Juwelier tast etalage op met glanzende kerkelijke kunst Opluchting over einde problemen rond gasprijs aantrekkelijke b'innenstads- andeling aan de hand n een piepklein fijn boekje UJ LUCAS VAN LEYDEN ALIAS JACOBUS MENTINK S HET GOEDE WEEK ^IDEN LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 5 Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244, u kunt dan naar toestel 18 vragen j is niet bekend, of hij len goede week" aan heeft gehouden, was het daar een raak punt: verstilde, blinkende rijkdom achter het ven- aan de oprechtheid sterglas dat het drukke ^•Jacobus Mentink kan marktleven buiten weer al worden getwijfeld, spiegelde. «alge als een erudiet bij ffliHn overkomende juwe- j die op de hoek van „Goede week"; zo annonceer- Hoogstraat en Nieuwe de Jacobus alias Lucas zijn be- in Leiden onder reidwilligheid wel, in zwart mom' van de befaam- °P wit- Slechts zelden, even- nioiJ schilder Lucas van wel' een juweliersetalage a met een bewonderswaardige "lat L u t verfijnde c0Hectie van al dan niet ge- ampP® in goud, 2U- wijde voorwerpen getooid d ed edelstenen en half- zijn. Het is trouwens een ..Jptenen, stelde in dezepand, dat getuigt van toewij- -n en vóór Pasen een ge- ding. Immers, boven in de da- dwlte van. zijn roylle klijst staat te lezen, dat hier d%ruimte ter beschik- pastoor Demmers van de Har- tebrugkerk zal daar gek zijn. Viereneenhalve eeuw oud en erg kostbaar is het misge waad, dat in de Hartebrug in verzekerde bewaring is ge steld. fylaar de foto van het gaffelkruiskazuifel is prach tig. Je had zo veel voorstellin gen van de kruisiging. Hoe kwam de Mensenzoon, Gods zoon (zo is sinds de eerste con cilies beleden), voor onze za ligheid aan zijn einde? Heel lang hebben de nonnetjes, zeg maar gerust perplexe nonnen, van het middeleeuwse kloos-, ter Mariënpoel aan het zware gewaad geborduurd. Ze zullen nooit hebben vermoed, dat hun nonnenwerk nog eens eind 20ste eeuw in een wereldse vitrine geëxposeerd zou worden. Het gegiechel zou niet van de lucht zijn geweest. Maar de kazuifel-plaat hangt er nu toch maar mooi, om- walmd door de geur van patat en goudse wafelen. Zo mense lijk is het nog steeds. De godgewijde dames bor duurden er destijds aan, naar twee voorbeelden. De Leidse schilder Cornelis Enge- brechtsz. maakte namelijk voor de kapel van Mariënpoel twee drieluiken die nu in de Lakenhal hangen. Op die al taarschilderijen beeldde hij de kruisiging van Christus en de kruisafneming af. Het kazui fel sluit bij die afbeeldingen aan en het hangt nu bij Lucas te kijk voor mensen die mis schien nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Maar heer Mentinks Goede Week gaat verder in uitbeeldingen: Witte Donderdag, Goede Vrij dag, een blik op Pasen. Iko- nen uit particuliere collecties en zilverwerk dat de vakman verraadt. Links en rechts ook muziekbladen, voor de ge meentelijke archiefdienst ex cellente gereproduceerd door experts van een fotostudio hier ter stede. Drie bladen uit een boek dat in de 15e eeuw is geschreven voor kerkelijk ge bruik in het St. Agnesklooster (Maredorp), en een bladzijde van de Paassequens Victimae Paschali Laudes, uit een voor de Pieterskerk in 1559 ge schreven zangboek. Griekse ikonen van de Passietijd en voor hetere vuren heeft ge- Opstanding. Goed, staan. De behuizing brandde vroom koopman, A l het, „waar de trouw der bur- dan nog hoef je je gerij hetgeen door het geweld ige niet per se vol te der vlammen wierd gesloopt "en met kerkelijk in bet're staat hersteld heeft", erk en sacrale Iderkunst. Toch heeft t eeifuwelier daar heil in Kazuifel in; ook al in het ver en door een ruime 'kuir van ziin eeuwige De etalage is op halve sterkte Iden ontlast te zullen verlicht. De opgestelde iko- pien. Gesteund door nen zouden meer warmte ni&t üaari particulier initiatief Jre,JI/ageil krom kunnen v. trekken. Achteraan hangt een rnin^en liturgisch gedre- grote fotografische reproduk- J kennis heeft hij tot tie van een kazuifel, in mat- jenavond een kast gouden kleur. Het kazuifel limd. Woensdag zelf bleef buiten schot. Ja, mbi 'enai i'dejlDBOUWSCHAP Ragt meer vooLP VAN VERHEID .f b, botonze parlementaire re- eker dactie) HAAG Wat we ebben is beter dan n wprocedure voor het lokpese Hof. Dit is alge- aüe de houding binnen ^^PLandbouwschap naar 10($ding van het voor- ruin! van de Europese opïussie de gasprijs ijn tuinders voor 1 april ]or gelijk te stellen met g industrieprijs. Dit n t in dat de gasprijs ïh „(de tuinders, zo