Israël moet bezette gebieden afstaan CNV bereid jaarlijks 5 procent in te leveren Vakmanschap herken je zo. Jaar doubleren op bovenschool toch toegestaan AMERIKAANS VREDESINTITIATIEF Beschamende 1-1 voor Or anje team Ambtenarencentrum steunt kabinet onder voorwaarden DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, Postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244. G4b 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. .ninrm Directeur-hoofdredacteur: IJ. Hallewas. Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) /0,56 per mm. Kleintjes 0,34 per mm. Abonnementen: kwartaal /57,35; jaar/ 217,90. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur, tel. 071-122248. Losse nummers Z0,75. Donderdag 2 september 1982,72e jaargang no. 22362 Samenvatting IJsland-Neder land op Ned. II om 18.10 uur. Verder op deze zender om 21.15 uur interview met van Agt en om 21.55 uur documen taire over Schotse voetbalfans. Op Ned. I om 19.05 uur docu mentaire over het alledaagse New York en om 19.30 uur tv- spel „Mijn vader en ik". Droog weer met wolkenvel den, maar ook perioden met zon. Minimumtemperatuur omstreeks 10 graden. Middag- temperatuur ongeveer 19 gra den. Matige naar zuidwest draaiende wind, kracht 3. Zon. op 06.54, onder 20.24. Schev. hoog water 3.39 en 16.14. Laag water 11.56 en 0.21. an der Stee krijgt orit van FNV-bond RECHT De Bouw- en Houtbond 'V heeft minister Van der Stee Fi- 7ciën) gisteren per expresse een 'sje norit gestuurd. Deze geste is be- dd als reactie op de uitspraak vap de vindsman op het Aloysiuscollege in \n Haag, dat hij „lichtelijk onpasse- twerd van de houding van de vak weging jegens de bezuinigingsplan- n van het kabinet. De norit ging ver- Izeld van een gepeperde brief, waarin In der Stee werd aangeraden zich één r dagen, wanneer zijn „gestel weer w ;zins tot rust gekomen is", nog eens istig te bezinnen op de bereidheid t de FNV tot offers om de huidige •is te bestrijden, maar niet met de :uinigswoede van Van der Stee. Politie rooit marihuanaveld DELDEN De politie in Delden heeft afgelopen maandag met het Twentse drugsteam een marihuanaveld van 120 vierkante meter gerooid. Er groeiden meer dan 200 planten, waarvan sommi ge 2,5 meter hoog waren. Het gaat om „nederweed" van uitstekende kwali teit. In verband met deze affaire zijn twee 23-jarige mannen uit Hengelo aangehouden en later op vrije voeten gesteld. Zij zijn al vijf jaar bezig met de teelt van de hennepplanten. Volgens de twee was de weed bestemd voor eigen gebruik. Door de fraaie zomer was de oogst dit jaar voortreffelijk. Na het ont dekken van het marihuanaveld het grootste dat ooit in Twente is aange troffen werd een vrachtauto vol planten afgevoerd naar het politiebu- Paardentram Op het Westduitse eiland Juist is de paardentram geen toeristisch attractie, maar het enige mid del van openbaar vervoer. Alleen de dokter en de brand weer hebben ver gunning voor het besturen van een auto. Nadeel is na tuurlijk dat je niet zo snel op de plaats van bestemming komt. Onbetwist voordeel dat de lucht niet wordt ver vuild door uitlaat- Prins Claus door ziekte uitgeschakeld AMERSFOORT Prins Claus kan wegens gezond heidsredenen enige tijd geen officiële handelingen verrich ten. Dit is vanochtend door de Rijksvoorlichtingsdienst be vestigd. De prins zou gisteren in het Congresgebouw het congres van in het buitenland wonende Nederlanders „Wel kom in Nederland" met een toespraak afsluiten. Morgen zou hij in Amersfoort het on langs gerestaureerde Obser vantenklooster officieel ope nen. Dit wordt nu gedaan door de heer Pieter van Vollenho ven. Over de aard van de ziek te kon de Rijksvoorlichtings dienst niets meedelen. lijpels voelt hets voor ie vriezing 3 (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG De VVD l>elt weinig voor de door It CDA-D'66-kabinet lorgestelde bevriezing In de ambtenarensalaris- In en het minimumloon, ndanks tevredenheid |rer de ingrijpende maat- gelen en bezuinigingen 'aartoe het kabinet be- bten heeft, wil de lijst- |nvoerder van de VVD, Nijpels deze twee be- liezingen ongedaan ma in. Nijpels zegt dat van- pag in een interview met |ize krant. ivriezing van de ambtena- isalarissen betekent een •rbreking van de „trend" de VVD juist als uitgangs- nt van beleid wil houden, [lang een vergelijking tussen salarissen in het bedrijfsle- in en bij de overheid niet is tgevoerd. Zou er om bezuini- Bgsredenen toch een streep ior het trendbeleid moeten orden gehaald, dan nog zou bonden de keuze moeten orden gelaten tussen ,~--'4on