WMM TAFEL HEES 3 7 L:i kerk wereld Investeringsstop Zuid-Afrika bepleit in voorstel aan gereformeerde synode KORTE METTEN kunstagenda bioscopen dienstverlening KERK EN WERELD LEIDSE COURANT 5N( Menu voor Eerste Paasdag varkenshaas in roomsaus met spinazie, komkommer en aardappelen - paaspudding Voor twee personen: 200 g varkenshaas, zout, peper, bloem, 30 g boter, 1 uitje, 1 glas droge witte wijn (of bouillon), 1 dl slagroom; 500 g spinazie, zout, peper, wijn- of appcl)azijn, peterse lie; circa 500 g aardappelen; 3 dl melk, 4 blaadjes gelatine, 35 g suiker, 1 dl slagroom, 2 lepels marasquin, (kleurstof), blikje vruchten of 0,5 dl slag room met 12 g basterdsuiker. Wrijf het varkenshaasje in met zout, gemengd met peper, haal het na een paar minuten door bloem en braad het in ruim twintig minuten nèt gaar. Haal het vlees uit de pan, houd het warm, fruit de gesnipperde ui licht in het bakvet, voeg de wijn toe en laat de jus een paar minuten zonder deksel koken. Warm de room al roerende mee en schenk de jus door een zeef. Maak de pudding een dag te voren zodat hij kan opstijven. Los eerst de geweekte gelatine op in de bijna kokende melk en dan de suiker. Wacht tot de vloeistof is afgekoeld, voeg dan de room en marasquin toe en doe het grootste deel van het mengsel als dat gelei-ach- tig is geworden, in een natge maakte vorm. Geeft het restje desgewenst met een kleurstof een ander kleurtje en doe dit in natgemaakte eierdopjes. Zet deze met het keren om de gro te pudding en versier de scho tel ook nog met vruchten of slagroom. Menu voor Tweede .Paasdag: „verscholen" eieren, sla, pata tes frites - namaakspiegelei. De boodschappen hiervoor (morgen komt de beschrijving in de krant): 4 eieren, 150 g gehakt, paneermeel, frituur vet, sla, radijs, komkommer, zure room, mayonaise, aardap pelen of voorgebakken frites, 4 dl melk, griesmeel, '/j dl slag room, klein blikje abrikozen. Menutip voor morgen: kaaso melet, wortelsalade en gebak ken aardappelen - hangop met muesli. JEANNE Menu voor Tweede Paasdag Verscholen eieren met sla en patates frites - namaakspiegelei Nodig voor twee: 4 èieren, 150 g. gehakt, 1 dun sneetje brood, zout, peper, paneermeel, fri tuurvet; kropje sla, radijs, stuk kom kommer, 2 Jepels zure room, 1 lepel amyonnaise, 1 lepel ap- pelazijn, zout, peper, paprika poeder; -1 kg. aardappelen of voor gebakken frites, frituurvet; 4 dl. melk, 30 g griesmeel, 30 g suiker, Vt dl. slagroom, 12 g basterdsuiker, 2 halve abriko zen uit blik. Kook drie eieren hard (acht minuten), laat ze schrikken in koud water en pel ze. Maak het gehakt aan met geweekt brood, zout, peper en een volle lepel van het vierde ei (losge klopt). Haal de eieren eerst door de rest van het losgeklop te ei en vorm er vervolgens hét gehakt in een zo regelma tig mogelijke laag omheen. Haal de verscholen eieren weer door losgeklopt ei en daarna door paneermeel. Laat ze een uurtje koel liggen en bak ze in warm frituurvet bruin en gaar in circa vijf mi nuten. Snijd de eieren eèn keer door en leg ze op sla blaadjes. Maak voor de sla een (mach tig) lekker sausje van zure room, mayonnaise, azijn, zout, peper on paprikapoeder. Schep een deel van. de komkommer en radijs door de sla en ge bruik de rest om mee te garne ren. Kook een griesmeelvla (gries meel en suiker in kokende melk strooien en vijf minuten laten koken) en