TROS-tv trekt grote la met films open J 4? Forsyte Saga opnieuwf1 op het BRT-scherm gekleurd gezien 'Speelfilms huurjebij Skala.' RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA ,EI] STRIPS CENTRAAL OP RADIO IN KRO-NACHT HILVERSUM - Het stripverhaal staat centraal in een KRO-pro- gramma dat deze omroep in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 september op Hilversum 1 uitzendt. Het programma dat zeven uur duurt, begint om 0.02 uur. Presentatoren Henk Wijnants en Peter Bom staan gedurende het programma ter beschikking van de luisteraar waar het de vergelijking van bekende personen met stripfiguren betreft. Zo kan iemand in bijv. Den Uyl een figuur als Lambik uit de strip Suske en Wiske zien. In dit programma wordt verder aandacht besteed aan de strip verhalen zelf. Daarnaast wordt er over strips gesproken met te kenaars, deskundigen en stripverzamelaars. De onderwerpen die tijdens deze gesprekken aan de orde komen betreffen de the- mas geld, geweld, politiek en sex in de strip. Het zogenaamde experimentele strip-circuit zal ook belicht worden in de strip nacht. De muziek die gedurende het programma te beluisteren valt is geselecteerd op de aanverwantheid met de strip. Concertgebouworkest ter opening van seizoen op de radio HILVERSUM In het Concertge bouw in Amsterdam wordt morgen het nieuwe concertseizoen traditiegetrouw geopend met een „Open Huis", waar aan de NOS-radio een rechtstreekse uitzending zal wijden, van 20.00 tot 23.00 uur via Hilversum 4 en van 23.00 tot ca. 00.30 uur via Hilversum 2. Vanuit de Grote Zaal, de Kleine Zaal en de Spiegelzaal van het Concertge bouw zullen uitzendingen worden ver zorgd van concerten door het Omroep Orkest o.l.v. Edward Downes; het Con certgebouworkest o.l.v. Bernard Hai- tink; het Amsterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Anton Kersjes; het Metro- pole Orkest onder directie van Rogier van Otterloo; het Nederlands Kameror kest o.l.v. Kees Bakels. KRO-man Kees Boomkens (links) kreeg gisteren op de Fi- rato in Amsterdam de Nipkov- schijf uitgereikt, de prijs van de tv-journalisten. Die viel hem toe voor zijn documentaire „Vijf jaar later", waarin hij de huidige leefsituatie naast de destijds gij zelende Molukkers analiseerde. Speciaal lof was er voor de wij ze waarop hij de nog bestaande emoties inbedde in zijn docu mentaire. Zijn kinderen staan vol trots rond hun vader. Op de achtergrond Nico Haasbroek, de VARA-radioman, die de zil veren Reissmicrofoon kreeg voor zijn „Radioweekblad". HILVERSUM Nu er tengevolge van de beka beling bij ongeveer twee derde van de Nederlandse huisgezinnen 5 tot 8 tele visiekanalen zijn te ont vangen en het speelfilm aanbod in zijn totaliteit aanzienlijk is, neemt voor wat betreft de Nederland se televisie de vraag naar speelfilms eveneens toe. Dat vindt de TROS. Daar om heeft deze omroep in haar winterschema veel plaats ingeruimd voor zo wel speelfilms als gefilm de tv-spelen, waaronder titels als „De klokkenlui der van de Notra Dame" van Victor Hugo en „De slag om Engeland" met tal van bekende sterren. Ivo Niehe zet zijn „TV-show" eens in de veertien dagen voort in afwisseling met „TV- Privé". Ofschoon een van de dankbaarste programmavor men, zowel