|oede week voor beleggers Jubilerende Spar vecht nog steeds tegen het dorpsleed Akzo Zout klem door te hoge energiekosten anomie 7 Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 15 ie winst v. d. Giessen :N AAN DEN IJSSEL De scheeps- i der Giesen-de Noord heeft over 1981 Z1st geboekt van 0,6 min op een van ƒ303 toegenomen omzet. Óver 1980 aen. de winst 3,7 min na omzetting van e.rt?1(V arhtereestelde lenineen. dijk ei itatie vergeleken met 1980, maar het tijaen ^ieef volgens de raad van bestuur be te lea e verwachting. De reparatie-afdeling ampen met onderbezetting en leed een ■lies. De kunststoffendivisie had, zoals werd voorzien, te kampen met onder- 'er~ door het niet aansluiten van opdrach- [f®* verlies was echter van bescheiden ora- at betreft de bezetting voor 1982 zegt ran bestuur, dat zowel de scheepsbouw ïarinebouw en de kunststoffendivisie ïuidige orderportefeuille volledig zijn vei Iman 11 he i. Er ijn oi r is s liel afzon nhan achtergestelde leningen, ipsbouwdivisie boekte vooruitgang in Olievondst AMSTERDAM Een consor tium van zeven maatschap pijen onder leiding van Conti nental Netherlands Oil Com- Eany heeft in blok L-16-6 in et Nederlandse deel van de Noordzee olie aangeboord. Dat heeft Continental gisteren meegedeeld. De bron ten wes ten van Texel werd aangetrof fen op een diepte van 1871 meter. Hij leverde tijdens roeven een produktie van 228 olievaten (van 159 liter). De put met een einddiepte van 2530 meter ligt 32 km uit de kust en de waterdiepte ter plaatse bedraagt 35 meter. Er zullen meer boringen moeten worden verricht om de om vang vast te stellen. Grontmij niet pessimistisch DE BILT De orderportefeuille van plannen en werken voor de komende iaren van Grontmij is vrijwel op peil ge bleven. Ondanks de onzekere economische ontwikkelingen is de directie niet pessimistisch over de toekomstmogelijkhe den, mits er een duidelijk overheidsbeleid komt. Hoewel de mogelijkheid van een verdere verlaging van de bedrijfsre sultaten niet worden uitgesloten verwacht de directie dit. iaar een naar omstandigheden redelijke positief resultaat te kunnen behalen, zo bliikt uit het iaarverslag. Allerlei externe ontwikkelingen hadden tot gevolg dat de bouwsom van werken waarbij Grontmij betrokken was een teruggang te zien gaf van 497 min in 1980 tot 476 min in 1981. Een terughoudend personeelsbeleid, een beperking van de kosten en een daling van de rentelasten maakten het mogelijk toch een redelijk resultaat te behalen. Zoals eerder gemeld daalde de nettowinst van 3,6 tot 3 min. Sommige sectoren, met name op milieugebied, gaven een uitbreiding te zien. Daartoe behoren de studie- en adviesop drachten voor de bodemsanering Volgermeerpolder, en de Merwepolder in Dordrecht waar een wijk op een voormalige afvalstortplaats is gebouwd. Marktcommissie OPEC vergadert WENEN De mi nisters van olie van de Verenigde Arabische Emira ten (VAE), Vene zuela, Algerije en Indonesië komen op 20 april bijeen in Wenen. Het gaat om de eerste vergadering van de commissie die de OPEC in het le ven heeft geroepen ter bestudering van de vrije markt voor ruwe olie. ONTSLAGEN BIJ FABRIKANT VAN GEREEDSCHAP VLAARDINGEN Cincin- nati Milacron BV in Vlaar- dingen, fabrikant van ge reedschapswerktuigen, gaat voor 64 van haar 358 perso neelsleden ontslag aanvra gen. De fabriek