TAFEL WEGWEZEN dagpuzzel Paus roept op tot politiek verantwoorde oplossingen conflicten ITTïïTl kerk uuereid Verwijt over zondagse vlucht staatssecretaris blijkt op niets gebaseerd I BEROEPEN KERKEN WERELD LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA I BIJ OPENING DUITSE KATHOLIEKENDAGEN Met een op de band opgeno men toespraak van paus Jo hannes Paulus 2 zijn gister avond in Düsseldorf de 87e Katholiekendagen geopend. Aan deze vijfdaagse manifes tatie van het Duitse Katholie- kendom nemen 65.000 perso nen gedurende de hele tijd en nog ettelijke tienduizenden voor een of meer dagen deel. Thema is „Bekeert u en ge looft vernieuwt de wereld". Belangrijkste sprekers zijn de Poolse aartsbisschop Glemp en bondskanselier Helmut Schmidt. Tegelijkertijd orga niseren in Düsseldorf onge veer 35 groepen van kritische Katholieken alternatieve Ka tholiekendagen, die zaterdag uitlopen op een vredesmani- festatie. Sprekers daar zijn onder anderen de schrijver Heinrich Böll en Ernesto Car- denal, de Nicaraguaaanse mi nister van cultuur. De paus ging in zijn begroe tingswoord niet op deze ver deeldheid in. Met het oog op de dreiging van totalitaire re gimes en van de wapenwed loop riep hij op te strijden De Poolse primaat Glemp bij zijn aankomst gisteren op het vliegveld van Frankfort, waar hij werd verwelkomd door de aartsbisschop van Mainz, kardinaal Hermann Volk. voor politiek verantwoorde oplossingen van de conflicten in de wereld. „Zet u in voor de voorwaarden van de vre de: waarheid, gerechtigheid en vrijheid". De voorzitter van het Centra le Comité van Duitse Katho lieken, prof. dr. Hans Maier, sprak als zijn verwachting uit dat op de Katholiekendagen niet confrontatie maar beke ring in het middelpunt zullen staan. Wel waarschuwde hij ervoor niet te veel van de bij eenkomst in Düsseldorf te verwachten. „U krijgt hier geen afgeronde oplossingen, vastgelegde boodschappen, re cepten voor vrede en vernieu wing," zo zei hij. Het gaat er veel meer om een denkproces op gang te brengen. Vaak is niet het ongeduld der revolu tionairen van belang, maar de geduldige vastbeslotenheid die de „weg van het ver stand" willen gaan. Bekering is volgens hem een vernieu wing die rustig en nauwelijks zichtbaar uit het dagelijks le ven leidt. Van de 65.000 deelnemers die het gehele programma bijwo nen, is ongeveer tweederde jonger dan 30 jaar. Dit blijkt uit cijfers, die de organisatie gisteren heeft bekend ge maakt. Het aantal protestan ten is echter veel kleiner dan verwacht: 1300 (2 procent). Van officiële protestantse zij de had men gerekend op 20 tot 30 procent. De voorzitter van de (protestantse) Kir- chentag, Erhard Eppler, wees in zijn toespraak op het oecu menisch belang van zulke bij eenkomsten. „Misschien wordt de oecumene meer ge diend door deze stille en be scheiden gemeenschappelijk heid dan door officiële ver klaringen," aldus Eppler. De rooms-katholieke kerk in Duitsland heet dringend be hoefte aan een vernieuwing, die slechts kan voortkomen uit de basis, „waar de kerk leeft". Dit is de opvatting van de werkgroep „Initiative Kir- che von unten" (IKvu), die de alternatieve Katholiekenda gen in Düsseldorf organiseert. Deze groepering van kritische Katholieken ziet zichzelf noch als anti- noch als randkerk, zo werd gisteren op een perscon ferentie gezegd. Het is zeker niet de bedoeling om de offi ciële Katholiekendagen „om te functioneren". IKvu ziet het eigen programma meer als contrastwerking. Er was zelfs samengaan van beide vredesmanifestaties voorge steld; zo zei dr. Alfred Mech- tersheimer, directeur van het instituut voor vredesonder zoek. Maar de posities lagen te ver uiteen. Vrijdagavond is er een grote vredesmanifestatie op de Katholiekendagen