voor de makers als het publiek, is de TROS slechts in staat om, naast enige enkelvoudige stukken en eventueel een paar succesvolle uitkopen op het terrein van blijspel en klucht, één drama serie per jaar te produceren. Daarentegen zijn ideeën, ac teertalent en regiekwaliteiten in voldoende mate aanwezig.» De combinatie speelfilm/mini serie bleek succesvol (Soldaat van Oranje. Pastorale '43, Dr. Vlimmen, Max Havelaar). Op b'asis van deze ervaringen wordt „Mijn Vriend Jespers" van Fons Rademakers als tweedelige mini-serie in het vierde kwartaal uitgezonden. In het eerste kwartaal 1983 ge volgd door de inmiddels in productie gegane zevendelige serie „Herenstraat 10" ge schreven door Hans Keuls en geregisseerd door John van de Rest. Verder volgt de trilogie „De Weg naar Peruwelz" van Henri Knap in de regie Hank Onrust. Met verschillende pro ducten vindt overleg plaats over de combinatie speelfilm- mini-serie. Een vierdelige mini-serie op basis van Frede- rik van Eeden's verhaal van de „Koele meren des doods", geregisseerd door Nouschka van Brakel met in de hoofdrol o.a. Renée Soutendijk is hier van een voorbeeld. Verschillende onderzoeken hebben geleerd dat degenen die voor kunstprogramma's pleiten, er de opleiding voor hebben en ervan kunnen ge nieten, in het algemeen niet kijken en dat degenen die wél kijken dit doorgaans met wei nig interesse doen. Lage kijk cijfers tot daar aan toe, maar deze gecombineerd met ook lage waarderingscijfers vor men een uitermate frustrerend gegeven voor de programma maker. Desondanks vindt de TROS tóch er weer in geslaagd te zijn een synthese te hebben gevonden tussen kwaliteit en de wens van de kijker. In het» najaarsschema zijn drie pro gramma's opgenomen, ge maakt door Erik van Reyen- dam met als hoofdthema's de componisten Brahms, Liszt en Mendelssohn Bartholdy. Dit laatste, een herhaling van het programma dat verleden jaar in New York werd bekroond met een Emmy-nomination. André van Duin ziet men ui teraard het nieuwe seizoen te rug met een vijftal nieuwe shows. Hij gaat door op de reeds verleden jaar ingeslagen weg te zoeken naar originele programmavormen met Frans van Dusschoten en Corrie van Gorp. Naast Marco Bakker met zijn rustige presentatie en Chiel Montagne als verpersoonlij king van het Nederlandse re pertoire, zal Ron „Showbizz" Brandsteder dit najaar weer velen amuseren. Enkele grote amusements-pro- jecten en een nieuwe serie „De eerste, de beste" met Martin Rudelsheim bepalen mede het gezicht van deze omroep. Ook bereidt Ivo Niehe voor begin '83 een serie kennis? quizzen voor, werktitel „De Europa-quiz" met kandidaten van de vijfde en zesde klassen middelbare school. Series Bij TROS-tv ook weer tal van buitenlandse series. Met de nieuwe BBC-serie „Hi de hi", spelend in een vakantiekamp, wordt binnenkort al begon nen. Voorts „The powex-s of Matthew Star", vergelijkbaar met de Hulk. De serie gaat over een highschoolboy met „geheimzinnige krachten", omdat hij ooit prins was op een andere planeet. Dan „Dia monds", een dertiendelig feuilleton over een Londense diamantairs-familie ver scheurd door zakelijke onenig heid, terwijl ook amoureuze verwikkelingen voor de nodi ge problemen zorgen. Dan vindt „Der Alte" een op