1 mededelingen gemeentebestuur leiden 13 tlm 16 april '82 „KLEINTJES" S Kunstschilders opgelet! Gouda PAGINA 8 LEIDSE COURANT /T* t~ÏE fkooPl 1 J ïlrl EEN PINDA VAN DUYV1S IS AIM) 0K£ (p»yU.) schilderwerk or binnen en buiten, Billijke prijzery: CM CM V— 1^ LEIDSE COURANT KENNISMAKING Happy Day Club Aanstaande vrijdag dans/kontaktavond alleenstaanden met dansorkest Lelno's. Aanvang 20.00 uur. Zondag dansen voor le dereen In de Leldse Schouw, Lange Schelstr. 5, Lelden. Inl.: 010- 227658. Tevens zaal te huur vopr bruiloften en partijen. Alleenstaanden en ongehuwden, zondag 11 april met zeer goede live muziek, In onze sfeervolle zaal In The Palace Street, Kruisweg 1043, Hoofddorp. Gratis hapje3. Aanvang 21.00 uur tot 2.00 uur, zaal open 20.30 uur. Org. Stichting 25-50. Inl.: 02230-19337. PARTNER? Uniek comp.sys- teem. Alle rel. Lage prijs. Gratis Inf.: Kommunlka, Postbus 162, 9300 AD Roden. (Erk. door RvT). Zoek een Holl. dame plm. zelfde leeft, voor langdurige relatie. Mooi dik bij voorkeur. Brief o. nr 6358 bur. v.d. blad. Kaartclub Nieuwe leden welkom. Boer- haave. Elke maandagavond kla verjassen v.a. 20.00 uur. Ma- rlönpoelstr. 69a. Voor Inl. tel. 071-172682. I WOONSCHEPEN 10 bij 3 meter l.z.g.st. dicht bij achterhaven in Woubrugge, 15.000,-. Tel. 01729-8113 of 8177. T.k. aangeboden: woonboot. U.g.st., betonnen c 14x3.5 mtr. Ind.: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, douche wc, studeerkamer. Veel berg ruimte. Verwarming c.v.-gas, geïsoleerd. Vrije vestiging. Vr.pr. 79.000.-. Leldsevaart, woonschip 13, Noordwljker- hout, 02523-5582 na 18.00 uur. M ONDERHOUD EN REPARATIE Gijsman B.V. Loodgieterswerken vernieuwen van mastlekdaken met schriftelijke garantie. Loodgietersshop met vele stuntaanbiedingen. Deze maand stuntverkoop keuken' gelseren allesbranders. Tel. 071-124701, Levendaal 157,2311 JJ Lelden. Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen dl- rekt, ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avonds. UW KLEINTJE W0RDTGELEZEN KLEDING EN KAPSEL Met zo'n vervangend kapsel bent u jaren jongerl De spelgel bewijst het. Onze haarprodukten kunnen een kopie zijn van het kapsel dat u had. Eruit zien zoals u was. Mooi, verzorgd. Wij bieden u alle mogelijkheden. Kom daarom eens vrijblijvend praten. Haarhuis v. Tongeren, Breestr. 32, Lelden. Tel. 071 125212. Scholl Speciaalzaak Is weer geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur. De grootste sortering zomerschoenen, sandalen, gemakschoenen vindt u bij Scholl (C. H. Verhaar), Hooigracht 4, Lelden. Tel. 131770. B KUNST EN ANTIEKjgJ Schildersdoek opgespannen op spleraam, zolang de voorraad strekt. 18x18f4.95 18x244,95 24x305,95 30x406,95 40x507.95 40x608,50 50x608,95 50x709,95 70x10019,95 Lijstenmakerij de Nachtwacht. Schledamsevest 89, Rotterdam. Antiekbeurs Schouwburgcomplex zaterdag, Paaszondag en Paasmaandag 11-18 uur C C In antieke „waardevaste" BOERENMEUBELEN (de groot ste speciaalzaak In Den Haag) heeft grote keuze uit: blank gre nen en donkerhouten brood- en tulgkasten, secretaires, spln- des, salontafels, stoelen, com modes, bedden (ook 2-pers.) enz. Elk meubel voorzien van ons „uniek" garantle-certifl- 'caat, waarop datering en her komst, anti-houtworm en om- ruilgarantle. Door eigen Import en restauratie hoge kwaliteit te gen redelijke prijs (ook onge- restaureerd). Zaken: Frederlk- straat 565-567 (verlengde Den- neweg), Prins Hendrikstraat 97- 98-104, Den Haag. Tel. 070- 467710. Donderdagavond open tot 21.00 uur. Ook voor uw loog- werk, o.a. deuren en meubelen verveloos schoon. H.J. Visser vraagt te koop oud goud tegen hoogste dagkoers. Tevens ook muntverzamelingen. Te bevr.: H- J. Visser, Haaghulshof 19, Leiderdorp. 