Bijenkorf houdt rekening met minder koopkracht consument Japan heeft inflatie het beste in de hand Regering helpt orgelfabriek met f 8 miljoen Beurs van Amsterdam jjjA^CONOMÏË LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 15 !tse[l|ektriciteit uit e [olen net zo duur als bij mfil kernenergie te n> n ^ASHINGTON - Als het gaat zomeP nieuwe centrales maakt 'stellig wat kosten betreft niet Jortiere' U'1 elektriciteit uit ko- bev<#n worbt gehaald dan wel he^et behulp van kernenergie omenf01^1 opgewekt, zo blijkt uit !4 oktprekeningen van het bureau 'enhel001" energie-informatie van 3 - -♦ Amerikaanse ministerie oost#n energie. Nieuw zijn in dit fiets#val eentrales die omstreeks amenir93 'n gebruik genomen zul- fn worden, wat betekent dat zeer binnenkort tot de bouw imeri ie tocl elket^oet woroen besloten. Rentedaling stimuleert omzet op effectenbeurs AMSTERDAM - De rente daling heeft in augustus op de Amsterdamse effecten beurs per saldo gezorgd voor een zeer hoge omzet, bij oplopende koersen, zo wel op de aandelenmarkt als in de obligatiesector. In totaal werd voor 6633,1 min aan effecten verhan deld tegen 5692 min in juli. In de eerste helft van de maand was sprake van het traditionele vakantie beeld en lagen de omzet ten beneden het jaarge middelde. Wereldbank ziet geen financiële crisis opdoemen WASHINGTON Naar het oordeel van de presi dent van de Wereldbank, de Amerikaan A.W. Clausen, ligt er geen internationale financiële cri sis in het verschiet. Ter gelegenheid van de ko mende jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en Wereldbank in Toron to zei o.m. dat de handelsbanken onder de huidige economische omstandigheden zonder twijfel voor zichtig te werk zullen gaan bij het verstrekken van leningen en kredieten aan ontwikkelingslan den, maar hij is er geenszins van overtuigd dat de vraagstukken van het ogenblik zullen leiden tot grootscheepse terugtrekking van de banken uit le ningen aan ontwikkelingslanden. Clausen is van oordeel dat het, als de rook is opgetrokken, de banken duidelijk zal zijn dat het in „eenieders be lang, ook het hunne" is het verstrekken van le ningen voor ontwikkeling voort te zetten. Duitse regering geeft AEG garantie van 1,1 miljard BONN De Westduitse regering heeft gisteren besloten om het in surséance van betaling verkerende AEG-Telefunkencon- cern een garantie te geven van 1,1 miljard D-Mark. Deze garantie, waar het kabinet zeer zwaar aan heeft getild, omdat het niet gebruikelijk is in moeilijkheden verkerende bedrijven met staats gelden te ondersteunen, is uiteindelijk gegeven, omdat een onderzoek van rijksbemiddelaars tot de conclusie leidde, dat een sanering van AEG moge lijk is, als de zieke delen eruit zijn gesneden. Het tot de helft ingekrompen concern lijkt dan een kans tot overleven te hebben. Geluidshinder industrie wordt aangepakt DEN HAAG De rege- ring zal de komende vier jaar 600 miljoen gulden uitgegeven aan maatrege len om geluidsoverlast door de industrie tegen te gaan. Het grootste deel daarvan, 550 miljoen gul den, zal gebruikt worden om het geluid op de bedrij ven zelf aan te pakken door de aankoop van stil lere machines te subsidië ren. Gemeenten krijgen de rest om geluidsoverlast bij industriegebieden tegen te it. Me neg^ iforrr ar Pol :n loge re winst bij e S'at. Nederlanden een dj|EN HAAG Het verzeke- de gfngsconcern Nationale Neder- maktfnden heeft in de eerste helft op eéan dit jaar de omzet ten op- em dichte van dezelfde periode IedeJan 1981 zien stijgen met 18 tmstelct van ƒ4719 min tot ƒ5585 f twefdn- De nettowinst nam toe iardapet 5,4 pet van 173,5 min tot uit g» 182,8 min. Er zal een inte- r me^mdividend worden