volging in „Ein Fall für zwei",een nieuwe Duitse crimi van hetzelfde niveau als Der rick. Het gaat over een ex-po- litieman en de advocaat Renz, die samenwerken bij het op lossen van criminele zaken. Verder Oppenheimer; een ze vendelige uurserie, door de BBC gemaakt over het leven van de „vader" van de atoom bom. The Manions of America: een episch drama over de ge schiedenis van Ierse emigran ten in Amerika met bekende sterren als Steve Forest, Peter Gilmore, David Soul e.v.a. Murder in Texas: een vierdeli ge miniserie met o.a. Sam El liot en Farah Fawcett. Flamin go Road; een Amerikaanse topserie met o.a. Stella Ste- De TROS brengt dit seizoen geen sport-magazine. Praten met deskundigen, het inter viewen van coryfeeën, is een gewaardeerd randgebeuren, maar niet meer dan dat. Geko zen is voor aktuele sportver slaggeving, zoals top-tennis, hockey en incidentele grote evenementen. Behoudens (ten dele) de middagen, beschikt de TROS nauwelijks over zend tijd die voor jeugd kan worden aangewend. Immers, „zeven tot acht" is familiale zendtijd. Naast een programmering tus sen zeven en acht voor „van acht tot tachtig" zijn „Ren je Rot" (woensdagmiddag), de (teken-)films van Disney op dinsdag, donderdag, vrijdag „Bassie en Adriaan" op maan dag, „Dieren van het groene woud" op woensdagmiddag, specifieke doelgroepprogram ma's voor de jeugd. Nieuw is „Notenkraken", ge presenteerd door Louis van Dijk. Een half-uur show waar in Louis met kinderen een synthese aanbrengt tussen mu ziek, kinderen en spel. Wibo van de Linde werkt (naast zijn normale aktiviteiten) aan een jeugdfilm, terwijl Ron Wunde- rink een script voor een nieuwe jeugdserie heeft ge schreven. BRUSSEL - De komende win ter gaat BRT-tv op de vrijdag avond op het tweede net de se rie Forsyte Saga in 26 delen opnieuw uitzenden. In Neder land werd de serie die door 27 landen werd aangekocht, door de VARA in de jaren zestig uitgezonden. Wekelijks zaten destijds 5 miljoen Nederlan ders aan de buis gekluisterd voor dit familie-epos om op de hoogte te blijven van de ge beurtenissen rond de hoofd personen in de serie. Om de lange winteravonden door te komen en uit financië le overwegingen heeft de BRT besloten de serie opnieuw in het programma-aanbod op te nemen. Een beslissing die veel Belgische en Nederlandse kij kers plezier zal doen. Mis schien zal de serie niet meer de kijkerskoorts veroorzaken die destijds haar grootste ken merk was. Dat neemt niet weg dat de Forsyte Saga opnieuw garant zal staan voor een hoge kijkdichtheid, al was het al leen maar om nog eens te be kijken hoe het nu eigenlijk precies ging met Soames For syte, zijn dochter Fleur (Susan Hampshire, destijds de lieve ling van het publiek) en (EIDE rest van de familie. ëmeen De serie die gemaakt is nangstijc het gelijknamige boek van pca is Engelse auteur John Gapngijz worthy, beschrijft het lev(ngstij< van een familie die tot de Eiiimd gelse middenklasse gerekee mal kan worden. innen leest, iikele CID eids* gi (ooig Susan Hampshire die al°or Fleur Forsyte haar kijke|aar- in hoge mate wist te bodaarb en. pt 1 L™ las gt tge v r nau Gevaar schijnt nogal eens in een glimlach schuil te gaan. Zeken. E bij de Newyorker Frank Terpil, die onlangs in zijn