grondwater in Roomburg tiiet ernstig verontreinigd Informatie centrum voor buitenlandse jongeren in Volkshuis CDA tegen verhoging tarieven sa, tËIDEN ONDERZOEK WIJST UIT: Hoe zeker weet je dat erniets op de stortplaats ligt LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 MH1982 PAGINA3 ktie Leiden atoomvrij kenijEIDEN In het Van der Werfpark wordt mor- 1- T^n een manifestatie gehouden om Leiden atoom- taalrjj te krijgen. De organisatoren zijn van plan aan de eigt gemeentebestuur een verklaring te vragen dat na4 in Leiden geen plaatsing of vervoer van kernwa- - toe»ns of kernafval plaats vindt, aradjg gemeenteraad behandelde geruime tijd geleden Istalkn motie over kernwapens. Deze werd echter niet oniingenomen omdat de raad meende dat er geen ge- baar bestond dat er kernwapens in Leiden geplaatst al eiijien worden. Het comité „Leiden atoomvrij" be- Z|eert echter dat er wel degelijk vervoer van kern- Ach[val over Leids grondgebied plaats vindt. Jaarlijks er kernafval uit Delft en Borssele over rijksweg «[tiaar Petten vervoerd worden. Het comité vindt ocalU de gemeente haar invloed aan moet wenden om we!t vervoer te stoppen. De manifestatie begint om 'ersVaalf uur. p da AH filiaal Haarlemmerstraat blijft open LEIDEN Het Albert Heyn filiaal in de Haarlemmerstraat zal, in tegenstelling tot het fi liaal aan de Doezastraat, niet worden gesloten. Dit antwoorden B en W op vragen van het PPR-raadslid Frits van Oosten. B en W heb ben hun invloed aangewend om de winkel aan de Doeza straat open te houden maar dat is niet gelukt. Zij zijn ech ter niet bang de sluiting af breuk doet aan het gemeente lijk beleid om van de Doeza straat een winkelstraat te ma ken. Gootreinigers bleken oplichters LEIDEN Een goedgelovige Leidenaar kreeg gisteren een re kening van 230 gulden gepresenteerd voor zijn misplaatste ver trouwen in drie Hagenaars die bij hem de dakgoot zouden schoonmaken. De Hagenaars hadden zich gemeld met de mededeling dat zij het karweitje voor 30 gulden zouden klaren, de eigenaar van de wo ning hapte graag toe. Eenmaal aan het werk, deed een van de reinigers de nietsvermoedende huiseigenaar de suggestie meteen maar even de kapotte dakpannen a raison van 12.50 gulden per stuk te vervangen. Ook dat leek de man geen slecht idee. Toen de drie mannen klaar waren presenteerden zij een rekening van 230 gulden. De Leidenaar betaalde met enige tegenzin het ge vraagde bedrag. Toen hij het werk van de mannen later op de dag controleerde bleek echter dat de drie Hagenaars de dakpan nen eerst kapot hadden gegooid om ze daarna te vervangen. Vijf zenders uit de lucht genomen LEIDEN Na klachten heeft de politie in samen werking met de PTT gis termiddag en -avond vijf zenders uit de lucht geno men. Het gaat om de illegale ra diostations Regenboog (Kiekendiefhorst), City Star (Haven), Romeo (Oude Vest), Vrije Radio Regionaal (Lingestraat) en een naamloze piraat aan de JP Coenhof. De appa ratuur is in beslag geno men; tegen de eigenaars is proces verbaal opgemaakt. ML. MeaEIDEN Een onderzoek van het rijksinsti- !rb#ut voor drinkwatervoorziening heeft aange- boujiond, dat het grondwater in de directe omge- '^ling van de voormalige vuilstortplaats Room- „terfrg slechts licht verontreinigd is. In het ■s avondwater zijn schadelijke stoffen slechts in d0r°Jge concentraties aangetroffen. Verwacht ove/ordt dat, gezien de stroomrichting van het Surfondwater, de verontreiniging zich in zuid- lr"iï)stelijke richting (richting A4) zal verplaat- bi|n. In dit gebied zijn nog.geen metingen ver dicht. De gemeente verwacht niet, dat de ont- >r wikkeling van Roomburg tot woon-werkge- izaajed door de verontreiniging belemmerd zal njflorden. gt^e| zuid-oostelijke hoek van van industriële herkomst