071- 891271/412025. Sloopgoud 12,- voor 14 kt., andere geh. naar verhouding. Van Ruiten Antiquair, Kort Rapenburg 12, Lelden. ANTIEKBOERDERIJ de Noote- dop. Dr. van Noortstraat 19, Stompwljk. Tel. 01715-2303, ruime sortering op 500 m2. ART GALLERY „1900,, Voor al uw InlIJstwerk. Nieuw: aluminium lijsten In verschillen de kleuren. Geversstraat 25, Oegstgeest. Tel. 170544. „de KOEKOEK" tuincentrum. Persoonlijke aandacht bij aan leg en onderhoud van uw tuin. Het vertrouwde adres met rede lijke prijzen. Peter en Slem Koek, Westelnde 9, Roelofa rendsveen. Tel. 01713-2384. Commissie vergaderingen Commissie voor het psychiatrisch ziekenhuis "Endegeest" c.a. Woensdag 14 april a.s. om 17.30 uur in de boven zaal van het opleidingscentrum van het psychia trisch ziekenhuis "Endegeest" c.a. (aan de ande re zijde van de Endegeesterstraatweg, schuin te genover het recreatiegebouw, waar gewoonlijk wordt vergaderd). Agenda: Mededelingen betreffende: a. verhuisoperatie binnen Endegeest, b. Begeleidingscommissie, c. Afronding herschikking patiëntgebonden per soneel, d. Overleg met COTG over begroting 1982, e. Vacature in Stuurgroep Organisatie. a. Eindrapportage Voorgeest, b. Liquidatiebegroting Voorgeest. Advies inzake benoeming bestuurslid commissie. Beloningsbeleid koördinatoren behandelsektoren Endegeest. Commissie voor Financiën Woensdag 14 april a.s. om 20.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden besproken welke onlangs in diverse vergaderingen van andere commissies aan de orde zijn geweest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspecten zullen worden bezien en verder: Wijziging begroting i.v.m. schoonhouden school gebouwen. Begrotingswijziging t.b.v. de posten meubilering en stoffering. Garanderen geldlening aan de gemeenschappelij ke regeling antenne-energievoorziening Leiden e.o. Opstellen netwerk. Subsidie Gemeentelijke Schoolsportcommissie 1982. Extra informatie-analistwerkzaamheden. Aanpassing kredieten Interne Zaken (tekstverwer king/huisdrukkerij). Commissie voor Ekonomische Aangelegenheden en Personeelszaken Donderdag 15 april a.s. om 20.00 uur in de koffie kamer van het stadhuis. Agenda: Nota Energie-registratie-systeem. Gesprek met de Stichting Leidse Binnenstad. Seinpaalstraat 5, bouw dakkapel achtergevel wo ning. Indien U door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in Uw belang bent getroffen, kunt U bin nen 30 dagen na dagtekening van de bouwvergun ning op grond van de wet AROB een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tevens kunt U, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor U meebrengt, op grond van de Wet op de Raad van State schorsing van de bouwvergunning aanvragen bij de Voorzitter van dc afdeling Rechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Informatie is te verkrijgen bij bouw- en woningtoe zicht, Stadsbouwhuis, Langegracht 72, Postbus 148, 2300 AC Leiden (telefonisch bereikbaar 071-254911). Diversen Aanmelden Volkstuinen Momenteel wordt, in de Cronesteijnse polder in Lei den Zuid-Oost nabij de Vrouwenweg een volkstuin- komplex met ruim 300 volkstuinen aangelegd; medio mei worden deze tuinen opgeleverd. De oppervlakte van elke tuin is 300 M2. Kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad De burgemeester maakt bekend, dat op dinsdag 20 april 1982 van 's ochtends negen uur tot 's mid dags vijf uur bij de voorzitter van het hoofdstem bureau of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau, lijsten van kandidaten voor de op 2 juni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezing kunnen worden ingeleverd in kamer 10 van het stadhuis. De voorzitter van het hoofdstembureau stelt de poli tieke groeperingen, die aan de gemeenteraadsverkie zing in Leiden deelnemen, in de gelegenheid op dins dag 20 april 1982 van 10.00 tot 10.30 uur in de burger zaal van het stadhuis een bijeenkomst bij te wpnen. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de lijsttrekkers en de pers zullen worden yitgenodigd, bestaat even- eens gelegenheid de lijsten van kandidaten bij de voorzitter van het hoofdstembureau in te leveren. De voor de kandidaatstelling benodigde formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de directie Burgerza ken. Deze directie is hiertoe geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Nadere informatie omtrent het vorenstaande of over verkiezing in zijn algemeenheid is verkrijgbaar bij ge noemde directie in kamer 10 van het stadhuis of tele fonisch onder nummer 254111 of 254112. Nummering kandidaten lijsten De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad maakt bekend dat door dit stembureau in een openbare zit ting, te houden op 22 april 1982, óm 16.00 uur in kamer 9 van het Stqdhuis, de lijsten van kandi- Vorderingscommissle Vrijdag 16 april a.s. om 16.00 uur in kamer 263 van het stadhuis. Agenda: Advies over eventuele vordering van Haven 40/40a. Advies over eventuele vordering Nieuwe Mare 5. De Leidse Bond van Amateurtuinders zal dit komplex van de Gemeente Leiden huren in nauwe samenwer king met de tuingroep "Cronesteijn". Er mogen huisjes geplaatst worden op het 'overgrote deel van de tuinen en er zijn aansluitingen voor water en riolering. Zolang het hoofdriool nog niet aangeslo ten is, wat nu het geval is, mogen er nog geen tuin huisjes geplaatst worden. Heeft u interesse in een volkstuin laat dat voor 20 april a.s. schriftelijk weten aan: Direktie' Sport en Rekreatie Groenesteeg 107 2312 SP Leiden In nauwe samenwerking met de Leidse Bond van Amateurtuinders en de tuingroep Cronesteijn zal er een voorlichtingsavond gehouden worden waarvoor u nader bericht ontvangt. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Verleende Bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben op 6 april 1982 de volgende bouwvergunningen verleend: Rijndijk 206, verbouwen van een loods tot kan toorruimte en fietsenstalling. Nieuwe Mare 3, wijzigen bouwplan waarvoor reeds eerder vergunning is verleend. Kernstraat 23, vernieuwen huisriolering. Soembastraat 68, vernieuwen huisriolering. Beestenmarkt 6, verbouwen restaurant. Waardstraat 21, verbouwen en ujtbreiden wo ning. Prins Hendrikstraat 6, verbouwen woning. Louis Elsevierstraat 48, bouw open haard en rook kanaal. Louis Elsevierstraat 2, wijzigen plan waarvoor reeds eerder vergunning is verleend. daten voor de op 2 juni a.s. te houden verkiezj van de leden van de Gemeenteraad zullen v»1 den genummerd. Bouwen van een sportgebouj op het sportterrein aan de Smaragdlaan en Hoge Mors weg Burgemeester en Wethouders van Leiden maken kend dat zij voornemens zijn aan het Bestuur vai Rugby-Club D.I.O.K., per adres Secretariaat N. Seggelen Kokkelbank 34, 2317 MB Leiden, met passing van' artikel 19 van de Wet op de Ruimte Ordening en artikel 50, lid 8, Van de Woningwet, gunning te verlenen voor de bouw van een spor bouw op het sportterrein aan de Smaragdlaan en ge Morsweg. Het bouwplan ligt met ingang van 13 april 1982 ge rende veertien dagen voor een ieder ter inzage op mer 021 van het Stadsbouwhuis aan de Langegr; 72. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binner termijn van tervisielegging schriftelijke bezwaren gen het verlenen van de bouwvergunning bij Bui meester en Wethouders in te dienen. Spreekuren Sociale Raads vrouwe De spreekuren van Sociale Raadsvrouwe Mej. kamp in het Dienstencentrum Binnenstad, men op woensdag 14 - 21 en 28 april a.s. te vallen. Dit geldt eveneens voor Dienstencentr De Kooi op dinsdag 13 en woensdag 14 Dienstencentrum Morschwijk. Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in- formatie vragen in het informatie-cen- Aanvulling Monumentenlijst UT Vau T V°0rMf.hJing ino nn De Burgemeester maakt bekend dat met ingang van hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 april 1982, in kamer 207 van het Stadbouwhuis, tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Langegracht 72, voor een ieder ter inzage zal liggen een exemplaar van de door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op 11 maart 1982 vastgestelde 16e aanvullende monumen tenlijst voor de gemeente Leiden alsmede een exem plaar van de Monumentenwet. De hierbedoelde aanvullende monumentenlijst betreft de panden Breestraat 6 en 8 en Hoog- landsekerkgracht 26 en 28 (het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse gemeente). Op 23 juli 1980 hebben Burgemeester en Wethouders - daartoe gemachtigd dcor de Raad dezer gemeente - genoemde Staatssecretaris reeds medegedeeld dat van de zijde van de gemeente Leiden geen bezwaar bestaat tegen de plaatsing van deze panden op de lijst van de beschermde monumenten. Ingevolge artikel 26 van de Monumentenwet kunnen belanghebbenden binnen twee maanden - dus tot 11 mei 1982 - tegen deze beslissing van de Staatssecre taris beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift dient de gronden te bevatten, waarop het beroep be rust, en moet worden ingediend bij Hare Majesteit de Koningin, p/a de Raad van State, Binnenhof 1 te 2513 AA 's-Gravenhage. Onteigeningsplan De Camp Het hoofd van het gemeentebestuur van Leiden maakt bekend, dat met ingang van 14 april 1982 ge durende een maand ter gemeentesecretarie van Lei den (Stadsbouwhuis, Langegracht 72, kamer 214) voor een ieder ter inzage ligt het onteigeningsplan De Camp. Het plan is bedoeld om de onteigening moge lijk te maken van percelen en een perceelsgedeelte aan de Caëciliastraat, de Vrouwenkerksteeg, de Sionsteeg, 't Klooster en de St. Ursulasteeg. De onteigening vindt plaats in het belang van de ruim telijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, na melijk ten behoeve van de realisering van het bestem mingsplan De Camp. Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn van terinzageligging schrifte lijk bezwaren tegen het plan indienen bij de Gemeen teraad. Opening buitenbaden vrijdag 30 april 1982 Zwembad "De Vliet" Voorschoterweg, Leiden tel. 765925 De zwemtijden van 30 april t/m 28 mei 1932 zijn: DE VLIET maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur •voIÉ TTI den ud, Rie Zwembad "De Zijl" Paramaribostréat 66, Leiden tel. 120476 reft de r d den d t( rm m nat die ^en: i èn 09.30 - 17.30 uur It d 10.00 - 17.30 uur m 10.00 - 17.30 uur gfi DE ZIJL maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur 09.30 - 17.30 uur De zwemtijden van 29 mei t/m 29 augustus 1982 zijn: lend DE VLIET maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 07.00 - 19.00 uur 07.00 - 19.00 uur 07.00 - 19.00 uur 07.00 - 19.00 uur 07.00 - 19.00 uur 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur DE ZIJL maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 19.00 uur 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur TARIEVEN VOORVERKOOP 13 april - 29 april SEIZOENABONNEMENTEN - Gezinnen met inwonende kinderen geboren na 1 april-1964 f 115, - Personen vanaf 16 jaar en ouder f 48,—— - Jeugd t/m 15 jaar en 65+ f 32,- VANAF 30 april f 130, f 53,- f 39,- f m3,25 f 2,25 f 0,25 - Entree toegangskaartje - Entree toegangskaartje 65 - Abohnements-etui f 0,25 Seizoenabonnementhouders kunnen in de periode van 1 mei t/m 28 mei 1982 tegen betaling van f 1,— tevens toegang verkrijgen tot het binnenbad op de vrijzwemtijden. Jaarabonnement (geldig van 1 mei 1982 t/m 30 april 1983) te gebruiken in onze binnen- en buitenba den. Jaarabonnement 16 jaar en ouder f 135, Jaarabonnement t/m 15 jaar en 65+ 100,— Voorverkoop Abonnementen zijn van 13 april t/m 29 april 1982 verkrijgbaar aan de kassa van het Vijf Meibad en het zwembad De Zijl, dagelijks van 08.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur. Zondags is er geen voorverkoop. leder abohnement moet worden voorzien van een pasfoto formaat 3 x 4 cm van de rechthebbende. De foto moet van recente datum zijn en niet ouder dan 2 jaar. ZONDER FOTO KRIJGT U GEEN ABONNEMENT. Let op!! Wel jeugdtarief bij abonnementen Geen jeugdtarief bij toegangskaartje Voor de verstrekking van abonnementen aan gezinsleden geldt, dat deze, behalve voor ouders, al leen geldig zijn voor kinderen, die op 31 maart 1982 nog geen 18 jaar zijn, derhalve geboren zijn op of na 1 april 1964. Gezinsleden van 18 jaar en ouder dienen gebruik te maken van een individueel abon nement if 48,— resp. 53, De abonnementen zijn zowel geldig in de Vliet als in de Zijl (buitenbad). OP VRIJDAG 30 APRIL HOUDEN WIJ OPEN HUIS, DUS GRATIS TOEGANG, OM WEER KENNIS TE MAKEN MET HET HEERLIJKE WATER IN DE OPENLUCHT.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 8