oonwagenbewoners orden niet individueel op nergienet aangesloten Bleekaarde in Alphen 'Gemeente moet ander financieel beleid gaan voeren' gestort atfDEN/REGIO brieuen WMl /lezers woners "^inzewei rillen PvdA -Ka twi jh: Ijatsen WETHOUDER BARNING: Wassenaar haalt slechts het elastiek uit voorzieningen LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 3 KATWIJK De PvdA is van mening dat de ge meente Katwijk de ko mende jaren een ander fi nancieel beleid moet gaan voeren. Het uitgavenbe leid zal volgens deze pary- ij onder de loep moeten worden genomen en hier en daar zal het nodige 'dor hout' moeten worden gekapt. Eén van de onno dige uitgaven is volgens het verkiezingsprogram ma van de socialisten, dat gisteren werd gepresen teerd, de jaarlijkse bijdra ge voor het Samenwer kingsorgaan Bollenstreek (SOB). Het nut van het SOB is vol gens de nieuwe fractievoorzit ter Jaap Haasnoot nog nooit bewezen en het wordt volgens hem dan ook tijd dat Katwijk uit het samenwerkingsorgaan stapt Jaap Haasnoot zal de Katwijkse PvdA bij de komen de gemeenteraadsverkiezingen aanvoeren. De huidige fractie leider, Ria Hietkamp, staat op de tweede plaats en wordt ge volgd door Harry van Eshof, Kees van Beelen en Pat Be zembinder. De reden voor de verschuiving aan de top van de lijst ligt in het feit dat Jaap Haasnoot in tegenstelling Casper in Alkemade Maandag 5 april hield Casper voor de tweede maal een voor lichtingsavond. De aanwezigen waren voor het overgrote deel tegenstanders van de kabei-te- levisie en de grieven tegen de manier van enqueteren, het gemanipuleer met de cijfers van dat onderzoek door de Woningbouwvereniging etc., kwamen dan ook duidelijk naar voren. Aangezien voorzitter Van der Kroft meende alle vragen zelf te moeten beantwoorden, wa ren de overige bestuursleden en specialisten van Casper in feite voor niets naar de Alke burcht gekomen. Het is niet te hopen dat Alkemade met deze man als nieuwe burgemeester wordt opgescheept, aangezien in dat geval de toekomstige raadsvergaderingen zullen uit monden in een soort one-man- show. De woningbouwvereniging schitterde door afwezigheid en derhalve was er geen moge lijkheid tot een reëele discus sie, aangezien gemeente, wo ningbouwvereniging en Cas per zich achter eikaars rug verbergen, zodra iemand met tot Ria Hietkamp 'bereid zal zijn om eventueel het wethou dersschap te aanvaarden. Ook wordt verwacht dat hij als 'rasechte' Katwijker de kiezers meer zal aanspreken. Jaap Haasnoot heeft zich de afgelopen zitiingsperiode met name geprofileerd in de com missie financiën, waarin hij zich altijd heeft afgezet tegen de 'na-ons-de-zondvloed-poli- tiek', die door een aantal raadsleden volgens hem wordt gevoerd. Ook in het partijpro gramma, dat gisteren slechts voor een deel kon worden ge presenteerd, pleit de PvdA voor een heroverweging van het uitgavenbeleid. „De vette jaren zijn voorbij en het beleid zal daarop moeten worden af gestemd. Zeker nu er door de raad in de afgelopen maanden nogal wat voorstellen met ver regaande financiële gevolgen zijn aangenomen, is de bodem van de schatkist in zicht". Jaap Haasnoot noemde in dit verband ondermeer het besluit om een museum in te richten, iets dat de gemeente de ko mende jaren tonnen gaat kos ten. Er zullen volgens de PvdA keuzes moeten worden ge maakt tussen wat wel en niei financieel haalbaar is. Katwijk moet zich daarom ook terug trekken uit het SOB, omdai het samenwerkingsverbanc steeds duurder wordt en hei rendement vrijwel nihil is. In het programma is er ook de Brieven graag kort en duidelijk geschreven De redactie behoudt zich het recht voor ingezon den stukken te bekorten kritiek of moeilijke vragen komt. Duidelijk werd wel dat het volgende spelletje gespeeld