b 3 a :4 inancierings- zekort bli if t 4ooguit stabiel Weinig kloeks in Voorjaarsnota Mitterrand ^et verkoop rapens onverminderd voort Honderdduizenden op de been tegen atoomwapens an Agt: „Wij wilden problemen grondig en degelijk oplossen" rJ PARTUEN WILLEN NIET ECHT KIEZEN 1DANKS t^TIONALISATIES 'Rilt. NENLAND/BUITENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 7 /15C Ï2 Vervolg voorpagina) HAAG Het was al- a fUicHt op het Binnenhof um i?e ministerraad het van- en ftd, na achttien uur ver- en 39 dagen later dan geloofd aan de Tweede actie |f. eens werd over de ikste^arsnota. „Het kabinet 10 t«er de tijd voor genomen hult problemen grondig en m bgk op te lossen," zo zei ,er Van Agt met lichte I in zijn stem. OH'njfci sommige journalisten Lei(1jjen slechts met behulp van lucifers open hielden, za gen de meest betrokken minis ters eruit of zij net terug wa ren van vakantie. Mannen als Van Agt en Den Uyl groeien kennelijk tegen de verdruk king in. Daarmee hield de overeen komst tussen de voorlieden van CDA en PvdA overigens wel zo ongeveer op. In hun commentaren op de zojuist ge boren Voorjaarsnota waren zij het slechts over één ding echt eens: het financieringstekort. Onafhankelijk van elkaar spraken zij er hun tevreden heid over uit dat „eindelijk na een ononderbroken stijging gedurende de laatste acht jaar, het tekort wordt gestabili seerd". Voor Den Uyl was dat tevens reden de CDA-ministers te prijzen. Hij zei het in hen te waarderen dat zij wat dit punt betreft zoveel hadden prijsge- gegeven. „Eerst zijn zii afge stapt van hun eis dat het te kort nog dit jaar terug moest naar 6,5 procent. Vervolgens lieten zij ook vallen dat er per se voor 4,5 miljard gulden moest worden omgebogen. Dat is niet gering". Volgens Den Uyl waren de besprekingen tot het einde toe in „een redelijk goede sfeer" verlopen. De PvdA-voorman karakteriseer de het overeengekomen com promis als een „evenwichtig stuk van geven en nemen over en weer". Bij Van Agt waren er geen lof zangen op de coalitiepartners) te noteren. Hij beperkte zich tot het uiteenzetten van de grote lijnen van de nu door te voeren bezuinigingen. Desge vraagd liet hij duidelijk uitko men dat de PvdA op tenmin ste twee punten door de knieën was gegaan. Ten eerste zou het zogeheten koopkracht- plaatje ingrijpend gewijzigd zijn. In zijn visie leveren de minimuminkomens dit jaar dus meer in dan de afgespro ken één procent en de maxi muminkomens minder dan de afgesproken vier procent. Ten tweede zal het grootste deel van de stimulering van de werkgelegenheid door de werknemers en de uitrke- ingstrekkers moeten worden betaald. Van Agt beklemtoon de dat er besloten was tot een verschuiving van een stukje van een aantal sociale premies van werkgevers naar werkne mers. „Die verschuiving levert dus een lastenverlichtign op voor het bedrijfsleven van dit jaar 600 miljoen en volgend jaar het dubbele", zo zei.de mi nister-president met enige trots in zijn stem. Alle genoemde feiten brachten Van Agt tot de volgende con clusie: „Er staat geen enkele doelstelling uit het regeerac- coord meer recht overeind". Den Uyl was dat echter be paald niet met hem eens. „Dat valt nog te bezien". Minister Terlouw, die in te genstelling tot ziin beide colle ga's wel wat bleekjes oogde, was er voornamelijk op uit zo snel mogelijk in bed te komen. Na een aantal keren geroepen te hebben dat er „leuk onder handeld was" en dat hij „dik tevreden" was met bereikte resultaat te zijn, dook de D'66- leider ijlings in de gereed staande limousine met chauf feur. D'66 was de enige fractie, die op dit uur al een commentaar gereed had. Voorlichter Goeijenbier was er speciaal voor naar het departement van Algemene Zaken geko men. De belangrijkste reden was waarschijnlijk dat het ka binet had besloten tot „precies dat ombuigingsbedrag (drie miljard) dat wij hadden be pleit". D'66 vindt voorts dat de minima niet meer dan hooguit anderhalf procent aan koop kracht mogen verliezen. Het is ook aan de Tweede Kamer om daarvoor te zorgen, aldus de Democraten. FRANS WEERTS RIK IN 'T HOUT slfltaj .onze parlementaire re- en dactie) 5... HAAG Van te- finging van het fi- iodajeringstekort tot 20 Sdefd gulden is door het ïopeifarde pakket geen ie, zo erkenden Van en Den Uyl vanoch- C)"" Op zijn best wordt ikort dit jaar gestabi- lodfl^d op het record-ni- 'e!