kampt met een afneming van de orde rontvangsten als gevolg van de geringe investeringsactivi teit in Europa, zo heeft Cin cinnati laten weten. Vorig jaar al werd op grote schaal overgegaan tot arbeidstijd verkorting. De vakbonden en de ondernemingsraad zijn van de reorganisatie op de hoogte gesteld. T sie-commissie: joop elen ast-Nedam volgens .egels it ene De i) zijnle z T1UI1 <j It maiAG Bij de verkoop Holding Com- hejV. uit Willemstad op t hij ijaan Minefa Holdings ovenkmstelveen van onge- sindsj derde vari het totale iïer. Ipakket in de Neder- Vennootschap Ballast- hkvaardoor Minefa een {an 70 procent in Bal- te vim verwierf, hebben it ene holdingmaatschap- vakbonden en de zelf niet tijdig inge- nei niet naleven van kimfechriften van de fu- rum,| zo ernstig in de ogen I Biejj fusiecodecommissie ce maSociaal Economische t de raad tot een zwa- ;ren Se besloot, namelijk begribare kennisgeving, waar] a Holding (behorende de tyerema-groep) en Mi- tervfyten de vakbonden el Fqoordeel over de fusie het junnen geven voordat irs het onderling eens Ie fusiecodecommissie De jen de overeenstem- mms een feit was en de Warht van de aandelen 6ji plaatsgevonden. »ldeni|Dissie heeft bij haar egstgtit het doen van een o- I®'*®'1 kennisgeving in deze '10- t alleen de ernst van Zl^-edingen als zodanig igevaprking genomen. Zij Zieker dit verband ook het u-14 meetellen, dat Antil- linefa door hun dui- izorgvuldig handelen {overtreding een ern- :oekuwijt moet worden ge- nn lus de fusiecodecom- dagelnj 18.30 11.15 an 11 tgeno hl lissie wijst er op dat edam geen verwijt gezien deze onderne- ts het voorwerp van lOtemming tussen de "lings is geweest. ware irlopP' bezP' AMERSFOORT Het vrijwillig filiaalbedrijf De Spar, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, wil de komende jaren een krachtige verkooporganisatie voor zelfstandi ge ondernemers in de levensmiddelenbranche blijven. Witte plekken op de levensmiddelen-landkaart zijn derhalve in het Spar-beleid taboe. Winkelen bij de Spar, dat blijft het devies, moet dicht bij huis kunnen gebeuren. Het gevecht tegen de verafgelegen „weide- winkels" zal daarom ook in de komende decennia met de volharding van de middenstander gevoerd worden. uiterst beperkt, moet Van der Woude toegeven. „De huur- en loonkosten voor de eige naar van een buurtwinkel zijn erg hoog. Hij moet beslist niet al te scherp gaan rekenen wat hij per uur verdient. In eerste instantie komt het erop aan, dat hij een eigen toko heeft en dat hij levensvreugde uit zijn werk kan putten. Voor zijn klanten is het het symbool van de dienstverlening. Maar hij moet niet alleen worden ge zien als de winkelier voor de vergeten boodschappen. De mensen willen graag een buurtwinkel en dan moeten ze het de eigenaar van zo'n zaak niet onmogelijk maken de zaak te kunnen blijven run nen". De ondermijning van de buurtwinkel moet een halt worden toegeroepen, roept de Spar strijdlustig in zijn begin selverklaring. Voorkomen moet worden, dat nog meer dorpsbewoners worden ge dwongen in een andere plaats hun eerste levensbehoeften in te kopen. Is de buurtwinkel dan ondermijnd? Welzeker, meent de organisatie. Nuchte re cijfers tonen dat zonder twijfel aan. In 1978 waren er in ons land nog ruim vijftien duizend winkels, waar volop levensmiddelen konden wor den verkregen. Drie