nif il- detachement erk verwaarloosd £eidóc6outo/nt Voortzetting van landelijk pastoraal overleg verzekerd Van Veen: welzijnseisen niet te zwaar maken jnenland Popzanger Elvis Costello slaat kritische bezoeker neer in Zwolle W ijzigings voorstel ziektewet achterhaald weer Perioden met zon aagstuk minima ö0l|isa niet waard leidse courant MAANDAG 26 APRIL 1982 PAGINA 5 itenaren Leusden I mei niet vrij |)EN Vijf mei is voor Eaatsburgers een vrije dag, (iet voor de 140 ambtenaren i gemeente Leudsen. Het col- ran burgemeesters en wet- rs van Leusden heeft name- floten geen gevolg te geven fet verzoek van de overheid ambtenaren op deze feest- ij te geven. Zo'n dagje vrij iad^ vcei geld en is in deze tijd linigingen en hoge werk- niet op zijn plaats, aldus leentebestuur. Als de amb- willen deelnemen aan de jkheden kunnen ze altijd n snipperdag nemen, zo bet college. Dode bij steekpartij AKLDOORN Een 24-arige Apeldoorner is zaterdagavond om he' leven gekomen bij eei steekpartij in het ceitrum van zijn wonplaats. Een 20-ja- rip vriend raakte darbij ernstig gewond. N; een bezoek aan een ba" kregen de twee mnnen ruzie met twee joigens en een meisje. D politie van Apel- diorn, die onmiddellijk 1' rechercheurs inzet- tt heeft nog geen sjoor van de daders ge vonden. ZWOLLE De bekende Engelse pop muzikant Elvis Costello onderscheidde zich gisteravond tijdens een concert in de IJsselhal in Zwolle in negatieve zin door een kritische bezoeker met een mi crofoonstandaard te bewerken. De jon gen liep daarbij verwondingen aan zijn gezicht op. Met zijn opmerkelijke daad rekende Cos tello definitief af met de veronderstel ling, dat alleen bezoekers zich bij pop concerten misdragen. De bezoeker bij het slecht bezochte concert maakte Cos tello met woord en gebaar duidelijk, dat zijn nieuwe nummers hem niet bevielen. Dat zinde de popmuzikant en zijn bege leidingsgroep niet. Allereerst kreeg de bezoeker van de basgitarist een glas wa ter over zijn hoofd, waarna Costello met de microfoonstandaard in actie kwam. Kort daarop laste de groep een afkoe lingsperiode van vijf minuten in. Pas na dat enkele potige heren de kritische be zoeker hadden verwijderd wilde Costello verder spelen, maar niet voor lang, het complete concert nam nog geen drie kwartier in beslag. Wachtmeester rijkspolitie schiet man neer ZUIDBROEK De 25-jarige wachtmees ter J. Z. van de rijkspolitie in Scheemda heeft gistermorgen in Zuidbroek een pis toolschot gelost op de 21-jarige man S. K. uit Kolham. De man werd getroffen on der de rechter schouder en verkeert bui ten levensgevaar, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie. De wachtmeester was in de nacht van zaterdag op zondag naar een cafetaria gegaan om wat snacks op te halen. Hij werd daar lastig gevallen en be dreigd door K., die een pistool op de wachtmeester richtte. Volgens de rijkpoli- tie loste Z. daarop met zijn dienstwapen zelf een schot. K. wordt volgens de rijks politie verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De rijkspolitie Groningen heeft het onderzoek overge dragen aan de rijksrecherche. 