Menken ijshal blijft dicht Meerderheid VYD-leden achter nieuw college "Café Odessa in de clinch met gemeente Leiden Noord klaagt nood bij Marcel van Dam zeepost jÉietser gewond NA» EIDEN LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 3 ;n iEIDEN Het beleid van de emeente ten aanzien van slui- n^rtgstijden van de Leidse ho- in (ca is al geruime tijd een heet Gapngijzer. De vraag of die slui- levfigstijden al dan niet ver- 2 Eiiimd moeten worden is tallo ket malen punt van discussie innen de gemeenteraad ge feest. Aan de hele kwestie is ikele weken geleden een uw hoofdstuk toegevoegd. *arkeer- !:ontroleur tishandeld IIDEN Een 53-jarige idse parkeercontroleur gistermiddag op de iooigracht mishandeld ajoor een 29-jarige Hage- keiaar- De controleur liep ,odaarbij een scheur in het tot van de linkeronde- prm op. ^^e controleur schreef om ^Kvart over één een bon uit bij ^ftn auto die op het trottoir ^Bas geparkeerd op een dusda- ■ge wijze, dat de voetgangers nauwelijks meer langs kon- iekjen. De eigenaar van de auto jaaakte in gesprek met de con- 'isttoleur, maar weigerde zijn 'oritoertuig te verplaatsen. Toen pene controleur daarop zijn bon :htchter de ruitenwisser wilde Alaatsen, gaf de automobilist Ru<e man een harde klap op de p?m en ging een woning bin- n (jen. De controleur moest ver- ziooerd worden naar het AZL, ?r qaar een scheur in het bot terd geconstateerd. De Hage- /orjaar werd korte tijd later aan- Inhouden. Hem wordt zware Zijushandeling van een ambte- djaar in functie verweten; de me&aximale straf hiervoor is uim vijf jaar gevangenisstraf. Reiden Een 32-jarige fiet- t ^er uit Alphen aan den Rijn is geji het AZL opgenomen met jorst- en rugletsel. De man /as aangereden door een per- lonenauto op de kruising Ma- esingel/Koningstraat. deze kruising was gister- ®^iiddag om vijf uur een perso nenauto, bestuurd door een 21- prige Leidenaar gebotst tegen ien jen auto bestuurd door een 23- ji- %rige Leidenaar. Een van de Huto's raakte daarbij op de an- vJere weghelft en botste fron- aal op de fietser. 2 „0UhKledingbeurs EIDEN De Nederlandse 'ereniging van Huisvrouwen tn de Unie van Vrijwilligers Jouden dinsdag 14 en woens- Niiag 15 september een winter- kiatledingbeurs in het voormali- skhfte Marinecomplex aan het A'«oordeinde 2a. Op 14 septem- icaiPer kan de kleding van 10-16 véur ingeleverd worden. Niet '•et jlleen kleding maar ook jchoenen, tassen en schaatsen ,nst)unnen, mits niet vuil, kapot uw Jf ouderwets, ter verkoop ss-Worden aangeboden. Op 14 'eptember heeft de verkoop (laats van 19-21 uur. Op 15 iv_ eptember wordt er verkocht Hé1 an 10-13.30 uur. Inlichtingen •ia tel. 132920 of 131335. habetes .EIDEN De afdeling Oog- oeileelkunde van het AZL orga- I2.jiiseert in het kader van haar 1 that^ntenvoorbchting een vjvond rond het onderwerp 'di abetes en het oog, wat is dat p 4tigenlijk'. De bijeenkomst kordt gehouden op dinsdag 14 9-4eptember in de collegezaal an de afdeling oogheelkunde, ,ZL gebouw 15. De aanvang 20.00 uur. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA correspondentie uiterlijk :t zijn bezorgd, staan achter de i het schip vermeld, irgentinië: ms „Alphacca", 7 septem- r; Australië: Brazilië: ms lphacca", 7 september; Canada: 'ekelijkse afvaart, India: ms „Lanka Ajitha", 9 september; Indo- nesië: Israël: ms „Altonic", 7 'september; Japan: ms „Rhine Maru", 10 september; Kenya, Oeganda: iTanzanië: Ned. Antillen: Nieuw-Zeeland: Suriname: 4—, Ver. Staten van Amerika: ms iwi „Atlantic Span". 