jaren la ter was dat aantal met ruim tweeduizend geslonken tot bij na dertienduizend, een terug gang van bijna vier procent per jaar. Het filiaal-bedrijf vreest dat bij een voortgang van deze tendens binnen de kortste keren zo'n zevenhon- derduizend mensen zonder winkel in hun buurt zitten. Dorpsleed Wat gaat de Spar aan dit dorpsleed doen? De 48-jarige P. van der Woude uit Woer den, directeur van de'overkoe pelende Spar Centrale BV en secretaris van de Vereniging De Spar heeft daar een com mercieel en realistisch ant woord op. „Wij willen terug naar de buurtgerichte, vrien delijke winkels, waar nog ge voel voor service leeft. Wij worden daarbij gesteund door de bescheiden pogingen om hier en daar weer een buurt winkel te vestigen". Bescheiden poging pm hier en daar... De mogelijkheden om in een tijd van teruglopende bestedingen ieder dorp een_ leuke winkel te bezorgen zijn De prijzen in een buurtwinkel liggen iets hoger dan elders. „Dat is logisch. Hoe dichter bij huis, hoe hoger de prijs. Distri butie kost nu een keer geld. Maar zelf je boodschappen over een grote(re) afstand ha len kost ongetwijfeld meer. Voor de klanten staan tegeno ver die iets hogere prijzen: ser vice en assortiment. In sommi ge wijken is het erg moeilijk een buurtwinkel te exploite ren. In landelijke gebieden is het mogelijk. Vooral door een aantal subsidiemogelijkheden, die het ministerie van econo mische zaken biedt. Daarnaast hangt het erg af van de inven tiviteit van de man in kwestie. Als hij het leuk doet en brengt en geen brombeer is trekt hij de mensen vanzelf naar zich toe. Met name bij een buurt winkel bestaat er een binding tussen de winkelier en de con sument Zo'n zaak heeft een sociale functie. De mensen kunnen hun boodschappen el ders op een grotere afstand iets goedkoper halen, maar dan valt die sociale functie weg". De mogelijkheden van een buurtwinkel zijn volgens Van der Woude ten nauwste ver bonden aan de economie. De consumenten letten in deze tijd beter op de prijzen, om hun koopkracht niet al te zeer aan te laten tasten. Grootwin- kelconcerns zoals Ahold (Al- bert Heijn, Miro) profiteren daar goed van, door hun prij zen scherp te verlagen. Daar mee weten ze een flink markt aandeel van de kleine en duurdere buurtwinkels af te pikken. „Kleinschaligheid is natuurlijk best leuk, maar wel iets duurder. Daarom pakt men het de laatste tijd veelal grootschalig aan. Ik heb vaak de angst, dat we later spijt krijgen yan die grootschalig heid en dan toch weer duurder uit zullen zijn". Geschiedenis De Spar ontstond in de zomer van het jaar 1932. Er heerste ook toen een stevige crisis en de mensen hadden niet veel geld in hun portemonnee. De winkelies merkten dat terde ge: hun kassa's rinkelden steeds minder. Op 1 juli 1932 belegde levensmiddelengros sier Hendrik van Well uit het Zuidhollandse Zegwaard een vergadering met zijn afne mers, zijn winkeliers. Ze beslo ten met grossier Van Well tot de oprichting van een vrijwil lig filiaalbedrijf onder het motto: samenwerking op basis van gemeenschappelijke be langen. De gezamenlijke in koop zou tot lagere prijzen voor de klanten leiden. De naam van de organisatie werd De Spar. Omdat deze denne- boom 's zomers en 's winters groen is werd deze naam ge zien als een symbool van leven en hoop in moeilijke tijden: Niet veel later werd