land 53 jaaakte gevangenisstraf kreeg wegens illegale wapenhandel. Geen Pistfoleui len Paultje, eerder een Wouter Machinegeweer. Geen terrorijoertu waar ook ter wereld of hij heeft hem als toerist van wapeife cor voorzien, reizend met hele scheepsladingen explosieven achtchter zich aan. Gewapend met zijn eeuwige glimlach deed hij ook Alaatsi ghanistan aan. waar een volk in een vrijheidsstrijd met de Rule ma sen verwikkeld is. Daar werd hem echter door Moskou de pjm e afgesneden. Ook in Zuid-Amerika is hij kind aan huis. Om (jen. I rechtmatigheid van een gewapende strijd bekommert hij ziqoerd niet. Hij schiet overal zijn klanten aan. Ook de aanslagpleger qaar de paus hielp hij aan een vuurwapen. ferd Volgens de documentaire „De gevaarlijkste man", gisteravonaar op NOS-tv. trok hij vrolijk op met moordenaar/dictator Ièhou Amin, terwijl de lijken in diens paleis zich opstapelden. Zijisha moeder wil geen kwaad van hem horen. Een beste jongen, diaar wel eens domme dingen doet. Opstandig in het geweer komejiaxir tegen de Amerikaanse justitie bijvoorbeeld. Uim Na korte tijd in de Amerikaanse staatsgevangenis werd hij q borgtocht vrijgelaten. De Amerikaanse geheime dienst moer"i wel, vertelde hij, want hij wist teveel van ze. Hij vluchtte zijH 1 land uit en belde vervolgens de Amerikaanse tv om in een larf" interview zijn onschuld te bewijzen. Het lukte niet. Men blijft i hem schiet-tuig zien. Ontelbaar zijn de doden door zijn. wapens. Toch een goedlach£L v. man. Het maakt hem niet uit wat men met de wapens doet. Hr^ levert ze alleen maar. Zijn vrouw ziet in hem een heel ande mens dan de door zijn wapens belaagde mensen. Zon warm»-.-, meevoelende man. Heerlijk om hem in huis te hebben. BanT wordt zij voor hem alleen als hij de deur uitloopt. Dan gaat hPr even een boodschap doen waaraan zij niet zo'n boodschap heelr Zij ziet hem liever rustig voor de tv, ook al worden anderer® daar weer onrustig van. ras TON OLIEMULLER £"er ?P d Jiidd Televisie vandaag NEDERLAND 1 18.58 NCRV 19.00 NOS 21.37 21.55 Nieuws voor doven en slechthorenden. Journaal. Rollebol. Franse pop- penfilmserie voor de kleuters. Hier en Nu New-York. Informatieve en ludieke cameranotities van NCRV-correspondent Bernard Hammelburg over alledaagse aange legenheden in de stad New York. Mijn vader en ik. Ame rikaanse tv-film van Judd Taylor. Met: Tony La Bianco, Lee Stras berg, Christine Lahti, Julie Boxasso e.a. Korte inhoud: Frank Russo is zesenzeventig. Het is ei genlijk niet meer veilig om hem alleen te laten leven. Maar hij is heel onafhankelijk en trots en weigert halsstarrrig in een tehuis te worden opgenomen. Het enige alternatief voor hem zou zijn bij een van de kin deren te gaan wonen, maar ja, iedereen leidt zo zijn eigen leven. Kerkepad '82. In deze laatste uitzending gaat het om de zorg voor onze monumenten. Wie is verantwoordelijk voor het behoud en het be heer? Journaal. Zendtijd politieke par tijen. De EVP. Verre volken. Japanse documentaire serie over in hun bestaan bedreig de natuurvolken, be werkt door Mien van Kampen. Vandaag: De Toearegs. Journaal. Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 NOS 18.10 Studio sport extra. Sa menvattende reportage van de gisteren gespeel de voetbalwedstrijd IJs land-Nederland in de voorronde van het Euro pees kampioenschap 1984. Commentaar: Eddy Poelman. 