uitge- ubergiccd van ƒ3,90 in contanten mkor^ j- 3.40) of naar keuze 0,80 rambrfi contanten (onv.) plus 33 1/3 alt dét »n aandelen (v.j. ƒ0,25). het 1 ;en eet 'an imunrtodamco: resultaat "n jal dit jaar mprijiet achterblijven loorgdOTTERDAM Het onroe- end goed-beleggingsfonds Ro- lamco verwacht, dat het ex- iloitatieresultaat in 1982 niet en ziiPl achterblijven bij dat van wilcpKl. De minder rooskleurige 'is e3*ual'e op de onroerend goed- ?t ian»narkt zal nagenoeg niet van "de gjtvl°ed zijn op het aandeel t ee Jodamco, aldus het bestuur tij- dstaarens de jaarvergadering.De jjn „^arvergadering kon door het dnetep ^aat plaatsen van de oproe- i b^in8sadvertentie slechts een if flufd°rrnatieve vergadering zijn. e peer" za* noS een vergadering op en (er september worden gehou- i dez|en- Het dividend van 3,80 •ns bt?1 contanten plus 3 pet in aan- ikruk|e'en over 1981-1982 zal intus- er va]en a^s interimdividend betaal- i Bo?aar worden gesteld, oen te ize te Lagere winst u. mic/oor Centrale i ^levensverzekering ire|^EN HAAG - De Centrale Le- I: Di. densverzekering NV heeft vo- 12.00 tig jaar een belangrijk hogere isse: <)mzet van 345 min behaald 5?wteen 317 mln in 1980- Het is voi^sultaat na belasting en i8.3<Vinstdeling aan verzekerden a»deiir|wam uit op 4,6 min (1980: *173103 min). Voorgesteld is een Bezod'vidend uit te keren van 15 eer aaK1 (vorig jaar 10 pet). aiaeiiwinst flink stijgen ®prok®t)ELFT Gist-Brocades heeft 15 oo «fe nettowinst in dit eerste tordzhklfjaar flink weten op te voe- 5 u. ejen van 12,9 min tot 16,3 hartbqiln. De omzet aan derden eeg met 3 pet van 728,5 min it 750,1 min, zo blijkt uit de lalfjaarcijfers van het bedrijf, ie huifDe groei van de winst is mede '"en dijen gevolg van de reorganisa ties in de afgelopen jaren, die )»u hun vruchten beginnen af JLP -ie werken, preeku 20.30 d 10 u. i - "da t^jpoede resultaten \en erelhave |5b,ïa3i)EN HAAG - NV Beleg- 3.30 Singsmaatschappij Wereldhave I8.30(ieeft in het eerste halfjaar 1ST -(982 een direct beleggingsre de gei,u*taat hehaald van 13,2 min Oegsrat 5 pet meer is dan in de- woud^elfde periode van 1981. Het beleggingsresultaat per aan- Korengeel steeg van 3,29 naar "n°°^f3.47. Er wordt een onveran- 0 u. perd interimdividend uitge- tichtinfeerd van 3,25 per aandeel, ivrageildus de maatschappij. De in gdurig^et eerste halfjaar bereikte re- „3 et^ultaten bevestigen de eerder 00 u.)."itgesproken verwachtingen EFOOdat de resultaten per aandeel middafcver 1982 tenminste gelijk zul- w^difn z'Jn aan ^ie over kinder Volvo erdubbelt winst KHOLM - Het Zweedse mcern Volvo heeft in de xste helft van dit jaar een iettowinst van 1,52 miljard oon (676 miljoen gulden) ge kt, ruim tweemaal zoveel de winst over de eerste •elft van het vorige jaar van At miljoen kroon (313 miljoen Iden). De omzet bedroeg 1,1 miljard kroon (ruim an- lerhalf miljard gulden). De mzet bedroeg 34,1 miljard roon (ruim anderhalf miljard ulden) tegen 25,2 miljard kroon (1,12 miljard gulden). verbetering van de resulta- in is vooral te danken aan 'en forse toeneming van de toverkopen. VERLIES EERSTE HALFJAAR AL 21 MILJOEN AMSTERDAM De Ko ninklijke Bijenkorf Be heer (Bijenkorf, Hema, Maxis, Praxis) verwacht dat de consument minder krijgt te besteden en dat het concern daarvan de neerslag zal ondervinden. De eerste zes maanden van dit jaar leed KBB al een verlies van ruim 21 miljoen, bijna het dubbele van vorig jaar. Zoals be kend zullen bij KBB de komende tijd 1500 perso neelsleden moeten af vloeien. De omzet in de eerste helft van het op 1 februari begon nen boekjaar 1932-83 is overi gens met 6 pet gestegen van 1.475 min tot ƒ1.560 min. Volgens KBB ligt deze groei van de omzet