gehoordgeziei Jacob Borst uit de bollenstreek maakte het in Amerika ii v ,™r] RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT vrijdag 9 april 1982 pagiïf dl B-status Veronica kost kijker 20 miljoen HILVERSUM De B-status, die Veronica op 1 oktober van dir jaar krijgt, kost de NOS ongeveer twintig miljoen gulden. Het betreft op jaarba sis ruim 5,6 miljoen voor het aantrek ken van nieuwe medewerkers voor het technisch bedrijf. Voorts ruim 12 miljoen gulden aan investreringen vooral ten behoeve van het vergroe ten van de reportagecapaciteit om op lokatie meer produkties te kunnen maken. Ruim zeven ton aan exploita tiekosten en 1,2 miljoen voor het in huren van reportagecapaciteit in de zomer van dit jaar. Een en ander is in een begroting vastgelegd, die op korte termijn aan de pegeringsscommissaris voor de omroep ter goedkeuring zal worden gezonden. Meer zendtijd komt er zeker HILVERSUM Als het algemeen bestuur van de NOS akkoord gaat met het voorstel van het dagelijks be stuur zal nog deze maand bij de minister van CRM een verzoek arriveren om de televi siezendtijd per 1 okto ber 1983 aanmerkelijk uit te breiden. Het gaat hier in de eerste plaats om de tweede fase van het meerjarenplan, waarbij in totaal in drie jaar tijd de televisie zendtijd met 32 uur uit gebreid zou moeten worden. Ook op viditel blijft informatiegever verantwoordelijk DEN HAAG De vereniging van Nederlandse videoinfor matieleveranciers en de stich ting Reclamecodecommissie overleggen momenteel over een viditel-code. Een onder de stichting ressorterende com missie zal in de toekomst klachten over via viditel gepu bliceerde teksten gaan beoor delen. Dit staat in het antwoord van staatssecretaris Van der Doef van Verkeer en Waterstaat op vragen van het CDA-kamerlid Faber. Uit het antwoord blijkt, dat er bovendien een geschillencom missie in oprichting is die aan de hand van een gedragscode en een technisch reglement geschillen over commerciële informatie en communicatie tussen informatieleveranciers onderling beslecht. Het CDA-kamerlid stelde zijn vragen naar aanleiding van de tekst „Weg met de democra tie", die de „argeloze gebrui ker" via het viditel-systeem op het scherm kon krijgen. Faber suggereerde, dat men dergelij ke teksten anoniem op het scherm kon zetten. Volgens de staatssecretaris maakte echter de betreffende informatieleverancier zich met naam en woonplaats bekend in het betreffende viditel-be- stand. Mede namens minister De Ruiter van Justitie stelt de staatssecretaris van mening te zijn, dat de inhoud van de in viditel beschikbare informatie, op grond van de grondwette lijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting geheel moet vallen onder de verantwoor delijkheid van degene, die de informatie ter raadpleging aanbiedt. NCRV vraagt medewerking voor gezag HILVERSUM NCRV-tele- visie bereidt een programma voor over gezagsverhoudingen op school en veranderingen in het gedrag van leraren en leerlingen. In verband daar mee zouden de programmama kers graag in contact komen met leraren, leerlingen en ou ders, die daarover willen mee praten en uit eigen ervaring kunnen putten. Eventuele aanmeldingen kunnen worden gericht aan de NCRV-televi- sie, Postbus 121, 1200 JE Hil versum, t.a.v. Hans Sleeuwen- hoek. HILVERSUM Van de ruim 250.000 Nederlan ders, die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, is