of minder banen, stelt ij'pels. oor een bevriezing van het inimumloon voelt de VVD •lemaal niets. Daarmee ordt een ongelijke en chtvaardige situatie gescha in tussen twee categorieën erkende mensen in het be- •ijfsleven, waar de overheid :h niet mee te bemoeien :eft. meent Nijpels. Om de >odzakelijke bezuinigingen i de sociale uitkeringen te reiken is een bevriezing van tt minimumloon bovendien demaal niet nodig, vindt de VD. het vraaggesprek met onze ant uit Nijpels zijn groeiende 'ijfels over de haalbaarheid i een coalitie 'A/VVD/D'66. Nijpels zegt beducht te zijn dat het op- vend loyalisme binnen het DA straks flink roet in het en zal gaan gooien en dat dit n streven naar een korte rmatie en een homogeen ka- net zal frustreren. Spaanse coupleiders andidaat bij erkiezing" ADRID Enkele leiders an de mislukte staatsgreep an februari vorig jaar in panje, onder wie luitenant- plonel Tejero, overwegen lee te doen aan de parle- lentsverkiezingen van 28 ok- >ber. Dit meldde gisteren het ezaghebbende Spaanse dag- lad Informaciones. fe leiders zouden op de lijst ,an een extreem rechtse partij olidaridad Espagnola staan, ie zich onlangs officieel als eelnemer aan de verkiezin- ïn heeft laten inschrijven. BURBANK Israël moet in het kader van een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten afstand doen van de bezette westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De Palestijnen in deze ge bieden moeten zichzelf besturen ,,in samenwer king met Jordanië". Dit heeft de Amerikaanse president Reagan van nacht in een rede, die door de Amerikaanse televisie werd uitgezon den, gezegd. De Israëli sche minister zonder portefeuille, Modai, heeft vanochtend al la ten weten dat Israël het plan van Reagan voor het Midden-Oosten „zonder twijfel catego risch zal afwijzen". Reagan sloot de vesjiging van een Palestijnse staat uit. Over de vorm van de be oogde samenwerking tussen een Palestijns zelfbestuur en Jordanië gaf Reagan geen bijzonderheden. Hij benadrukte echter dat Is raël geen blijvende controle kan uitoefenen in de in 1967 bezette gebieden. Reagan riep in dat verband op de vestiging van nieuwe nederzettingen in deze ge bieden stop te zetten. Jeru zalem. eveneens sinds 1967 geheel in Israëlische han den, „moet onverdeeld blij ven", aldus de Amerikaanse president. Over de status van de stad zou nog moeten worden onderhandeld. In Israël is gróte ongerust heid ontstaan over de Ame rikaanse standpunten ten aanzien van de bezette ge bieden. Premier Begin on derbrak gisteren zijn va kantie, nadat hij een brief van. Reagan had ontvangen waarin het Amerikaanse Middën-Oostenbeleid was weergegeven. Vandaag komt de Israëlische rege ring in een spoedzitting bij- De Israëlische minister van buitenlandse zaken, Shamir, deed gisteravond een be roep op de VS trouw te blij ven aan de akkoorden van Camp David. Hij zei dat Is raël niet zal toegeven aan de druk om de bezette op te geven. „Geen macht, ook niet de sterkste en vriend- schappelijkste, zal ons dwingen terug te trekken tot de wurgende grenzen van 1967", aldus Shamir. Hij voegde eraan toe dat een overweldigende meer derheid van het Israëlische volk heeft besloten nooit te scheiden van Judea, Sama ria en Gaza. Pagina 9: Vervolg DEN HAAG Twee Neder landse teams hebben gister avond de vaderlandse sporC- wereld totaal verschillend ver tegenwoordigd. Het Neder lands voetbalelftal kwam in Reykjavik tegen het beschei den IJsland niet verder dan een beschamend gelijkspel (1- 1). Het was de eerste wedstrijd in het kader van de voorron den van het Europees landen- kampioneschap. dat over twee jaar in Frankrijk wordt gehou den. Het oranje wielerkwartet greep echter een gouden me daille bij de wereldkampioen schappen wielrennen op de weg in het Engelse Goodwood op het onderdeel honderd ki lometer tijdrit. Het kwartet Ducrot, Schipper, Van Binds- bergen en Solleveld liet Zwit serland en de Sovjet-Unie ach ter zich en greep zeer verras send de hoogste eer. Vandaag publiceert onze krant een groot aantal pagina's die zijn gewijd aan amateurvoet bal, waarvan de competitie binnenkort weer van start Op het nippertje (Van onze sociaal- economische redactie) JTRECHT De Christe- ijke Vakcentrale CNV is >ereid in de komende vier iren jaarlijks vijf procent lan de prijscompensatie in leveren voor arbeids- a ijdverkorting en om de >elastingen en sociale pre- u nies niet te laten stijgen. 