18.44 De Bereboot. KRO 18.49 Cijfers en letters. Spel- programma met Han van der Meer. 19.15 De Sullivans. Australi sche serie over een fa milie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Australië. Met: Paul Cronin, Lorraine Bayly e.a. NOS 19.41 Zendtijd politieke par tijen. De VVD. 20.00 Journaal. KRO 20.27 Centennial. Amerikaan se serie over de opbouw van het Wilde Westen, gebaseerd op de gelijk namige bestseller van James A. Michener. Met: Lynn Redgrave, Alex Karras, William At- herton, Lois Nettleton e.a. Elfde afl.: De wind des doods (tweede deel). 21.15 Brandpunt-verkie zingen. Met het oog op de Tweede Kamerver kiezingen van 8 septem ber brengt Brandpunt een serie van vier vraaggesprekken met de lijsttrekkers van D'66. VVD. PvdA en CDA. Vandaag: Mr. Dries van Agt (CDA). Eindredactie: Ad Lange- bent. 21.55 Twee geloven op een kussen... daar ligt een voetbal tussen. Film van Alex Hofman in het kader van de ontmoe ting tussen Ajax en Cel tic op 15 en 19 septem ber a.s. voor de Europa cup voor landskampioe nen. De film schetst de rivaliteit tussen de pro testantse Glasgow Ran gers en de katholieke stadgenoten Celtic. 22.25 KRO-tv bekroond met Nipkov-schijf. Op de Fi- rato in Amsterdam vond de uitreiking plaats van de Nipkov-schijf, de jaarlijkse onderschei ding van de tv-critici voor het beste program ma van het afgelopen jaar. Dit jaar werd hij toegekend aan docu mentairemaker Kees Boomkens voor zijn programma „Vijf jaar la ter" over de gevolgen van de gijzelingen van 1977 bij de Punt in Bo- ven-Smilde. NOS 22.40 Journaal. 22.50 Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.10 Journaal. 16.15 Hannah - eon liefdesgeschie denis (1). Engelse serie. 16.50 Odeon, een televisie-variété. Goochelprogramma. 17.00 De avonturen van Tom Sawy er en Huckleberry Finn. Serie naar Mark Twain (1). 17.25 De oude doos. Charlie Chap lin: de filmfan. 17.40 Plulo ala redder. Tekenfilm van Walt Disney. 17.50 Journaal. 18.00 Hollywood - verhalen uit de tijd van de stomme lilm. Documen- 19.00 Impressies van de Philippij- 19.15 Actualiteiten. 19.45 Het schijngezin. Serie: De epidemie. 20.00 Journaal. Aansluitend: ver- keerstips. 20.18 De televisie-discussie. 21.00 Raadsel vlucht. Vierde afleve ring van een spelprogramma, waarin spelers een reporter in een helicopter telefonisch naar zijn doel loodsen. Spelleider: Rudolf Rohlinger. 22.00 Muziekwinkel extra. Een op treden van Shakin' Stevens. 22.30 Achtergrondinformatie. 23.00 Uit een Duits leven. Film naar het boek „Der Tod ist mein Beruf" van Robert Merle. Franz Lang, alias Rudolf Hoss, was de eerste comman dant van Auschwitz. 01.20 Journaal. DUITSLAND 2 16.00 Journaal. 16.04 Op bliksembezoek bij de me demens. UNICEF-hulp in de grote steden van de Derde Wereld. Aanslui tend: nieuwsoverzicht. 16.35 Don Quichotte. Tekenfilmserie naar de roman van Cervantes. 17.00 Journaal. 17.08 Tele-illustratie. 17.50 Billy (Barrier). Tv-serie voor de jeugd. Afl.: De diva. 18.20 Het hoeft niet altijd moord te zijn. Duitse tv-serie. Met: Liane Hiel- scher. Michael Hinz e.a. Afri Een duur alibi. 19.00 Journaal. 