met o.a. bondskanselier Helmut Schmidt en oppositieleider Helmut Kohl als sprekers. Mechtersheimer noemde dat een bijeenkomst van een staatskerk. De deelnemers aan de alternatieve Katholie kendagen gaan zaterdag voor de vrede demonstreren. MINISTER VAN MIERLO: De gereformeerde lucht machtpredikant van de vlieg basis Leeuwarden, ds. J. C. Langeveld heeft zich volgens minister Van Mierlo (defensie) ten onrechte boos gemaakt over een zondagse vlucht met een F-27 van CD A-staatssecretaris Van Houwelingen van Leeuwar den naar het vliegveld Beek in Limburg. Van Houwelin gen die in Friesland het weekeinde doorbracht met zijn gezin, blijkt Van Mierlo te elfder ure te hebben moe ten vervangen bij de plechtige dodenherdenking in Margra ten op zondag 23 juni. De mi nister die antwoord geeft op kritische vragen van het SGP-Kamerlid ds. Van Dis over deze kwestie, was van plan geweest om twee kinde ren naar die plechtigheid mee te nemen om daarmee duide lijk te maken dat herdenking van gevallenen een zaak is voor jong en oud. Staatssecre taris Van Houwelingen moest Van Mierlo's taak plotseling overnemen en nam daarom zijn eigen kinderen mee. Daarom is het verwijt van ds. Langeveld en het kamerlid Van Dis dat de bewindsman het luchtmachtpersoneel op de vliegbasis Leeuwarden te gen de haren instreek door zijn kinderen een soort voor keursbehandeling te laten ge ven, op niets gebaseerd. De predikant had de staatssecre taris namelijk geschreven dat het personeel "kritiek zou heb ben geuit op het feit dat de bewindsman diens kinderen meenam, terwijl het lucht machtpersoneel nooit kinde ren mag meenemen op een vlucht. De predikant had zich ook geërgerd aan het feit dat het luchtmachtpersoneel op zondag had moeten werken en onder meer de kerkdienst niet had kunnen bijwonen. Van Dis had er in zijn vragen op aangedrongen dat de be windslieden voortaan een goed voorbeeld zullen geven door de zondag te eerbiedigen. Van Mierlo schrijft dat de krijgmacht het personeel vol doende waarborgen biedt om dat te doen. De bewindsman wijst er nog op dat dat de do denherdenking in Margraten ook in het teken stond van het 200-jarig bestaan van de Amerikaans-Nederlandse be trekkingen., Er waren daar om meer dan het gebruikelijk aantal autoriteiten uitgeno digd uit binnen-en buiten land. Voor hun vervoer wer den twee F-27's ingezet van de Koninklijke Luchtmacht en er werden ook vliegtuigen waaronder de twee die van het vliegveld Leeuwarden startten, ingezet voor het ma ken van een erevlucht boven de begraafplaats. Voor 35ste maal Aalsmeers bloemencorso Zoals altijd wordt ook dit jaar het grote bloemencorso van Aals meer weer op de eerste zaterdag van september gehouden. Dit jaar zal het voor de 35e maal zijn, dat dit corso wordt georgani seerd. Volgens de organisatie kan zonder overdrijven gesteld worden dat het hier gaat om het grootste bloemencorso van Eu ropa. Het motto van het corso is dit keer ,,'t Spreekt boekdelen", waarbij de wagens titels van boeken uitbeelden. Het corso bestaat uit een stoet van praalwagens, versierde auto's en koetsen, die wordt opgeluisterd door een aantal muziekkorp sen en majorettegroepen. De stoet vertrekt 's ochtends 9.30 van uit het centrum van Aalsmeer via Amstelveen naar Amsterdam, waar om 16.00 uur, traditiegetrouw, het défilé voor het konink lijk paleis op de Dam plaatsvindt. Na afloop keert men weer te rug naar Aalsmeer. Morgen (15.00-22.00 uur) en zondag (11.00-18.00 uur) is er gele genheid voor het publiek de wagens te bewonderen. Zij staan dan opgesteld in de Aalsmeerse veilinghallen. Naast de tentoon stelling is er dan ook nog een demonstratie van oude ambachten en een kinderspeeltuin. De veilinghallen zijn te vinden aan de Legmeerdijk. Vijf