Goddank bleven we die cardioloog tien mi jl voor olitie denkt nog veel meer opgezette dieren te vinden Conny van Rietschoten over zijn hartinfarct: NENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 9 volg van de voorpagina) TTERDAM Na 1000 den te hebben ge ld, zet schipper Conny Rietschoten zich even I een rustig tafeltje W r een terugblik. „Deze jen fc verschilde wat mij 476 reft vooral hierdoor i de vorige, dat we dit &de grootste moeite en, het schip in de jd te houden. De Flyer jrmee we nu hebben jggedaan, is uit dezelf- jnaterialen opgebouwd uur f*ie van race in uur ben: de Flyer II is gro- uur èn sneller. Dat bete uur It dat de krachten die uur moesten weerstaan, uur - groter waren. Voort- lend hing je tegen de arengrens aan. Lo- ih dus dat ik 'm deze b veel vaker heb ge- ipen dan de vorige, uur jtig, vijfendertig kno- uur I per uur maken, als uur ral om je heen de ijs- uur ötsen ronddrijven - uur t is toch wel een beet- uur lol.". uur r het hartinfarct dat hem ac dagen voorbij Kaapstad met die zwaardere span- ,ri' I in verband moet worden icht? lardoor zo'n infarct pre Naarmate de Rotterdamse Maashaven naderde, voegden zich steeds meer scheepjes bij het welkomstkonvooi dat de Flyer (in het midden, met de hoogste mast) de haven binnen loodste. Conny van Rietschoten en zijn vrouw Inger werden warm onthaald in Rotterdam. cies ontstaat, weet je natuur lijk nooit. Je voelt 't langzaam in je groeien. En dan op een dag, parts, is het mis. 't Doet pijn. Nou ja. Wat me zwaarder op de maag lag, was dat de Nieuwzeelandse Ceramco, onze gevaarlijkste concurrent, ons op tien mijl was genaderd. Daar hadden ze nota bene een cardioloog aan boord. Ik dacht: als we die maar vóór blijven. Dat is Godzijdank ge lukt". Het is vroeg in de middag en we zitten in het verenigings gebouw van Van Rietschotens zeilvereniging „De Maas", aan de Willemshaven. Zes jiur eerder was hij „op de motor" de Nieuwe Waterweg binnen gekomen om in Hoek van Holland zijn vriend prins Bernhard aan boord te ne men. Diens gezamenlijke kleinzoons waren ook uitge nodigd, maar mochten niet van de koningin. De school ging voor. Bonje natuurlijk, maar niets aan te doen. Mis schien de volgende keer, want zonder dat met zoveel woor den te durven bekennen („ik aarzel"), jeuken de handen van de Rotterdamse schipper nu alweer om de vierjaarlijk se Whitbread Zeilrace Rond de Wereld ook voor een derde maal op zijn naam te brengen. In 1978 legde hij het 40.000 ki lometer lange traject (vanuit het Engelse Portsmouth via Zuid Afrika, Nieuw Zeeland en Argentinië terug naar Portsmouth) niet echt als snelste af, maar werd hij win naar volgens de handicap norm. De wedstrijdreglemen ten leggen grotere en snellere schepen namelijk bij voorbaat een aantal strafdagen op; om hun het voordeel op de zwak kere broeders te ontnemen. Deze keer won Van Rietscho ten met zijn „Flyer II" weer „op handicap", maar verbe terde hij bovendien het abso lute Whitbread-record. Hij zeilde de afstand in 120 dagen en bracht zodoende een ver betering van het oude record tot stand met 14 dagen en zes uur. „Als we winnen, jongens", had de multi-miljonair zijn 16-koppige bemanning al vóór het startschot op 29 augustus 1981 voorgehouden, ,dan be loof ik in Rotterdam een ont vangst, waarover je achter kleinkinderen nog zullen na praten". En inderdaad diende zich, net als bij de triomf van '78, direct al in Hoek van Hol land een tiental enthousiaste begroeters aan. Pleziervaar tuigen, politieboten alsmede door familie en bekenden af gehuurde rondvaart-schuiten, die de Flyer toeterend en zwaaiend de thuishaven kwa men binnenloodsen. De lucht was aanvankelijk nog indu strie-grijs dichtgetrokken, maar honderden vlaggetjes slaagden er met vereende krachten in de wolken gelei delijk aan weg te wapperen. Met het naderen van Rotter dam verdichtte zich het ont vangst-konvooi. Steeds meer scheepjes trachtten de zeehel den, met in hun midden de prins der Nederlanden, steeds dichter te naderen. „Proficiat Flyer", wimpelden de span doeken, waarvan sommige