7 september; Zuid 34LAfrika (Rep.): ms. „S.A. Winterberg", Eigenaar Bert Jansen van Odessa liet het er niet bij zit ten. Z'n café liep de laatste maanden erg goed, maar nu wordt hem de voet dwars ge zet door de gemeente. "Ik word het slachtoffer van juri dische muggezifterij", aldus Jansen. Met hulp van zijn ad vocaat tracht hij de bepaling van de gemeente ongedaan te maken. Gewapend met een lijst van twaalf punten waarop de gemeente gevangen kan worden, maakte hij de zaak aanhangig bij de Raad van State. Hij heeft inmiddels de eerste zaak bij de Raad van State verloren doch een vol gend beroep staat op stapel. Geluidsoverlast blijkt niet de reden van het vroege slui tingsuur, De politie heeft tot dusverre slechts één klacht ontvangen. Het conflict draait voornamelijk om het toegesta ne aantal ontheffingen om tot één uur open te blijven (in het weekeinde tot twee uur) in het bestemmingsplan Levendaal- Oost. Dit aantal is door ge meente vastgesteld op zeven. Toen Jansen in april vorig jaar om een ontheffing vroeg, werd hem door de gemeente te ken nen gegeven dat hij als eerste op de wachtlijst stond. Toen enige tijd daarna echter Café Rinus sloot, moest Jansen ver geefs op z'n ontheffing wach ten. "Plotseling vonden ze dat ook de studentenvereniging SSR als openbare gelegenheid aangemerkt moest worden. Volstrekt belachelijk en juri disch gezien ook niet juist. Bo vendien worden ook een snackbar aan het Levendaal en een bordeel aan de Rijn straat als openbare gelegen heid aangemerkt. Alsof ieder een daar zo een biertje gaat halen". Ook het bestemmingsplan op zich blijkt een bron van ver warring. "Niemand weet pre cies waar nu de grenzen van de wijk Levendaal-Oost lopen. Voor mij maakt dat echter bij na alles uit", aldus Jansen. De strijdvaardige kroegbaas is ook de gemeente juridisch te lijf gegaan door een bezwaar schrift in te dienen. Binnen kort dient de tweede zaak bij de Raad van State. Mocht Jan sen ook dat verliezen dan kaart hij „gewoon" het volgen de strijdpunt aan bij de Raad van State. ABONNEMENTENACTIE FLOPT VOLLEDIG: Ton Menken in zijn ijshal toen er nog reden tot lachen was. LEIDEN Het doek is gevallen voor de ijsbaan van Ton Menken. De abonnementenactie die Menken via advertenties startte, is volledig geflopt. Menken had 7.000 abon nementen nodig om zijn ijshal dit jaar exploitabel te maken, maar anderhal ve week, nadat Ton Men ken zijn „laatste wanhopi ge poging" deed, blijkt dat er niet meer dan 35 abon nementen zijn verkocht. Menken had zichzelf tot 11 september de tijd gegeven om de 7.000 te halen, maar hij heeft de hoop~ nu opgegeven, dat dat aantal wordt gehaald. In de advertentie schreef Ton Menken verder, dat als ge noemd aantal abonnementen niet verkocht zou worden, Leiden blijkbaar geen ijsbaan waard is en dat de hal dan maar dicht moet. „Ik zie niet in wat het verdwijnen van mijn ijsbaan nu nog tegen kan houden", zegt Menken nu. Hij heeft de afgelopen anderhalve week „een groot aantal" posi tieve reacties op zijn oproep gehad, maar de verkoop van de abonnementen kwam niet van de grond. Menken is zwaar teleurgesteld in de wel zeer magere reacties op zijn noodkreet en heeft zich bij de sluiting van zijn Leidse ijsbaan neergelegd. Onderhandelingen In de advertenties deed Ton Menken een oproep aan alle schaatsliefhebbers in de regio Leiden om een jaarabonne ment a raison van honderd gulden per stuk te kopen. 