Wievandedrie „The Wall volgende week in première Reagan: Nu is het moment aangebroken alle middeleii 11295,- „Strijd tegen jj Israël I wordt met voortgezet Lada 2105 TRAUMA'S VAN EEN POPZANGER DUIZELINGWEKKEND VERFILMD LEIDEN Autobedrijf Van Haasteren b.v. Potgieterlaan 32. tel. 071-310800 NOORDWIJKERHOUT Autobedrijf A. Kleverlaan, de Vlashoven 8, tel. 02523-3724 LEIDERDORP Autobedrijf Van Haasteren b.v. Touwbaan 18. tel. 071-895000 KATWIJK Automobielbedrijf Hogenelst Blokmakerstr. 13 ('t Heen) NIEUW VENNEP Garage FigmanKerkstraat 11tel. 02526-75000tel. 01718-20842 LADA 2105-N, nu v.a. donderdag 2 september 1982 pagina i (Vervolg van de voorpagina) BURBANK President Reagan ontvouwde van nacht zijn denkbeelden over een blijvende vrede in het Midden-Oosten slechts enkele uren nadat de laatste Palestijnse guer- rillastridjers Beiroet had den verlaten. Hij deed een beroep op alle partijen „snel op deze verworven heid voort te bouwen". Ook liet hij weten dat de 800 Amerikanen, die op de evacuatie hebben toe gezien, binnen twee we ken uit Libanon weg moe ten zijn. „Met de overeenkomst in Li banon", aldus Reagan, „zijn wij in de gelegenheid voor een verderreikende vredespoging in het gebied, en ik ben vast besloten om die kans te grij pen". Hij zei dat Amerikaanse regeringsfunctionarissen ge heim overleg hebben gevoerd met Israël, Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië. „Daarom riep ik op tot een nieuwe start", aldus de Amerikaanse president. „Dit is het moment voor alle rechtstreekse bétrok kenen om mee te werken aan een werkbare basis voor vre de". Vervolgens zei Reagan dat zelfbestuur in samenwerking met Jordanië de beste kans biedt op een duurzame en rechtvaardige vrede". Ameri kaanse regeringsfunctionaris sen noemden de redevoering van Reagan „een belangrijk nieuw vredesinitiatief". De Amerikaanse presiderj^ riep in zijn rede van vannacP3 op tot: k Een volledige Israëlische ttk. rugtrekking uit de westelijkE Jordaanoever en de Gaz;n( strook, in ruil voor Arabisclk. erkenning van het bestaan)0! recht van Israël en garantifë4 voor zijn veiligheid. d: betrokkenheid van Jord.'rr nië bij het zelfbestuur over V) westelijke Jordaanoever, thans voorlopig, maar volled ge Palestijnse autonomie ov(0< het gebruik van het land, wju« ter en andere natuurlijk hulpbronnen. B< Een hoge regeringsfunctionj h« ris, die namens de presiderBi verslaggevers te woord stoni w zei dat de regering hoopt dl pi de Jordaanse koning Hoesseid« de voorstellen zal opvatten a)w een „belangrijk en serieuüe initiatief, dat hem kan bew<le gen aan het vredesproces dei te te nemen. v< Op de westelijke Jordaanoevtaa en in de Gazastrook wone w momenteel ongeveer 1,3 milh< joen Palestijnen. Invoerin vi van Palestijns zelfbestuur zcfci volgens Reagan moeten g< schieden na vrije verkiezingé y voor een autonoom gezag. J zou een overgangsperiode va vijf jaar moeten zijn „om d Palestijnen te laten bewijzë dat zij hun eigen zaken kur1 nen regelen en dat een dergi lijke Palestijnse autonomie niet bedreigend is voor de vej^, ligheid van de staat Isra^V; Terwijl Reagan meerdere mjg( len gewaagde van het legiti(n; me recht van de Palestijnév; om zichzelf te besturen, zei h |e ook dat Israël recht heeft c^, „onbetwiste legitimiteit binneg, de gemeenschap van landen" ia p] Lada 2105-N 11.295,-* Lada 2105 11.825,-* Lada 2105-GL 12.395,- 'Inklusief BTW. af Groningen. KUNST/BUITENLAND leidsecourant De Maniakken: grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie DEN HAAG In het Rijks museum Meermanno Westree- nianum, Prinsessegracht 30 Den Haag, wordt tot en met 13 november onder de titel „De Maniakken" en tentoonstelling gehouden over ontstaan en ontwikkeling van de grafische vormgeving aan de Haagse Academie in de jaren dertig. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de herden king van het 300-jarig bestaan van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werd voorbereid en ingericht door docenten van de academie. In 1930 werd aan de Haagse academie de afdeling reclame opgericht, de eerste gespeciali seerde opleiding tot grafisch ontwerper in ons land. Deze opleiding was tevens de eerste waar de fotografie een belang rijke plaats innam en de prin cipes van de Nieuwe Zakelijk heid als uitgangspunt gebruikt werden. Het initiatief tot de oprichting van de nieuwe af deling werd genomen door Gerard Kiljan, leraar dekora- tief tekenen, enkele van zijn leerlingen en de ontwerper Paul Schuitema, die als gastdo cent aan de academie optrad. De wijze waarop leraren en leerlingen hun principes en de daarbij behorende sociale op vattingen aanhingen, was voor anderen op de academie aan leiding om te spreken over de „maniakken". De nieuwe opleiding brak met de bestaande didaktiek en de oude decoratieve opvattingen in het kunstnijverheidsonder wijs." Kenmerkend voor de af deling reclame was het kon- sekwente streven naar doel matige vormgeving met ge bruikmaking van moderne technieken. Aanvankelijk vonden afgestudeerden vaak moeilijk en plaats in de maat schappij en eerst na de oorlog scheen de tijd rijp voor de ver wezenlijking van de idealen van Kiljan en de zijnen. Op de tentoonstelling wordt werk getoond van Gerard Kil jan en Paul Schuitema en van een reeks van leerlingen, zoals Henny Cahn, Carel Trion, Hans IJzerman en Emmy An- driesse. Ook wordt aandacht besteed aan het werk van Piet Zwart, die weliswaar niet zelf aan de Haagse academie ver bonden is geweest, maar wiens voorbeeld veel invloed heeft gehad in de opleiding. Bij de geëxposeerde stukken vindt men zeer veel reclamedruk werk en daarnaast affiches, postzegels, foto's, brochures en boekomslagen, alle uit de jaren tot de tweede wereldoorlog. Ter gelegenheid van de gratis toegankelijke tentoonstelling verscheen bij Uigeverij Lectu- ris een boekje van de hand van Dick Maan, dat als leid draad bij de expositie dient. PAPANDREOU ONTVANGT PLOf LEIDER ARAFAT Q"; jh. h< P1 k< werd vergezeld door een ze^j' tigtal naaste medewerkers, ee hartelijk welkom bereid. Pri*j, mier Papandreou was ze. aanwezig op de kade. Verd< waren er enkele in het bitet land verblijvende PLO-ko| stukken en diverse ArabischN ambassadeurs.. GistermiddaVi had Arafat een ontmoetin" met de Franse ambassadeur1 id' Griekenland. De Libanese regering metee na het vertrek van de laatslo Palestijnse guferrillastrijdelB maatregelen tegen elk machtlB vertoon door andere dan <i^ officiële Libanese troepen. Ir belangrijkste links-Libanei groepering, de Moerabitoel liet weten de maatregel te zii jj len respecteren, maar ha) i. stellingen alleen over te wille Ie dragen aan de uit politiemai Z nen samengestelde interr veiligheidstroepen. Dit bet) ?l kent een afwijzing van samer la werking met het leger, dl volgens de moslims en linki groeperingen wordt beheer g door rechtse christenen. n De Amerikaanse minister va V defensie, Weinberger, ari veerde gisteren in Bei rot Daar had hij een onderhol (j met de Amerikaanse afgezai R Habib en met diverse Libanef (3 autoriteiten. Weinberger lij Q doorschemeren dat Syrië f Israël bereid zijn uit Liband v te vertrekken, maar alleen a dat gelijktijdig gebeurt. Vai 8 daag voert Weinberger bespit d kingen in Israël. - Naast de suksesvolle bestaande Lada 