in geld uitge drukt belangrijk boven de ont wikkeling van de bestedingen in de detailhandel, zodat het marktaandeel van het concern werd vergroot. Het exploitatie resultaat bedroeg echter 28,1 min negatief tegen 30,7 min negatief vorig jaar. Het verlies voor belasting kwam uit op 21,4 min, omdat er nog bui tengewone baten van per saldo 6,7 min waren, voornamelijk boekwinsten op verkocht on roerend goed. Vorig jaar bedroeg het netto verlies over de eerste zes maanden 11,3 min. Dit cijfer was echter geflatteerd. Uit de reserves werd 19.4 min overgebracht naar de winst-en verliesrekening, zo dat het nettoverlies niet 30,7 min bedroeg maar ƒ11,3 min. Dit werd door KBB vorig jaar niet apart vermeld. Een woordvoerder zei desge vraagd, dat dit al enkele jaren gebruik bij het bedrijf was, zo dat dit niet apart meer werd vermeld. De onttrekking aan de reserves had te maken met de grote opknapbeurt van de Bijenkorf. In het verleden was al voor zien, dat de vernieuwings werkzaamheden voor een om zetdaling zouden zorgen. Hiervoor werd een voorzie ning getroffen, waaruit elk jaar de „deuk" die de Bijen korf in de exploitatie-winst opliep gedeeltelijk werd weg gewerkt. Deze pot is nu leeg, maar vol gens de woordvoerder is de vernieuwing van de Bijenkorf nu zover gevorderd, dat de warenhuizen een normale ex ploitatiewinst opleveren, zodat niet meer uit het potje behoeft te worden bijgepast. Volgens KBB past het verlies van 21,4 min binnen de prog nose, dat het resultaat over het gehele boekjaar 1982-83 beter zal zijn dan het verlies van ƒ34,5 min over het afgelopen jaar. „In de tweede helft van het jaar waarin traditioneel het belangrijkste deel van de detailhandelsbestedingen plaatsvindt, zullen de eerste invloeden van de in gang ge zette aanpassingsmaatregelen tot uiting komen". KBB gaat onder meer het aantal perso neelsleden met circa 1.500 ver minderen. Ondanks de onzekerheid handhaaft de raad van bestuur de genoemde verwachtingen, „omdat zij ervan uitgaat, dat de omzetten van het concern zich volgens verwachting blij ven ontwikkelen". Over de gang van zaken in het eerste halfjaar meldt KBB voorts, dat de kosten goed on der controle konden worden gehouden. Deze zijn echter nog niet op het peil dat KBB met behulp van de aanpas singsmaatregelen nastreeft. De afschrijvingen namen toe van ƒ24,4 min tot 28,6 min en de rentelasten van 33,9 min tot 42,5 min. In de vermogens- en financië le positie deden zich in het eerste halfjaar geen wijzigin gen voor. Dit geldt met name ook voor de liquiditeitspositie, aldus KBB. Pieter op de „bok" Mr. Pieter van Vol lenhoven op de „bok" van een loc op het station in Utrecht, vanwaar hij gisteren een rit naar Amsterdam meemaakte tijdens een bezoek aan de Nederlandse Spoorwegen. Hier ontvangt hij uitleg over de appara tuur van de machi nist. Franse begroting kampt met tekort van bijna 50 miljard PARIJS - Dè ontwerpbegro ting van Frankrijk voor 1983, waar het kabinet het gisteren over eens is geworden, sluit met een tekort van 117,8 mil jard frank (45,9 miljard gul den). De uitgaven worden ge steld op 881 miljard frank (343,6 miljard gulden), over eenkomende met drie procent van het bruto nationaal pro- dukt (De som van alle voort gebrachte goederen en diens ten). De nieuwe begroting staat in het teken van het nieuwe beleid van versobe ring, dat moet worden gevoerd om de waarde van de frank in stand te houden. Dit jaar is de frank tweemaal gedevalueerd, in totaal met 18,5 procent. De begroting voor 1983 is slechts twaald procent hoger dan die voor dit jaar; die was op haar beurt 28 procent hoger dan het budgetr voor 1981 en die stijging vloeide voort uit de omvangrijke plannen