7.000 Abonnementen zou genoeg zijn om de ijshal deze winter weer voor het publiek open te stellen. Met zijn actie wilde Menken het komende schaats seizoen door komen om de on derhandelingen met de ge meente en de Westland Utrecht Hypotheekbank de hypotheekgever van de ijshal van Menken over de toe komst van de ijshal tot een goed einde te kunnen brengen. De bank is bang dat het in de hal gestoken geld verloren gaat bij een faillissement van Menken en probeert de ijsbaan te verkopen. Eén van de gega digden is de gemeente Leiden. De gemeente heeft een bod van drie miljoen gulden op de hal uitgebracht. Wethouder Dick Tesselaar speelt met het idee om er een sporthal van te maken. Alle procedures rond aankoop door de gemeente zouden echter pas volgend jaar maart rond kunnen zijn, waar na de hal in de nieuwe sport opzet volgend jaar september open zou moeten. Met de actie wilde Menken zich ook een sterkere positie in de onder handelingen met de bank ver werven. Ton Menken praat volgende week met de bank. Hij verwacht dat dan een be slissing genomen zal worden over de toekomst van de hal. Hij doet de suggestie om de hal aan de Vondellaan de komen de maanden voor zaalvoetbal te gebruiken. Wapi tens „Alle wapens zijn me nu uit handen geslagen", vertelt Ton Menken gelaten. Hij erkent dat hij nu volledig is overgele verd aan de hypotheekbank. De advertentie van Menken verscheen vorige week zater dag in de krant. Een dag later, zondagavond, telde Menken ruim zestig positieve reacties. Reden voor hem tamelijk opti mistisch te zijn. Pas na een aantal dagen zou blijken wat er van de oproep terecht zou komen, omdat de abonnemen ten via de giro gekocht moes ten worden. „Zelfs van die zestig schaats liefhebbers, heeft dus maar de helft zijn woorden in daden omgezet en dat is wel erg wei nig", zegt Ton Menken. Hij lijkt zich al veel eerder neer gelegd te hebben bij de sluiting van zijn Leidse ijshal. „Ik heb altijd gezegd, dat ik graag al leen met de Leidse baan door had willen gaan, hoewel ik vaak heb gedacht dat ook dat niet mogelijk zou zijn. Die ge dachte wordt nu bewaarheid. Je gaat er aan wennen dat er niets van de reddingspogingen terecht komt. Sluiting van de hal heeft in elk geval één voordeel: ik heb een stuk min der zorgen". On tmoetingsmiddag In clubhuis 'In de Vroolijcke Arke' (Pieterskerkchoor- steeg 15) heeft elke woensdagmiddag van twee tot half vier de kinderinstuif plaats. In het nieuwe seizoen zijn ook de ouders van de verzorgers van de kinderen tij dens deze uren welkom in het clubhuis. Wanneer daar behoefte aan is, zullen er voor ouderen ook activiteiten georganiseerd worden. Kaartclub In clubhuis Matilo (Zaanstraat 126) is vanmiddag een kaartclub voor 55 plussers uit Meerburg van start gegaan. Elke donderdagmiddag tussen twee en half vijf kan in Ma tilo voortaan naar keuze geklaverjast of gebridged worden. IVC(l) In het Leids Vrijetijds Centrum (Breestraat 66) heeft morgenavond weer een traditionele swingavond plaats. Leden zijn voor anderhalve gulden en niet le den voor 2.50 gulden welkom vanaf negen uur 's avonds. LVC(2) In het Leids Vrijetijds Centrum (Breestraat 66) treedt za terdag 4 september de Engelse reggaeband ..Reality" op. De uit Birmingham afkomstige groep speelt, naar eigen zeggen, reggae-rock of mix-reggae gebaseerd op de reggae van Bob Marley. De bezetting van de groep is als volgt: Clifton Morris op drums, Billy Austin op bas. Sammy Mor gan op Keybords, Keith Evans op sax en Robert Green op gitaar. Het concert begint om half elf 's avonds, de zaal gaat om negen uur open en de toegang bedraagt vijf gulden voor leden en 6.50 voor niet-leden. Indonesisch Begin september gaan twee cursussen Indonesisch van start. Beide worden