was-i senaar, Birgit Goddijn, RudiL van Steyn en Edwin de WittÊ^ van de Engelendaelschool intL Leiderdorp, Roel Knol vanr. de school Zijlkwartier in Lei-P derdorp en Jan Pieter van., der Zanden van de Mytyl-rx school in Leiden. ZOETERWOUDE De Bur gemeester Detmersweg in Zoe- terwoude, de omleidingsweg die het dorp bevrijdt een enor me verkeersdruk die elk jaar toenam wordt vrijdag geo pend. Dat is voldoende aanlei ding voor ruim een week fees telijke activiteiten. VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1982 16.30 uur: Ontvangst genodig den in gemeentehuis. 18.30 uur: Officiële ingebruik stelling van de Provinciale weg 27 door de heer T. F. J. Jansen, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 18.30 uur: Start feestelijke op tocht vanaf kruispunt Provin ciale weg 17/Dirk van San- thorstweg. Aan het slot ballon wedstrijd bij Swetterhage. 20.00 uur: Openlucht maaltijd. Dorpsstraat. 20.30 uur: Openlucht maaltijd, Dorpsstraat. 22.00 uur: Barbecue, Dorps straat. ZATERDAG 4 SEPTEM BER 10.00 uur: Volleybaltoernooi op het Loetheveld. 11.00 uur: Prestatieloop over diverse afstanden, start Dorps straat. 13.30 uur: Beddenrace, Dorps straat. 14.30 uur: Opening „Suetan- borgh". 15.00 uur: Zeskamp op het Loetheveld. 19.00 uur: Tentoonstelling in Suetanborgh. ZONDAG SEPTEMBER 1982 12.00 uur: Diverse attrakties nabij 't Centrum. 12.15 uur: Wielerronde voor inwoners van Zoeterwoude, start Schenkelweg. 13.30 uur: Wielerronde voor junioren. F eestprogramma Verkeer(s)weg MAANDAG 6 SEPTEMBER 1982 18.30 uur: Straatvoetbal, Dr. Bouwdijkstraat/Dr. Kort- mannstraat. 19.00 uur: Disco op de Dorps straat en straatvoetbal op Mie- ning en Noordbuurtseweg. 19.30 uur: Straat voetbal, Dr. Kortmannstraat/ Eloutstraat. 20.30 uur: Klompenloop, start Dorpsstraat. DINSDAG 7 SEPTEMBER 1982 19.00 uur: Foto-expositie in Dorpskerk. 19.00 uur: Braderie en vakma nifestatie, Watertje. 19.00 uur: Tentoonstelling in Suetanborgh. 19.00 uur: Wedstrijd „Wie wordt de sterkste man?". Wa tertje. WOENSDAG 8 SEPTEM BER 1982 14.30 uur: Kindermarkt, Ons Huis. 14.30 uur: Portretschilderen. Ons Huis. 15.00 uur: Braderie en vakma nifestatie, Watertje. 18.30 uur: Wedstrijd „Wie wordt de sterkste man?". Wa tertje. 19.00 uur: Foto-expositie, Dorpskerk. 19.00 uur: Tentoonstelling in Suetanborgh. DONDERDAG 9 SEPTEM BER 1982 10.30 uur Rondrit voor oude ren door Zoeterwoude, ver trekpunt Huize Emmaus. 13.30 uur: Tweede rondrit voor ouderen. 18.30 uur: Judo-demonstraties, Dorpsstraat. 19.00 uur: Rolschaatswedstrij- den met de bekende schaats ster Ria Visser, start Dr. Kort mannstraat. VRIJDAG 10 SEPTEMBER 19.00 uur: Turndemonstraties, Dorpsstraat/Veldzichtstraat. 20.00 uur: Finalewedstrijd „Wie wordt de sterkste man?", Dr. Kortmannstraat. ZATERDAG 11 SEPTEM BER 09.00 uur: Open huis bij kaas boerderij Paardekooper, Noordbuurtseweg 34. 10.00 uur: Jongveedag, wei land langs Molenpad. 10.00 uur: Open huis bij tuin derij Van der Harg, Weidelaan 4; veeboerderij Van der Salm, Noordbuurtseweg 33 en boom kwekerij Van der Valk, Mie- ning 1. 10.00 uur Tentoonstelling in Suetanborgh. 10.00 uur: Draaiorgelmuziek, Dorpsstraat. 11.00 uur: Muzikale show drumband VIOS, Dorpsstraat. 12.00 uur: Concert Sint Jans Fanfare, Dorpsstraat. 14.00 uur: Koffie/lunchconcert in Dorpskerk met: 14.00 uur: Zoeterwoudse man dolinevereniging; 14.30 uur: Stichting Muziekon derwijs; 15.00 uur Blokfluitgroep; 15.30 uur pauze; 16.00 uur Zangver. „Zingt den Heere"; 16.30 uur: Suetana Musica; 17.00 uur: Einde. 14.30 uur: Popconcert op het Loetheveld. 20.30 uur Slotmanifestatie in het nieuwe sport- en recreatie centrum „De Klaverhal". 