van de nieuwe socialistische regering. Attali zei dat de regering in haar begroting .uitgaat \>an een reele economsiche groei van twee procent. Er wordt een belastingtarief van 65 pro cent voorgesteld voor inko mens van meer dan 541.000 frank (211.000 gulden) per jaar. GENÈVE - Bij de strijd te gen de inflatie heeft Ja pan tot dusver de beste resultaten weten te berei ken, zo blijkt uit cijfers die de Internationale Ar beidsorganisatie (ILO) in Geneve heeft verzameld over de inflatie in 65 in dustrie- en ontwikkelings landen. Volgens de ILO heeft de infla tie in Japan verleden jaar 4,7 procent bedragen tegen in het voorgaande jaar 7,1 procent. Industrielanden die in 1981 onder de tien procent wisten te blijven zijn West-Duitsland met 6,3 procent, Zwitserland, dat zijn inflatie zag toenemen van 0,7 procent in 1978 tot 6,6 procent verleden jaar en de Verenigde Staten met 8,3 pro cent. Frankrijk en Groot-Brittannië behoren met respectievelijk 14 en 12,1 procent tot de groep van landen die de waardever mindering van hun geld als gevolg van de stijging van de prijzen tot tien a twintig pro cent wisten te beperken. Ar gentinië kende verleden jaar met 131,3 procent de grootste inflatie. Het haalde Israël in dat met 101,5 procent de eerste plaats die het in 1980 nog in nam moest prijsgeven. In 42 van de 65 landen deed zich verleden jaar een vermin dering van de inflatie voor, in sommige gevallen zelfs zeer sterk, bijvoorbeeld in Turkije van 93,7 tot 27,1 procent en in Egypte van 20,3 tot 9,5 pro cent. In 23 landen nam de in flatie toe, in Portugal bijvoor beeld van 13,1 tot 24,9 procent en in Kenia van 11,3 tot 24,8 procent. Van de twee Oosteuropese lan den die hun inflatiecijfers pu bliceren gaf Joegoslavië voor het afgelopen jaar 35,7 procent op tegen voor 1980 35,7 pro cent. Hongarije meldde een toeneming van de inflatie van 4,4 tot 6,4 procent. Pessimisme bij Europees bedrijfsleven BRUSSEL Het bedrijfsle- ven in de Europese Gemeen schap (EEG) was in juli pessi mistischer over de gang van zaken in de eerstkomende maanden gestemd dan in juni. Dat blijkt uit de uitkomsten van de conjunctuurtest die de Europese Commissie woensdag heeft gepubliceerd. De cijfers tonen dat de bedrijven ongun stiger verwachtingen koeste ren voor de produktie, de om vang van de voorraden eind- produkt en de orderontvangst, terwijl hun verwachting voor het gebruik van het produktie- vermogen dezelfde was als in de voorafgaande maand. NOIB leent 100 miljoen tegen 10,25 AMSTERDAM - Tot en met 9 september kan worden inge schreven op een 10,25 pet vijf tienjarige obligatielening van 100 min ten laste van de Ne derlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden. De uitgiftekoers wordt uiterlijk 7 september voor beurs bekend gemaakt, zo heeft de ABN la ten weten, die samen met de Amrobank de leiding heeft van het emissiesyndicaat. Ren te en aflossing van de lening zijn volledig gegarandeerd door de Nederlandse staat. Af lossing vindt plaats in tien jaarlijkse termijnen vanaf 1988. Vervroegde aflossing is toegestaan vanaf 1 oktober 1992 tegen 103 pet. De storting is op 6 oktober. Polaroid sluit vestiging in Amsterdam AMSTERDAM Polaroid gaat het Europees verkoop kantoor in Amsterdam sluiten. Een deel van het personeel wordt overgeplaatst naar Maarssenbroek, waar de Ne derlandse verkoopmaatschap pij is gevestigd en naar zuster maatschappijen in Engeland en Duitsland. Voor 12 perso neelsleden zal ontslag worden aangevraagd. Het sluiten van het regionale kantoor in Am sterdam is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie van het Amerikaanse concern. De fabriek van Polaroid in En schede, waar 955 mensen wer ken, blijft