laat die afkoe len. Schenk de vla op bordjes, strijk er stijfgeslagen room op en leg daarop een halve abri koos. Bind het sap licht met aardappelmeel en schenk dat op de vrucht. Zorg dat het zo veel mogelijk op een echt spie gelei lijkt. JEANNE ADVERTENTIE De gereformeerde synode moet het Nederlandse be drijfsleven oproepen geen in vesteringen meer te doen in Zuid-Afrika. Om dit te berei ken moet de synode de rege ring verzoeken de wetgeving zó aan te passen, dat investe ren door het Nederlandse be drijfsleven in Zuid-Afrika wordt verboden. Dit heeft het deputaatschap (college van gedelegeerden) voor het Programma ter Be strijding van het Racisme (PCR) voorgesteld aan de sy node van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die zich tijdens haar vergadering van woensdag 21 april met deze voorstellen zal bezighou den. De deputaten vinden daar naast, dat de synode zou moe ten oproepen geen credieten meer te verlenen aan de Zuidafrikaanse regering, de relaties te verbreken met offi-, ciële wetenschappelijke en ar tistieke instellingen, waarin zwarten niet op basis van ge lijkwaardigheid kunnen deel nemen en af te zien van be zoeken aan Zuid-Afrika lou ter als vakantieland. Het deputaatschap heeft de synode ook voorgesteld de Wereldalliantie van Reforma torische Kerken (WARC) te verzoeken een beraad te orga niseren over de vraag hoe een opening kan worden gevon den naar raciale en politieke gelijkberechtiging van alle be volkingsgroepen in Zuid-Afri ka. Aan dit beraad dient te worden deelgenomen door or ganisaties van kerken uit West-Europa, Noord-Amerika en Afrika en met name uit de buurlanden van Zuid-Afrika. In antwoord op de vraag wel ke weg de kerken in het wes ten op dit moment moeten be wandelen om een einde te maken aan het onderdruk kende apartheidssysteem in Zuid-Afrika, schrijven depu taten, dat de kerk in het wes ten de druk tot verzwakking van de blanke macht In Zuid- Afrika verhevigen en activi- téiten ontwikkelen ter ver sterking van de machtsbasis van de zwarte bevolking. Onzekerheid over bezoek paus aan Groot - Brittannië In katholieke kringen in En geland houdt men er ernstig rekening mee, dat het bezoek van de paus eind mei niet zal doorgaan vanwege het con flict met Argentinië rond de Falkland-eilanden. Als dit tot oorlogshandelingen zou lei den dan zou bij een bezoek van de paus aan een van de strijdende partijen de neutra liteit van het Vaticaan in ge vaar worden gebracht, aldus een kerkelijke woordvoerder. Naar zijn mening moet er ernstig rekening mee worden gehouden, dat men op korte termijn zal moeten beslissen over de vraag of het bezoek wel kan doorgaan en of de voorbereidingen ertoe niet moeten worden afgebroken. Drs. A. Reijnen rector HTP-Heerlen De gemeenschap van de Hogeschool voor Theolo gie en Pastoraat te Heer len heeft drs. A. Reijnen cssr gekozen tot opvolger van drs. R. van Rossum ss.cc als rector. Drs. Reij nen was door de facul teitsraad met instemming van het curatorium voor gedragen. Hij zal zijn taak aanvaarden bij de opening van het nieuwe academische studiejaar in sep tember. Hij is van het begin af betrokken geweest bij de op bouw van de HTP en was dit jaar ook pro-rector. De huidige rector, drs. R. van Rossum, die zijn functie zes jaar heeft vervuld, blijft als hoogleraar missiologie aan de HTP verbonden. Op 2 juli neemt hij