21.00 uur: Officiële ingebruik neming „De Klaverhal" MORGEN OFFICIËLE OPENING OMLEIDINGSWEG ZOETERWOUDE De provinciale weg 17 wordt morgen dan eindelijk offi cieel geopend. Hiermee wordt tevens het startsein gegeven voor een reeks festiviteiten, die Zoeter woude negen dagen in haar greep zal houden. Een zeer veelzijdig pro gramma staat de inwoners van het dorp te wachten. Dit dankzij de activiteiten van het Comité Ver keersweg in samenwer king met vele verenigin gen en instellingen. Verkeer(s)weg De eerste plannen om de openstelling van de omlei dingsweg niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, dateren van een klein jaar geleden. Toen werden de contouren van de provinciale weg duide lijk zichtbaar en zorgde het steeds toenemende vei keer voor een zware last in de dorpskern. Als het einde van die overlast daar zou zijn, zou dat best een feest waard zijn, zo redeneerde men. De han den werden ineen geslagen en binnen de korste keren was er een negen „man" tellend co mité dat onder de zeer toepas selijke naam „Comtié Ver keersweg" aan de slag ging. Het was een kleine moeite de Zoeterwoudse verenigingen en instellingen „warm te krijgen" om een onderdeel van het feestprogramma voor reke ning te nemen. Op donderdag 10 juni 1982 - toen de provinci ale weg officieus in gebruik genomen werd - werd 's avonds in de Dorpsstraat al spontaan feest gevierd. Een goed voorteken waarmee werd bewezen dat men erg blij was dat het doorgaande verkeer over een andere route werd gevoerd. Openingsfeest De provinciale weg 17, die de naam „Burgemeester Detmers weg" zal krijgen wordt mor genavond om half zeven inge- bruik gesteld door de heer T.F.J. Jansen, lid van Gedepu teerde Staten van Zuid-Hol land. Bij goed weer zullen dan parachutisten landen op het kruispunt Dirk van Santhors- tweg/Burgemeester Detmers weg terwijl duiven worden losgelaten en op vele plaatsen in het dorp de klokken zullen luiden om de feestweek aan te kondigen. Tegelijkertijd gaat een grootse optocht van start van versierde wagens en legio groepen die hun vreugde over de autovrije dorpskern niet onder stoelen of banken ste ken. Na een rondrit eindigt de optocht bij Swetterhage waar een ballonwedstrijd wordt ge houden voor de jeugd. Aan sluitend, het zal dan tegen acht uur lopen, zal de Dorps straat het decor zijn van een openluchtmaaltijd. Honderden mensen - die vooraf hebben ingetekend - kunnen aan deze maaltijd, die bestaat uit zuur kool en worst, deelnemen. Voor de jeugd zijn er „Scou ting pannekoeken" en alsof dat nog niet voldoende is kan de bevolking zich vanaf tien uur tegoed doen aan een bar becue terwijl alles muzikaal wordt omlijst. Op die wijze wordt extra onderstreept wat de mogelijkheden zijn als het milieu-onvriendelijke blik van de straat is verdwenen. Ludieke sport Als de „kop" er eenmaal af is volgt nog een scala van festivi teiten in de ludieke en sportie ve sfeer. Omdat juist de ver keersweg door de dorpskern jarenlang het straatbeeld heeft bepaald is het niet verwonder lijk dat twee tentoonstellingen in Suetanborgh en de Dorps kerk hieraan worden gewijd. Het einde van de feestweek - volgende week zaterdag - be looft een groots spektakel te worden. De mogelijkheden in het landelijke Zoeterwoude dat nog zo groen is als gras, zijn daartoe natuurlijk legio. Er is op de 11e september „open-huis" bij een kaasboer derij (inklusief een demonstra tie kaasmaken), een veeboer derij, tuinderij en boomkweke rij. Centraal staat dan evenw de muziek met voor elk w wils: draaiorgel, drumban] fanfare, mandoline, blokflui zangkoor enz. De popliefhd bers komen aan hun trekW| met o.a. The Shoes. Met.* slotfeest in het gloed-nieu* sport- en recreatiecentru „De Klaverhal" wordt feestweek afgesloten. Dezelfi avond wordt tevens de offici le opening van „De Klave hal" verricht door burgeme< periode. Na inzet van velJ- zijn de voorbereidingen afgDO sloten en komt het nu aan fcr de uitvoering. Om het do een zo feestelijk mogelijk aa L blik te geven wordt verzoc de vlag uit te steken en maf saai aan de aktiviteiten deel nemen. Nogmaals: de rust de dorpskern is best een fee^n je waard. Nu pas kan men bj; seffen wat het is als 13.000 a to's per dag niet meer via Ia1 Kortmannstraat, Dorpsstra Noordbuurtseweg en Mienii 'C hun weg behoeven te verv( »n gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 4