1 let voorgestelde loonof- er is bij het CDA en D'66 n goede aarde gevallen. Lijsttrekker Van Agt zei gisteravond in Assen ver heugd te zijn „over de constructieve wijze waar op het CNV de hand schoen heeft opgepakt". Het CNV aanvaardt met het voorstel een koopkrachtdaling van 3 a 5 procent per jaar. „Wij steken daarmee heel ver onze nek uit en het is dan ook ronduit beledigend wat de mi nisters Van Agt en Van der Stee dezer dagen aan het adres van de vakbeweging hebben gezegd", aldus CNV-voorzitter Harm van der Meulen. Er is berekend, dat handha ving van de automatische prijscompensatie zou leiden tot een stijging van de werkloos heid met circa 350.000 in vier, jaar, zowel door de toestroom van nieuwe arbeidskrachten als door verdere afbraak van werkgelegenheid. Het aanbod van het CNV betekent een ba- nenwinst van ruim 300.000; geen absolute daling dus van het huidige werkloosheidcijfer, zo erkent Van der Meulen, maar wel een begin van her stel. Het koopkrachtverlies (3 tot 5 procent) blijft gelijk aan dat wat zou optreden bij volle dige uitbetaling van de prijs compensatie (die immers ge volgd zou worden door verho ging van belastingen en pre mies, e.d.). Dat is trouwens een voorwaarde, die aan het kabi net wordt gesteld. Pagina 7 :belastingen en gas- prijs mogen niet omhoog DEN HAAG In de toekomst zullen leerlingen in de tweede fase van het vervolgonderwijs, de „boven school" die direct volgt op de middenschool, toch een jaar mogen blijven zitten. Dat is een van de belangrijk ste wijzigingen die minister Deetman van Onderwijs heeft aangebracht in de oorspronkelijke vernieuwings plannen voor het voortgezet onderwijs. Een nota hier over is vanmiddag door de bewindsman gepresenteerd. In.de oorspronkelijke plannen die Deetman als staatssecretaris begin dit jaar met de toenmalige onderwijsminister Van Keme- nade had uitgebracht, werd de leerlingen niet de gelegenheid geboden om langer over de opleiding te doen dan de cursusduur. Ook is besloten geen zelfstandige tweejarige opleiding voor alge meen vormend onderwijs (te vergelijken met het huidige mavo an .te stellen. Zon opleiding is volgens Deetman niet zinvol Leerlingen die een beroepsgerichte opleiding willen volgen kunnen beter meteen naar het beroepsonderwijs gaan en dege nen die verder een algemeen voortgezette opleiding willen vol gen, kunnen beter de driejarige a.v.o.-stroom (het huidige havo volgen. Pag. 7 Bestaande scholen blijven ADVERTENTIE GOUD VOOR WIELERAMATEURS De eerder afgestapte Frits van Bindsbergen hoorde pas, toen hij zat bij te komen, in zijn ho telkamer van de gouden me daille bij het WK wielrennen. Hij kon wel huilen toen hij hoorde dat hij de ceremonie pnotocolaire had gemist (Van onze sociaal-economische ambtenaren en trendvol- redactie) gers handhaaft. DEN HAAG Het Amb tenarencentrum (AC), de categorale centrale van la ger-, middelbaar en hoger overheidspersoneel met 120.000 leden, gaat onder voorwaarden akkoord met het voornemen van de re gering om op 1 januari 1983 een eenzijdig inko mensoffer te vragen van de werknemers in de col lectieve sector. Het AC is bereid mee te werken als de overheid tegelijkertijd de koopkracht van de Dit kan bereikt worden als de regering voor het overheids personeel en de trendvolgers via de inhoudingswet lagere sociale premies hanteert. Daarmee zou worden voorko men, dat een onevenredige koopkrachtdaling optreedt bij vier miljoen inkomenstrekkers die voor hun inkomen afhan kelijk zijn van de 'collectieve sector, aldus het Ambtenaren- centrum. Het AC heeft de bij haar aan gesloten organisaties opgeroe pen na te gaan, op welke wijze tegen de heilloze plannen van de regering actie kan worden gevoerd. Britse scholiere wil verbod stokslag LONDEN Een meisje op een Engelse middelbare school heeft bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens gevraagd om een verbod op stokslag. Het hoofd van haar school had haar met een bamboestok van 75 centimeter op de handpalmen geslagen, om dat zij op weg van school naar huis een sigaret had gerookt. Het 16-jarige meis je, dat volgens de Britse wet oud genoeg is om te trou wen, hield aan de stoksla gen verwondingen en bloe duitstortingen over die vol gens haar twee maanden la ter nog te zien waren. De advocaten nemen het hoog op dat de slaande leraar geen reden voor zijn straf had en dat hij het meisje onder handen nam ten aan- schouwe van leraren en leerlingen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tusen 14.00 en 15.00 uur, nummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BULAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA O0 J# A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 1