1MERDINK VERONTRUST NA WERKBEZOEK: OL Staatsse- Stemerdink van is met scherpe teruggekeerd van iedaags werkbezoek it Nederlands Uni- ichement in zuid- Volgens de be- jnhji an bevindt het fHel zich in een dus- ya^Jlechte staat, dat het detachement zijn opgeleg de taken binnenkort waacchijnlijk niet meer kan uitvoeren. Op zeer korti termijn moeten daanm maatregelen wor den genomen, aldus een veroitruste Stemerdink. Bij zjn terugkeer gisteren op Schiphol zei de staatssecreta ris: „We maken een goede sier met de prestaties van onze mi litairen daar, en terecht, maar het is wel de sier maken op een koopje". Het onderhoud aan de nog in gebruik zijnde voertuigen kan niet meer wor den uitgevoerd, omdat er geen materieel meer beschikbaar is. De uitrusting van de veldkeu kens verkeert in zeer slechte staat en is goeddeels niet meer bruikbaar. De daken van de onderkomens lekken en er is geen betonmolen meer in wer king. Stemerdink kon geen bedrag noemen dat met de vervanging en reparatie van het materieel gemoeid is, maar bevestigde wel, dat Nederland zelf in de beurs moet tasten. „Als wij dan zo trots zijn op wat de militairen daar ver richten, dan zullen wij er ook voor moeten betalen". Oud-Strijders Legioen demonstreert vóór Amerika DEN HAAG Le- den van de drie stich tingen van het Oud- Strijders Legioen (OSL) hebben zater dag in Den Haag ge demonstreerd om ui ting te geven aan hun „gevoelens van vriendschap met de VS en de verbonden heid met de Navo". De ongeveer 250 le den maakten de tocht ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen. Bij de Amerikaanse ambas sade werd een petitie afgegeven, waarin werd gesteld dat Ne derland in toenemen de mate anti-Ameri kaanse activiteiten ontplooit, zoals de de monstraties voor het Amerikaanse consu laat in Amsterdam en de vernieling van het miniatuur Witte Huis in Madurodam. Wij kunnen ons voorstel len dat dit tot irrita ties heeft geleid in de VS, maar weest u er van overtuigd dat de meerderheid van het Nederlandse volk Amerika een warm hart toedraagt, aldus de petitie. De Haagse politie gaf zaterdag toestemming aan ongeveer 50 jon geren om een anti- Amerika betoging te houden. De beide groepen werden door de politie op adequate wijze uit elkaar ge houden. De demonstranten van het Oud-Strijders Legioen (boven) en anti-VS betogers (on der) werden door de politie uit elkaar ge houden. (foto's Milan Konvalinka) De brandweer bestrijdt het vuur, dat op de Arnhemse heide uiteindelijk 100 hectare heide en bos zou ver woesten. Grote bosbrand bij Arnhem ARNHEM Bij een grote brand in het gebied tussen Arnhem en Apeldoorn zijn zaterdagmiddag ruim 100 hectare heide en bos verloren gegaan. Bij het blussen werden 100 brandweerlieden en 30 voertuigen ingezet. De oorzaak van de brand en de schade zijn nog niet be kend. Het natuurgebied ligt vlakbij een terrein dat in 1976 brand vloog. Toen ging ruim 400 hectare verloren. Een brand in het bosgebied tussen Groesbeek en Mook (bij Nij megen) heeft ruim vijf hectare bos totaal verwoest. Volgens de Rijkspolitie Nijmegen is er duidelijk sprake van brandstichting, omdat de brand op meerdere plaatsen tegelijk is uitgebroken. In het verleden is in het gebied al vaker brand gesticht. In de Tweede Kamer komen morgen de omstreden voorstel len van minister Den Uyl tot wijziging van de ziektewet aan de orde, althans datgene wat er van het wetsontwerp is over gebleven. Den Uyl hoopt op een serieuze behandeling, maar als het bijvoorbeeld aan D'66 ligt gaan de voorstellen zonder meer in de prullemand. Oorspronkelijk werd in het vooront werp geregeld, dat werknemers bij ziekte net als andere uit keringstrekkers óók sociale premies zouden gaan betalen over hun ziektegeld. Dat zou dus een netto inkomensachte ruitgang voor zieke werknemers opleveren. Nadat de kroon- leden van de Sociaal Economische Raad hadden geadviseerd