wordt; Binnenkort worden de men sen, die geen Casper-aanslui- ting willen, afgesloten vart sig naal, dat nu nog door Casper als proef wordt geleverd. Dat is op zich een doodnormale zaak. De woningbouwvereni ging echter sluit op hetzelfde moment deze mensen ook af van het signaal, dat ze tot voor kort ontvingen via de g.a.i. Ze menen hiertoe gerechtigd te zijn vanwege de uitslag van de door hen gehouden enquete waaruit volgens de Woning bouwvereniging bleek, dat per nodige* aandacht voor het functioneren van de Katwijkse gemeenteraad. Jaap Haasnoot „De raad gedraagt zich als eer lam, terwijl hij zich als een leeuw zou moeten opstellen De verhoudingen liggen met twee grote confessionele par tijen als het CDA en de SGF zo vast dat de raad in meer derheid alles voor zoete koek slikt Het wordt tijd dat de verhoudingen zich wijzigen en dat er wat van de macht van de christelijke partijen wordt afgesnoept". Of de PvdA in staat zal zijn om de verhoudingen in de raad te wijzingen, moet wor den betwijfeld. De oprichting van een partij ter linker zijde van de PvdA en de afsplitsing van het voormalige PvdA- raadclid Dick van Duin, doet de socialistische partije zeket geen goed, terwijl ook ver wacht moet worden dat de te ruglopende landelijke belang stelling voor deze partij Zich ook in Katwijk zal manifeste ren. Ria Hietkamp, de huidige fractievoorzitter: „Het zou jammer zijn als er stemmen verloren gingen aan splinter groeperingen in de Katwijkse politiek. Ons programma is met ondermeer de aandacht voor een actief werkgelegen heidsbeleid van Je gemeente, de voorkeur voor laagbouw in nieuwbouwwijken en de be vordering van emancipatie-ac tiviteiten erg interessant voor de linkse kiezer". wijk de meerderheid tegen het instandhouden van de g.a.i. is. De Woningbouwvereniging heeft echter net zo lang naar zich toe zitten rekenen totdat de voor hen gunstige uitslag te voorschijn kwam. Wat er nu gaat gebeuren is dit; De Woningbouwvereniging geeft voorlopig niet thuis en wacht gewoon het moment van afsluiting af, zodat de mensen die voorheen op een g.a.i. waren aangesloten en die thans geen Casper-aansluiting willen, helemaal geen signaal ontvangen. Door het tekenen van de huur- en koopovereenkomst is er geen mogelijkheid om een antenne op het dak te plaat sen. Er is dus geen sprake van een vrije keus, maar min of meer van een verplichting. Dit, en het gemanipuleer met de enquete van de Woning bouwvereniging, is een regel rechte inbreuk op de democra tie. Het is dan ook te hopen, dat de actiegroepen voor het afsluiten de nodige (juridische) stappen kunnen ondernemen om tot een aanvaardbare keu zemogelijkheid te komen. R. Leijendekker Praam 17 Oude Wetering (ingek. red.) Itels voor eerste oners van Buitenhof ËRDORP De bewoners van de [vijf woningen die in de Leiderdorp- iiwbouwwijk Bditenhof zijn opgele- Ik regen gistermiddag de sleutels Indigd door wethouder A.H. Meer- van volkshuisvesting. De nieuwe koningen zijn gelegen aan de Buiten- in en vallen onder verantwoordelijk e Algemene Woningbouwvereniging fdorp. Ze maken deel uit van een project dat 84 ééngezinswoningen en ltwoningen, vooral voor één- en ^rsoonshuishoudens omvat. In de >ouwstroom voor Buitenhof zijn in Imeer dan 300 woningen gepland. |oop van de plechtigheid werden de fcinswoningen bezichtigd en vervol- |nerd een kleine receptie gehouden «hof. Achttiende molencross Aarlanderveen AARLANDERVEEN De Aarlander- veense K.P.J. houdt tweede Paasdag haar traditionele drie-molencross. In schrijven voor de achttiende editie van deze prestatieloop kan vanaf 12.00 uur in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat. De af standen, die gelopen kunnen worden zijn 2, 6, 9 en 21 kilometer. Deelnemers die voor de eerste afstand kiezen starten om 12.30 uur (jongens) en 12.45 uur (meisjes). De halve marathon gaat om 13.00 uur van start; de 5 kilometer-lopers vertrek ken vijf minuten later en zij die negen kilometer voor hun rekening nemen, vertrekken om kwart over één. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Ben van der Post, Essenlaan 57 in Ter Aar, telefoon 01722-4597. Eerste steen VVV-Katwijk De Katwijkse WV-voorzitter mr. J. van der Plas heeft gisteren de eerste steen gemetseld voor het nieuwe kantoor aan het Vuur baakplein. Het Katwijkse bureau voor toerisme en recreatie is nu nog gehuisvest In een noodge bouw, nadat vorig seizoen het houten onderkomen aan de bou levard in vlammen opging. De brand in het oude kantoor overigens ook een noodvoorzie ning die al 26 jaar meeging heeft de plannen voor nieuwbouw In een stroomversnelling ge bracht. Het nieuwe kantoor, aan de voet van de vuurtoren, wordt 2 juli geopend. Planning Leiclerdorpse sportactiviteiten een jaar uitgesteld LEIDERDORP Het college van b. en w. heeft deze week besloten de planning van de sportactiviteiten een jaar uit te stellen. Eerder had het Leiderdorpse college al besloten de sport los te koppelen van de sociaal- culturele planning. Het ontwerp-plan hiervoor, waarover de raad zich nog moet uitspreken is inmiddels gereed. De adviesgroep sportplanning, die voor de eerste maal bijeen is geweest zal zich nu bezighouden met de opstelling van een programma voor 1983 en een beleidsplan voor de jaren 1984 en 1985. Met de beslissing van het college is er een einde gekomen aan de onzeker heid van de sportclubs over het subsidiebeleid van de gemeente. Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de sportraad, het overkoepelende orgaan voor alle sportverenigingen in Leiderdorp bleek dat de verenigin gen niet precies wisten waar ze financiëel aan toe waren. In feite houdt de beslissing van het college in dat de sportclubs dit jaar nog op de oude manier aan de hand van de ingediende begrotingen zullen worden gesub- sidiëerd. Binnekort kunnen de sportverenigingen een brief van de ge meente verwachten waarin de nodige informatie wordt gegeven. Ook zal de gemeente so spoedig mogelijk overgaan tot uitbetaling van de voor schotsuitkeringen. ÜteiÊ M ■erk EN De woonwa- woners aan de emmertrekvaart n niet individueel 1 iet elektriciteitsnet het Energiebedrijf sloten. Deze ingreep duur zijn (1,8 mil- Gekozen is nu voor ratie van het huidige van energievoor- (kosten ongeveer itèrJÖ gulden). Na de re- kijrfe betalen de bewo ners wel ongevéer op de zelfde manier als de ande re klanten van het EBR. De leden van het algemeen bestuur van de Regionale Woonwagencentra Rayon Lei den hebben gisteren tot de re novatie besloten. Reeds enige jaren is met het Energiebedrijf overleg gaande om te komen tot ombouw van de aansluitingen voor gas en elektriciteit op het woonwa gencentrum. Overwogen werd de bewoners individueel op het net aan te sluiten, net als •met niet-woonwagenbewoners het geval is. Het EBR stelde echter als eis, dat er garantie gegeven zou moeten worden voor de betaling van alle in het centrum afgegeven hoe veelheid gas en electriciteit. De levering van gas en electri citeit aan de bewoners gebeurt nu door middel van zogenaam de tussenmeters. De bewoners werpen, er muntstukken in en zodoende wordt gas of electri citeit vrijgegeven. Bij de in gang van het centrum liggen de hoofdmeters. Daarop kan het totale verbruik van het centrum worden afgelezen. Het regionaal woonwagen schap (een orgaan gevormd door de regio-gemeenten) krijgt van het EBR periodiek de rekening gepresenteerd. Het „baart het woonwagen schap grote zorgen", dat mo menteel 25 bewoners klandes- tien op het net zijn aangeslo ten. De leidingen zin