buiten de reorgani satie. Regering overweegt omvorming Hoogovens tot staatsbedrijf DEN HAAG Hoogovens heeft bij minister Terlouw (Economische Zaken) 800 mil joen gulden steun gevraagd voor investeringen in het be drijf te IJmuiden. Het kabinet zal over twee weken over die steun besluiten. Daarbij be staat de mogelijkheid dat de overheid de steun zal verlenen via het nemen van meer aan delen in Hoogovens. Het be drijf kan daardoor een staats bedrijf worden. Minister Terlouw (Economi sche Zaken) heeft dit gisteren aan de vaste Tweede-Kamer commissie voor Economische Zaken laten weten. Nadat het kabinet een besluit heeft geno men over de steun aan Hoogo vens zal de Tweede Kamer daar nog voor eind september een oordeel over kunnen ge ven. Daarna zal het besluit aan de EG ter goedkeuring wor den voorgelegd. Terlouw zei de Kamercommis sie toe met de vakbonden en de directie van het bedrijf te gaan praten over het invoeren van tien procent arbeidstijd verkorting bij Hoogovens waardoor 1300 arbeidsplaatsen, die volgens de directie van Hoogovens dienen te verval len, behouden kunnen blijven. DEN HAAG Minister Ter- louw (Economische Zaken) wil de orgelfabriek Eminent in Bodegraven 8 miljoen gulden lenen om te overleven. Omdat dit geld echter te weinig is om het bedrijf in stand te houden zullen ook banken met geld over de brug moeten komen. Die zullen daarover binnen een week moeten beslissen. Terlouw stelde het geld overi gens pas beschikbaar na toe stemming van zijn collega Van der Stee (Financiën). Tijdens oyerleg met de vaste Tweede- Kamercommissie voor Econo mische Zaken gistermorgen stelde Terlouw dat hij niet van plan is twee miljoen gulden als overbruggingskrediet aan Eminent te geven. Dat zou volgens hem „wegggooid geld" zijn. „Als we Eminent willen helpen moeten we het goed doen", aldus de minister, die Eminent overeind wil houden, „omdat het gaat om een goed en gezond bedrijf, er 360 men sen werken en het gaat om een nieuwe technologie in or gels die uniek in voor ons land". Na het overleg met de vaste Tweede-Kamercommissie voor Economische zaken sprak minister Terlouw op het Binnenhof met werknemers van Eminent, die nieuwsgiering waren naar het resul taat van het overlag. hoofdfondsen Amro-bank Boskalis Westm Dordtsche petr Gist Brocades Hei rieken Hold. Holl.Beton.Gr. Hoogovens 2S.00 241.00 88.50 Pakhoed Holding Pakh. Hold, cert beurs 1-9 beurs 2-9 89.40 88.30 99^00 99^00 107.00 106.50 18.30d 18.00 38.40 38.00 36.00 36.00 25.101 25.001 213.20 1 i8.20d r 209,00 164.00 159,80 158,70 54,60 54.60 25.00 73.00 73,00 overige aandelen beurs 31-8 beurs 1-9 ADM-Oeheer Asd Rubber Asd Rijt. Ass St. R'dam Audet Aut. Ind. Rt Bailast-N BAM Batenburg Buhrm. Tett. Caland Hold Calve D een ld 6 pet een CSM CSM ert Ceteeo Econosto EMBA Eriks Fokker HohSgoos' Holl. Sea Search HVA-Myen een ICU I.H.C. Inter Ind. Maatsch. IBB Kondor Kempen Beg Landre Gi Letds. Wol Macintosh Maxwell Petr. 77.50 173.50 80,50 180,00 58,50 70.50 24.60 320,00 65.00a 104.50 48.00a 81.00 55.50 90.50e 150,50e 30.00 27.10 77.50 77,80 155.00 156.00 76,60 173.40 81.00 70.50 563.00 62.20 72.00e 82.70 55.80 77,50 77.50 154,50 78.00 60.00 28,50 25.50 Ned. Crediet NEFIT Ned. Scheep Ned. Springs!. Ri|n-Sche«Je Schlumberger 105.00 51.00 69.00 25.40 58.20 139.00 33.10 185.00a 48,60 13.00b 99.00 95.50 92.00 50.00 64.50 66.50 17.50 64,00 180.00 50.00 13.60 12,00 1000,00 630.00a 300,00 25.10 1070.00 193.00 126.00 61.50 104,00 21,10 60.50 65.00 513.00 62.00 106.00 10.00b 73.00 50.00 70,20 155,00 47.00e 103.00 116,50 95,00 301.00 21.00e 140,00b 25.10e 1070.00 191.00 Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH UnWnvest Viking 350.00 350.00e 