afcheid als rector. Zijn studieverlof in het ko mende jaar zal hij grotendeels gebruiken voor studie van de ontwikkeling yan het missie werk in Brazilië en Chili. De Wereldraad van Kerken en het Islamitisch Wereldcon gres willen nauwere banden aanknopen. Dat is het resul taat van de eerste officiële ontmoeting tussen beide in Colombo. Van beide zijden namen dertig geleerden deel. Van de zijde van de rooms- katholieke kerk, die geen lid is van de wereldraad, waren er waarnemers. In de slotre- solutie wordt gewezen op de noodzaak van de christplijk- islamitische dialoog. Christe nen en islamieten behoren el kaar te vinden, gezien dek dreiging van materialisme, se cularisatie, onrecht en schen ding van de rechten van de mens. Wereldraad en Islami tisch wereldcongres willen zich voortaan gezamenlijk be zighouden met de rechten van godsdienstige minderheden en met het groeiend aantal vluchtelingen. Hiervoor is de vorming van gemengde werk groepen geadviseerd. De Vereniging voor Latijnse Liturgie overweegt de uitgave van een dagmissaal voor ka tholieke kerkgangers, wan neer daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Zij heeft daartoe ook het verzoek gekregen van de Nationale Raad voor de Liturgie. Het is de bedoeling, bij voldoende voorintekeningen, het nieuwe missaal einde 1982 te laten uitkomen. Volgens de vereni ging is Nederland waarschijn lijk het enige land in Europa, waar na de vernieuwing van de liturgie nog geen dagmis saal voor kerkgangers is uit gekomen. Eerder is wel een missaal voor de zon- en feest dagen uitgegeven. De vereni ging verwacht voor een mis saal voor dagelijks gebruik, in Nederland minder belangstel ling dan in het buitenland, omdat de Nederlandse katho lieken minder op de liturgie van de wereldkerk georiën teerd zijn. De Tsjechische jezuïet Franti- sek Lizna is tevergeefs in be roep gegaan tegen zijn veroor deling tot zeven maanden. Het gerechtshof in Praag be vestigde dezer dagen het von nis. De zeven maanden ko men bij een eerder opgelopen straf van twintig maanden. Zijn nieuwe veroordeling heeft hij opgelopen, vanwege „benadeling van vaderlandse belangen in het buitenland". Hij had brieven geschreven aan zijn zuster in Londen en aan twee Duitse priesters. Daarin had hij zich erover be klaagd, dat hij zijn werk als priester niet mocht verrich ten, omdat de regering hem de daartoe vereiste toestem ming had ontnomen. De rooms-katholieke bis schoppen van Japan hebben een landelijke campagne ge lanceerd voor een volledig verbod van atoomwapens en voor een internationale nu cleaire ontwapening. Zij heb ben de bevolking opgeroepen om tenminste een miljoen handtekeningen bijeen te brengen ter ondersteuning van de actie. Het is de bedoe ling deze handtekeningen aan te bieden aan de Verenigde Naties. De Japanse bisschop pen hebben ook de katholie ken in de andere Aziatische landen opgeroepen aan dit Ja panse initiatief mee te doen. De oproep is goed gevallen in Japan, waar de vredesbewe ging aanzienlijk aan kracht heeft gewonnen. Honderddui zenden Japanners namen deel aan de vredesmarsen naar Hi roshima, waar de eerste atoombom viel. V redesbeweging groeit in Verenigde Staten De Amerikaanse vredesbe weging groeit en wordt op plaatselijk vlak veelal ge dragen door de kerken, vol gens drs. Laurens Hoge- brink, na terugkeer van een reis door de Verenigde