heb- noeierekeningen van het KEIuitgewezen, van laar 40,9 cent per ku- meter opgetrokken worden in een jaar (hap stemt algemeen met Er zijn Griekse ikonen ten toongesteld; zelfs een ikoon op een orthodox paaisei. Ik dacht even aan een Russisch ei, maar de goddelijke Heiland werd byzantijnser afgebeeld. Daar staan ook kandelaars, één met een overjarige paas kaars, een kelk en ciborie, een pateen met hosties, een rozenkrans ligt er gebruikt bij. Een wierookvat en een (met wiereok of myrre ge vuld) scheepje; donkere mis wijn en ongedesemd brood als bovenmatige crackers. En een lepeltie, waarmee eens, heel zinvol, een celebrant water bij de wijn deed. Etalagegoede ren; daar zijn we aan toe ge komen. Maar laten we er blij om zijn, want het had erger gekund. Voorwaar, een pak kende kast, bij Lucas van Leyden, beheerd door Jaco bus, de Mentink van huisuit, die zijn tijdelijke belangen, bijna onopvallend en „en pas sant" protegeert met „klein goed", hier en daar: gouden kruirie 595,- briljanten hangkruisje f 1450.- Niet te geef, maar het hoort bij een goede week. In het interieur van de zaak de fotograaf moest er even zijn in verband met de belich ting in de etalage de be daarde opwinding van zo vèel luxe. Jacobus zat er even boek te houden, maar rees stijlvol op, omdat hij lont dacht te ruiken. Ik moest hem in deze teleurstellen, maar heer Mentink weet af te we gen: goud en zilver, briljanten en smaragden zijn voor hem nagenoèg even delicaat als hoflijkheid. Omhoog keek ik, en zowaar, daar stond nog meer kerkelijke kunst. Tot boven op de kast gejaagd. Een beetje uit het onmiddellijke zicht, maar wie geporteerd is voor aardse belichaming, door edelsmeedkunst die op de eeuwigheid is gericht, ont waart daar andere specimina die door de juwelier verwor ven zijn. Ierse monstrans Heer Mentink heeft nog meer in huis, aangaande de roomse eredienst van vóór de na-con ciliaire ontmanteling. „Veel fijne stukken, inderdaad", vertelde hij met een uitnodi gende afstandelijkheid. „Ik mag dan voorkomen, alsof ik elke dag het rozenhoedje bid, op m'n knieën voor de fau teuil, maar dat doe ik niet. Ik verkoop vooral. Maar ik heb een voorliefde voor wat de christelijke kunst aan zoveel wonderbaarlijks heeft voort gebracht. Daar ziet u dus een Ierse monstrans" monstra- re, dat is tonen, moet u weten „een exemplaar van uit zonderlijke schoonheid, in goud en zilver. Dublin; 1862 gedateerd. En een handges- mede madonna, in mijn op dracht vervaardigd door een Duitse kunstenaar. Een Hol landse monstrans daarnaast, Art Nouveau, van rond 1925. Tegen kerstmis ga ik een gro te kast maken, met oude krib ben en dergelijke". „Dan zie ik u zeker terug", wenste ik, want voor een goeie kerststal mag men mij midden in een lentenacht wakker maken. Ook al viert de Keukenhof hoogtij. Maar dat zal voor de Lissese Siertuin van Europa deze keer een harde dobber worden, als het zo doorgaat met die stomme depressies en laatdunkende algemene weersgesteldheden. Nog één dag heeft Lucas van Leyden om mooi weer te spelen met hoogstaande en onverminderd waardevaste kunst in religio- sis. Daarna ziet hij wel weer verder, kan ik me zo voorstel len. die verhoging ir maar wil met de overheid en de banken gaan praten over financiële steun om de tuinbouw te hel pen de lasten te dragen. Ook wil het schap met Gasunie en de vereniging van gasbedrij ven VEGIN gaan praten over een vermindering van de hoe veelheid gas waarvoor tuin ders nu nog het tarief voor ge zinnen moeten betalen. Die grens ligt nu op 30.000 kubieke meter gas, daarboven betaalt de tuinder een speciaal tarief. Het schap wil de 30.000 kubie ke meter grens omlaag heb ben. Opluchting Dit bleek deze week in een vergadering van het bestuur van de het schap over de gas prijs voor tuinders. „We moe ten dit voorstel van de Euro pese Commissie als positief aanmerken. De hele commis sie staat erachter. Het ziet er naar uit dat er definitief een punt gezet kan worden achter de gasproblemen met de EG", aldus Landbouwschap-voorzit ter Luteijn, die sprak van een grote opluchting voor de tuin bouw. Het voorstel van de EG komt in de plaats van een eis dat de gasprijs voor tuinders al op 1 oktober gelijk zou moeten zijn met de industrieprijs. Dit in te genstelling tot een contract dat schap en Gasunie hadden om beide prijzen op 1 april 1984 gelijk te hebben. Luteijn stelde dat het voorstel van de EG nu in vergelijking met het con tract „weinig verschil" uit maakt. Ruimte Luteijn wees erop dat de Euro