maar aan het bedrijfsleven over te laten of die premies daad werkelijk door de werknemers dan wel door de werkgevers zouden worden betaald, wijzigde Den Uyl zijn voorontwerp. In het wetsontwerp laat hij die vraag nu ook in het midden, zodat de werknemers in cao-onderhandelingen al snel 100 procent doorbetaling bij ziekte van de werkgevers toegezegd kregen. Die bedrijven moeten de premieheffing van zieke werknemers derhalve zelf opbrengen. De operatie, die bedoeld was als een lastenverlichting voor de bedrijven, is daardoor uiteindelijk een lastenverzwaring geworden. En dat is wel het laatste wat de bedrijven momen teel kunnen hebben. Drie van de vijf bedrijven zitten in de rode cijfers, zodat het voor de werkgelegenheid juist brood nodig is dat de bedrijven meer financiële armslag krijgen. Wat nog is overgebleven van de oorspronkelijke voorstellen is niet veel meer dan een stukje wetstechniek. Bij aanvaar ding zullen alle uitkeringstrekkers weliswaar sociale premies gaan betalen, maar zieke werknemers kunnen hun premies op de werkgevers verhalen. INDIEN de wet van kracht wordt zullen zieke werknemers de bedrijven meer geld gaan kosten. Den Uyl zegt te ver wachten dat de bedrijven, om die meerkosten te bestrijden, voorzieningen zullen treffen die de arbeidsomstandigheden verbeteren. Volgens deze redenering zal het ziekteverzuim daardoor dalen, waardoor de ziektekosten geringer zullen worden en bovendien de produktiviteit zal stijgen. Het effect raamt Den Uyl op maar liefst een half miljard gulden per jaar. Dat lijkt rijkelijk optimistisch. Ligt het niet veel meer voor de hand dat werkgevers ter beperking van ziektever zuim veel selectiever zullen worden bij het aannemen van personeel en wat sneller zullen besluiten tot ontslag? Door „de kneusjes" uit de bedrijven te weren kunnen zij immers veel eenvoudiger de meerkosten voor zieke werknemers be perken? Het restant van de ziektewetwijziging, zoals de Ka mer die nu krijgt voorgelegd, is in zijn effecten nog zo on overzichtelijk, dat op zijn minst nadere bestudering gewenst is. Dat is beter dan hals over kop een wetsontwerp aan te nemen waarmee geen cent bezuinigd zal worden, dat boven dien het bedrijfsleven op hogere kosten jaagt en waarvan de gevolgen voor de werknemers nog niet te overzien zijn. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het derde landelijk pastoraal overleg van de Rooms-Katholieke kerk in de Nederlandse Kerkprovincie is zaterdag afgeloten. Unaniem was men van mening, zowel van de kant van de dele gaties als van de zijde van de bisschoppen, dat het LPO moest worden voort gezet, al werden er heel wat wensen geuit ten aan zien van veranderingen in opzet, vertegenwoor diging, besluitvorming, verduidelijking van de overlegstructuur met de bisschoppen, stemproce- dure en dergelijke. In de ochtendzitting had men aandacht besteed aan de reac tie van de bisschoppenconfe rentie op de aanbevelingen van de novemberzitting in Noordwijkerhout, toen het thema van de geloofsover dracht aan de orde kwam. ter zelf plaatselijk met de aan bevelingen aan de slag kunnen gaan dan dat de bisschoppen conferentie concrete beleid saanbevelingen doet. Ook in de toelichting van mgr. Möller van Groningen, klonk begrip door voor veelvormig heid in de kerk. Hij maakte onderscheid tussen datgene wat wezenlijk en onopgeefbaar is en datgene, wat wel waar kan zijn, maar wat niet tot de kern van de zaak behoort. Men waardeerde het antwoord van de bisschoppen, al