De Spar de afkorting van de zin: Door Eéndrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig. Het vrijwillig filiaalbedrijf bleek een succesvolle formule. Nog in het oprichtingsjaar slo ten twee andere grossiers zich met veel winkeliers aan. Een jaar later had De Spar al vier afdelingen: Groningen, Gel derland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Bij het vijfjarig bestaan in 1937 had De Spar veertien afdelingen door het gehele land met 2.200 aange sloten winkeliers. De omzet was twaalf miljoen gulden; bij den. De organisatie deed meer dan alleen de winkels bevoor raden. De winkeliers kregen scholing en hulp bij inrichting, verbouwing en het maken van etalages. Er werd een sterke reclame gevoerd door het hele land. Het zegelsysteem ont stond en, het eigen-merk deed zijn eerste schuchtere intrede. In 1942 stonden zo'n 650 win keliers te trappelen om ook lid te worden van de vereniging. Toen de vrede was getekend, was de koopkracht weer tot een minimum gedaald en overal was wederopbouw no dig. De winkelier bleek de or ganisatie meer nodig te heb ben dan in de ergste crisisja ren. De Spar bouwde lang zaam maar zeker weer op. In 1967 was het marktaandeel van De Spar twaalf procent. Dat was in een tijd, dat de kleine bedieningswinkel plaats moest maken voor de zelfbe dieningszaak en de super markt, dat de witte schuren en de discount-winkels opkwa men en dat er voorbereidingen werden getroffen voor de rea lisatie van superstores, de zo genaamde weilandwinkels. De winkeliers gingen met kleine re marges werken, maar er moest dan wel meer worden verkocht. Er werd druk gesa neerd en er kwamen minder levensmiddelenwinkels. Maar die zetten veel meer om. In 1971 had De Spar in vijf jaren tijd haar omzet verdubbeld. Maar toen werden de eersfe zwakke puntjes in de welvaart zichtbaar. De olie-crisis vroeg om gordijnen-sluiten en auto loze zondagen. De koopkracht groeide nog wel, maar lang niet meer zo spectaculair als in de voorgaande iaren. De Spar- winkels werden zelfbedie ningszaken en supermarkten. Maar zoveel als mogelijk werd het buurtkarakter gehand haafd. Dat kon door de beslis sing van 1932: het vrijwillig fi liaalbedrijf, waarbij de winke lier eigenaar is van zijn zaak. Vroeger was het: Kopen bij de Spar is sparen bij de koop. Nu is het: Spar, het beste in de buurt. efflDAM Het heeft de beleg- week niet te- eld. Het algemene lexcijfer, dat vori- de 90 passeerde, iet wat schomme- ftan het eind van Jsweek op 91,7 te- "le sectoren werk- die stijging mee. Ie goede nieuws raard een steun in (hiaar de verder af- e rente mogen we tulans op de ach- i ook niet buiten wing laten. En tot ef Wall Street be- in de pas lopen. |5tge*rikaanse beurs ging de sprong omhoog ge week donderdag rzelend vervolgen, werkten het ernstig tussen Engeland en j Jtë en de weer opge- prlog tussen Irak en rsdrukkend, maar an- !ing ér van de verla de debetrente voor lakeiaars toch wel {ngrijke compenseren- f-Us uit De beleggers nu op een wat hoger de gebeurtenissen af. eker niet in Londen Daar kwam de ver- ijd tegen Argentinië Het koersniveau ■voelig, waardoor de irdedaling alleen op dagen al op enkele ponden sterling ge worden. Ook het ling kwam zelf onder staan. Het militaire zal de Engelse schat- veel geld kosten en or een extra beroep litaaimarkt de rente ild omhoog