verzorgd door het Indonesisch Do cumentatie en Informatie Centrum (INDOC). De cur sus voor beginners omvat 20 lessen op maandagavond van 19-21 uur aan het Stationsplein 10-12. De kosten be dragen 225 gulden, inclusief lesmateriaal. De cursus voor gevorderden wordt gegeven op dinsdagavond van 19-21 uur ook aan het Stationsplein. Deze cursus omvat 15 lessen en kost 175 gulden. Aanmeldingen bij het IN DOC, Postbus 11250 in Leiden. Inlichtingen voor de be ginnerscursus bij Sander Adelaar (134934), voor de ge vorderden bij Tineke Heil wig (144660). Leidenaar directeur informatie technologie bij TH-Twente LEIDEN/ENSCHEDE Dr. Jef Moonen, medewerker aan de subfaculteit psychologie van de rijksuniversiteit in Lei den, is met ingang van 1 okto ber benoemd tot directeur van het centrum voor onderwijs en informatietechnologie, dat de Technische Hogeschool Twen te in Enschede heeft ingesteld. Het centrum stelt zich ten dienste van het hele onderwijs in ons land. Het werd onder gebracht bij de TH-Twente die een onderafdeling toegepaste onderwijskunde heeft. Moonen studeerde wiskunde in het Belgische Leuven en kreeg be kendheid door zijn werk op het gebied van computer ge stuurd onderwijs. Marcel van Dam deelde gistermiddag in de Haar lemmerstraat LEIDEN Een flink aantal bewoners van Lei den Noord en De Kooi heeft het bezoek van oud-minister Marcel van Dam aan Leiden gister avond aangegrepen om flink te keer te gaan te gen de stijgende woon lasten en de kosten van energie. Marcel van Dam was gisteren in Leiden in het kader van de verkie zingscampagne van de PvdA. Nadat Marcel van Dam gis termiddag bij een verkie- zingskraam van de socialis ten bij de Harteburgkerk aanwezig was, kwam hij gis teravond naar het Spoortje om vragen te beantwoorden. Onder het toeziend oog van zeker 150 belangstellenden werd met name over de wo ningen in Noord, de huren van de woningen, renovatie en de consequenties daarvoor voor de huren en het achter stallig onderhoud gepraat. Het was de bedoeling dat er vooral over de landelijke po litiek vragen zouden worden gesteld, maar daar kwam niet veel van terecht. „Onze woningen worden ge renoveerd terwijl het feitelijk om achterstallig onderhoud gaat. We krijgen een huur verhoging van 10 procent op ons dak en u zit te beweren, dat achterstallig onderhoud nooit tot een huurverhoging kan leiden", kreeg Van Dam een aantal malen te horen. Van Dam zette voor de zo veelste maal de wettelijke re gelingen op een rijtje en ad viseerde huurverhogingen te weigeren indien het om ach terstallig onderhoud gaat. „Stuurt u me de stukken maar toe dan zal ik er wel eens naar kijken en uitzoe ken hoe het precies in elkaar zit", merkte hij op. Volgens de voormalige oud minister komt de loonpoli tiek van de huidige regering erop neer „dat de mensen met een minimum inkomen er volgend jaar 5 procent op achteruit gaan en de inko mens met een ton gelijk blij ven". Hij beschuldigde het kabinet Van Agt van het voeren van een „rüchtsicht- lose crisispolitiek." LEIDEN De PvdA- VVD coalitie heeft gister avond de steun gekregen van de VVD-leden. Een 'meerderheid van de libe ralen die de VVD-leden- vergadering bezochten, veegde de protesten tegen de rood-liberale coalitie van tafel. De alleen voor VVD-leden toegankelijke vergadering werd gehou den, nadat een aantal on tevreden leden daarom had verzocht; Zij wisten op de druk bezochte bij eenkomst echter geen meerderheid achter zich te krijgen. De „verontrus te" liberalen vinden, dat van de verkiezingswinst van de VVD (drie zetels) te