2105 met 1300 cc motor zijn er nu twee kompleet nieuwe 2105-versies: een voordelige Lada 2105-N met de bekende 1200 cc motor, en een uiterst komplete 2105-GL met robuuste 1500 cc motor en vele luxueuze extra's. Wie van de drie u ook kiest, u kiest altijd voor de zekerheid van een Lada. Probéér de Lada 2105 van uw voorkeur bij uw Lada dealer! Pluspunten Lada 2105-N, 2105, 2105-GL: modern gestyleerd dashboard ruimer zicht rondom aluminium bumpers metistootrand veiligheidsrolgordels voor en achter (2105-N achter 3-punts) kuipstoelen van binnenuit verstelbare buitenspiegel (niet op 2105-N) aanhangwagengewicht'geremd 860 kg (2105-N 750 kg) ingebouwde mistachterlampen voorruit van gelaagd veiligheidsglas verwarmde achterruit Extra's 2105-GL: koplampwissers geluidwerende bekleding onder motorkap autobreed tapijt Osloweg b/h Europaplein, Postbus 303, 9700 AH Groningen, Gremi Auto-import bv Tel. 050-183121*. 190 Dealers in Nederland, service in geheel Europa. AMSTERDAM Het drieluik is compleet. Na de plaat en de opzienba rende toernee is er dan nu de film: The Wall, de dertig miljoen gulden kostende verfilming van het waanzinnige en alles behalve optimistische wereldbeeld van popzan ger Roger Waters. The Wall is vanaf volgende week donderdag in twaalf Nederlandse bio scopen te zien. Van een première is dan geen sprake, aangezien er in de nacht van komende vrijdag op zaterdag in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (Asta) al galavoorstellingen wor den gegeven voor Pink Floyd-fans die echt niet langer kunnen wachten. Leeftijdgenoot van Waters, Alan Parker Pink Flovd- fan van het eerste uur, maar bovenal een befaamd filmre gisseur (Bugsy Malone, Mid night Express en Shoot The Moon) hebben de angstige fantasiën van Waters omge zet in een kleur- en effectrij ke rolprent. Parker be schouwt zijn samenwerking met hem als zijn „moeilijkste, maar zeker ook meest dank bare filmavontuur". Duidelijker dan op de plaat en tijdens de concerten het geval was, krijgen we inzicht in wat de leider van de symphonische rockgroep i Pink Floyd destijds heeft ge dreven tot het schrijven van het concept voor de dubbel - pee The Wall (de muur). Daarvan werden over de hele wereld bijna twaalf mil joen exemplaren verkocht. De gedenkwaardige optre: dens die na het verschijnen van de plaat volgden, zullen waarschijnlijk de geschiede nis in gaan als de meest geld verslindende die ooit door een rockgroep zijn gegeven. Vandaar dat de muur slechts drie keer kon worden opge bouwd en afgebroken: in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland. In de reusachtige Dortmund- ATHENE BEIROET De Palestijnse Bevrij dingsorganisatie PLO zal haar strijd tegen Israël en voor de vestiging van een eigen onafhankelijke staat „met alle middelen" voortzetten. Dat heeft haar leider, Yasser Arafat, gisteren gezegd tijdens een persconferentie in Athene. Hij stond de pers te woord kort na zijn aankomst in Grie kenland per schip uit Beiroet. Arafat kondigde verder de vorming van een regering-in- ballingschap aan „wanneer de tijd daar rijp voor is". Nagenoeg tezelfdertijd verliet de laatste groep Palestijnse commando's de Libanese hoofdstad. Daarmee kwam eerder dan verwacht een ein de aan de evacuatie van de PLO-strijders uit de zwaar ge teisterde stad. Oorspronkelijk was 15 dagen uitgetreokken voor de gehele operatie, die zaterdag aanstaande had moe ten worden beëindigd. Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heb ben nu in totaal 8.300 Palestij nen, 2.600 leden van het pro- Syrische Palestijnse Bevrij dingsleger en 3.600 Syrische militairen van de Arabische vredesmacht Beiroet verlaten. De Griekse regering had giste ren de PLO-voorzitter, die kant doet de rest en lang zaam maar zeker sluit de muur zich. De climax van de film is een fictief proces dat wordt uitgebeeld met razend- knappe animatiebeelden van Gerald Scarfe. Alle mensen uit Pink's verleden getuigen tegen hem en eisen dat de muur die hij rond zich heeft opgebouwd, wordt afgebro ken. haal wordt vertelt aan de hand van de korte filmshots en de hier en daar wat bombastische muziek van Pink Floyd zelf. Iedere kij ker zal de film op zijn eigen manier interpreteren en een eigen uitleg bij de beelden geven. Vandaar misschien ook dat de kritieken in Enge land uiteenlopen van „warrig en onsamenhangend" tot „ge- In The Wall komen nauwe lijks dialogen voor. Het ver- NICO MOKVELD anders komt er geen film", schijnt Parker gedreigd te hebben. Roger Waters heeft vanaf dat moment in ieder geval op de filmset nauwe lijks nog iemand voor de voe ten gelopen. Tot op de dag van vandaag heeft de „bou wer" van de muur zich in het openbaar nog niet over het eindresultaat uitgelaten. Haat en liefde De harde kern van de Pink Floyd-fans zullen ongetwij feld met veel genoegen kij ken naar de verfilming van hun grijsgedraaide langspeel plaat. De vraag is echter wat de film heeft te bieden voor mensen die niet direct weglo pen met de muziek van dit Engelse viertal? The Wall is een wat chaotische opeenvol ging van beelden waarbij verleden en toekomst, haat en liefde, waanzin en werke lijkheid door elkaar heen 'o- pen. In stukjes en beetjes en zonder enige vorm van chro nologie wordt het sombere en uitzichtloze verhaal verteld van een popzanger, Pink ge naamd, die een denkbeeldige muur om zich heen heeft ge bouwd om zo volkomen geï soleerd van de harde, vijan dige en onpersoonlijke maat schappij voort te leven. De rol van Pink wordt gespeeld door de Ierse popzanger Bob Geldof die hiermee zijn film debuut maakt zonder overi gens maar een woord te hoé ven zeggen. We zien hem op gesloten zitten in een hotel kamer, slechts verlicht door een flikkerende beeldbuis. Volkomen afwezig staart Pink naar een oorlogsfilm in zwart-wit. Bloedige herinne ringen schieten vervolgens over het filmdoek. Een sol daat komt om, Pink's vader. Z'n overbezorgde moeder en de terreur van de schoollera- ren, die van elk kind hetzelf de „eindprodukt" willen ma ken, maken de jonge Pink voortreffelijk vertolkt door Kevin McKeon er niet le venslustiger op. Op latere leeftijd ontmoet de vrouw van Pink tot overmaat van ramp ook nog De Andere Man. Het verstikkende be staan als succesvol popmuzi- halle zag ook de 38-jarige filmregisseur Alan Parker de beklemmende nachtmerrie van Roger Waters aan zich voorbijtrekken. Na afloop van het concert zocht hij con tact met Waters en probeerde hem over te halen The Wall te gaan verfilmen. Met veel overredingskracht wist hij de zanger te bewegen om met hem in zee te gaan. Het werd het begin van een moeizame samenwerking. De perfectionist Roger Wa ters keurde herhaaldelijk ideeën van Parker af omdat deze niet overeenstemden met het beeld dat hij in zijn hoofd had. Toen op een gege ven moment door zijn toe doen vele kostbare meters film, gemaakt tijdens de con certen in het Londense Earls Court, in de prullebak ver dwenen en Parker's assistent (Michael Seresin) er het bijl tje bij neergooide, kwam het tot een confrontatie tussen de Pink Floyd-zanger en de re gisseur. „Nou bemoei je je er verder niet meer mee, want De waanzinnige wereld van Waters. Schoolkinderen worden verwerkt tot een letterlijke eenheidsworst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 10