Jacob Borst er één. Uit de bollenstreek vertrokken in 1956, liet hij zich daar ginder omdopen tot Jake en ging vervolgens op zoek naar fortuin. Vana vond komt hij voor de TROS-tv in rubriek Aktua op Ned. II om 22.40 uur uiteenzetten, dat hem dat redelijk is gelukt. „Ik werk hier al veertien jaar voor m'n eigen", aldus de geraniumkweker, „en ik ben een tevreden mens. Al moet ik zeggen dat ik ook wel eens headache heb. In mijn vak moetje altijd je public pleasen. En dat geeft headache", hoofdpijn dus. De luchtige „Aktua-Special" over Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten vormt de eerste van een kleine lawi ne aan programma's die de TROS en andere omroepen be steden aan de viering van tweehonderd jaar handelsbe trekkingen tussen Amerika en Nederland. Een van de journa listieke doelstellingeri, die de makers daarbij voor ogen staat, is een verheldering van het „anti-Amerikanisme" in ons land. Volgens hun doet de vaak geuite kritiek op de Amerikaanse regering niets af aan de verbondenheid met de Amerikaanse samenleving. Zaterdag 17 april, twee dagen voor het officiële staatsbezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan de V.S. begint, be handelt TROS-radio net on derwerp op Hilversum 2, in een uitzending die begint om half acht 's morgens en eindigt om zes uur 's avonds. Donder dag 15 april wordt alle zendtijd op Hilversum 3 aan de jubi leumviering besteed. En zon dag 2 mei brengt de TROS er een avondvullend tv-program- ma over, onder het motto „De Holland-Amerika Lijn". Ir» die laatste uitzending onder meer een interview met de Ameri kaanse vice-president George Bush en een optreden van het orkest van Lionel Hampton. EMIGRANTEN Maar vanavond eerst Aktua-tv over de emigranten, die ver- vaaardigd is- door Raymond Haverlag en Pieter Kronen berg. Het tweetaai maakte er een produktie van die behalve luchtig ook erg optimistisch is. Alle ex-Nederlanders die wat uitgebreider aan het woord komen, blijken ongelooflijk de blits te hebben gemaakt. Kuie rend temidden van overvloe dige veestapels of in de tuin van hun „kijk-mij-eens"-bun- galows, bevestigen ze hun te vredenheid. Johan Smit kwam in 1960 naar Amerika en is nu directeur van een bedrijf da't poppen maakt voor amuse mentsparken: „Iri Holland moet je veel te veel vergun ningen en diploma's halen voor je aan de slag kunt. Te gen de tijd dat je die allemaal hebt, ben je al lang en breed gepensioneerd". Projekt-ontwikkelaar Rob Schelke: „De bouwvergunnin gen komen hier makkelijker af. De bouwtijd is sneller, het gaat hier allemaal zoveel soe peler. Als het moet, wordt er hier ook in het weekeinde probleemloos doorgewerkt". Professor Lagerwey, die do ceert aan een universiteit in Michigan, legt uit, dat de mak kelijke aanpassing van onze landgenoten aan de Ameri kaanse levensstijl, kenmer kend is voor de Nederlandse emigratie in de 20e eeuw. En dan vooral voor die van na de Tweede Wereldoorlog. Veel Nederlanders die de oversteek rond 1850 maakten, ondervon den wel degelijk aanpassings problemen. „Afkomstig uit de afscheidingsbeweging van de gereformeerde kerken, was de zucht naar geestelijke vrijheid een belangrijk motief voor hun landverhuizing. Eenmaal hier, sloten ze zich aaneen tot hechte, Nederlands georiën teerde groepen, met eigen scholen, kerken en ziekenhui zen. Van deze emigranten