weinig terug is te vin den in het collegeprogram en in de samenstelling van het nieuwe college. Fractie-woordvoerder P. Schoute kreeg na een ruim an derhalf uur durend betoog het- merendeel van de ruim 100 aanwezigen achter zich. Schoute hield de aanwezigen voor, dat de coalitie met de PvdA weliswaar niet de be oogde was, maar dat de VVD geen andere keus had. „Het CDA heeft met zijn claim van twee wethouderszetels de be wegingsvrijheid van de VVD geminimaliseerd en die van de PvdA gemaximaliseerd", aldus Schoute. „Het is voor ons niet mogelijk gebleken de meer derheidsstrategie van de PvdA te doorbreken. Het CDA heeft daar zelfs geen enkele poging toe ondernomen. De christen democraten hebben de poten zaagd". Deze partij had al eer der een steekje laten vallen, zo meende Schoute: „Tussen VVD, CDA en D'66 was in een Haags etablissement de af spraak gemaakt het ontwerp- collegeprogramma van de PvdA op gelijke wijze te amenderen. Wij hebben dat gedaan, D'66 heeft dat gedaan maar bij het CDA was van deze afspraak op geen enkele wijze iets terug te vinden. Toen ik Walenkamp om op heldering vroeg, kreeg ik een hartelijke grijns als antwoord". Kneuzen Niet alleen het bod van het CDA zou de VVD genoopt hebben met een vier (PvdA)- twee (VVD) verhouding in het college akkoord te gaan. Schoute zou de liberale aan hang ook hebben verklaard, dat een links college (PvdA- D'66-PPR-CPN-PSP-SP) zeer zeker tot de mogelijkheden heeft behoord. Schoute zou bo vendien hebben betoogd dat een centrum rechts college (VVD-CDA-D'66) voor de VVD niet acceptabel was van wege de onduidelijke positie die D'66 innam. Fractieleider Hoekema zou informeel ge zegd hebben, dat hij na eerde re tegenstand vanuit zijn partij niet van plan was zijn leden nogmaals om goedkeuring voor deelname aan een cen trum-rechts college te vragen („Ik laat me niet voor de twee de keer door het slijk halen"). D'66 zouzodoende geen be trouwbare partner zijn. „De club van Hoekema bestaat uit twee personen en zes kneu zen", zo zou Schoute gister avond D'66 hebben afgeschil derd. Het CDA zou zijn onbe trouwbaarheid hebben bewe zen door met twee partijen te gelijk te onderhandelen. De VVD restte niets anders dan met de PvdA in zee te gaan, hield Schoute de aanwezigen voor. Juiste beslissing Ondanks het feit dat bestuur en fractie gisteravond de steun van de leden verwierven, ver liep de vergadering niet geheel gladjes. Zo werden er twee moties ingediend waaraan Schoute het predicaat onaan vaardbaar mee gaf. De eerste vroeg aanvankelijk om het vertrek van fractieleider F. Kuijers doch werd zodanig herschreven, dat gevraagd werd het collegebeleid na drukkelijk op de uitgangspun ten van de VVD te toetsen (Kuijers was zelf op vakantie en zodoende niet aanwezig). De motie werd afgewezen. Datzelfde lot onderging een motie waarin werd gesteld dat het niet de taak van de VVD was om „bij voortduring een college in stand te houden waarin naast de VVD uitslui tend de PvdA in is vertegen woordigd" (21 leden waren voor, 41 tegen, de rest had de vergadering inmiddels verla ten). „De vertragingstaktiek van Schoute heeft gewerkt. Hij heeft doelbewust anderhalf uur staan wauwelen en de le den inderdaad murw gekre gen", concludeerden enkele verontruste leden na afloop. „Als de VVD niet in het colle ge was gaan zitten, waren onze kiezers bedrogen uitgekomen. De leden hebben ingezien dat de fractie gezien de omstan digheden de enige juiste beslis sing heeft genomen", aldus Io\fri"Ion 5rhniltP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3