ge- jomburg is bestemd voor de vonden. Deze stoffen kunnen van bedrijven. De van huishoudelijk afval, iningbouw zal precies aan bouw/sloopafval en industrie- J, andere kant van de vuil- rto/rt plaatsvinden. Op de vuil- Vt zelf wil de gemeente een •kje aanleggen. Het veront- afval afkomstig zijn. De geme ten concentraties van de orga nische verbindingen zijn, be houdens een enkele uitzonde- ky nigde grondwater zal met ring, laag. Bij zware regenval snelheid van enkele me- per jaar onbelemmerd igs de toekomstige bedrijf- trekken. „Het rap- kunnen omliggende sloten laatste wil de gemeente in sa- •t kon voor ons niet beter menwerking met Rijnland de rallen", aldus milieuambte- vinger aan de pols houden, jar G. in 't Veld. Een luchtfoto van het gebied Roomburg. jL%>rtplaats ^uci lapport staat niets te le- over de mogelijke vervui- ïg van de stortplaats zelf. ize heeft tot '81 dienst ge- ■■an. Het is de gemeente niet ikend dat er in grote concen- giftige stoffen zijn ge- t Daarentegen is er de paar jaren nauwelijks le op de stortingen uit- nd. In 't Veld: „Wat er stortplaats ook precies het is door een dikke laag isle.nd afgedekt. Het is onmoge- de k dat mensen of dieren met stoffen in aanraking komen Tl dat is voor ons voldoende". op de stortplaats ^^>rdt zinloos geacht, afgraven u een kapitaal kosten. j het zuid-oostelijk gebied, lar de vervuiling naar toe zijn nog geen boringen Het is de bedoeling, |t deze alsnog worden uitge- ird. Op welke termijn dat gebeuren is nog niet be- |nd. instituut voor de drink- jtervoorziening waarschuwt foor dat haar rapport geha rd is op de huidige water- lishouding in Roomburg. janneer deze wordt verstoord pr bijvoorbeeld bouwaktivi- ;n of een andere vorm van taling, bestaat de mogelijk- lid dat het verontreinigd pndwater zich ook in andere hting verspreid. Daarom eft inspecteur W. Krul van jlksgezondheid geëist dat ordat er iets gebouwd wordt Jde directe omgeving van de 'lstort, er eerst overleg met drinkwaterinstituut moet 19-iatsvinden. De gemeente [lit zich voor zonodig nog een n~ pa ringsloot om de vuilstort i te leggen. het grondwater zijn stoffen 99 LEIDEN „Ik verbaas me erover dat het instituut voor de drinkwatervoorziening geen onderzoek heeft verricht in de stortplaats zelf. Hoe ze ker weet je dat daar niets ligt? In het grondwater zijn immers stoften gevonden die uiterst verdacht zijn"! Dit zegt Ton Roeloffsen. Hij is aan de landbouwhogeschool te Wageningen afgestudeerd als milieukundige en gespe cialiseerd in bodemverontrei niging. Momenteel is hij werkzaam bij de Stichting Duinbehoud in Leiden. „Het rapport ziet er niet erg alarmerend uit maar er rijzen bij mij toch wel een aantal vragen. In het grondwater is bijvoorbeeld een hoge concen tratie dimethylbenzeen gevon den, een industrieel oplosmid del dat in de natuur maar ui terst langzaam afgebroken wordt en kankerverwekkend is. De concentratie waarin het gevonden is, acht ik veron trustend. Verder is nog een hele batterij stoffen gevonden die zo goed als zeker van de industrie afkomstig zijn. De aanwezigheid van pentanol en butanol is niet echt om van te schrikken, maar een beetje raar is het wel". Proefboring „Een proefboring in de stort plaats kan vrij eenvoudig ze kerheid geven over wat er pre cies ligt. De ervaring met Lek- kerkerk en de Vogelmeerpol der is, dat als er vaten liggen, ze dan ook door de hele stort plaats aanwezig zijn. Het zou zonder meer te duur zijn om de hele stortplaats af te gra ven, de gemeente zou daar ver moedelijk ook geen geld voor krijgen, maar als er in de toe komst toch gebouwd en gegra ven gaat worden, zou ik zeker nog eens in die stortplaats kij ken. Zo'n kans moet je niet la ten liggen. Daarbij vind ik, dat er in het afstromingsge- bied van