proviso risch gelegd en zouden en groot gevaar voor de veilig heid van.de bewoners opleve ren. Na de renovatie zou het aanmerkelijk moeilijker wor den op de meterkasten 'in te breken'. Daardoor zou aan het gevaar van de onverantwoor de illegale leidingen een einde komen. Als een tweede voor deel wordt genoemd, dat de bewoners van het kamp afzon derlijk bijvoorbeeld bij 'eventuele slechte betaling van het net kunnen worden afgesloten. Wethouder H. van Dam zei gisteren te verwach ten, dat het betalingsgedrag van de bewoners zal verbete- Het PvdA-leidersteam In Katwijk: (boven v.l.n.r.) H. van Eshof, J. Haasnoot, C. van Beelen, (onder v.l.n.r.) P. Bezembinder en R. Hietkamp. iplts. ixer ^keer- se fll Ml. 1 MOND Zijn die ^parkeerplaatsen wel ende. Dat vroegen c>e bewoners van de cj^nwei zich. gistera- af tijdens de verga- _g van de commissie )Cjare werken in ver- met het herinrich- """Hlan voor hun straat, bwoners zijn bereid op te offeren voor »p. -parkeerplaatsen. itry TT 22.( mester mevrouw Hen- stelde daarop dat de rnorm, die voor heel Gel geldt, ook op de 5,™f iwei van toepassing is. mag o's in de straat zijn op ïdtiji^llende tijden geteld en resultaat blijkt dat het parkeerplaatsen vol- •ogr) moet ziJn- imissieleden waren heel .■n over het plan en met .„ijver het groen. Veel be- ^jj^ring oogste het plan het 3ten at achter de Ganzenwei Radiior te trekken tot in de rovisi De containers in de 'ereldzullen op verzoek van )0 E oners wel het veld rui- s f 'ij zetten liever op de idto dagen de vuilniszakken uorlopige plan voor de ing van Koudenhorn zowel de commissiele- i het publiek tot tevre- i Hier en daar wenste 'at kleine veranderin- ials het verbeteren van irkijk van en naar de ern, maar de details in het bestemmingsplan A uitgewerkt. eniDA-raadslid Van Leeu- fchtte het strandje wat kleine kant en zijn •llega Corijn vroeg zich iet hele plan wel finan- ialbaar is en of het plan ter in fasen uitgevoerd linnen worden. Volgens 81! gemeester wordt op dit 03^ 11 6eProbeerd aan alle om subsidies los te krij.- aardoor de eerste voor- en, zoals het strandje, g en de bootjeshaven el kunnen worden ge- ird. De tribune haakte in door te vragen j Jie brug er nu eindelijk dao omt antwoorddaar- van de burgemeester: „Er 7.C 'g steeds allerlei bezwa- ie de realisering van nhorn helaas voor War- onbereikbaar maken". Tweede druk boekje met fietsroutes „Op de fiets geniet je voor niets" Is de titel van een boekje dat de Echte Nederlandse Fietersbond (ENFB) en het Instituut voor Natuurbescher- mingsecducatie (IVN) In het voorjaar van 1981 hebben uitgebracht. In dat boekje staan acht fietsroutes in (de omge ving van) Leiden. Zo wordt de fietser meege voerd door de duinen en de polders, langs stille plassen en kleine dorp jes. De lengte van de rou tes varieert tussen de 20 en 80 kilometer. Omdat de eerste druk van 3.000 exemplaren al snel was uitverkocht is er nu een tweede druk. Om dat feit te vieren lieten leden van de ENFB en de IVN giste ren een aantal ballonnen op het Stadhuisplein op. Aan de ballon een kaart. Wie een dergelijke kaart vindt, heeft recht op een gratis exemplaar van het boekje. Het boekje is In de boekhandel voor zes gulden vljtig te koop. ALPHEN AAN DEN RIJN Dankzij de oplettendheid van ambtenaren van de vuilnisstortplaats in de Coupé- polder is voorkomen dat grote hoeveelheden bleekaar de daar werden gestort. Slechts een containervracht vol kwam op de vuilstortplaats terecht. Bij de productie van margarine wordt aarde als natuurlijk filter gebruikt. Deze filteraarde wordt dan nog eens ontdaan van alle. vetten, die weer bij de fabricage van veevoeder worden ge bruikt. De aarde, die overblijft en die vreselijk stinkt, noemt men bleekaarde. De bleekaarde, die