19.30 Laat dat Tony maar doen. Show met Tony Marshall. Meewer kenden: Lena Valaitis. Costa Corda- lis. Rudolf Schock. Ralf Wolter, Helga Feddersen. Maria Hellwig e.a. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Kenteken D. Nieuws uit Oost en West. 22.05 Nevelland. Duitse tv-film van Claudia von Alemann. Met: Brigitte Rottgers, Grant Johnson, Eos Schop- hol, Jean Badin e.a. Korte inhoud: De film beschrijft enkele weken uit het le ven van vijf mensen. Verteld wordt de liefdesgeschiedenis tussen de Duitse Hannah en de Amerikaanse Bill, twee personen met twee verledens. Verder is er nog Franz, die niet goed weet of hij met Hannah bevriend of op haar verliefd is en de zangeres Therese en haar Franse vriend. 23.40 Journaal. DUITSLAND 3 NDR-WDR 18.00 Het programma van de muis. 18.30 Textiel-vormen. Informatieve serie. Afl. 8: Structuren en voorwer pen uit stof. 19.00 Badekera Rijnreis 1849. Ko blenz. 19.15 Tuinen in de DDR. Over histo rische parken in de DDR. 19.45 Journaal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Napoleon is de schuld van al les. Duitse speelfilm uit 1938 van Curt Goetz. Met: Curt Goetz, Valerie von Martens. Paul Henkels en Else von Mollendorf. 21.45 Ik en jij. Gesprekken, 3cenes en informatie over huwelijks- en le vensvragen. Vandaag: Sexuele op voeding. 22.45 Soap of Gezellig thuis. Ameri kaanse comedy-serie (13). 23.10 Journaal. BELGIE BRT 1 18.00 Emilie. Tekenfilmserie voor de kleuters. 18.05 Er was eens.» de mens. Te kenfilmserie van Albert Barille over de geschiedenis van de mensheid. Drieëntwintigste afl.: Het ontluikend nationalisme. 18.30 De grote prijs. Amerikaanse De duitse zangeres Lena Valaitis van- Op Duitsland 1 om 22.00 uur „Musikla- avond In Tony Marshall-showprogramma den" met als extra Shakin' Stevens, op Duitsland 2 om 19.30 uur. jeugdfilm van Harvey Leidman naar een boek van Barbara Brooks Walla ce. Met: John Williams. Patrick Peter sen, Ronnie Scribner, Olivia Barash e.a. Korte inhoud: Harvey Small doet aan alle mogelijke wedstrijden mee, soms zelfs zonder te weten welke prijs hij kan winnen. Op een goeie dag heeft hij de diensten van een Britse butler gewonnen. 18.57 Markant. Uitzending door der- 19.37 Morgen. Overzicht program ma's en mededelingen. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 Paradijsvogels. Serie van Mare de Bie naar de werken van Gaston Marlens. Zesentwintigste aft.: De bisschop komt toch. Hij wil zich persoonlijk vergewissen van de toestand op Waterland. 20.55 Panorama. Actualiteiten. 21.45 Het Valkenest. Amerikaanse serie over Californische wijnboeren. Met: Jan Wyman, Robert Foxworth, Susan Sullivan, Billy Moses e.a. Elfde •tij Angie bezoekt plichtsgetrouw elke week de aan haar rolstoel ge kluisterde Elizabeth Bradbury. Wan neer Chase de dichtgemetselde toe gang tot Jasons vroegere studeerka mer openbreekt, ontdekt hij het ge heim van Elizabeth Bradbury. 22.30 Sport tribune. 23.00 Journaal. BELGIE BRT 2 19.00 Een vinger in de pap. Pro gramma voor jongeren tussen 12 en 15 jaar met een opvoering van: „Mijn school heeft ezelsoren". 19.37 Morgan. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 Gezoodheisdsmagazine. Pro gramma met gezondheidsvoorlichting en -voeding en een herhaling van de thema-uitzending rond de problemen van het kind. 20.45 Take it easy. Herhaling inlei dend filmpje cursus Engels voor be ginners. 