LMi3G)O(01)Ü j|\A:ETBALKRAIMT Inleveren Over „inleveren gespro ken. Niet alleen de sportre dactie van de Leidse Cou rant heelt, middels het in krimpen van deze voetbal krant, met het fenomeen te maken gekregen, ook vaste columnist Theo van Segge- len, elders op deze pagina aan het woord, heeft duide lijk te lijden onder de eco nomische recessie. Duidelij ker, zouden wij van Hut- spo(r)t eigenlijk moeten stellen. Want, zeg nu zelf. Twee jaar terug kon de net bij Telstar gearriveerde Theo nog breed glimlachen voor de aanwinst die Alfa heette. Een glimlach die een jaar later al wat minder was geworden, nu de eend het decor voor de voetbal- krant foto vormde. En dan dit jaar. Een simpe le, net niet persoonlijk uit de Apothekersdijk geviste, witte fiets van jaren her. Alleen het, enigszins wrang geworden, lachje is geble ven. Als dat geen inleveren is... Reclame Met ingang van dit voetbal seizoen mogen ook de ama teurs zich met shirtreclame op het veld vertonen. Een ontwikkeling waarmee met name de verschillende pen ningmeesters bijzonder ver guld zullen zijn. Het is im mers in deze tijden soms best wel lastig de financiële eindjes aan elkaar te kno pen en met deze nieuwe vorm van inkomsten zal dat knopen allemaal misschien wel wat eenvoudiger wor den. Toch zijn wij van Hutspo(r)t zo vrij deze ontwikkeling niet toe te juichen. Vanzelf sprekend gunnen we elke club een zo breed mogelij ke, financiële armslag, na tuurlijk vinden we het pret tig dat er nu weer een gra tis feestavondje voor die arme selectiegroep kan worden belegd. En als het daar nu bij zou blijven, zou den we er helemaal geen problemen mee hebben. De ontwikkeling van het spon sorwezen in andere takken van sport echter, heeft ons wat voorzichtiger gemaakt. In onze angstdromen zien wij dan ook binnen enige jaren wedstrijden als „LIAM Strikers" tegen „Menken Landbouw Stars" (als voorzichtig begin) in het vooruitzicht. Om nog maar niet te spreken van de wereldconfron ta tie tussen Superpaling Spakenburg en Uitzendburo Uithoorn, of gewoontjesFIAT en „Een Eenvoudig Eendje" (EEE, uw dealer voor de betere, eenvoudige en dus betaal bare auto). OverdrevenWe dachten van niet. Toen het zaalvoet bal jaren geleden van start ging, had immers ook nie mand een bekerontmoeting tussen bijvoorbeeld „Zwam Town" (voorheen Pop Mu- sique) en FC Lisse/ Wegres taurant de Engel (was: Juf fermans de Engel) voor mo gelijk gehouden. Nu dan. Strafschop De strafschopnemer. Het had een onderdeel van deze voetbalkrant kunnen zijn. Omdat dat het niet werd, en omdat we eigenlijk best wel een aardige in beeld ge brachte strafschop kunnen presenteren, bij deze als een onderdeeltje van Hutspo(r)t. Frans Sjardijn schiet in na mens Lugdunum. Om even naar te kijken. Prognoses We zullen het risico dan in derdaad zelf maar weer een keer gaan nemen. Hoewel de basis ontbreekt (wat zeg gen in oefenwedstrijden ge boekte resultatenbij deze enige Hutspo(r)t-prognoses voor het komende voetbal seizoen. Eerst een blik ge worpen in de tweede klasse zondag met de meest opval lende, al elders in deze krant belichte, clubs; UVS en Alphense Boys. De ra zendsnelle degradant en de bliksem-promovendus. Bei- Opgeheven hoofd. de oudere garde, voor zover nog aanwezig te laat zal komen. Dat alles vertellen wij niet. Al was het alleen maar om de spanning er in te houden.... Fotogeniek Kleine speurtocht door ons foto-archief gemaakt. Leuk. Alsof je terug van vakantie, een dia-avondje voor de fa milie houdt. Van die bijeen komsten waarbij vaak zon neklaar wordt, dat ma er altijd even leuk op staat, terwijl pa op foto 's door gaans de meest vreemde ge zichten trekt. In ons archief hebben we iemand opgedo ken, die tot de eerste cate gorie behoort. De fotogenie- ken. H.H. fotografen opge let. Rijnsburgse Boys' spits Ton Arroyo, altijd goed voor een geslaagde plaat. Medewerkers Natuurlijk zijn de mede werkers aan dit voetbal- krantje volstrekt onbelang rijk, het gaat om het pro- dukt. Desondanks even de mededeling dat Maarten Nooter, Paul van der Bijl en Gert-Jan Onvlee voor de diverse teksten zorgden. Kees van der Burg voor de meeste foto's en Wim van Noort voor de plaat van Theo van Seggelen (met die fiets...) de clubs hebben alles in zich om ook dit jaar weer een goed seizoen te draaien. UVS met gevestigde namen als De Goey, Van Seggelen, Henskens, Jansen en Al phense Boys met zijn vaste kern, keer op keer goed ge noeg om kampioen te wor den. Wij van Hutspo(r)t verwachten dan ook een zinderende ontknoping van de strijd om de bovenste plaats tussen deze clubs. Het zal zelfs tot een beslis singswedstrijd komen. De uiteindelijke winnaar? UVS, door In de verlenging met 4-3 te winnen. Kan trainer Gerard Désar het veld, na twee seizoenen, eindelijk weer met opgehe ven hoofd verlaten. Voor de namen van de doelpun tenmakers verwijzen we naar de beslissingswed strijd, die op een mooie zon dag in mei op het veld van SJC gespeeld zal worden. Even zelf gaan kijken dus. Prognoses!2) dat bureau ons derhalve aan het eind van het ko mende seizoen een gepeper de rekening voorhoudt (omdat er geen hond op de tribunes zat) maken we een pas op de plaats. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Prognoses(3) Nou goed dan, eventjes nog. DOSR. de ploeg van Kees Karstens, draait dit jaar bo venin mee. Kampioen wor den ze niet. Derde even min. Daar net tussen in, dus. Maar dat hebt u niet van ons. Net zo min als wij u zullen vertellen dat Noordwijk het niet zal ha len, dat de jeugdige ploeg geen vuist zal kunnen ma ken en dat Buters nood greep het terughalen van We zouden natuurlijk ver der kunnen gaan met van alles te verklappen, maar dat doen we bij nader in zien liever maar niet. Zelf behoud. Want wat lezen we in het KNVB-blad Voetbal Totaal: „Twee miljoen toe schouwers blijven per sei zoen weg bij amateurwed strijden, omdat ze liever thuis met moeder de vrouw naar „Langs de LIJN" luiste ren". Kul natuurlijk, maar mooi dat de NOS deson danks de rekening gepre senteerd krijgt. En voordat er nu een of ander onder zoeksbureau doorheeft, dat wij in deze onvolprezen ru briek alle eindstanden be kend hebben gemaakt en DE EX-PROF UKen VERGELIJK! Prijzen en kwaliteit. Alle grote merken: Nike-Adidas-Robey-Puma-Admi- ral-Quick enz. enz. Glansshirts voor U.V.S. - Rijnsburgse Boys - v.v. Leiden Ook voor uw rugby-uitrusting. PRIJZEN en.nog 10% KORTING maar één streven: de dalende lijn tot staan brengen en voor komen dat UVS in de jaargang '83-'84 in de derde klasse zal uitkomen. Dat kunnen we Ge rard Désar (blij dat ie er nog is) niet aandoen. Er zullen nu wel mensen zijn die zeggen dat we ons doel te laag hebben in geschat. Ik ben^het daar niet mee eens. Wat dat betreft is UVS in het recente verleden te vaak te optimistisch van start gegaan. Ik heb me dan ook voorgenomen pas in méér dan handhaven te gaan gelo ven op het moment dat we de eerste vijftien wedstrijden zon der puntenverlies en met een doelsaldo van 45 voor en 1 (een onterechte strafschop) te gen hebben afgesloten". „Overigens, voordat ik over twee maanden weer hoor dat ik onzin heb verteld of allerlei dingen niet heb gezegd: de mogelijkheid dat ik het sei zoen bij UVS niet afmaak, mag klein zijn, maar bestaat wel degelijk. Dat gaat dan over die maatschappelijke car rière waar ik het al eerder over had. Gesteld dat ik over een half jaar of zo een interes sante aanbieding uit Gronin gen krijg, dan zal ik daarvoor kiezen. Omdat voetbal nu voor mij echt weer een hobby is ge worden, op het tweede plan te recht is gekomen. Wat weer niet wegneemt dat ik me dit seizoen wel zal opgeven voor een trainerscursus. Niet zozeer om me te bekwamen in het voetbalspel, maar meer om nu eens enig inzicht te krijgen in wat er nu allemaal gebeurt in Zeist. Anders gezegd: hoe die vaak zo merkwaardige opstel ling van de trainer in het alge meen nu tot stand komt. Want, laten we wel zijn: je komt vreemde types tegen in de diverse dug-outs". „Tot slot wens ik een ieder die het voetbal, met name in Lei den en Velsen, op welke ma nier dan ook een warm hart toedraagt, een prettig seizoen toe. Bedenk daarbij wel dat het nog steeds maar een spel letje is en dat het dat altijd wel zal blijven". „Ik ben Theo van Seggelen, achtentwintig jaar oud, ben in middels afgestudeerd en speel het voetbalspel nog altijd voor mijn plezier. En op mijn ge heel eigen wijze". ik bij Telstar niet heb bij- vindt zijn oorzaak in ciële positie waarin verkeert. Het gaat best in Velsen en de hebben die tendens in aanbiedingen terug- De helft minder zeg en als het dan toch al kapitaal betreft, wordt stukken minder aan- Daar komt dan nog dat gehalveerde sa- de club niet of nau- gegarandeerd kan wat moeilijk contro- toezeggingen daarge- deze basis acht ik het onverantwoord de carrière nog te maken dat betaald natuurlijk niet wegneemt dat ik dat Telstar aan het eind mend seizoen eredivi- is, want ik heb het st naar mijn zin gehad, maar waar". weer UVS. Een twee met een zeer redelijk aan spelers. Deson- zul je mij niet horen dat UVS kampioen worden, of hoog zal gaan igen. Tenslotte hebben we (•an «nk«l mertart uligu.) Seggelen: „Handhaven staat voorop." 'ndet®EN „Terug bij "edfS- Er zullen mensen duefl die dat een opmerke- bruik gegeven vinden. En ik kendenlijk ook. Het zat er werjae jaar geleden duide- 'icel n*et meer in dat ik nelij[t a*s voetballer in de in dkkerpolder terug zou it opien. Het maakt in feite ld gfdelijk dat er in de 8 mfetballerij maar weinig t rQprspelbaar is. Die bal )epef rond is en zo. Over het opgjarom kan ik kort zijn. KNVB-reglementen nu eenmaal voor speler die in het voetbal een aan- contract niet ac- terug dient te naar zijn oude ama- Of die nu of in de van de gro- uitkomt. Wat dat heb ik dus nog ge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 21