dagen fietse[l« zonder bagage 'ol Een fietsvakantie waarbij mJ1* zich geen zorgen hoeft te m ken over de bagage en ove nachtingen onderweg blijf" aan te slaan. Het mooie zome*11 weer heeft de belangstellif1 voor een dergelijke sportiefe' vakantie aanzienlijk bevrfn derd. Postiljon-motels heffet daarom besloten de komend®1" herfstvakantie (17 tot 24 oktFre ber) opnieuw de gelegen he,001 te bieden om vijf dagen in hp1 noorden, midden en oost£n van ons land rond te fietsd^* zonder zich over bijkomend problemen te bekommerejn Men kan kiezen uit drie toef Zi ten, waarbij de motel ket^oe voor de fietsen zorgt en oq»— het vervoer van de bagag voor z'n rekening neemt. Mej overnacht in een van de negm motels. Voor verdere informl tie kan men bellen naar Po( tiljon-motels, 05700-19604. «gag Mej rmH Een van de praalwagens bij het corso vorig jaar. Reizen naar Parijs goedkoper Als prettig gevolg van de de valuatie van de Franse frank zijn de reizen naar Parijs, ge organiseerd door de FTS, met ingang van gisteren, ongeveer vijf procent goedkoper gewor den. De nieuwe tarieven zijn opgenomen in een speciale brochure, verkrijgbaar bij de meeste reisbureaus en op de NS-stations. Eenmaal in de lichtstad aangekomen zal de vakantieganger bemerken, dat de devaluatie ook daar geleid heeft tot lagere prijzen. Voor het najaar verwacht men daar om een drukker vakantiever keer in de richting van Parijs. Het goedkoopste arrangement Parijs met de FTS kost nu 180,-, 2e klasse, inclusief twee maal logies-ontbijt in een tweepersoonskamer, maar zonder de transfer van station naar hotel v.v. Voor senioren (60-plussers) komt een retour Parijs, dat zestig dagen geldig blijft, in een extra comfortabe le trein vanaf Roosendaal, 2e klasse, nu op 119,-. zonder verdere faciliteiten. Een jonge renreis met twee nachten lo gies-ontbijt (met 4 personen op een kamer) kost nu 164,-. Air France Vacanses heeft diverse reizen naar Franrkijk ook al met vijf procent in prijs ver laagd. Groente kopen op de Floriade De Floriade biedt iedereen <§E] daarin is geïnteresseerd de gjn| legenheid om kennis te mak$n< met de gang van zaken op eéan veiling, een marktsysteem d)c^ uniek is in de wereld. Iedejan middag worden op de Amsteict damse Floriade om half twepln half drie en half vier aardapet pelen, groenten en fruit g«18 veild. Er zijn dan onder me^ni uien, bieten, tomaten, aubergine nes, champignons, komkonf j- mers, appels, peren en framtxfi c zen te koop. Te zien valt dal hoe de veilingmeester het I veilen product inzet tegen eei prijs die hoger ligt dan d vooraf vastgestelde minimunfo prijs. De kiok gaat vanaf d i inzetprijs teruglopen in richting van de minimumprijs Als niemand een bod dot wordt het product „doorgdO' draaid". en „Natuurgroenten" Behalve tuinbouwculturen zijé' op de Floriade ook veel „wildr^ gewassen" te zien. Het is eer^ selectie van overal in het lanP£ in het wild voorkomende gj*v wassen die vaak niet eeir00 meer als groente bekendstaai|en In het Floriade-tuintje zijn g^af wassen als de brandnetel weegbree, paardebloem, bd1"?' reklauw, vlier, hondsdraf, fluP" tekruid, pastinaak, wilde peefT en witte dovenetel te zien (et' te proeven). Vele van dez)en groenten worden door ons btj1 schouwd als lastig onkruice'' maar de Zwitserse kenner va(en wilde gewassen, Eugen Bofaa sard, zegt dat wilde groente» „delicatessen zijn die onze ta fel verrijken". Met vis gevulde paprika, tomatensalade en gebakken aardappelen koffie vla Voor twee hebt u nodig: 2 pa prika's, 300 g gefileerde of 500 g hele schelvis of wijting, zout, tijm, peper, uitje, to maat, peterselie, paneermeel, 25 g boter; 250 g tomaten, zout, peper, suiker, 1 lepel azijn, (knof look). peterselie; 0,5 -1 kg aardappelen, olie, bo