20.55 Première. Nieuws over films en filmmanifestatie door Jo Ropcke. 21.45-22.40 Voorwaarts, christelijk heir - de moralistische beweging. David Frost licht de nieuwe rechtse fatsoensrakkers door. BELGIE FRANS 1 17.30 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.45 3, 2,1 contact. Wetenschappe lijk voor kinderen. 18.15 Cine-vacances. Kinderpro gramma. 18.45 Faites vos jeux-vacances. Spelprogramma. 19.00 Antenne-soir. Acutualiteiten, editie Namen. 19.25 Weerbericht. 19.30 Journaal en sportberichten. 19.55 Mededeling. 20.10 Autant sa voir. Consumenten rubriek over zonne-energie bij kas- 20.30 II taut vivre dangereusement. Franse poltiefilm van Claude Makovs- ki (1975) naar de roman van Ray mond Marlot. Met: Annie Girardot, Claude Brasseur, Sydne Rome, My- lèene Demongeot, Hans Christian Blech e.a. Korte inhoud: In het mid den van de nacht vermoordt een mysterieus persoon een man in een trein en stopt in zijn vestzakje een pakje drugs, alvorens het slachtoffer uit de trein te gooien. 22.05 La carrousel aux images. Filmprogramma van Selim Sasson 23.05 Journaal. BELGIE FRANS 2 14.00-18.30 Teletekst Vakantie-toe- 19.00 Politieke uitzending. 19.30 Nieuws voor doven en slecht horenden. 19.55 Zie Belgis Frans 1. ENGELAND BBC 1 17.15 Gooney birds. 17.20 Play schoot 17.45 Popeye. 18.05 John Craven's newsround. 18.10 Stopwatch. 18.35 Kinderfilmpje. 18.40 Journaal. 19.00 Nationwide. 19.25 Monty Python. 19.55 Medical express. 20.25 Top of the pops. 21.10 Fame. Serie. 22.00 Journaal. 22.25 Are we being served? 22.55 Des O'Connor. Muzikaal pro gramma. 23.48 Nieuwsoverzicht. 23.50 The muscle market. Torteel- ENGELAND BBC 2 18.10 Arts. 18.35 Rescue flight. 19.00 Rock, rock, rock. Amerikaanse muzikale film van Will Price (1956). Mel: Fran Manfred. Tuesday Weld en het orkest van Alan Freed. 20.25 Journaal. Met: Nieuws voor doven en slechthorenden. 20.30 Jock 'n' roll. 21.30 Ready when you. 22.00 Stardust. Met: David Essex en Adam Faith. 23.50 Newsnight. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.03 Stadsverhalen: Hannover. 10.40 Laat dat Tony maar doen. Herhaling. 12.10 Kenteken D. 12.55 Persoverzicht. 13.00-13.15 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Geloof en verkondiging. Do cumentaire over de kerk. die zich steeds meer van de moderne massa media bedient. 17.05 Alles klaar?!. Wat de volwas senen kunnen, kunnen wij al lang. 17.50 Journaal. 18.00 WWF-club. Jeugdprogramma. DUITSLAND 2 10.00-13.15 Zie Duitsland 1. 15.57 Overzicht programma's. 16.00 Journaal. 16.04 Trucbonbons. Kinderprogram- 16.15 Pfifl. Sportstudio voor jonge 17.00 Journaal. 17.08 Tele-illustratie. 18.00 Meesterscene8 met Slan en Ollie. Komisch filmpje met Laurel en Hardy. DUITSLAND 3 WDR 08.10 Schooltelevisie. 10.00 Schooltelevisie. 11.40 Schooltelevisie. 18.00 Uit de oude doos. „Larry, de miljoenenerver'. BELGIE BRT 1 BELGIE FRANS 1 17.30 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.45 3, 2, 1 contact. Wetenschappe lijk programma voor kinderen. BELGIE FRANS 2 14.00 Teletekst. Vakantie-toerisme. ENGELAND BBC 1 07.40-11.20 Schooltelevisie en riea. 13.55 Road works. 