zijn er wèl velen in moeilijkheden geraakt". Maar sinds de eeuwwisseling liep het dus allemaal geolied. Toch ligt het succes er in de reportage van Kronenberg en Haverlag wat erg dik op. Waarom komt er niet één mis lukte emigrant aan het woord? Kronenberg: „We hebben geen mislukte Nederlanders kun nen vinden. Ik denk dat de mensen die gestrand zijn, weer naar ons land zijn terugge keerd. Hoeveel dat er zijn, is onduidelijk". WILLEM SCHEER CHRISTEL Christel Braak als sekte meisje in de NOS-tv-film „Maya", een kleine twee maanden terug, bereikte merkwaardige kijkcijfers. Kenners zeiden ervan: „Er zit een bult in die cijfers en die zal door sociologen na der moeten worden ver klaard". Hier een kleine ui- weiding over die cijfers. Normaal naar drama en dramatische films kijkt een vijfde deel van de kijkers, dit is rond anderhalf mil joen, gelijk verdeeld over alle leeftjdsgroepen, even veel bejaarden als middel baren en jongeren. Maar nu bij „Maya" lag dat ineens heel anders. Tussen 15 en 25 jaar keek maar ruim een- tiende deel, tussen 25 en 35 meer dan het dubbele aan tal en boven de 35 jaar zak te het weer in tot eentiende. Wie hier een verklaring voor weet mag het zeggen, maar de jongeren onder de 25 jaar, bij wie de grootste belangstelling voor sekte- vorming wordt veronder steld, keken het minst. Ge vestigde mensen boven de 35 haakten voor de helft af, hadden blijkbaar evenmin een boodschap aan deze film, ofschoon er in die kringen meestal royaal wordt gekeken naar alles wat onder drama moet wor den verstaan. Christel Braak als het sektemeisje „Maya" liet zich inpalmen door de sekteleider, die met mooie praat en mysterieus gedoe haar om zijn vingers wond. Tenminste, dat dacht hij. Op het laatst loopt Christel Maya toch weg naar gewoon haar eigen le ven. Wat wil je? De sekte leider stak zichzelf tenslotte in brand en zo vurig was haar toewijding nu ook weer niet. Een meisje met een goed hart, maar met haar hoofd is het ook best in orde. Over die „bult in de belang stelling" voor deze film bij oudere twens -rond de 30- bleek een NOS-socioloog zich ook nog steeds te ver bazen. Veronderstellingen genoeg, maar antwoorden? Zoekt hij naar een verkla ring, dan kijkt hii eerst n de uitzending gelijktijd; het andere net. Daar sta de VOO Nederland als n ziekland te propageren, wil zeggen, Veronica d< haar best. Daarmee lijkt afhaken voor de Maya-f bij de jongere twens verklaard, ook al omdat leeftijdsgroep als uithui wordt beschouwd, aanwijzingen zijn te verk gen Uit het uitsplitsen 'en WO! kijkcijfers. Er blijkt voorbeeld veel gekeken zijn door VPRO-leden. die kringen treft men woonlijhk mensen met wat bredere belangstel! aan. Die moeten zijn aan sproken zowel door overtuigende kwalitei van deze film als door onderwerp, zonder nu willen stellen, dat er bij VPRO alleen maar doler de zoekers rondlopen, dit betreft moet er uiterif te voorzichtig met kijk e l fers worden omgespronj' Die bieden niet meer aanwijzingen, richtin waarin gezocht zou kuny worden. Reiken zeker'i het laatste woord aan. M die wel, keken moeten st door deze film zijit gebo(|X In de laagste leeftijdsgf pen onder de 15 jaar k men er zelfs waarderin van 7 en 8 uit, in omro land zo ongeveer het h< ste wat bestaat. 1 iet hel slot di Ge atie n i g 'ii Te Televisie vandaag NEDERLAND 1 NOS 18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.58 Journaaf. NCRV 19.00 Slakkie en Puntmuts. Tsjechische tekenfilmse rie voor de jeugd. 