achter vliegtuigjes door het luchtruim werden gesleept. En aan boord van de speciaal voor de Fleyer uitgevaren Spido-rondvaartboten kraai den kinderen en volwassenen: „Kijk kijk, daar heb-ie 'm. Honderdtwintig dagen op zee. Niet te geloven toch?". Een jongetje: „Nog niet eens véél voor een wereldreis". Een an dere knaap: „Laten we hem inhalen". Een vader, vanach ter een fototoestel, een came ra en een verrekijker: „Bart, hier blijven! Eet je krentebol op!". Toeters en waterspuiten In het zicht van de Willems haven zette de halve vloot van Smits sleepdiensten zowel de waterspuiten als de toeters open. Werden van de wal tientallen vuurpijlen de lucht ingeschoten. En overstemde het gejuich van duizenden op de kade verzamelde feest-de monstranten de marsmuziek van de marinierskapel. Conny van Rietschoten, na het afscheid van de prins (die via Zestienhoven naar zijn Italiaanse vakantiehuis afreis de) en na de ongebreidelde verwelkoming door het be stuur van zijn zeilclub: „Het is nu de tweede keer dat ik dit onderga, maar het grijpt me toch aan. Ik ben hier geboren, moet je denken. Mijn grootva der is hier begonnen met za ken doen. Ik ben Rotterdam mer". Over de onderling verstand houding aan boord tijdens de lange weken dat de 16 zeilers uitsluitend elkaar zagen, is hij niet ontevreden. „Zestien ha ringen in een ton, dat geeft onvermijdelijk conflicten af en toe. De vorige race deden we met z'n elven en ik was er dus op voorbereid dat zich nu wel vaker ruzies zouden voor doen. Maar de kwaliteit van deze crew was beter. Eén jon geman bleek het niet te kun nen bolwerken. Mijn fout, na tuurlijk. Ik had hem niet moeten aannemen. In Nieuw Zeeland heb ik hem vervan gen door een knaap die wèl in het pulletje viel. Maar alles bij elkaar is er heel weinig gedu vel geweest". Vooral na het hartinfarct van Van Rietschoten heeft de be manning (onder wie nog drie andere Nederlanders) een moeilijke uren doorgemaakt. Wat te doen als de toestand van de schipper zou verslech teren? Zou de race nog wel uitgezeild kunnen worden? Van Rietschoten: „Onze dok ter, Jullius Fuller, waar schuwde dat ik blijvende schade aan m'n hart zou oplo pen, als ik niet een paar da gen in m'n kooi zou blijven. Maaf de race opgeven, daar is uiteraard geen sprake van ge weest. Wel heb ik iedereen op het hart gedrukt om er tijdens onze stops in Nieuw Zeeland en Argentinië, met geen woord over te reppen. Ook mijn vrouw heb ik niet ge waarschuwd. Als je laat uit lekken dat er een zieke vent aan boord is, prikkel je de concurrentie om er extra hard tegen aan te gaan". 'lussen de bedrijven door heeft Van Rietschoten tijdens de stop in Argentinië nog de Inter Transocean Skipper As sociation helpen oprichten. Een schippersvakbond, zoals hij de organisatie zelf aan duidt, die zich ondermeer ten doel stelt een verandering van de reglementen van de Whitbread-race te bewerk stelligen. „Het volle gewicht van de krachtmeting moet komen te liggen op snelheid in absolute zin. De waarde ring van de deelnemers naar handicap dient op het tweede plan te komen. Ons staat een spektakel voor ogen a la het formule I- gebeuren in de autoracerij. Dan wordt het voor het bedrijfsleven een stuk aantrekkelijker om er geld in te steken. En alleen als er meer sponsors komen, kan de Whitbread het volhou den in deze tijd". Meer dan 5 miljoen Of die overweging ook met zijn eigen financiële positie te maken heeft? Multi-miljonair Van Rietschoten ziet zijn dochter (31) en zijn drie zoons (28, 25, 22) liever niet gekid napt. Praat dus uit principe nooit over geld. Toch zal ook zijn giro-rekening een bodem kennen. Zowel de Whitbread van '78 als die van dit jaar heeft hij geheel uit eigen zak betaald en de schatting dat hem dit per race toch wel vijf miljoen gulden zal hebben ge kost, wordt door een beman ningslid als „te laag" van de hand gewezen. De Flyer II is nu te koop voor 900.000 dol lar. Tijdens de open rijtoer later in de middag, door een ander maal juichend Rotterdam, plaagde de schipper echter een ander zorg. Wat te zeggen in de