in Alphen werd gestort, kwam van het olie- verwerkende bedrijf A.L. van der Kooij uit Pijnacker. In plaats van de aarde te dumpen op één van de drie daarvoor bestemde stortplaatsen in Noord-Holland, Noord-Brabant of Utrecht, koos de firma Alphen als geschikte stortplaats. De vracht aarde werd vervoerd door het Alphense containerbedrijf Verkerk. Het lukte dit bedrijf een container vol te dumpen. De tweede werd door de oplettende ambtenaren tegen gehouden. Volgens de gemeente is de bleekaarde niet schadelijk voor de gezondheid, maar volgens de heer J.J. de Back, onderdirecteur van de dienst openbare werken, hoort het natuurlijk niet in Al phen thuis. Op dit moment wordt onderzocht of de gestorte aar de werkelijk bléekaarde is en in hoeverre het in de Coupépolder kwaad kan. De heer De Back kon zich niet uitlaten over de vraag of het transportbedrijf Verkerk een boete te wachten staat. Het olieverwerkende bedrijf in Pijnacker staat al slecht bekend, omdat het in het verleden op grote schaal olie ver mengd met chemisch afval heeft verkocht. Dit wordt door de politiekorpsen in Amsterdam, Den Haag en andere gemeenten nog onderzocht. Ook is gebleken dat bij Gouda bleekaarde is ge stort bij de aanleg van een geluidwal. WASSENAAR „In het plan van B en W staan be zuinigingen die het voor zieningenniveau voor Wassenaar niet aantasten. Als de ambulancedienst weggaat, krijgen we een zelfde kwaliteit aan dienstverlening daarvoor terug. Hetzelfde geldt voor de GG en GD. We halen het elastiek uit de voorzieningen". Dit zei een geëmotioneerde wet houder van financiën, C.P.M. Barning, gistera vond tijdens de afsluiten de commissievergadering over de bezuinigingen. In totaal moet Wassenaar voor 1986 bijna vier mil joen gulden inleveren. De commissieleden van PvdA, CDA en Partij Wassenaar vie len over de wethouder heen. Vooral de heer Goulooze (PvdA) en de heer Schelhaas (CDA) vonden de meeste be zuinigingen maar „boter zacht". Goulooze:„In een brief aan subsidieontvangers in Wassenaar is gevraagd of ze wat rustiger aan willen doen. Zonder overleg is er meteen 40.000 gulden bezuiniging op geschreven. Dat noem ik bo terzacht". De CDA'er Schel haas was teleurgesteld dat er nog niet bekend is welk wo- ningbezit de geirteente af kan stoten: „Ook cijfers die nog na der in te vullen zijn". De CDA'er vroeg zich verder af of Wassenaar nu nog wel een financiële reserve heeft voor nieuw te voeren beleid. „We nemen risico's door even tuele tegenvallers niet in te calculeren". De christen-de mocraat voegde daar aan toe dat zijn partij bereid is te den ken aan verhoging van de on roerend goed-belasting. Wat betreft het afstoten van GG en GD en de ambulancedienst wilde Schelhaas een „Spijker harde garantie dat de gezond heid van de Wassenaarders geen gevaar gaat lopen door bezuinigingen". Wethouder Barning bezwoer hem dat de ambulancedienst alleen door een organisatorische verande ring goedkoper wordt. Naar aanleiding van een vraag van de heer Lodder deelde hij mee dat de ambulances voor Was senaar waarschijnlijk bij de Ursulakliniek komt te staan. Hierdoor treedt geen tijdsver- lies op bij calamiteiten. Alleen de partijgenoot van de VVD-wethouder, R. de Korte, kon waardering opbrengen voor de hele operatie. Hij viel de wethouder steeds bij. De Korte onderstreepte nogmaals dat zonder bezuinigingen de belastingen omhoog moeten. En dat is wel het laatste wat de VVD wil. Een suggestie van een aantal commissieleden om sommige tekorten op de saldi-reserves af te wentelen, wees Barning resoluut van de hand:„Binnen afzienbare tijd zit je dan weer in de moeilijkheden, eh trou wens, ik wil het nageslacht geen slecht financieel beleid achterlaten".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3