19.05 The Passion. Een mu ziekwerk voor rockband en symfonie-orkest, ge schreven door de Engel se zanger Adrian Snell, dat vandaag zijn wereld- premlere beleeft. De uit voering over het lijden, de kruisiging en de op standing van Jezus vindt plaats in het Jaco- bikerk te Utrecht en wordt gelijktijdig via Hil versum 3 in stereo uit gezonden. Uitvoeren den: het Metropole Or kest o.l.v. Rogier van Otterloo en Adrian Snell Band. 20.00 De wachter bij het graf. Herhaling van het tv-spel van de Neder landse auteur P. W. Franse onder regie van êob Lowenstein. Het spel gaat uit van de be schuldiging van nalatig heid of omkoperij, die tegen de Romeinse sol daten, die het graf van Jezus moesten bewaken werd geuit, nadat geble ken was dat het graf na drie dagen leeg was. Met Carl van der Plas, Hugo Koolschijn, Nlek Pancras, Peter Romer, Henk Uterwijk, Rein Ed- zard en Yonlna. 21.00 Trauereancate. Uitvoe ring van de Trauercan- tate „Du aber Daniel, gehe hln" van Georg Telemann door het Col legium Vocale, Orche stra de la Chapelle Roy ale Paris, Barbara Schlick, sopraan en Phi lip Langshaw, bas. 21.30 Journaal. 21.40 Zwerftocht door de Karpaten. Speelse Im pressie van een zwerf tocht door Buccovlna in Noord-Moldavlë met Jan, Rita en Bob Huys- kens, Elena Arendsen en Dick van Bommel. 22.40 Tot besluit Door ds. M. L W. Schoch uit Arn hem. 22.50 Humanistisch Verbond: Vrouw, je kunt er wel gek van worden! Shi- reen Strooker discus sieert met gasten over psychische en psycho somatische klachten bij vrouwen. 23.20 Journaal. Met nieuws voor doven en siechtho- In het door Piet W. Franse geschreven televisiespel ,,De wachters bij het graf" speelt Carl van der Plas op Ned. I om 20.00 uur de rol van de Romeinse opperbevelhebber Gaius Tulius. Margriet Eshuys (I) in gesprek met Adrian Snell tijdens de opnamen voor de musical „The Passion", die de NRCV op Ned. I en op Hilversum 3 om 19.05 uur uitzendt. NEDERLAND2 NOS 18.25 Paspoort Informatie voor Spaanse werkne mers. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal. TROS 18.59 Familiekwartet. Spel- programma, gespresen- teerd door Monique van Erp. 19.25 Banana split. Ralph In- bar en Ed van Kan doen een greep uit het Can did-camera materiaal van Alan Funt. 20.00 Journaal. 20.20 De dag dat Christus stierf. Amerikaanse tv-film uit 1980 onder regie van James Callen Jones naar een scenario van James Lee Barret en Edward Anhalt. De opnamen werden in Tu nesië op locatie ge maakt met Chris Saran- don, Hope Lange, Colin Blakeley, Keith Mitchell, Jonathan Pryce e.a. De film verhaalt de laatste dag uit het leven van Jezus. 22.40 Aktue-tv special. Docu mentair programma van Raymond Haverslag en Pieter Kronenberg, over de meer dan een kwart miljoen Nederlanders, die sinds de negentien de eeuw naar Amerika zijn geëmigreerd. Een verhaal hierover staat elders op deze pagina. 23.35 TROS sport extra. Hoogtepunten uit het WCT- tennistoernooi in Zürich. 00.25 Journaal. 00.35 Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.15 Fleur Lafontalne. Oostduitse tv-fllm van H. Seemann. Fleur stamt uit een welgestelde Berlijnse familie. Na een mislukt huwelijk gaat ze met een arbeider samenwonen, maar haar hang naar luxe drijft haar naar andere 16.10 Journaal. 