dank-toespraak die hij tijdens de ontvangst op het stadhuis zou moeten uitspre ken? Hij besloot het eenvoudig te houden: „Zo'n hartverwar mend welkom, tja, dat is zo iets dat je overkomt en dat je niet uit de weg gaat". Bemanningslid Dick Reidel, die in Leiden rechten studeert wanneer hij niet zeilt, over zijn schipper: „Het is een pri ma kerel. Strenger dan ande re schippers. Gedisciplineer- der. Maar juist daardoor én doordat hij zich voorbereidt als geen ander, zie ik hem ook de Whitbread van '86 weer Mg van de voorpagina) 5, 5EEK Het is nog Idelijk hoeveel ópge- vogels en andere, jl tropische dieren, en l-jarige Eerbekenaar a9S rerborgen in schuren ndergrondse beton- elders. De rijkspoli- n Eerbeek denkt dat veel meer geprepa- rtje dieren zullen wor- aangetroffen in het hter de woning van veld in het natuur- Imbos. spolitie ontdekte de gi- he verzameling gisteren Idingen van omwonen- ie zeiden dat de Eerbe- een aantal exemplaren eschermde diersoorten 'prepareerd. Politie en nte waren op de hoogte activiteiten van Roele- lij werd tweemaal eer- verbaliseerd, maar het nu aangetroffen opge ieren overtrof alle ver- ngen. Behalve de dieren p politie verder een ko- 'eer, een vuurbuks en trailleur uit de tweede rlog in beslag. ertig man rijkspolitie, litie en brandweer zijn en vandaag bezig ge- opgezette beesten die, eels naar soort gesor- Waren verpakt in kar- dozen, naar elders/te rteren om door des- en te laten vaststellen diersoorten Roeleveld vergunning in zijn be- Na selectie zal de offi- Justitie waarschijnlijk geven de verzame- ten dele is beschim- vernietigen. De 72-jarige Eerbekenaar John Roeleveld, die zo'n 250.000 dieren prepareer de. De bejaarde Eerbekenaar ver klaarde de dieren te hebben verzameld in opdracht van zijn Schepper. „Wij, (Roele veld en een „door God" uit verkoren assistent, red.) heb ben dezelfde opdracht als Noach. Als de aarde straks vergaat zullen deze dieren door Hem tot leven worden gewekt". Overigens heeft Roe leveld ook grote hoeveelheden kleding, olie, beddegoed en verroeste fietsen vergaard, omdat hij verwacht 600 men sen te kunnen redden van de ondergang. De rijkspolitie heeft nog lang geen antwoord op alle vragen over de als „ongevaarlijk en zachtzinnig" betitelde man. Onbekend is bijvoorbeeld hoe Roeleveld de opgezette dieren in zijn bezit kreeg. Zelf zegt hij 181 grote verzamelingen van dierentuinen en verzamelaars te hebben gekregen, maar de politie sluit niet uit, dat de man zelf enkele vogels heeft doodgeschoten. Verder tast de politie volledig in het duister omtrent de her komst van de financiën, waar mee de bejaarde zijn betonnen kelders met verwar mingssysteem heeft gebouwd. Het is ook niet be kend wanneer de man met zijn verzameling is begonnen. Politie en brandweer, die van wege de stank veroorzaakt door de giftige formaline werkt met persluchtmaskers, denken nog altijd dagen nodig te hebben om alle dieren van het terrein van Roeleveld te verwijderen. Blij „Treurig, nee hoor, ik ben niet treurig; ik ben blij, blij dat ze al mijn dieren meenemen. Ze worden me immers honderd voudig weer teruggegeven door Hem", zegt „ome Sjon" Roeleveld met een tevreden glimlach om zijn mond. Hij lijkt niet erg onder de indruk van de werkzaamheden van politie en brandweer, die zijn verzameling wegens gevaar voor de volksgezondheid ver wijderen uit een vijftal houten schuren en drie betonnen kel ders. Wat tevoorschijn komt, tart elke beschrijving. Pelikanen, apen, flamingo's, parkieten, hyena's, krokodillen, mollen en spinnen en slangen op sterk water zijn nog maar enkele van de diersoorten die Roele veld in zijn leven verzamelde, en keurig gerangschikt naar soort, grotendeels verpakt in kartonnen dozen. „Ik heb alle dieren vah de wereld hier ver zameld. Straks, als de wereld vergaat, worden ze allemaal Kangeroes, ganzen, een flamingo en hertekoppen. Het Is nog maar een klein deel van de circa 250.000 opgezette dieren die gisteren In Brummen bij de 72-Jarlge J. Roele veld werden gevonden. Enkele toeschouwers kijken er nog wat vreemd