ÏÏvan vorig jaar (25 ^td gulden). Volgend 1 ®u het pakket echter tnieniljard gulden moeten <euz^ngen. Volgens pre- "vjVan Agt wordt op ('iedif(int wel voldaan aan n. emmende ambtelijke 1 een over de noodza- re, ombuigingen. Agt legde vanochtend l met enige trots veel na- »p de lastenverlichtingen :TS ïet bedrijfsleven die het ve Ba] zijn van dit pakket. »eüg«s hem gaat het om een icialié van in totaal 2,3 mil- lilden. Voor 1982 geldt leen de 600 miljoen ver- |g die wordt bereikt door trschuiven van premies jerkgevers naar werkne- gtifVölgend jaar is hier al miljoen mee gemoeid, komt dan nog een ver- ig in de fiscale sfeer (be lastingverlaging) bij van 500 miljoen. Naast deze algemene verlich ting wordt er dit jaar 300 mil joen extra besteed aan directe werkgelegenheid, vooral bij de overheid. Volgend jaar zal dat 500 miljoen zijn plus een nog nader vast te stellen bedrag. Naar de mening van minister Den Uyl komt met al deze maatregelen, gevoegd bij alles wat al in zijn banenplan was afgesproken, volgend jaar in totaal toch drie tot vier miljard gulden vrij voor het bevorde ren van de werkgelegenheid, als ook het investeringsloon gaat werken. Kostwinners Gesneuveld zijn vannacht maatregelen om op de WSW (sociale werkplaatsen) te be zuinigen en een kostwinners begrip in de sociale uitkerin gen in te voeren. Ook wordt er 100 miljoen minder op de kin derbijslag bezuinigd dan eerst de bedoeling was. Met het nog niet invoeren van het kostwinnersbegrip werd een ombuiging van 250 mil joen geschrapt. Het was de be doeling van vooral het CDA om de uitkering van niet-kost- winners flink te gaan verla gen. PvdA en D'66 wilden échter niet vooruitlopen op een nota over een totale her ziening van het sociale stelsel die staatssecretaris Dales deze zomer zal uitbrengen. Invoe ring van een kostwinnersbe grip komt daarbij aan de orde. Uiteindelijk werd dit punt daarom voor 1982 geschrapt. Voor komend jaar staat vol gens premier Van Agt het principe nog helemaal over eind, al ontkende minister Den Uyl dit. In 1983 zou hier mee 700 miljoen gulden moe ten worden bespaard. Het aanvaarde pakket maatregelen luidt dan als volgt: ombuigingen departementale begrotingen 900 miljoen doorschuiven uitgaven naar 1983 500 miljoen ombuigingen volksgezondheid 250 miljoen beperking kinderbijslag 150 miljoen beperking uitkeringen 150 miljoen korting ambtenaren 390 miljoen fraudebestrijding 125 miljoen diveree premieverhogingen 965 miljoen DEN HAAG Premier Van Agt poneerde vorige week de stelling dat het regeerakkoord gewijzigd dient te worden. Hij meent dat de in septem ber gesloten overeen komst tussen CDA, PvdA en D'66 tegenstrijdige doelstellingen bevat. Het zou „volslagen onmoge lijk", zijn èn de collectieve lasten stabiel te houden èn het financieringstekort te doen dalen èn de koop kracht voor de minimum inkomens te beschermen èn de werkgelegenheid te bevorderen. Volgens zijn omgeving bedoel de de premier daarmee eigen lijk dat zo verschillend den kende politici niet in één kabi net behoren te zitten. Immers, hoe kan de buikriem aange haald worden en tegelijk een paar gaatjes losser gedaan wor den? Maar toch is dezelfde Van Agt een week later nog altijd voorzitter van dat vol gens hem onmogelijke kabinet. Hij lijkt meer een roepende dan een regenmagiër in de woestijn. Dat bleek ook weer uit het dan eindelijk bereikte compro mis over de Voorjaarsnota. Van de „kloeke besluiten", die de CDA-voorman in het voor uitzicht had gesteld, kwam niet veel terecht. Het enige wapenfeit, dat hij gisteren in de vroege uurtjes kon tonen was dat het financieringste kort niet verder zou stijgen... En dat nadat 'het CDA bijna een jaar lang had geroepen dat het tekort moest en zou