18.15 Evangelische eredienst Voor Goede Vrijdag. 16.45 Johanna op de brandstapel. Oratorium van Paul Claudel op mu ziek van Arthur Honnegger. 20.00 Journaal 20.15 Tarabas. Eerste aflevering van een tweedelige tv- film naar Joseph Roth met Helmuth Lohner, Eric Frey, Luise Prasser en Mlcheela Rosen. Ta rabas, zoon van een grootgrondbezit ter sluit zich uit verveling aan bij een revolutionaire beweging. Zijn vader wijst hem de deur. 22.10 Honderd meesterwerken. .Aanbidding van het gouden kalf" i Nicholas Pousslns. Visconti (1951) met Anna Magnanl. Een moeder wil haar dochter per sé aan een filmrol helpen. 00.40 Journaal. DUITSLAND 2 gau. 17.10 Journaal. 17.20 Parsifal. Opera van Richard Wagner door het Bayreuther Fest- splelhaus. 19.00 Journaal. 19.15 Schilders uit de reformatie- tijd. Hans Holbrein jr. 19.30 Journaal buitenland. 20.15 Parsifat Tweede en derde acte van de opera van Richard Wagner. 22.35 Journaal. 22.40 De schilder Henri Matisse. 23.25 Journaal DUITSLAND 3 WDR 18.00 Assepoester. Poppenspel. 18.30 TV-cursus biologie. 19.00 Het geelmaal. Parabel verteld door Angelika Weber. 19.30 Heor, waarom hebt gi] mij veriaten? Een kruisweg In de Bene- dictijnerabdfj Reichenau. 19.45 Journaal 3. 20.00 JournaaL 20.15 Goede Vrijdag 1982. 20.30 In een vreemd land? Reporta ge over de schrijver Lew Kopetew. 21.30 God en de wereld: De Verrij zenis. Film over de schilderijen van Marian Bohusz. 22.00 Het licht van de gerechtigden (14). 22.55 Cultuur en wetenschap: Naar Santiago. Filmreportage. 23.55 JournaaL BELGIE BRT 1 16.00 De BerebooL 16.05 Sesamstraat 18.20 Klein, klein kleutertje. Francis vertelt over Pasen. 18.35 Actie Openbaar Vervoer. Eer ste uit een nieuwe serie programma's over het dagelijks openbaar vervoer. Door Johan Struye en Dries Jagenau. 19.07 Het vrije woord. Programma in de serie Uitzending door Derden. 19.37 Morgen. Overzicht program ma's en mededelingen. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 De weerman. 20.15 De Nieuwe Orde. Zevende af levering: De gevangene van Laken. Hoewel koning Leopold als krijgsge vangene niet In staat was te regeren, heeft hij tijdens de bezetting toch po litieke stappen ondernomen. 22.05 Drama ChristL Oratorium van Peter Benolt met Chorale Cecilia, het Koninklijk Elndhovens Mannenkoor, Steehen Koor, De zingende Wandel kring en de solisten Herman Bekaert, Josef Baert, Hans Smout en Alex Vermeulen. 22.45 Journaal. BELGIE BRT 2 19.00 Dag aan dag. Culturele actuali teiten in Vlaanderen door Reglne Clauwaert. 19.30 Lieve plantjes. De Aronskelk. 19.37 Morgen. Overzicht program ma's en mededelingen. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 De weerman. 20.15 De Muppets. Als gaste: Deb bie Harry. 20.40-22.35 Julia. Amerikaanse dra matische film van Fred Zinneman (1977), vervaardigd naar een novelle van Lilian Hellman met Jane Fonda en Vanessa Redgrave. Het verhaal van een uitzonderlijke vriendschap tussen de twee vrouwen Julia en Li lian. die ook standhoudt wanneer bel den hun eigen levensweg gaan. BELGIE FRANS 1 17.15 ONEM: Informatie voor werk zoekenden. 17.30 Plein jeu. Gevarieerd kinder programma. 19.00 Antenne-soir. Actualiteiten, editie Luik. 19.25 Flash minute papillon. 19.30 JournaaL 19.55 A 0uivre_: L'etlqette. Pro gramma over de armen uit óns rijke Westen. 