tegenaan. tot leven gewekt door Hem", is zijn stellige overtuiging. Dat de mensheid het einde der da gen nadert, staat voor Roele veld als een paal boven water. De Heer bracht hem op de hoogte, net zoals Hij hem ver telde van de komst van de po litie. Bijbelteksten Bijbelteksten schudt hij uit de mouw om zijn wetenschap met bewijzen te staven. „Hij vertelt mij alles. Ik weet daarom nu ook het geheim van bijvoor beeld de vogeltrek en van de komst van de Russen. Ik zou eigenlijk een Nobelprijs moe ten hebben, maar wij haken niet naar geld". Samen met zijn vrouw geeft Roeleveld re gelmatig bijbellezingen in Utrecht. De belangstelling geeft de evangelist reden tot grote bezorgdheid over het lot van ons allen. „Er komen ge middeld drie mensen luiste ren. Gek hè, niemand wil de waarheid horen, maar ieder een zal binnenkort merken wat er gebeurt met alle men sen". Alles is mogelijk voor diegene die gelooft, meent de Eerbeke naar. „Maar je moet eerst de vriend zijn van Jezus en ver vuld zijn van Zijn Heilige Geest. Mijn geloof zorgt ervoor dat ik nooit ziek word. Nooit. De Heer heeft mij zelfs een keer genezen toen ik mijn hele hand had opengehaald aan een spijker. Ik wendde mij tot Hem en bad om genezing. Ik zei: U bent de heelmeester, ik prijs Uw Naam. En mijn hand werd voor mijn ogen gehecht en na een minuut kon ik weer werken". Een uur later. Roeleveld staat in een schuur die nog niet is „leeggeplunderd" door de poli tie. De onverschilligheid van de bejaarde heeft inmiddels plaats gemaakt voor grote ver slagenheid. „Ik kan wel hui len. U weet toch wat er gaat gebeuren? Dit is echt schanda lig. Alles wordt me afgeno men, ook de dieren die niet beschermd zijn. God zal met harde hand toeslaan, dat kan niet anders", laat Roeleveld weten aan brandweerlieden die juist tevoorschijn zijn geko men uit één van de sterk naar formaline ruikende kelders en voorbijkomem met panters en apen. Een lid van de veldpoli tie schokschoudert. fels binnenkort wilde onder- rengen in een museum, in te richten in zijn in 1951 gebouw de woning „De Takkebos". Dit museum zou jaren geleden al zijn ondergebracht in Utrecht, waar de justitie in 1948 wilde overgaan tot inbeslagname van alle exemplaren omdat Roeleveld spotte met de Vo- gelwet De „evangelist" "koos echter het hazepad, samen met zijn opgezette beesten. Een ge vangenisstraf van acht maan den kon hij echter niet ontlo pen. Financieel volkomen uitge kleed belandde Roeleveld in 1951 in Eerbeek, waar hij, „als geschenk van God" een huis kreeg. De verzamelwoede van Roeleveld nam al op vierjarige leeftiid gestalte aan. Elke vo gel die hij te pakken kreeg prepareerde hij zelf. Met wis selend resultaat, zoals blijkt uiv, de vele half vergane stoffelijke resten van dieren, die gisteren- na jarenlang verblijf in de. overigens door verwarming droge kelders, aan de opper vlakte kwamen. „Tragi-komisch" Burgemeester mevrouw Van den Bosch-Brethouer van Brummen, die onmiddellijk na de ontdekking door de politie werd gewaarschuwd, typeerde het gebeuren gisteren als tra gi-komisch. Ze zei dat het ge meentebestuur al jaren op de hoogte was van het feit, dat Roeleveld, ook illegaal vogels opzette, maar evenals de poli tie was ook de gemeente vol komen verrast door de om vang van de verzameling. Roeleveld heeft regelmatig contact met vier andere evan gelisten in ons land. De politie tast voor het overige volledig in het duister omtrent de herkomst van de dieren en het geld, waarmee Roeleveld zijn ark van Noach bouwde. „Tja, hii zegt zelf alles gekre gen te hebben van dierentui nen en verzamelaars. Hij zou zelfs ook dieren per post toe gestuurd hebben gekregen van mensen, en zou hij op Schiphol tijdens transport overleden beesten hebben weggenomen.. Maar eigenlijk weten wij daar over nog niets zeker", vertelt luitenant Wiersinga van de rijkspolitie in Eerbeek. „Ik denk dat we nog dagen bezig zullen zijn met het opruimen van de dieren en vele velletjes papier nodig zullen hebben voor het proces-verbaal".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 9