ter; 0.5 liter melk, 25 g maizena, 30 g suiker, oploskoffie naar smaak. Halveer de paprika's, verwij der de pitten en kook ze een paar minuten in water met zout. Laat ze uitlekken. Kook in hetzelfde water met wat tijm de vis gaar. Zorg dat het water maar nèt kookt en laat de vis niet langer opstaan dan nodig is, dan is hij het smake lijkst. Laat de vis afkoelen in het vocht, daarna uitlekken en maak het visvlees vervolgens fijn. Meng het met fijngesnip perde ui, ontvelde en kleinge sneden tomaat, zout, peper en fijngeknipte peterselie. Vul er de paprikahelften mee en zet die tegen elkaar aan in een be boterde ovenschotel. Strooi een dun laagje paneermeel over de vis en leg op elke par- pika een stukje boter. Doe heel weinig water in de schaal en schuif die ongeveer een kwar tier in een oven die op 5 of 200 staat. Leg de tomaten heel even in kokend water, ontvel ze en snijd ze in dunne plakken en verdeel ze over de borden. Maak een mengseltje van zout, peper, suiker, azijn en even tueel geperste knoflook en sprenkel dat over de tomaten. Strooi er royaal fijngeknipte peterselie over. Wie een takje peterselie na-eet, zal minder last hebben van een „knof- look"-adem. JEANNE EVANGELISCH LUTHERSE KERK Beroepen te Amsterdam: J.Happee te Leiden en J.C.Me- lin te Zaandam. SUSKE EN WISKE - DE BELHAMEL-BENDE Voor een uitgebreide agenda, ook voor de komende dagen raad plege men „Uit", de gratis wekelijkse bij lage van deze krant. Donderdag 2 september DEN HAAG Koninklijk* Schouw burg (Korte Voorhout 3 tel.469450) 20.00 Naar Damaskus (Publieksthea- ter) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Mime Maskers Mario netten: De nabrief (Griftheater) Ap peltheater (Duinstraat 6 tel. 502200)' 20.00 Driekoningenavond (Toneel groep De Appel) Theater aan de Haven (Westduinweg 230 tel 543202) 20.30 Gezichtsverlies (Nieuwe Kome- .die) Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Amerlka-Ameri- ka. musical Jos Brink. VOORSCHOTEN Kasteel Duiven voorde (Laan van Duivenvoorde 4 tel. 3752) 20.30 Concert panfluitist Nico- lae Pirvu en L'Orchestre Folklorique Roumain Benone Domain. bioscopen LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): Reds (al); 14.30, 20.00. LIDO I (Steenstraat 39. tel. 124130): Porky's pikante pretpark (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. LIDO II. Violent streets (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. LIDO III: Visiting hours (16); 19.00, 21.15. do. vr. ma. di. ook 14.30. LIDO IV: The border (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. STU DIO (Steenstraat 39. tel. 133210): Sprong naar de liefde (al); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. TRIA NON (Breestraat 31, tel.123875): But terfly (16); 14.30, 19.00. 21.15. zo. 14.15, 16.30, 19.00, 21.15. REX (Haarlemmerstraat 52. tel. 071- 125414); Pittige poesjes (16); 14.30, 19.00, 21.15. KINDERVOORSTELLINGEN: LIDO III: Lekker lui genieten (al); za. zo. wo. 14.30. zo. ook 16.45. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23-b, tel. 01717-4354): De stilte rondom Christine M. (12); ma. t/m wo. 20.30. di. 13.30. Quadrophinea (16); vr. za. 19.30. KINDERVOORSTELLINGEN: GREENWAY THEATER: Woody Woodpecker; za., zo., wo. 14.00. Spi- derman 1; za.. zo., wo. 15.45. WASSENAAR ASTRA (Langstraat 32. tel. 01751-13269): S.O.B. (12); do. t/m zo. 20.00. Chariots of fire (12); ma t/m wo. 20.00. KINDERVOORSTELLINGEN: ASTRA: De schatgravers van Mate Cumbe (al); za. zo. 14.00. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCI NEMA I (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20800): Hair (al); 13.30. 18.30, 21.15. zo. ook 16.00. EUROCINE MA II: Porky's pikante pretpark (16); 13.30, 18.30. 