dalen, met tenminste één procent en liefst meer. Alle echt ingrij pende maatregelen, met name in het stelsel van sociale ze kerheid, bleken weer eens te zijn uitgesteld. Minister Den Uyl en staatssecretaris Dales gaan daar nog eens flink op studeren. Hoewel wekenlang iedere CDA'er, inclusief de ministers Van Agt en Van der Stee, op de noodzaak daarvan hamer den, heeft het kabinet in feite ook nu nog geen enkele knoop doorgehakt. De oorzaken van het voortduren van deze be sluiteloosheid, zijn de interne verhoudingen in zowel de PvdA als het CDA als ook D'66. Geen van deze partijen wil de zo langzamerhand on vermijdelijke conclusie trek ken, dat een kabinet van deze (personele) samenstelling niet tot een doortastend beleid in staat is. PvdA in impasse Beginnen we bii de PvdA. De desastreuze nederlaag bij de statenverkiezingen heeft vele ministers, staatssecretarissen en fractieleden niet onberoerd .gelaten. Zij 2ijn hun eigen be leid als onrealistisch gaan zien. Volgens hen moet de PvdA geen eisen meer stellen, die toch niet hard gemaakt kun nen worden. Temeer omdat zij het gevoel hebben dat het ei gen electoraat zich niet zo druk maakt om de strijdpun ten uit het verkiezingsprogram Weerwerk. Met name in de oude wijken van de grote ste den zou men niet zwaar tillen aan zaken als de koppeling van lonen, uitkeringen en ambtenarensalarissen! Maar niet iedereen denkt er zo over. Twee topmensen achten dit soort zaken nog wel onaan tastbaar: Joop den Uyl en Ed van Thijn. Zij zijn in beginsel bereid het kabinet daarop te laten springen en lieten dat ook hardop weten. Maar zo goed als Den Uyl en Van Thijn andere PvdA'ers de weg versperren, zo goed is hun ei gen ruimte ingeperkt. Deze week kwam het zelfs zover dat Den Uyl er niet zeker meer van kon zijn dat alle vijf par tijgenoten eventueel samen met hem het kabinet zouden verlaten. Hier en daar werd er hardop gespeculeerd over de mogelijkheid de moeilijkheden beperkt te houden tot een mi nisterscrisis. Nadat het CDA had ingestemd met het voorlopig handhaven van de koppelingen, kon Den Uyl dus weinig anders doen dan krachtig slikken, toen de laagstbetaalden dit jaar meer dan één procent en de beter gesalarieerd en minder dan vier procent koopkracht ble ken te moeten inleveren. De verschillende groeperingen in de PvdA houden elkaar in een patstelling. Daardoor is de partii niet in staat echt voor dit kabinet te kiezen, maar kan zij er evenmin uitstappen. Dat belooft nog wat voor de besprekingen over de begro ting '83. CDA nu met links In het CDA zijn er me.isen, die zelfs hierbij hun goede hu meur bewaren. Te denken is aan fractievoorzitter Lubbers, partijvoorzitter Bukman en op de achtergrond een man als Albeda. Zij allen wensen de PvdA in het kabinet te hou den en zij zijn het die de CDA- ministers steeds weer bewegen tot het doen van concessies. „Een monument van coalitie- bereidheid", zo noemde pre mier Van Agt gisteravond de zoveelste versie van zijn „eindvoorstel" voor de Voor jaarsnota. Ex-minister Albeda onthulde onlangs in een kran- te-artikel de drijfveren achter dit soort toegevendheid. Het CDA moet een centrum partij blijven, omdat links niet met rechts in een kabinet wil zitten en vice versa. Het ver velende is echter dat de chris ten-democraten slechts in the orie open staan voor samen werking met zowel rechts als links. „In de praktijk voelen velen zich meer bij rechts dan bij links thuis", aldus Albeda. Dat brengt zijns inziens het ge vaar met zich mee dat cen trum-rechts de normale rege ring wordt voor ons land. „Daarom was het goed in 1981 toch weer de brede coalitie met links na te streven, hoe goed Van Agt ook gevaren was (of misschien wel juist omdat het weer zo goed ging)". Albeda komt tot de conclusie dat deze coalitie noodzakelijk is om het karakter van het CDA te bewaren. Bovendien zou een kabinet met de PvdA meer krediet hebben bij de vakbeweging, zou het geneigd zijn de uiterste terughoudend heid te betrachten bij het snoeien in de verworvenheden van de welvaartsstaat en