Staten. Drs. Hogebrink, die deel uitmaakt van de Raad voor de Zaken van Over heid en Samenleving en lid is van het Interkerkelijk Vredesberaad, maakte deze reis met negen andere lei dinggevende figuren uit de Europese vredesbeweging. Doel van de tocht was een brug te slaan tussen de Ame rikaanse en de Europese vreJ desbeweging. De deelnemers aan de reis hebbén individu eel of in groepjes van twee in totaal tweeënvijftig Ameri kaanse steden aangedaan, waar zij spreekbeurten en persconferenties hebben ge houden en meewerkten aan radio- en televisie-program ma's. De belangstelling was zeer wisselend. Het aantal bezoekers van manifestaties wisselde van twintig tot ruim vijftienduizend. Hogebrink bezocht zelf onder meer Bos ton en Chicago, gedeeltelijk onder auspiciën van de Re formed Church in America. De nog jonge Amerikaanse vredesbeweging is naar het oordeel van Hogebrink een zeer brede beweging die mensen aantrekt met een verschillende politieke ach tergrond. Het is zeker geen beweging die specifiek door jonge mensen wordt gedra gen. De bela'ngstelling van mensen van middelbare leef tijd is zeer groot. Doelstelling van de Ameri kaanse vredesbeweging is niet, zoals in Europa, te ko men tot eenzijdige ontwape-, ningsstappen, maar óm te ko men tot bevriezing van het Amerikaanse kernwapenar senaal op het huidige niveau. De beweging is er in haar korte geschiedenis al in ge slaagd om lokaal het kernwa- penvraagstuk te maken tot een probleem. In verscheide ne. Amerikaanse staten heb ben parlementen als gevolg daarvan al „bevriezingsmo ties" aanvaard. Juist op dit lokale niveau is de rol van de kerken van groot belang ge weest, aldus Hogebrink. Vrouwen als heldinnen Bij toeval, wat rondkijkend in een boekwinkel, viel het oog op de kleurige omslag van een nieuw boek, een sprookjes boek. Wie in die sprookjesboe kenwereld duikt, merkt al snel dat er vele verschillende uitvoeringen en verzamelin gen bestaan, zowel voor jonge kinderen als voor groteren en volwassenen. De eerste groep is het slechtst bedeeld: ervan uitgaand dat sprookjes bedoeld zijn voor het oudere kind, is dat niet vreemd. Verder valt op dat er vele verschillende meningen bestaan over het al of niet waardevol zijn van deze verhalen voor de jeugd. We belanden dan in opvoed kundige sferen. Een andere keer meer hierover. Eén ding: net zoals je kinderen niet in hun eentje tv-program- ma's laat volgen, mag een kind, zeker tussen 6 en 12 jaar, een sprookje niet alleen lezen. Bij het vertellen en voorlezen ervan, kunnen ouders, die hun kind'kennen, onbegrip en ang sten voorkomen. In deze sprookjesverzameling kunnen we lezen over meisjes en vrou wen uit de hele wereld: Gekleed in lompen of in zij dapper, liefdevol en vrij! De illustraties in kleur en de kleine zwart-witte penteke ningen zijn zeer verzorgd en passen bij de sfeer zoals we vroeger sprookjes begrepen. Een mooi mooi cadeau voor ie dereen vanaf 13 jaar. Er was eens... een vrouw (sprookjes waarin vrouwen heldinnen zijn). Verzameld door I. Korn, uitgeverij Kos mos. Prijs ƒ36,50. Sprookjes van overal Een sprookjesboek met verha len waarin helden als hoofd persoon de overhand hebben is: Sprookjes van overal, ver zameld door Margreet Bruijn. Het boek bevat vijftig bekende en minder bekende verhaal tjes, die soms grappig zijn, zoals: De bij op de muts, waar in een bijenhouder