doen gaan. De Engelse economie, die toch al zo zwak is, zal ook door de economische maatre gelen tegen Argentinië het zwaar te verduren krijgen. De rente in ons land brokkel de verder af nu de obligatie- koersen blijven aantrekken. Het gemiddelde rendement op staatsobligaties was afgelopen donderdag tot 10,04 procent te ruggezakt. Het is dan ook geen wonder dat de jongste 10,50 procents staatslening zo'n enorm succes is geworden. Bij een uitgiftekoers van 101 (waardoor het rendement op 10,31 procent uitkomt) kon er twee miljard gulden geplaatst worden. Met de 3 vorige staatsleningen mee heeft de schatkist dit jaar nu al 6,9 mil jard gulden binnen kunnen halen, een behoorlijk stootkus sen voor het verwachte grote financieringstekort. De koers voor de 12,75 procents Neder land, die in november vorig jaar tegen 101 werd uitgege ven, was aan het eind van de beursweek voor 113,20 te koop. Bankier Pierson heeft deze week een 10,75 procents tien jarige lening van 100 miljoen gulden aangekondigd, waar van de koers volgende week woensdag bekend wordt ge maakt. De rente van deze le ning ligt iets hoger dan de staatslening, omdat de bekend heid en verhandelbaarheid wat minder is dan die van de staatslening. Op de geldmarkt zijn de tarie ven een fractie verbeterd. Voor het beschikbaar stellen van 25.000 gulden wordt voor één tot en met zes maanden door de banken 7 éénachtste procent rente gegeven en voor 100.000 gulden in diezelfde maanden 7,75 procent. Bij twaalf maanden ligt de rente onderscheidenlijk op 8,25 en 8,50 procent Vergeieken met de kapitaalmarkt is de rente op de geldmarkt wel erg ge daald. Vier maanden geleden zaten we voor 25.000 gulden nog op 11 éénachtste procent. Het beursklimaat werd zeker guhstig beinvloed door het vele en goede bedrijfsnieuws, dat vooral uit de industriële en handelshoek kwam. Er was ditmaal geen nieuws van de internationale fondsen. Die kwamen desondanks niet slecht voor de dag. Alleen Unilever had wat te lijden van de terugslag van de Londense beurs en sloot deze week dan ook een rijksdaalder lager. Bij de banken zorgde Algeme ne Bank Nederland voor wat informatie ter gelegenheid van de introductie van de 10 pro cents bankbrieven die tegen 99,50 (rendement 10,11 pro cent) worden uitgegeven. De directie durft over het lopende jaar geen uitspraak te doen, omdat de grootte van het be drag dat in de stroppenpot ge stopt moet worden, een onze kere factor is. Positief is wel dat de rentemarge (het ver schil tussen de betaalde en de te ontvangen rente) iets verbe terd is doordat de deposito-ta rieven sneller zijn gedaald dan de berekende rente op de uit gezette gelden. Algemen Bank Nederland trok 7 gulden aan tot 290,- en Amrobank sloot met 50,- goed één gulden ho ger. Opvallend was donderdag de kooplust voor Westlana Utrecht Hypotheekbank op 96,50, hetgeen 12,50 beter was dan eind vorige week. Van de consumptiemiddelen- bedrijven maakte Meneba een winst van 2,6 miljoen gulden bekend. (Vorig jaar een verlies van 4,6 miljoen gulden) en een hervatting van het dividend met 2,50. De beurs reageerde uiteraard verheugd en de koers steeg bijna 7,- tot nage noeg 56.