97.00a 295.50 21.50 62.00 65.50 510.00 61,70 104.00 10.50 73.00 50.50 3.20 140.80 30.50 73.00e 155.00 49.80 28.20 27.00 19.00 73.00 26.50 65.00a 174.50 143,10 104.80 136.50 1000,00 107,50 544,00 264,00 78.10 43.00 134.00 190.00 94.50 104,00 92.80 beurs van New York Con s" Edison Eastm. Kodak Ford Gen. Electric Gen. Motors Goodyear 28 5/8 27 3/4 75 3/8 48 3/8 26 7/8 10 3/8 70 1/2 31 3/8 3 7/8 18 1/4 22 3/4 27 3/4 27 3/8 74 1/8 47 1/8 26 3/8 Mc.D Douglas Nabisco Brands Rep.Steel Royal Dutch S. Fe Shell Oil South. Pac. Standard Oil U.S^Steel Westinghouse 23 5/8 36 3/8 20 1/8 17 1/4 19 1/2 22 3/4 35 3/4 30 5/8 31 3/4 28 3/4 57 3/4 18 5/8 76 3/8 23 1/8 32 5/8 19 1/2 22 1/2 35 3/8 31 1/2 39 7/8 28 1/2 buitenlands geld Belgische Ir (100) Duitse mark (100) hal lire (10 000) Portugese esc. 100 Canadese dollar Franse Ir (100) Zwitserse fr. (100) (Prijs in guldens) 2.68 2.78 Zweedse kroon (100) 4.53 4 83 Noorse kroon (100) 5,27 5.57 Deense kroon (100) 107.75 110,75 Oostenr. sch (100) 18.00 21.00 Spaanse pes (100) 2.50 3,20 Griekse drachme (100! 2.16 2,26 F,ns® m«r* ('OO) 37.50 40,50 Joegosl dinar (100) 126.50 129.50 Pond 45.50 42.00 32.75 15.73 55,50 58.50 Rustige beurs AMSTERDAM - De Amsterdamse effectenbeurs schoot woens dag bijzonder rustig uit de startblokken. Hoewel Wall Street het goede voorbeeld had gegeven met een stijging van de Dow Jones Index met acht punten, zette Amsterdam de handel voorzichtig in. De dollar week weinig af. Hierbij werd het verzekerings fonds Nat. Nederlanden flink duurder. Het concern maakte gis teren tijdens de nabeurs de halfjaarcijfers bekend. Het fonds schoot 1,70 omhoog op 115,30. AMEV werd vijftig cent duur der op 88, terwijl collega Ennia 1 moest prijsgeven op 121. De internationale aandelen waren verder in herstel geholpen door Wall Street. Zo klom Kon. Olie vijftig cent op 88 en Uni lever 1,30 op 159,30. Akzo was de beleggers twee dubbeltjes meer waard op 25,10. De overige internationals weken weinig af. Bij de banken boog ABN iets verder door naar 238,50. De grote koersafwijkingen leken hiermee een beetje voorbij. NMB sloeg verder de weg omhoog in met een winstje tachtig cent op 107. Bij de uitgevers was Elsevier-NDU 2 vaster op 142. De bouwers lagen iets beter, terwijl de scheepvaart licht verdeeld was. Voorts was Heineken gewild. De winst bedroeg 1 op ƒ67,10. De obligatiemarkt was licht verdeeld maar per saldo fractioneel hoger. De jongste 10 pet staatslening noteerde 100,6 tegen een uitgiftekoers van 100,5. Op een verdeelde lokale markt was Vmf-Stork gevraagd. Er was echter bijna geen aanbod in dit fonds, zodat vooralsnog be sloten werd om een advieskoers van 49,50 op het bord te zet ten, 2,50 hoger. In de tweede periode mocht vooralsnog ge poogd worden om tot een gedane notering te komen. Borsumij- -Wehry ging eveneéns omhoog en wel 1,50 op 92. Wijers zette de opmars voort met een vooruitgang van 1,50 op 26,50. Voor Schuttersveld werd tevergeefs 10,50 geboden tegen een laatste gedane koers van 9,50. Andere fondsen die vaster in de markt i.m. Leic Verto. lagen waren o.m. Leidsche Wol, IHC Inter, Borsumij- Wehry en Aan de andere kant moest KBB, die woensdag in de middag de cijfers bekend maakt, veertig cent terug op ƒ11,50. Van Beek werd 3 lager geprijsd op 62 laten. Van Wijk en Heringa bleek op een 5 lagere koers van 65 niet verkoopbaar. Deli was ko pers 2,20 minder waard op 67. Andere fondsen die omlaag moesten waren Rohte en Jiskoot, Kiene en Key. Tijdens beurstijd kwam er vraag opzetten voor Elsevier-NDU Het uitgeversfonds ging daardoor nog eens 5 omhoog waardoor de winst per saldo uitkwam op 7 op 147. L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 15