zou zijn internationale opstelling nationaal meer vertrouwen wekken. Maar met één ding hield Albe da kennelijk geen rekening, namelijk dat het CDA nu ge leid wordt door iemand met een geheel andere instelling dan mensen als Cals of De Gaay Fortman sr. Laatstge noemden hadden in respectie velijk 1966 en 1973 geen prin cipiële bezwaren tegen deelne ming aan een kabinet met de PvdA. Voor Van Agt ligt dat echter wel even anders. Op het Binnenhof is het een pu bliek geheim dat het de CDA- fractie was, onder leiding van Ruud Lubbers, die de coalitie met PvdA en D'66 verkoos. Van Agt had veel liever ge zien dat opnieuw een samen werking met de VVD mogelijk j was geweest, eventueel nog I versterkt met D'66. Dat hij— tenslotte toch „ja" zei en dat nog steeds zegt, verklaren ve len uit zijn verwachting dat een kabinet-Van Agt-Den Uyl geen lang leven beschoren kan zijn. Corvee Maar zolang dat leven duurt zit het land echter wel opge- l scheept met een paar minis- ters, die het verdragen van el- j kaars aanwezigheid meer als een corvee beschouwen dan als een inspiratie om het land >f eens fluks uit de problemen te halen. En dan is er nog D'66. Jan f Terlouw, die in het kabinet steeds meer toegroeit naar Van Agt, schijnt er toe te nei gen een coalitie met CDA en VVD niet meer bij voorbaat uit te sluiten. Dat zou de mo- gelijkheid bieden tot het door hakken van knopen in het ka binet, ware het niet dat Ter- louw steeds weer door zijn ei gen fractie bij de jaspand wordt gepakt. Zolang de PvdA niet al te onredelijk wordt. moet hij dit kabinet overeind houden. Dat D'66 daar als par tij geen garen bij spint, wordt blijkbaar van ondergeschikt belang geacht. Doordat de kapitein én de eer- 1 ste én de tweede stuurman met gebonden armen op de brug staan, dobbert het schip van staat maar wat rond. Tot- dat het straks toch of de lin- ker- of de rechteroever tegen- komt, want ook al lijkt het nu van niet, ook in de politiek gelden wetten en praktische bezwaren. Rik IN T HOUT ;ed De Mirage (op de foto een Mirage F1) Is een van de best verkochte produkten van de Franse wapenindustrie. de 'L onze correspondent Jan Oil Drummen) [JS Negentig pro- Van de Franse bewa- ijz|gsindustrie, die aan 'onderdduizend men- werk verschaft, is de regering-Mitter- (enationaliseerd. Het it toen de socialisten de oppositie waren ige kritiek hadden wapenexport van d (de jderde wapen- ,cier jer wereld na en de] Sovjet-Unie), minder nadruk zou- leggen op de wape nt naar politiek „ge- ge" gebieden. Niets is Ier waar. 76. toet met nadruk gezegd dat de protesten van id's partij tegen de wa rkopen nooit veel heb- orgesteld. Dit moet ver worden uit het feit dat penindustrie aan zoveel i werk verschaft.' de Franse wapenuit- ■Voor de helft dalen, dan t een ware ramp beteke- oor steden als Bordeaux <>ulouse waar de bevol- rechtstreeks of indirect leze industrie leeft. Bo en waren de experts van >cialistische Partij zich Trvan bewust dat, als de ileveranties van Frank rijk gestopt zouden worden, de defensiekosten van het land sterk omhoog zouden gaan. De Franse defensielasten zouden dan drie- tot viermaal zo duur worden. Er is dan ook weinig of niets in de Franse wapenexport ver anderd sedert het aan macht komen van de socialistisc- h-communistische coalitie. Toch heeft de minister van de fensie praktisch een eind ge maakt aan de Franse wapenle veranties aan Zuid-Afrika. Hiermee werd een vier jaar oude beslissing van het be- wind-Giscard d'Estaing uitge voerd, waarbij Frankrijk zich verplicht had officieel het in ternationale wapenembargo tegen Pretoria te eerbiedigen. Dit nam niet weg dat in de praktijk „lopende bestellin gen" afgeleverd werden. Niet temin werd de levering van twee patrouillevaartuigen ver boden, terwijl vervangingson derdelen afgeleverd werden en de Zuidafrikanen middels licentiebouw pantserwagens van Frans model en Crotale- -raketten konden blijven bou wen. Symbolisch Een aantal symbolische maat regelen van het nieuwe be wind hebben nogal wat spot en ironie uitgelokt, zoals het