21.15. zo. ook 16.00. FUROCINFMA III: Sharky's Machi ne (16H 18.30, 21.15. vr. ma. di. ook 13.30. zo. 15.45. 18.30, 21.15. EU ROCINEMA IV: Paradise (12); 13.30, 18.45. 21.00. zo. 13.45, 16.15, 18.45, 21.00. NACHTVOORSTELLINGEN: EUROCINEMA I: Eiland der ver schrikkingen (16); za. 24.00. EU ROCINEMA II: Porky's pikante pret park (16); za. 24.00. EUROCINEMA III: Blue magie (18); za. 24.00. EU ROCINEMA IV: Paradise (16); za. 24.00. KINDERVOORSTELLING: EUROCINEMA III: Sjors en Sjim- mie en de tovering (al); za. zo. wo. 13.30. DEN HAAG APOLLO I (Spui- straat21, tel. 460340): Lemon popsic- kle (12); 14.15. 19.15. 21.30. zo. ook 16.30. APOLLO II: Sharky's machi ne (16); 14.00. 19.00, 21.15. zo. ook 16.15. ASTA (Spui 27. tel. 463500): I, the jury (16); 14.00, 19.00. 21.30. zo. 13.30, 16.00, 19.30, 21.30. BIJOU (Spul 27. tel. 461177): Me nuet (16); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.30, 16.00, 18.45, 21.30. CALYP SO (Spui 27. 463502): Cheech A Chong'8 nice dreams (16); 14.00, 19.15, 21.45. zo. 13.30, 16.00, 19.15, 21.45. BABYLON I (naast Centraal Station, tel. 471656): Les uns et les autres (al); 20.00. ma. di. ook 14.00. BABYLON II: Rollover (al); 14.15. 19.15, 21.45. zo. 13.15, 15.45, 19.15. 21.45. BABYLON III: On Golden Pond (al); 14.15, 19.00, 21.30. zo. 13.45, 16.00. 19.00, 21.30. CINEAC I (Buitenhof 20. tel. 630637): Cat people (16); 14.00, 18.45. 21.30. CINEAC II: De kille wraak (16); 14.00, 18.45,21.30. CINEAC III: Stripes (al); 14.00. 18.45, 21.30. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 855770): History of the world, part I (al); 20.15. EUROCINEMA (Leyweg 910, tel. 667066): The sound of music (al); 13.45, 19.45. za. zo. wo. 15.45, 19.45. do. vr. ma. di. 13.45, 19.45. HAAGSFILMHUIS (Denne- weg 56, tel. 459900): Celine et Julie vont en bateau (16); 22.00. Fietsen dieven (16); do. 20.15, 22.15. Pasto rale (16); vr. za. 20.15, 22.15. Le bal lon rouge erin blapc (al); zo. 19.00, 20.15. 22.15. Werktheater's Een lachspiegel van het dagelijks leven (16); ma. 20.15, 22.15. That obscure object of desire (16); di. wo. 20.15, 22.15.* METROPOLE I (Carnegielaan 16. tel. 456756): Poltergeist (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE II: Raiders of the lost are (12); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE III: Je vous aime (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE IV: Caddyshack (al); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE V: Missing (16); 14.00, 18.45, 21.30. ODEON I (Herengracht 13. tel. 462400): Sprong naar de liefde (al); 14.00, 19.00. 21.30. zo. ook 16.30. ODEON II: Once upon a time in the west (12); 14.00, 19.30. ODE ON III: Porky's pikante pretpark (16); 14.00, 19.00, 21.30. zo. ook 16.30. ODEON IV: Kentucky fried movie (16); 14.00, 19.00, 21.30. zo. ook 16.30. ODEON V: Britannia hospi tal (16); 13.45, 18.45, 21.30. zo. ook 16.15. LE PARIS I (Kettingstraat 12-b, 656402): Wanda whips Wall- street (16); 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.45. zo. v.a. 13.45. LE PA RIS II: Sex in de vakantie (18); 12.15, 14.00, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00. zo vanaf 14.00. LE PARIS III: Een on deugende zomer (18) 12.30, 14.15, 16.00, 17.45, 19.30, 21.15. zo. vanaf 14.15. PASSAGE (Passage 63. tel. 460977): The New York ripper (16); 14.00, 19.00. 