pese Commissie in feite een voorstel van het schap en mi nister De Koning (Landbouw en Visserij) heeft overgeno men om de gasprijs voor de in dustrie, in vergelijking met de prijs voor de tuinbouw, te be rekenen op stookoliekwaliteit. De Commissie heeft daar al leen een halve cent boven op gelegd, aldus Luteijn. Daarmee komt de industrieprijs volgens de berekeningen op 40,9 cent per kubieke meter te liggen. De halve cent extra wil het schap nu door een verlaging van de 30.000 kubieke meter grens ondervangen. „Die ruimte is er", aldus Luteijn. Bij het schap werd er alge meen op aangedrongen dat de overheid en de banken meer moeten doen om de tuinbouw te helpen. Zo zal de financiële hulp die de overheid voor een bedrag van 270 miljoen al be schikbaar stelde om energiebe sparende investeringen in de tuinbouw mee te steunen, uit gebreid moeten worden. Bij de banken moet worden aange klopt voor financiële hulp om rentekosten voor nieuwe in vesteringen te overbruggen. Afbraak kassen Ook wil het schap dat de over heid meer geld beschikbaar stelt voor de afbraak van kas sen en dat dat geld er ook komt als de afbraak niet ge volgd wordt door het stoppen van het bedrijf. Verder wil het schap bij de overheid aanklop pen voor meer geld om oude glastuinbouwgebieden op nieuw in te richten. Daarbij zou ook een op te richten overheidsorgaan voor het aan kopen en weer verkopen van tuinbouwgronden tot stand moeten komen waardoor de prijzen van de tuinbouwgron den in de hand gehouden wor den. Martin Brozius met de Dulnrell Paashazen. Eierzoeken met Martin Brozius WASSENAAR Het recrea tiecentrum Duinrell in Wasse naar houdt zondag. Eerste Paasdag, de traditionele eier- zoek wedstrijd. De Duinrell Paashazen hebben voor deze gelegenheid Martin Brozius, de presentator van het televisie programma 'Ren je Rot' weten te strikken. De levensgrote Paashaas Dumpy heeft met zijn beide assistenten Pluisje en Dompy 10.000 eieren verstopt in het bos. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen ze gaan zoeken. Om twee uur 's middags kunnen de eierenzoekers zich verza melen op het plein voor de speeltuin, waar Martin Brozius de kinderen en de ouders zal bezighouden en van waaruit hij hen zal begeleiden naar het zoekterrein. Ook voor de ou deren is er dit jaar een aardige verrassing. Na afloop worden vijf gulden vijfenzeventig, in clusief deelname aan de paas- eierzoekwedstrijd en het ge- bruik van talrijke attracties. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij Wil van der Spek, tel. 01751-19212. I Witte Boekje is uit. even handig zak- 1 als het Rode van de Vest. Voorzitter Mao had, des-, tijds. Alle gekheid op een stokje; we zijn verrast door boekhandel De Kier, die niet slechts boe ken verkoopt maar ze i*u en dan ook uitgeeft, soms met tamtam de reeks Hutspot, haring en Witte brood geeft daartoe alle aanleiding en eén en kele keer met stille trom. Zoals nu. Loop naar de een of andere boekhan del of naar de VW en u zult het vinden en, als Leienaar of belangstel lende in deze stad, onge twijfeld kopen ook. Het heet „Leiden, een geïllu streerde wandeling door de Sleutelstad". Het is de bedoeling van het Leiden minnend broederlijk stel Isy en Evy Zwolle (de Leidenaars Isy en Evy verzorgden zowel de met de hand geschreven tekst als de kostelijke, frêle, nog niet eerder ge publiceerde tekeningen) dat iedere Leienaar in zijn of haar stad gaat wandelen, „en nu eens niet naar auto's en opbre kingen kijkt, maar naar de enorme rijkdom die Leiden bezit". Aan de hand van de beide Zwolle's, komt men lopend en lezend van alles aan de weet. Het prettige is, dat je niet met een standaardwerk hoeft rond te sjouwen; het guitige boekje is zo hand zaam en vederlicht dat je het bijna over het hoofd ziet, ofschoon dit niet de bedoe ling van Isy en Evy en De Kier kan zijn. Moeiteloos Wandelen door Leiden, voorgelicht door het Witte De Pieterskerk. Boekje. De start is in de Breestraat en men komt daar, aan het einde van de veel onthullende verken ningstocht, ook weer terug. De documentatie van de ge broeders Zwolle kon in dit bestek niet uitputtend zijn, maar ze zijn er in geslaagd in vrij korte trekken alles weer te geven dat van be lang en wetenswaard kan zijn. Kortom, een uitstekend geslaagde poging om de Leidse binnenstad, haar mo numenten en geschiedenis opnieuw te „verkopen" aan een breder publiek. De kos ten van het boekje bedragen vijf en een halve gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 5