bevel van president Mitter rand om tijdens de jongste in ternationale luchtvaartten toonstelling op Le Bourget de Franse gevechtsvliegtuigen van al hun bewapening te ont doen. Dit en een alarmerende serie berichten en geruchten van de zijde van wapenfabri kanten veroorzaakte onder het personeel van de wapenarse nalen een kleine paniek, even als bij tal van ondernemers van kleine en middelgrote toe leveringsbedrijven in heel het land. Een politieke motivering was daar niet geheel en al vreemd aan. President Mitter rand ging dan ook niet te ver en schrapte slechts de levering van enkele tientallen AMX tanks aan Chili, en de minister van buitenlandse zaken ver klaarde dat Frankrijk zijn (eerder) aangegane verplich tingen zou nakomen. Enkele maanden later kwam de presi dent op de aangelegenheid te rug toen hij in een vraagge sprek met een buitenlands te levisiestation verzekerde dat hij de Franse bewapeningsin dustrie niet zou laten verkom meren. Maar de landen die de regering-Mitterrand bekriti seerden op de zwarte lijst plaatste (Zuid-Afrika, Chili, Argentinië, El Salvador, Gua temala, Libië) bleken dezefde te zijn als die aan welke Gis- card d'Estaing de verkoop van Franse wapens had verboden. Bovendien vormden zij een miniem percentage van de to tale export van wapenen. Dit nam niet weg dat Argenti nië de laatste van zijn vier tor pedo-jagers kreeg, dat Egypte vijftig Mirage 2000 jachtbom menwerpers kreeg en India over honderdvijftig begon te onderhandelen. Het grootste contract is dat met Saoedie-A- rabië, aan welk land Frankrijk een hele marine zal leveren voor een bedrag van 14,5 mil jard franks. De Franse wapenen zijn door tal van landen gezocht en ter wijl het land „maar" 12 pro cent van de internationale wa- penwapenmarkt bezet en de beide supermogendheden 75 f>rocent, heeft Frankrijk Enge- and totaal in een hoek ge drongen wat de export van militair materiaal betreft. On der president Pompidou begon de Franse wapenuitvoer een hoge vlucht te nemen en slechts kernwapenen vielen onder het embargo. De Franse wapenexport is te genwoordig praktisch een overheidsaangelegenheid, hoe wel er nog enkele individuele „kanonnenverkopers" zijn. De staat heeft in heel de wereld een netj van agenten op gebouwd, die in harde en soms verborgen onderhandelingen hun concurrenten (soms met fabelachtige steekpenningen) de loef proberen af te steken. Hoewel er een bekend prece dent van „politieke terughou dendheid" inzake wapenleve ranties bestaat in de aangele genheid van de kanonneerbo ten van Cherbourg,had niets Frankrijk belet te besluiten of fensieve helikopters aan Polen te leveren en offensieve duik boten aan Iran. De zaken gin gen evenwel niet door, hoewel de regering ervoor was, want de militairen waren beducht voor het uitlekken van be langrijke defensiegeheimen in de te leveren apparaten. Maar aan Roemenië werden hef- schroefvliegtuigen verkocht en alleen de verslechtering van de internationale situatie heeft belet dat de helikopters niet aan Polen en de onder zeeërs niet aan Iran afgeleverd werden. Ten aanzien van de landen van het Oostblok wordt sedert enige tijd aanzienlijke voor zichtigheid in acht genomen. De wapenexport wordt door de overheid (om „economische redenen") sterk gestimuleerd en nagenoeg alle Franse diplo matieke en consulaire verte genwoordigingen in het bui tenland nemen actief deel aan deze exportpolitiek. Geduren de het afgelopen jaar zijn de wapenexporten van Frankrijk dan ook praktisch op hun peil gebleven, hoewel men ver klaart dat de bloeiperiode ach ter de rug is. De concurrentie wordt feller, ook van kleinere landen zoals Israel, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland, ter wijl de „particuliere" handela ren in Parijs, Milaan, Ham burg en Bonn de markt voor de interne opstanden en bur geroorlogen nagenoeg opge slokt hebben. Dit zijn de markten voor de lichtere be wapening. „PAASMARSEN" IN BONDSREPUBLIEK (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN Ondanks het voorspelde slechte weer zullen