de stort (vanaf de stortplaats in zuid-oostelijke richting-red.) toch ook nog wel diverse boringen moeten worden verricht". Roelof sen pleit ervoor de no dige zorgvuldigheid te be trachten wanneer het gebied bebouwd gaat worden. „Ik zou ervoor zorgen de kans dat mensen met het afval in aan raking komen zo klein moge lijk te maken. Als op de stort plaats een parkje wordt aan gelegd, maak de meest gevaar lijke plekken zoals de randen, ontoegankelijk. Verder zou het verstandig zijn om de toe komstige woonwijk en de stortplaats ieder een eigen be maling te geven. Het onder zoek is niet alarmerend maar er dienen alsnog enkele zaken uitgevoerd te worden". JWB pleit >r meer stspaden bruggen DEN/DEN HAAG De dringt er bij minister valking (Verkeer en Wa al) op aan, meer rivier- _jen toegankelijk te ma- voor fietsers. De Bond ien nationaal plan opge- d, waarin 20 bruggen wor- i genoemd, die in aanmer- komen voor uitbreiding fietsvoorzieningen. Een i die bruggen is de Vink- g in Leiden. aanleggen van fietspaden [Jrivierbruggen is volgens de "VB zowel in het belang recreatieve fietsers als degenen die per fiets of ifiets aan het woon-werk- woon-schoolver- deelnemen. Nu nog moe- fietsers en bromfietsers onnodig omriiden naar andere brug of van een >ont gebruik maken als zij i rivier willen kruisen. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MFT INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA LEIDEN Een van de zeven in Zuid Holland op te richten informatiecen tra voor buitenlandse jon geren, wordt in het Volks huis gevestigd. Op 13 mei wordt het informatiecen trum geopend. De functie van het centrum houdt niet op bij het verstrek ken van informatie en ad viezen aan buitenlandse jongeren. Het centrum gaat verder, want zo nodig wordt ook actie onderno men. Bijvoorbeeld door naar de overheid toe een vuist te maken teneinde verbeteringen van de grond te krijgen. Het verbeteren van de positie van de buitenlandse jongeren in de stad is wei een van de belangrijkste drijfveren voor de oprichting van het centrum geweest. De meeste proble men, dat is reeds overduide lijk, hebben betrekking op huisvesting, uitkeringen en de rechtspositie van de buiten- landdse jongeren. Daarnaast is de vraag groot naar informatie over alle mogelijke andere vraagstukken. „Zo zijn er bui tenlandse jongeren, die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, maar die, doordat zij een ver blijfsvergunning krijgen, die slechts voor enkele maanden geldig is, onder grote druk ko men te staan. Zij moeten in die korte tijd maar werk zien te vinden. Zo niet, dan staat de vergunning op de tocht. Nor maal is echter overigens, dat een verblijfsvergunning voor een jaar gegeven wordt. Deze regeling kent helaas heel wat haken en ogen. Het informa tiecentrum kan proberen daar met de jongeren een oplossing voor te vinden. Een ander pro bleem is bijvoorbeeld, dat de jongeren boven 16 jaar weinig onderwijsmogelijkheden heb ben," licht een woordvoerdster van het centrum toe. Een van de belangrijkste hulp- EEN PINDA VAN DUWISISAUUDOKÈ© middelen van de vrijwilligers van het informatiecentrum is een uitgebreide documentatie. De medewerkers zullen echter niet alleen uit reeds bestaande documentatie kennis putten. En wel omdat met betrekking tot bepaalde vraagtukken geen goede brochures bestaan. De vrijwilligers zullen dan ook zelf op onderzoek uitgaan en deels een eigen documentatie centrum aanleggen. Initiatief Het initiatief tot het openen van de informatiecentra komt van de buitenlandse jongeren zelf. Het idee is ontstaan bij de werkgroep buitenlandse jonge ren, die het idee in de Provin ciale Jeugdraad naar voren heeft gebracht. Aan de uitvoe ring van het plan bleek grote behoefte te bestaan. De pro