-. Heel góed deed Ahold het (plus 6,-), lijk ver band met de zeer meevallende winst van 53,6 miljoen gulden, en de opvatting van de direc tie dat de winst over dit jaar minstens even groot zal zijn. Heineken had al bekend ge maakt, dat de winst met 45 procent tot 120,4 miljoen gul den was gestegen, maar de mededeling van het bestuur, dat de bierafzet door de ac cijnsverhoging in het eerste kwartaal met éénkwart was gedaald, werkte als een koude douche. De koers zakte iets meer dan een rijksdaalder. Bij de uitgeverijen maakte ICU een winststijging van 7,7 miljoen gulden tot 8,5 milioen gulden bekend. Het dividend wordt volgende week meege deeld. De koers ging 5,- om hoog naar 67,50. Elsevier verwacht dit jaar tenminste een gelijk resultaat als over 1981, toen de winst 40,5 mil joen gulden was. Het concern gaat echter wel de boekensec- tor saneren, terwijl ook de me dedeling dat in de eerste twëe maanden de advertentie-omzet van de meeste dag- en week bladen verder terugging, alle aandacht verdient De koers bleef 147,50. Het doek is ook opgehaald voor Volker Stevin en Rijn Schelde Verolme. Eerstge noemde hoeft het bij Rijn Schelde Verolme bestelde en nog steeds niet geleverde bag- gereiland niet af te nemen. Het bedrijf krijgt het vooruit betaalde geld plus de rente daarover terug, samen onge veer 200 miljoen gulden. Geen wonder dat de koers 5,- aan trok. Rijn Schelde Verolme wordt opnieuw financiëel door de regering gesteund, en mag bovendien zijn aflossing aan de Nationale Investeringsbank uitstellen. De koers trok een guldentje aan. Als afronding van het goede nieuws noemen wij nog de winststijging van Gist Broca des (van 24,2 naar 28,7 miljoen gulden), die gepaard ging met een dividendverhoging van 23 tot 25 procent. Voorts de winstverbetering van Pakhoek van 30,7 tot 33,1 miljoen gul den, die voor aandeelhouders een dividendverhoging van 3,- tot 3,30 meebracht. En goed viel uiteraard ook het be richt dat Naarden, die de winst over 1981 met 83 procent opvijzelde tot 13 miljoen gul den, over het lopende jaar ten minste een gelijke winst ver wacht. Al met al nieuws dat best in de smaak viel en dat de beurs, die zoveel tegenslagen moet ver werken, goed kan gebruiken. Als het beursklimaat blijft verbeteren, durven de beleg gers ook weer in de markt te stappen. TIENDUIZEND BANEN IN GEVAAR AMSTERDAM Een onge wijzigd beleid op het gebied van de energie bedreigt het voortbestaan van de chloor- en chloorverwerkende industrie in ons land dodelijk. Het ver dwijnen van deze industrie zou een verlies betekenen van direct 3500 arbeidsplaatsen, maar met het uitstralingseffect zouden er tussen de 10.000 en 15.000 arbeidsplaatsen verlo ren gaan. De bijdrage van de industrietak aan de betalings balans is bovendien zeker f 970 min. Dit zei ir. H. van kosten voor grootverbruikers der Werf, voorzitter van de al- (elektriciteit en brandstof) lig- gemene directie van Akzo gen in West-Duitsland bijna Zout Chemie tijdens een pers- tachtig procent lager dan in rif conferentie in Amsterdam. Akzo Zout Chemie ziet zich op het moment voor hét in bedrijf stellen van eén nieuwe chloor- fabriek in Rotterdam, ge plaatst voor een verliesgeven de situatie. Daar valt niet uit te komen zonder dat het ener giebeleid wordt gewijzigd, al dus Van der Werf. De energie- Nederland. De energierekening van Akzo Zout neemt 30 pet van de om zet van de Akzo-divisie voor haar rekening. Volgens het concern zou een aanpassing van het elektriciteitstarief aan het Duitse peil de