een paar bijenkorven mist en een slim me boer de dief weet te vin den. Ook langere, moeilijke verhalen komen erin voor, zoals een sprookje uit Rusland, waarin het voor Iwan, jongste zoon van een tsaar goed af loopt, omdat eerlijkheid en doorzettingsvermogen eigen schappen blijken te z geluk mogelijk maken, De verhalen worden prettige manier vertelt kinderen gemakkelijk raken. Om in een gez verschillende leeftijden bruiken, om voor te lezi af 8 jaar (zelf te lezen v jaar). Sprookjes van overal, meld door Margreet met illustraties van Vliet. Uitgeverij Prijs ƒ26,25. Sprookjes uit Tulavall Voor 12 jaar en „Sprookjes uit Ti;l sprookjesachtige vei door Irmelin Sandman Het stadje Tulavall hei eigen geschiedenis. Er •koning Tulle; er zijn oi nen, avonturen, er is gen, hoop en er is liel verhalen zijn afzon maar ook in samenhanj 303 le wi acht< ipsboi itatie bleef e ver amper rlies. 1 were door verlie it bet ran be iarine ïuidig LOC elc Irmelin Sandman „Sprookjes uit Tb sprookjesachtige n".Uitg. Van Goor Jei ken Prijs 17,90. De miljonair en de tovermuif Een rijke man „die ei stad bezit en die elke beetje rijker wordt mi eenzaam en ongelul komt op een dag in h< terecht. Daar kjjkt hij kunstjes van een toveri voor het eerst sinds| heeft hij weer plezier, jonair besluit de muis t< in de hoop dat deze lukkig zal maken. Maar de muis is te v| het circus gehecht enj weg te kwijnen. De moet kiezen tussen zijnj deloze rijkdom en het circusleven. In het kim van Robert McCrum, vertaald door Paul Biej de schrijver de rijke mi het laatste kiezen. Op een voor kinderen tot negen jaar begrij manier wordt de waai geld en bezittingen orde gesteld. Door de ke illustraties, watervi ningen van Michael F< wordt de sfeer van het versterkt. Robert McCrum: DeL nair en de tovermuis, Van Holkema en Warh Prijs 16,90 Leeftijd 6j ast nVO ge ,G - illiar uil aan 1 .mste derd >akk< 'ennoi aarc in 70 im vi ho zelf it nie ichri: Socia de r ie b( Hole erem itten SUSKE EN WISKE DE DROEVIGE DUIF RUITENHEER Voor een uitgebreide agenda, ook voor de komende dagen raad plege men „Uit", de gratis wekelijkse bij lage .van deze krant. Vrijdag 9 april LEIDEN LAK-theater (Levendaal 150 tel. 124890) 20.30 Aspiranten- groep Nederlands Dans Theater. Stadsgehoorzaal (Breestraat 60 JeI. 131704) 20.00 Concert groep Doe Maar. In het voorprogramma Op de koffie band. Leids Vrijetijdscen trum (Breestraat 66 tel. 146448) 21.00 Popgroep Stórung in. 't thee- DEN HAAG Koninklijke Schouw burg (Korte Voorhout 3 tel.469450) 20.15 Het haar van de hond (Toneel groep Theater) HOT (Oranje Buiten singel 20 tel. 857800) 20.30 Gesprek In Huize Steln (Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.00 Driekoningenavond (Toneelgroep De Appel) Theater aan de Haven (Westduinweg 230 tel 543202) 20.30 Ala een man, als een minnaar (De Softies). 23.00 Verdomd (Try out-voorstelling Nieuwe Kome die) Theater In de Steeg (Westein de 165 tel. 897664) 20.30 Wat drink ik nou helemaal (Nieuwe Bloemgroep) Nieuwe Kerk (Spui 1^5 tel. 634916) 20.15 The Amsterdam Baroque Or chestra o.l.v. Ivan Fischer. KATWIJK Mallegat (Voorstraat 83) 20.30 Haringpopfestival met diverse groepen. VOORSCHOTEN De Lindehoeve (Kon. Marinelaan 8) 15.00-17.00 Scholierendisco. 