vincie besloot zeven plaatsen aan te wijzen, waar de grootste behoefte bleek te bestaan aan de opening van een dergelijk informatiecentrum. Het Jon gerencentrum Stats (in het Volkshuis) was een van de aangewezen instanties. Stats heeft vervolgens ook andere instanties, die in Leiden met het jongerenwerk bezig zijn, ook de openbare bibliotheek, de gemeente, buurthuis 't Spoortje, de Stichting Rijn en Lek, het Vormingscentrum Werkende Jongeren en de on- derwijswinkel Leiden-Noord' actief aan de voorbereidingen deelgenomen. De provincie heeft een kleine subsidie toegekend, waarmee het centrum van de grond ge tild kan worden. Hoe het fi nanciële plaatje er volgend jaar gaat uitzien, is nog ondui delijk. „We moeten ons in dit jaar bewijzen. Wijzelf twijfelen niet aan de levensvatbaarheid van het project. De gemeente en ook de provincie zal om Wn fin vraagd i 1 moeten worden, een van de medewerkers. Het zelfde geldt voor een depen dance, die binnenkort spe ciaal voor de meisjes in buurthuis 't Spoortje wordt ge opend. Het openen van een dependance bleek noodzake lijk, omdat in de praktijk ge bleken is, dat het cultuurpa troon van de buitenlanders niet toelaat, dat de meisjes en de jongens samen aan een der gelijke activiteit deelnemen. Donderdag 13 mei wordt het centrum feestelijk ge opend. Daarna is het elke woensdagavond van acht tot tien uur 's avonds geo pend. De gevraagde infor matie wordt kosteloos aan de buitenlandse jongeren verstrekt. Actie 'tegen-gif' De regionale 'gifdag' van 3 april krijgt komende woensdag een vervolg. De knelpunten, die na eerdere gesprekken boven zijn komen drijven, worden in het Leids Vrijetijdscentrum nader besproken. Voor actie- problemen, informatieproblemen, achterbanproble men, juridische problemen en moeilijkheden rond het contact met de overheden wordt een oplossing gezocht Een ander belangrijk doel van de avond is te komen tot de oprichting van een Zuidhollands Gifplatform, waarbinnen alle activiteiten van plaatselijke actie groepen gecoördineerd zouden moeten worden. De bij eenkomst in het LVC begint om 19.00 uur. Nadere in lichtingen kunnen verkregen worden bij de subgroep 'gif' van de kerngroep Leiden en omstreken van de Vereniging Milieudefensie (C. Veen, Hogewoerd 14 tel. 146335). Promotie J. W.M. van der Meer is gistermiddag gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift „Biologicat properties of bone marrow mononuclear phagocytes in long-terme cultures". Van der Meer is als wetenschappelijk hoofdambtenaar verbonden aan de vakgroep Infectieziek ten van de Rijksuniversiteit. Voor het onderzoek in hei proefschrift is subsidie toegekend door de Nederlandse Or ganisatie voor Medisch Research (FUNGO). Vulkanen Dr. M. Neumann van Padang opent donderdag 13 mei een expositie over vulkanen in het rijksmuseum van Geologie en Mineralogie aan de Hooglandse kerk- gracht De heer Neumann van Padang was destijds hoofd van de Dienst Vulkanologisch Onderzoek in het voormalige Nederlandsch Indië. De expositie „Vulka nen: vuurspuwende bergen?" is tot en met 5 septembei te bezichtigen. Jazzzolder Hot House De slagwerkgroep van Martin van Duynhoven treedt za terdagavond 15 mei op in Jazzzolder Hot House aan de Breestraat 66. Het concert begint om tien uur. LEIDEN Het CDA vindt dat de gemeentelij ke tarieven en belastingen niet verder verhoogd mo gen worden. „Een verdere lastenverzwaring is voor de vele kwetsbaren niet op te brengen", aldus het CDA-verkiezingsprogram- ma. De partij geeft de voorkeur aan een „uiter ste beheersing" van de ge meentelijke uitgaven. „In eerste instantie moet ge zocht worden naar bezui nigingen", aldus lijsttrek ker J. Walenkamp in een toelichting op het pro gramma. „Pas daarna mag eventueel aan verhoging van