energiereke ning omlaag brengen van 415 naar 255 min. hoofdfondsen Heineken Hok». Holl.Beton.Gr. Hoogovens' KLM Kon. Olie 85,30 30,70 289.00 83.80 49,80 61.80 231,00 231.40 149.00 116.50 50.50 70,40 55,70 50,20 81,00e 17,70 110,30 90.00 85,00 30,60 290,00 62.60 50,00 84,00 230,00 227,90 147,50 117.00 53,00 69,50 54,801 49,10 81,50 17,30 107,30 89.30 Unilevtk Ver.Bez.VNU Volker Stevin WUH 110.30 123,50 125,50 42,50 41,30 24,60e 23,60 208,30 122,50 204.60 147,40 154,80e 57.60 34.90 88.00 110,00 123.20 125,50 119,00 28,00 42,40 41,10 24,60f 23.90 207,50 122.40 204,50 147,70 155,00 57,60 34,10 96,50 overige aandelen Bell ast-N BAM Balen burg 198.00b 64,50 85,00 705,00 73,00 25.00 340,00 60,00 98,50 46.00 317,00 27.001 448.00 121,00 57,50 104,50 83,50 710,00 73.00 22,50e 342.00 MHV Adam Moeera Fn ld 1-10 Naarden Naeft Nagron Ned. NEFIT Buhrm. Tett. Cal and Hold Calve D carl Id 6 pet cert Econosto EMBA 45,00 317,50 26.00 450.00 124,00 58.00 104.50 93,00a 135,00 135.00 191.00 192.00 45.00 34.50 211.00 1392.00 75.00 76,00 179,50 179,50 13,20 14,40 314,00 81.20 42,00 oiooe 111.00 990,00 550,00 332,00 210.50e 3400.00b 600.00 59.50 62.00 51.40 106.60 374.00 4570.00 990,00 560,00 330,00 28.60 210.50e 3500,00b 800,00 60.70 59,20 51,50 108.20e 130.00 .137.00 136,Ou 194,00 195,00 75,20 76.00 181,00 181.50 13.20 14.20 316.50 80,00 42,00 Ravast Reeslnk RIVA id cert Rohte Jlsk Rommenhoil. Rijn-Scbeide Sanders Sarakreek Schlum berger Eriks Fokker F u mess Gal. Delft c Gerofabr Goudsmit Hod. Kloos Hunter D. HVA-Myen eert IBB Kondbr Intematlo M Kempen Beg 38,00 76.50 47.70 45.00e 16,10 192,00 46,20 71,80 30,20 58,50 159,00 50,00 255.00 47,00 65.00 188.50 210,00 99.00 106.00 88,40 211.00 39.50 76.00 47.50 31.00 45.00 16,10 192.00 46.50 114,50 46.001 71,80 30,00 50.60 255,00 132,00 Telegraaf Textiel Tw. Tllb. Hyp.bk. Ubbink Ver. Glasf. Vmf-Stork Verio cart. Vihaml) Bun 6.80 Wijk en Her 47.00 67.50 186.50 Alg. Fondsenb 211.00 Alrenta 117,80 Atvamy 25.00 52.50 162.00 65.50 27,90 25,80 94,50 10.601 Binn. Bell. VG B.OG. Goldmines Holland F Inter bonds Sumabe! Tokyo PH(S) Tokyo PH UnWnvest Viking 75.00 33.00a 49,50 137,00 75.00 125,00 14,20 188.00 330.00e 322.00e 117.00 310.00 25.70e 77.00 80.10 610,00 43.50 36.10 67,00e 48.00 75.00 35.50 31,00 170.00 43.50e 76.50 108,50 49,00 30.70 19.50 30.70e 17.60 72.80 20.10 106,00 108,90 107,50 169.00 142.80 131,00 138,50 925.00 103,00 510.00 240.00 77.00 43.50 149,50 208.00 102,00 120,00e 97,00 75,00 31.00 46.50 140.00 75,00 125,00 15.00b 189.80 340.00 325.00 115.00 311.00 24.00 629,00 43,50 103,00 36,50 85.00 75,00 36,00 31.00e 171,00 43.90 76,50 110,00 49.00e 17.80 73,00 19,20 108.00 109.00 107,70 167.50 143.20 131.00 138.50 102.50 511.00 242.50 149,50 208,00 102,00 121.00 95.20 obligatie* 12.75 Ned. 81-91 12.50 id 81-91 12.25 Id 81-88 12 00 Id 61-91 12.00 id 81-88 11.75 id 81-91 11.50 Id 80 11.50 Id 81-91 11.50 id 81-92 11.50 kJ 82-92 11.25 id 82-92 11.25 id 81-96 11.00 Id 81-88 10.75 id 00 10.75 kJ 81 10.50 id 74 10.50 id 80 10.25 Id 80-90 10.25 kJ 80-87 10.00 id 80 9.75 id 74 9.50 Id 78-1 9.60 Id 76-2 9.50 Id 80-95 9.25 id 79-89 9.00 Id 75 9.00 k) 79-94 8.75 Id 75 8.75 Id 75-2 8.75 id 76-96 8.75 id 79-94 8.75 Id 79-89 8.50 Id 75 0.50 kJ 75-2 8.50 id 78-93 8.50 Id 78-89 8.50 id 79-89 8.25 Id 76-96 8.25 id 77-92 8.25 Id 77-93 8.25 id 