bleef toch aarzeling bestaan (vooral bij de delegatie van Breda), over de aangegeven ruimte voor uitwisseling van geloof servaringen tegen de achter grond van het gezag van de Schrift en de Traditie. Tijdens de middagbijeenkomst gaven alle delegaties een waardeoordeel over de afgelo pen zittingen en over de sug gesties of voorstellen voor een verdere voortgang van het overleg tussen bisschoppen en kerkvolk. Van vele kanten kwam kritiek op de houding van de bisschoppen. Hoe se rieus nemen zij dit overleg? gesteld, maar het belangrijkste is toch de geest van waaruit men elkaar tegemoet treedt. Zo zeiden verschillende dele gaties zich enerzijds geen vol- bij de voorbereiding en bij de uitwerking van de aanbevelin gen. Volgens de secretaris-generaal van de Nederlandse kerkpro- waardige vertegenwoordiging vincie dr. H. A. van Munster Mgr. Ernst pleitte ervoor niet Hebben de bisschoppen niet te veel te verwachten van con creet beleid. Hij zowel als kar dinaal Willebrands wees erop, dat de leden van het LPO be- een verborgen agenda? Welke rol heeft Rome in het voort gaand proces? Meri kan mooie structuren scheppen, zo werd te weten van de achterban en anderzijds zich geen volwaar dige overlegpartner te voelen van de bisschoppen. Ook de bisschoppen evalueer den hun bevindingen. Bij monde van mgr. Bluyssen zei den zij over hun eigen deelne ming aan overleg en dialoog niet zo tevreden te zijn en zel fonderzoek achtte mgr. Bluys sen dan ook noodzakelijk. Hij was ervan overtuigd, dat de bisschoppen het L.P.O. willen zien als een platform van overleg. Het hoort bij de op dracht van de bisschoppen te streven naar eenheid, aldus de Bossche bisschop, maar dat be tekent niet dat we de plurifor miteit van de concrete kerk niet zouden willen erkennen. Om het overleg en de dialoog te verbeteren hebben de bis schoppen al enkele wijzigin gen op het oog. Overwogen wordt het overleg voortaan met een kleinere vergadering te voeren, waarbij eventueel religieuzen en specialisten worden betrokken. Ook moe ten de diocesane pastorale ra den meer worden betrokken zullen de bisschopen tijdens een ad limina bezoek aan Rome in november dit jaar hun plannen over voortzetting van het LPO voorlegen aan de congregatie voor de bisschop pen. Het vierde LPO zou rond Pasen 1983 van start kunnen gaan. Al met al is de voortgang van het LPO in deze slotzitting waarin mgr. Gijsen van Roer mond wegens vakantie ver stek liet gaan verzekerd. Er heerste een goede sfeer en men deed allerwege zijn best uit het slop van de polarisatie te komen. Namens de delega tieleden sprak zuster Chr. van Outheusden aan het slot: „Eén ding is zeker wil een komend overleg, in welke vorm dan ook, een zegen kunnen zijn voor onze kerkprovincie in al haar verscheidenheid, dan zal er open en eerlijk met U, als bisschoppen, gesproken moe ten kunnen worden. Een open en eerlijke dialoog zal nooit mogen worden geblokkeerd door een al te grote behoed zaamheid". Een krachtig hogedrukgebied bij Ierland is bepalend voor het weer in West-Europa. Het houdt de wind in de noord- westhoek en er blijven wol kenvelden van de Noordzee binnendrijven. Desondanks worden ook enkele perioden met zon verwacht, waarbij in Brabant en Limburg de tem peratuur tot 15 graden kan op lopen. Aan zee wordt het evenwel niet warmer dan 10 graden. Regen wordt niet ver wacht. Boven Frankrijk en de Britse Eilanden is het wat zon niger, maar ook daar wordt het niet warm. Een tempera tuur van 18 graden wordt al leen bereikt aan de Rivièra en aan de Spaanse Middellandse Zee kust London iw.bcv. Luxemburg h.bew. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en uw krant wordt dezelfde avond nabezorgd. Van Veen (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM De ar beidsomstandighedenwet mag niet zulke strakke re gels bevatten voor het welzijn en de veiligheid in de ondernemingen, dat buitenlandse investeer ders worden afgeschrikt om in Nederland een be drijf te vestigen. Ook mag de arbeidsomstandighe denwet niet leiden tot grote kostenverhogingen voor de Nederlandse ex porterende bedrijven, om dat daarmee onze concur rentiepositie tegenover het buitenland verslech tert. Dit zei mr. C. van Veen, voor zitter van de werkgeversorga nisatie VNO vanmorgen bij de opening van de beurs Arbo '82 in Amsterdam, die geheel ge wijd is aan de arbeidsomstan dighedenwet. Deze wet zal in de komende acht jaar in fasen in werking treden. De eerste wettelijke regels worden begin volgend jaar van kracht. Hoewel Van Veen zei dat hij de doelstellin gen van de wet (bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn in de bedrijven) van harte onderschrijft, plaatste hij ook een aantal kritische kant tekeningen bij de wet. Zo noemde hij de regeling waar door de ondernemingsraad zo wel bij de Arbeidsinspectie als bij de bedrijfscommissie in be roep kan gaan na geschillen met de werkgever „onwerk baar". Hij drong dan ook aan op een wijziging van de wet op dit punt voor ^FORMATEUR KREMERS: Kremers ize parlementaire re- i van l dactic) lagmiiAAG Het Kabi- op d^et eens ophouden a Hl ma^en van zoveel door vraag °f de enigen-inkomens 1 of 2 istuur# achteruit moeten. D-raat>cent minder bete- ond i^hts een achteruit- aKLvfn veertien gulden lub ppad- Als het Kabi- georjniet in slaagt de theid nomen bezuinigin- ie deicreet in te vullen, *ich fet maar opstappen. M,dF- J' Kr.emf^ het^ns van de ko et patfn Limburg en één i ledeie kabinetsforma- s metjgistermiddag voor 'broofo-radio. CDA-fractieleider Lubbers heeft zaterdag gezegd dat de PvdA moet ophouden voor alle minimum inkomens slechts een maximale achter- u.tgang van 1 procent te wil len. Het CDA wil alleen de „echte minima" behoeden vcor een achteruitgang van meer dan 1 procent. „Hierover dreigt een ernstig conflict met de PvdA", aldus Lubbers. De standpunten van enerzijds de coalitiepartners CDA en D'66 en anderzijds de PvdA lo per sterk uiteen op een twee de punt: de ziektewetplannen. Het CDA heeft inmiddels be kendgemaakt morgen tegen de ziektewetplannen te zullen sterr.men „als ook maar enige twijiel bestaat over de vraag of het vetsontwerp leidt tot kos tenstijgingen voor het bedrijfs leven", aldus Lubbers. D'66 is nog pertinenter D'66-fractie- leider Brinkhorst heeft in Lei den aangekondigd dat zijn partij zal tegenstemmen als er een debat komt, ongeacht het feitenmateriaal dat daarbij op tafel komt. D'66 wil dat het voorstel wordt uitgesteld tot eind dit jaar. „Dan zal Den Uyl in staat zijn om een zachte landing te maken", aldus Brinkhorst. Staatssecretaris Dales van So ciale Zaken lijkt niettemin van zins om het gewraakte wets ontwerp dinsdag fel in de Tweede Kamer te gaan verde digen. In een VARA-radio-in- terview stelde de bewinds vrouwe dat het voorstel nog altijd zal leiden tot een jaar lijkse besparing van 700 mil joen gulden. Dales: „Geen en kel departement heeft zo'n in grijpende ombuiging nog maar in zicht"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 5