tijdens de paasda gen honderdduizend men sen in de Bondsrepubliek de straat op gaan om te protesteren tegen de voortgaande atoombewa pening en vooral tegen het besluit van de NAVO om nieuwe atoomraketten in Europa te plaatsen. Deze „Paasmarsen" zijn een voortzetting van de traditie uit de jaren vijftig en zestig, toen velen zich verzetten, tegen de Duitse herbewapening onder Adenauer en tegen de nu cleaire wapens („Kampf dem Atomtot"). Met dit verschil dat de sociaal-de mocraten die toen mee demonstreerden nu in de regering zitten en dat an deren tegen hun beleid ageren. De „Paasmarsen" hebben bo vendien een nieuwe dimensie gekregen omdat zij niet zoals vroeger tot enkele grote ste den beperkt blijven maar van Kiel tot Passau en van Frei burg tot Gottingen plaatsvin den. Zij voeren vooral langs militaire objecten en opslag plaatsen en worden georgani seerd door duizenden groepen en groepjes, even bont als de anti-atoombeweging als ge heel. Kerkelijken en ..groe nen", pacifisten en communis ten, radicale vrouwen en ho- mosexuelen, pastores en ecolo gen. Overgeslagen vanuit Neder land heeft de Westduitse vre desbeweging een steeds grote re aanhang gekregen. Die liet zich voor het eerst in heel zijn omvang zien bij de grote de monstratie van 10 oktober vo rig jaar toen 300.000 mensen naar de hoofdstad Bonn waren gereisd. Sindsdien konden de gevestigde partijen deze bewe ging niet meer negeren of af doen als een verzameling van door communisten bestuurde „nuttige idioten" (Lenin), zoals nogal eens te horen was. Met name de SPD zag met lede ogen dat steeds meer par tijleden de doeleinden van de vredesbeweging ondersteunen. Sociaal-democraten als het presidiumlid. Erhart Eppler of de burgemeester van Saar- brücken Oscar Lafontaine (die ook dit weekeinde als sprekers optreden) gaan dwars tegen de lijn van Helmut Schmidt in en vertegenwoordigen daarmee een uitdijende stroming vanuit „de basis". Hoeveel aanhan- gers die inmiddels heeft, zal innenkort blijken op het gro te partijcongres van de SPD in München waarbij de vraag stukken van vrede en veilig heid bovenaan de agenda prij ken. Problemen Politieke winst uit de angst voor het atoom slaan voorals nog alleen „groenen", de alter natieve milieu- en anti-kerne nergie-partij, die met een fijn gevoel voor de stemming on der de bevolking de strijd te gen de atoombewapening tot haar politieke hoofddoel heeft gemaakt. In dit verband is het overigens uitermate leerzaam om te zien wat er binnen de Duitse vredesbeweging gaande is. Het kenmerk van een „bewe ging" is dat zij uit emotionele gevoelens voortkomt en dat haar eisen en verlangens een soort grootste gemene deler van de verschillende opvattin gen is. Zodra het er echter om gaat deze verlangens in con crete politiek om te zetten, zul len er mogelijk onoverko melijke problemen rijzen. Dit gebeurde deze week toen de „groenen" (mede met het oog op potentiële kiezers bij de komende deelstaatverkiezin gen) zich distantieerden van een anti-Reagan en een anti- -Navo demonstratie, wanneer deze uitsluitend kritiek op het Westen zou inhouden. Hun re denering luidde ongeveer: als je voor vrede en daarom tegen atoomwapens bent, moet je ook de Russische SS-20 raket ten daarin betrekken alsmede de vredeverstorende acties van de Sovjet-Unie in Polen en Afghanistan. En je kunt niet, zoals de communistische partij DKP doet, achter de vredesbeweging in het Westen staan en tegelijk die in de DDR laten onderdrukken, al dus de „groenen". Dit conflict binnen de vredes beweging zal zijn schaduwen werpen op de Paasmarsen van dit weekeinde en waarschijn lijk tot heftige discussies onder de deelnemers voeren. De gro te partijen in de Bondsrepu bliek, voorop de SPD, zouden er overigens verkeerd aan doen deze verdeeldheid in de vredesbeweging uitsluitend met leedvermaak aan te zien. Daarvoor zijn de krachten die zich tegen de bestaande NA- VO-doctrines keren en die nu ook in de Verenigde Staten de kop op steken te groot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 7