14.00 Journaal. 14.27 Financieel nieuws. 14.30-14.45 See saw. 17.10 Toy lair. 17.20 Play school. 17.45 Jigsaw. ENGELAND BBC 2 07.40-11.55 Schooltelevisie. Radio vandaag HILVERSUM 1 - 16.02 (NCRV) Goudenregen Ensem ble - 16.30 Voor de kleuters - 16.40 Rozengeur en prikkeldraad - 18.06 Actualiteiten - 19.02 Leger des Hells- kwartier - 19.17 De wereld zingt Gods lof - 20.03 Vierkant voor goeie lichte muziek - 21.02 "Op de vrije toer - 22.02 Sport en muziek - 22.55 Verge lijkenissen - 23.05 (NOS) Met het oog op morgen. HILVERSUM 2 - 16.10 (AVRO) De slag bij Nieuws poort - 17.36 Radiojournaal - 18.20 Politieke partijen - 18.30 IKON-pro- gramma - 19.00 Moderne media - 19.20 Richting - 19.30 Natafelen met lichte grammofoonmuziek - 20.03 Oorlog en vrede (luisterspelserie) - 21.09 Muziek van Rodion Tsjadrin - 21.15 Poezie - 21.30 Teleac - 22.40 Kunst en cultuur 23.00 Jazz Spec- ingc en a <lrig« Hu to': HILVERSUM 3 - 18.03 (NOS) Politieke partijen 18.10 De avondspits - 20.02 Soul- discoshow vanaf de Firato - 22.Q Sesjun: Kenny Ball and his Jazzmen^ 23.02 Recent popwerk met Wim HILVERSUM 4 - 17.00 Overname Hilversum 2 I 20.00 (VARA) Holland festival ,,ou< 1 muziek'' - 22.00 Wie rusten wil in h£Vl groene woud (luisterspel) - 22.1 Avondconcert. Radio morgen IEII fere n d HILVERSUM 1 öoud - 0.02 (KRO) Laat op - 1.02 Ni ag mandsland - 6.02 Van 6ssen klafcled wakker - 9.03 Mensen en medekliftg kers - 9.25 De vensterbank - 11.! Adres onbekend - 11.50 Pastoor A.( Raadschelders - 12.03 De musical van het begin tot nu met Hans vaiur Willigenburg - 14.03 The cmplet 16.02 Op de valreep. HILVERSUM 2 - 7.20 (VPRO) Radio NieuwsdienstM 9.05 Gymnastiek J radio - 11.33 (TROS) Week i uit - 12.20 Agraria - 12.35 ActualiteTia" ten - 13.10 Inkijk op Inbar - 13. (NOS) Meer over minder - 14.33 Hfan gesprek van de dag - 16.32 Consiia mentenprogramma - 17.00 Journalil tenforum - 17.36 (VOO) Info-maga^ HILVERSUM 3 - 7.02 (EO) Joy in the morning - 8.0F Tijdsein - 9.03 De muzikale fruitmarj - 10.03 Muziek motief - 10.45 Vo( Joegoslavische werknemers (NCRV) Pop non stop - 12.03 Goeiè middag met Jaap de Groot - 12.tise Weerpraatje - 13.05 Discotheken topati 10 - 13.40 Mini- special rond Tti Carpenters - 14.00 (VOO) Bart Leeuwen - 15.20 Erik de Zwart Popjournaal - 15.30 Veronica top HILVERSUM 4 jv< - 7.02 (NOS) Vroeg klassiek - 9.CL Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance - 9.30 Volksmuziek aa, met-westerse muziek - 10.00 Vrijdag morgenconcert: Richard Wagner (s 11.00 (VOO) Muziek voor miljoenen! 12.14 Het meesterwerk: Schotse Syii fonie van Mendelssohn Bartholdy 13.05 (NOS) Nederlands muziekml gazine - 14.00 Onder de groene lind - 15.00 (VPRO) Muziek-op-vier: corn posing the radio - 17.00 Overnam Hilversum 2. NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilversut 1 eik heel uur, 24 uur per dag. Op Hl versum 2 op elk half uur van 7.30 uil tot 17.30 uur, voorts om 7.00, 8.0l 13.00, 18.00, 20.00. 22,30 en 23.9 uur. Op Hilversum 3 op elk heel u# van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversuml om 7.00, 8.00 en 13.00 uur. ADVERTENTIE 071-131141 Leiden, Haarlemmerstraat 168, -r»p

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 2