21.15 La vle de Ugabue. Italiaanse speelfilm van Salvatore Nocita (1977) met Flavlo Buccl, Andrea Ferreol e.a. Het leven van de schilder Ligabue, die In Zwitserland werd geboren en zich later in Italië vestigde (1919-1965). 23.25 Journaal. BELGIE FRANS 2 19.00 Arts-magazine. Kunst-actuali teiten. 19.30 Nieuws voor doven en slecht- 19.55 L'homme a l'orchidee. Ameri kaanse detectlve-serle met William Conrad. Vierde aft.: Vooraleer Ik sterf. 20.45 Vend red i-s ports. Sportactualt- teiten door Raymond Arets en Guy Lemalre. 21.55 Generation 80. Herhaling Jeugdprogramma. ENGELAND BBC 1 16.20 Pobol. Voor de kleintjes. 16.55 Play schooL 17.20 Cartoon. 17.30 Jackanory. 17.45 The bells of Aster court. 18.35 Kinderiilmpje. 18.40 Journaal. 19.00 Nationwide. Regionaal nieuws. met Dick van Dyke, Sally Ann Howes en Lionel Jeffries. 21.40 Superstars. Spel en sport. 23.50 The late film. ENGELAND BBC 2 17.20 PareifaL Opera van Richard Wagner. 19.10 Gardener's world. Tulnrubrlek. 19.35 ParslfaL Tweede deel opera Richard Wagner. 20.40 JournaaL 20.45 11» great paintings. Serie over de schilderkunst. 22.05 Wootdridge view. 23.00 You can't take it with you, Am. satire van Frank Capra (1938). 00.45 Newsnight 00.55 Paasmeditatle Televisie morgen NEDERLAND 1 TELEAC 10.50-11.20 bedrijf. DUITSLAND 1 10.00 Journaal en achtergi DUITSLAND 2 U 12.00 ZDF - Haar programmt BELGIE FRANS 1 11.00 Seniorama. Programme de 65-plussers. 11.30 Un autre regard. De het Kruis van Paul Claudel. 12.00 Interwallonië. Voor de ENGELAND BBC 10.05-13.27 Jeugdprogramm ]an Radio vandaag ew< HILVERSUM 1 °F - 16.02 Op een valreep, -pai Nieuwsberichten en echo. Punt Uit. - 20.03 Country 21.02 Nine o'clock jazz. - 22.0Pee! - 23.02 (NOS) Met het oog gen. rno HILVERSUM 2 - 16.32 Wekelijkse konsumei gazine. - 17.00 Journalisten! 17.36 (VERONICA) Info-mag OS 16.00 Nieuws. -18.20 Zendtijd lier ke partijen. - 18.30 Zendtljt zendgemachtigden. - 20.00 21.00 (NOS) Voor Molukkers derland. - 22.10 RVU-progra1 22.40 NOS-Kultuur. HILVERSUM 3 - 18.04 (NOS) De avondspits. (NCRV) The Passion (tegelljke!- Ned. I). - 20.03 (VPRO) Ook f1* muzikaal - Informatief poten ten programma. - 20.30 Radictor 22.02 De Radionala Improvlsj hi. - 22.30 De andere werelc HILVERSUM 4 - 17.00 Sluiting. - 20.00 Concertpodium: Berlijns nlsch Orkest o.l.v. Claudk) Idag m.m.v. Ken Noda, piano. NOS-Jazz. borl ing cVorn Radio morgen Din vg mal HILVERSUM 1 0.02 Nachtmuziek. - 7.02 lo, Hier Hilversum. - 8.06 de dag. - 8.18 Hallo, hier H (vervolg). - 10.30 Z.I.: infoi HILVERSUM 2 7.10 (NOS) Ochtendgymna 7.20 (TROS) Rollebolleradlo. Aktua. - 8.11 Sport na spoi' Toeraktua: over rekreatle me. - 9.05 (NOS) Gymnastiek vrouw. - 9.15 Voor blinden er zienden. - 9.24 Waterstanden (TROS) Bosboom en Bekooy. Kieskeurig. - 11.00 Op uw held. - 11.33 Dokumentaire. (NOS) Open school. HILVERSUM 3 7.02 (NCRV) Popfrisser. - 8.1! 60 b en 70 C. - 9.03 Gos| 10.03 Popstation. - 11.03 HILVERSUM 4 7.02 (AVRO) Plano-an. - 8.I klein stationnetje, 's morgen^, vroegte. - 9.00 Passe-partou tret van een komponist Adrien Boieldieu. - 10.00 Matinale. - 11.45 Liever de NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op 1 elk heel uur, 24 uur per dag versom 2 op eik half uur van tot 17.30 uur, voorts om 7J 13.00, 18.00. 20.00, 22.30 uur. Op Hlfversum 3 op elk van 7.00 tot 24.00 uur en Hilv om 7.00, 8.00 en 13.00 uur. PJ D< SM' l-l" omi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 2