de tarieven worden gedacht". Het college van B en W stelde vorige week in een nota dat een verdere verhoging van lo kale belastingen onroerend- goedbelasting voor eigenaren en reinigingrechten onder meer onvermijdbaar is om het dreigende tekort van 16 miljoen gulden in 1987 terug te dringen. Collegevorming Ten aanzien van de college vorming zegt de partij dat er gestreeft moet worden naar een krachtig college op een zo breed mogelijk basis. „Ik wil bijvoorbeeld de PSP niet uit sluiten maar een college met de PSP erin ondergraaft de kracht van welk college dan ook", aldus Walenkamp. Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad zou op zijn minst gelijk moeten blijven. Het CDA pleit voor parkeer garages in de stad. De lijsttrek ker tekent daar bij aan: „Om de parkeergarages rendabel te maken, zal er in ieder geval meer dan één gebouwd moe ten worden. De Leidse onder nemers dienen zich te realise ren, dat ze mee zullen moeten betalen om die garages van de grond te krijgen". Het CDA is van mening dat gemeen schapsgeld gebruikt mag wor den om parkeergarages finan cieel mogelijk te maken. Nieuwbouw Het CDA stelt in zijn program ma dat in de komende vier jaar minstens 3.000 nieuwe woningen gebouwd zullen moeten worden. Om meer jon geren en alleenstaanden aan een huis te helpen zouden ook nog eens 1.000 woningen voor deze groep gebouwd moeten worden. Walenkamp: „Uiter- aad ben je hierbij erg afhanke lijk van de subsidies van het ministerie en de laatste paar weken is de situatie steeds slechter geworden. Maar er zou in verregaande mate naar die getallen gestreefd moeten worden". Het CDA benadrukt dat het stadsvernieuwingspro ces „onverminderd" door moet gaan. De christen-democraten vin den dat bij het opheffen van scholen wegens een gebrek aan leerlingen zodanig geope reerd moet worden, dat de overblijvende openbare en bij zondere scholen vanuit elke wijk goed bereikbaar moeten zijn om ouders te kunnen la ten „kiezen" tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De ge meente zou terughoudend moeten zijn met verkeers drempels, richels en paaltjes. Onderzocht zou moeten wor den of een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in woonwijken gerealiseerd kan worden. Er zou geëxperimen teerd moeten worden met kleine bussen, koppeling van taxi's en openbaar vervoer op onrendabele uren en plaatsen en openbaar vervoer „op af roep' Inbreker hoort celstraf tegen zich eisen DEN HAAG/LEIDEN De officier van justitie bij de Haagse rechtbank heeft tegen een 22-jarige Hagenaar twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voor waardelijk plus voorwaarde lijk vier maanden intrekking van het rijbewijs geëist. De man stond terecht wegens het plegen van een bonte verza meling misdrijven. In Rijnsburg pleegde hij in braak in een snackbar. Samen met een kennis werd ingebro ken in een winkel van de Spar in Leiden. Toen de politie kwam, vluchtte verdachte naar de zolder, maar hij zakte door de lichte betimmering. Bij die gebeurtenissen werd een schade aangericht, waarbij een bedrag van vijftiendui zend gulden werd genoemd, maar ook wel een schatting van honderdduizend gulden. Een ander feit betrof de mis handeling van zijn vrouw en haar tante in Voorschoten en mishandeling van een meisje. „Er valt met verdachte niets aan te vangen", klaagde de re classering en de officier zag ook niks in de twee voorwaar delijke straffen die verdachte reeds eerder zijn opgelegd. De verdediger zette uiteen, dat verdachte op 15-jarige leeftijd al in een tehuis werd opgeno men en een moeilijk leven had, mede als gevolg van drankmisbruik. Pleiter vroeg een groter deel voorwaardelij ke straf. De rechter wijst op 18 mei vonnis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3