21.30. KINDERVOORSTELLINGEN: DU MIDI: Pinocchio; za. zo. wo. 14.00. EUROCINEMA. Heksen en bezemstelen; za. wo. 13.30. CINE AC 3: Gekke, maffe, dwaze Bugs Bunny film; za. zo. wo. 14.00. NACHTVOORSTELLINGEN: APOLLO Nighthawks (16); vr. za. 24.00. ASTA: The wall (16); vr. 00.15 CINEAC I: A clockwork orange (16); za. 00.15. CINEAC: De kille wraak (16); za. 00.15. CINEAC 3: Cheech and Chong's next movie (16); za. 00.15. EUROCINEMA: Lekkere spelletjes (18); za. 24.02. HAAGS FILMHUIS: Tirez sur le pianiste (16); vr. za. 00.15. Pastorale (16); vr. za. 00.15. ODEON I: Roc kers (16); vr. za. 00.15. ODEON II: Molly Flanders (18); vr. za. 00.15. ODEON III: Porky's pikante pret park (16); vr. za. 00.15. LE PARIS I: Pornohuwelijk (18); vr. za. 22.30, 24.00. >dienstuerlening APOTHEKEN De avond- en nacht diensten van de apotheken in de re gio Leiden worden tot vrijdag 3 sep tember waargenomen Apotheek Breest in Leiderdorp en de Zuider apotheek in Leiden. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuis). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 16.00 tot 20.00 uur. Kinder afdeling dagelijks van 14.00 tot 20.00, Niet meer dan twee bezoekers per patiënt Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00- 14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klas se-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00-16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (harlbewaking) dag. van 14.00- 14.30 u. en van 19.00-19.30 u. Inte/° sieve verpleging: dag. van 14.0f f 14.30 u. en van 18.30-19.00 u. SporHc beth-ziekenhuis. Endegeest: Di. rfer vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 lig en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: gehele dag. Academisch Zieker, huis: Voor alle patiënten (behalve kirë deren) zijn de bezoekuren als volg!es Dagelijks 14.15-15.00 u. en 18.3(Vir 19.00 u. Avondbezoekuur afdelirjw verloskunde: 18.00-19.00 u. De Prarw maturenafdeling dagelijks van 14.3d- 14.45 u. en 18.30-18.45 u. Bezc*Jlv aan ernstige patiënten: wanneer aaK* ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor specia) kaarten verstrekken. De bezoektijd^ van de kinderkliniek zijn dagelijMyj 15.00-15.45 u. en 18.30-19.00 u. CT. bezoektijden van de kinderafdeling] (alleen voor ouders van kinderen kal er een afwijkende tijd afgesproken^ worden met de hoofdverpleegkund» ge) zijn dagelijks van 14.15-15.00 J, en van 18.30-19.00. Rijnoordzi»13' kenhuis: Dagelijks 14.30-15.15 u. e?er 18.30-19.30 u. Extra bezoek hartbfeli waking: 11.00-11.30 u. Extra bezoeLe( vaders kraamafdeling: 19.30-20.30 il Kinderafdeling 15.00-15.30 u. alleo01 voor ouders 18.00-18.30 u. lal S.O.S.-DIENST Telefonische hulfOe dienst, tel. 071-125202. Voor allen difer in moeilijkheden verkeren of e zijn. Vertrouwelijk. Dag en nacht reikbaar. BUREAU VOOR RECHTSHULP -fc Herengracht 50, tel. 123942; spreekt» ren ma. en di. 10.00-12.30 u.. wc 13.30-16.00 u.; do. 18.30-20.30 u. LEIDSE RECHTSWINKEL Juri disch Adviesbureau. Noordeinde 2p (voormalige marinecomplex). ter" 130775. (Vakantierooster tot en meflj 15 augustus): Afdeling wonen el werken: aanmelden: wo. 10.15-10.3ly u.; do. 18.30-18.45 u. Afdeling belaag ting: spreekuur: di. 18.30-20.30 iW Klachtenburo: spreekuur: di. 18.30he 20.30 u. DIERENHULPDIENST -IQ meenten Leiden. Leiderdorp, Oegsl^3 geest. Warmond en Zoeterwoudelel Tel. 071-125141. be] BURGERRAADSLIEDEN Korenje( brugsteeg 2. tel. 143171 (kantoorur* ren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 u.. do. 18.30-20.00 u. Pei GEZINSVERZORGING Stichfinltei gezinsverzorging Leiden. Aanvragend hulp voor bejaarden en langdurigt^ ll zieken en gezinsverzorging. Rem'" brandtstraat 17, tel. vr. 9.00-10.00 u. en KINDER- EN JONGERENTELEFOÓ( Op woensdag van 14-18 u. telefoon RAAD VAN ARBEID Hoge 306. Leiden, tel 071-899375. Kantooi geopend ma. t/m vr. 9-12 u. 14-16 u Telefonische informatie over kinder bijslag: 8-12 u. i MAGISCH FIGUUR Horizontaal: 1 korte, stekelige baardhaar; 2 godsdienst; 3 rampzalige toestand. Verticaal: 1 zeilvaartuig; 2 uitgestrekte grasvlakte in Noord-Amerika; 3 randschrift v.e. munt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 14