79-89 8.00 id 69 8.00 Id 70-95 8.00 kJ 71-96 8.00 kJ 701 8.00 kJ 7011 8.00 kJ 7011» 6.00 kJ 76-91 8.00 kJ 77-97 8.00 Id 77-87 8.00 kJ 78-88 7.75 kJ 71-96 7.75 Id 73-98 7.75 Id 77-97 7.75 kJ 77-92 7.50 Id 69-94 7.50 kJ 71-96 7.50 Id 72-97 7.50 kJ 78-93 7.50 id 78-88 7.50 kf 78-88-2 7.20 kJ 72-97 7.00 id 661-91 7.00 Id 66II 7.00 kJ 69-94 106,80 107.30 105.40 104.60 104,60 105,20 105,40 105,40 104,30 105,70 103.70 102,70 101,80 103.00 102.20 101.70 101.50 100.00 97.90 100.10 97.50 96.20 93.90 95.60 95.10 93.00 94.00 94.10 94.60 94,00 92.00 95.20 95.50 90.60 89.60 97.60 97.30 97.00 92.10 89,90 98,30 92,70 88.60 86.90 88.40 90.70 89,00 87,40 86,50 89,40 91,90 113.20 110.50 107.00 107.60 105.60 105,00 105,00 105,50 105.70 105.70 104.40 106,40 103.90 103.50 102.20 103.20 102.90 102.00 101.60 100,50 95.80 95.40 93.50 94.40 94.40 94,90 94,50 92,40 95,50 95,80 91,10 93,00 92,50 93.10 91.00 90,50 89.80 98,00 92.40 90,10 96,50 89,20 87.70 86,80 89,60 92,30 91,60 86,10 89.70 89,10 88.00 8.75 kJ 78-98 6.50 kJ 681-93 6 50 Id 8811 6.50 id 681V 6.25 Id 66-91 6.25 Id 67-92 6.00 Id 67-92 5.75 Id 651-90 5.75 Id 6511 5.25 Id 641-89 4.50 Id 58-83 4.50 Id 59-89 4.50 Id 601-85 4.50 Id 6011 4.50 kJ 63-93 4.25 Id 59-84 4.25 kJ 60-90 4.25 Id 61-91 4.25 kJ 631 4.25 k» 6311 4.00 kJ 61-86 4.00 kJ 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 50-90 3.25 kJ 54-94 3.25 kJ 55-05 3.25 Id 55-85 3.00 kJ Grb 46 12.00 BNG 81-06 05.10 87.20 88,00 86,50 88,70 87.20 88.40 91.30 90,20 90.80 90.50 84.80 96.80 89.40 95,00 89,90 85,00 95,90 87.60 87.10 85.70 86.60 94,50 88.70 88.00 84.70 06.60 10.50 Id 1974 9.50 Id 74-82 9.50 Id 74-99 9.50 kJ 75-85 9 SO kJ 76-01 9.00 kJ 75-00 6.75 Id 70-60 0.75 kJ 70-95 8.75 kJ 75-00 8.75 kJ 77-02 8 50 Id 70-85 8.50 kJ 70-95 8.50 Id 73-98 8.25 kJ 70-85 6.25 kJ 70-96 8.25 Id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 Id 71-96 8.00 Id 72-97 8.00 kJ 73-79 8.00 Id 75-00 7.60 Id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 id 73-98 100.10 99.50 96,70 99.80 97,40 93.60 95.90 93.30 92.20 91.60 97.50 92.10 90.30 97,30 90.50 89.60 89,20 99.10 87.30 85.90 86.00 64,80 85,00 87.20 68,00 88,50 88,80 67.20 88,40 91,30 90,20 90,80 90,50 84,80 96,80 89.40 95,00 89.90 85.00 95.90 87,90 87.30 81.00 93.60 97,00 110,20 102.40 105,00 97.00 99.90 97,60 93.70 92.40 90,50 97.50 90,00 07.50 60,80 89.60 89,30 99.20 87,50 86,00 86,40 84.80 90,20 09,90 beur* van New York ATT BethTsteel Boeing Can Pac Chrysler Cone. Edison Du Pont Eastm. Kodak 55 1/2 21 5/8 21 3/4 21 1/2 21 7/0 18 3/8 Merck Co. Mobil Nabisco Brands 35 7/8 36 S. Fa Sears R. Shell Oil 74 1/8 28 1/2 21 1/8 63 3/4 28 5/8 21 1/4 64 1/8 42 3/8 4 7/0 25 3/4 40 3/4 35 74 3/4 21 5/0 33 1/8 22 1/8 20 5/8 33 5/8 34 3/4 35 1/2 29 7/8 58 3/4 23 1/8 7 1/4 61 3/4 82 1/4 Wootworth 217/0 33 1/2 22 5/0 21 1/0 33 5/8 16 1/2 35 3/8 35 7/0 29 7/0 56 23 3/0 7 1/8 10 1/2 36 7/8 25 1/0 171/4 buitenlands geld Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische Ir (100) Duitse mark (100) Jtal. lire (10.000) Canadese dollar Franse If. (100) Zwitserse Ir (100) 2.03 2.73 Zwoedse <100 (100) Noorse kroon (100) Oeense kroon 100) Oostenr sch (100) Spaanse pes (100) Griekse drachme (100! Finse mark (100) Joegosi dinar (100) 43,25 41 42.25 4i 31.00 1 15,60 34.00 56.25 59.25

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 15