21.00 Popgroep De LEIDEN* LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): Banana Joe (al); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen 14.15, 16.30, 19.00, 21.15. CAMERA (Ho- gewoerd 49-51, tel. 124919): Stripea (al); 19.00, 21.15. za. Pasen wo. ook 14.30. LIDO I (Steenstraat 39, tel. 124130): Evil under the sun (al); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen ook 16.45. LIDO II: Het beest (12); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen ook 16.45. LIDO III: Lola (16); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen ook 16.45. LIDO IV: De stilte rond Christine M (12); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen ook 16.45. STUDIO (Steenstraat 39, tel. 133210): Papilion (12); 20.00. TRIANON (Breestraat 31, tel.123875): An American werewolf In London (16); 14.30, 19.00, 21.15. Pasen ook 16.30. REX (Haarlem merstraat 52, tel. 071-125414): Meis jes die mannen In hun hand willen houden (16); 14.30, 19.00, 21.15. Pa sen 14.15, 16.30, 19.00, 21.15. KINDERVOORSTELLINGEN: LIDO II: Pinoccio (al); 14.30. Pasen ook 16.45. NACHTVOORSTELUNGEN: CAMERA: Interiors (16); vr. za. 23.30. REX: De prille lusten van een tiener (16); za. 23.30. ALPHEN AAN DE RiJN* EUROCINE MA I (Van Boetzelaerstraat 6, tel. 01720-20800): Das Boot (12); 13.30, 18.30, 21.15. Pasen 13.30, 16.00, 18.30, 21.15. e EUROCINEMA II: Nine tot five (al); 21.00. Frank Frey (al); 13.45, 18.45. Pasen 13.45, 16.15, 18.45. EUROCINEMA III: Dr. No (al); 13.30, 18.45, 21.00. Pasen 13.45, 16.15, 18.45, 21.15. EUROCINEMA IV: Deathwish (16); 13.30, 18.45, 21.15. za. 13.30, 19.00, 21.30. Pasen 14.00, 16.30, 19.00, 21.30. NACHTVOORSTELLINGEN: EUROCINEMA I: Claudia's specia le service (16); za. 24.00. EUROCI NEMA II: Spetters (16); za. 24.00. EU ROCINEMA III: Dr. No (16); za. 24.00. EUROCINEMA IV: Deathwish (16); za. 24.00. VOORSCHOTEN GREENWAY- THEATER (Schoolstraat 23b, tel. 01717-4354): Fluit met de zes smur fen (af); do. vr. 13.30. za. 14.00. zo. t/m wo. 13.30. Raiders of the lost are (12); do. vr. 15.30. za. 16.00. ma. t/m wo. 15.30. Endless love (al); do. vr. za. 19.30. zo. 15.30. ma. t/m wo. 19.30. Hoge hakken, echte liefde (al); do. t/m za. 21.30. zo. 18.15. ma. t/m wo. 21.30. KINDERVOORSTELLINGEN: GREENWAY THEATER: Fluit met de zes smurfen; do. vr. 13.30. za. 14.00. zo. t/m wo. 13.30. WASSENAAR* ASTRA (Langstraat 32, tel. 01751-13269): Lion of the de sert (12); do. t/m zo. 20.00. For your eyes only (12); ma. t/m wo. 20.00. KINDERVOORSTELLINGEN: ASTRA: Blauwbaards verborgen schat; za. zo. 14.00. ARTSEN Lelden: Wijk 1: za Dr. Kooijman tel. 122268, zo Dr. Klaas- sens tel. 123089, ma Dr. Stolk tel. 125820. Wijk 2: za Dr. de Bruijne tel. 122666, zo Dr. van Luijk tel. 122522, ma Dr. van Gent. Wijk 3: za Dr. Schellekens tel. 764035, zo Dr. van Rijn tel. 210797/ ma Dr Smit. tel. 130177. Voor de praktljkgebieden van Groeneveld, Van Leeuwen. Meyer, Relnders, Tan, Van Tol, Zwlj- nenburg en Verhage: za Dr. Zwijnen- brug tel. 412166, zo Dr. Verhage tel. 133834, ma Dr. van Tol tel. 142427. Spreekuur 11-11.30 uur In Gezond heidscentrum Merenwljk, Rosmolen 2. Oagstgsast: za en zo Dr. Held 152255, ma Dr. Hugenholtz, tel. 155666. Leiderdorp: za en zo Dr. van der Waart tel. 891037, zo Dr. Landsmeer, tel. 413913. Spreekuur van 12.30 tot 13.00 aan de Florijn 10 Leiderdorp, tel. 891000. Voorscho ten: za Dr. Meiman tel. 2493, zo Dr. van Dam tel. 3960, ma Dr. Meijer tel. 2493. Warmond - Voorhout: Dr. Lempers tel. 02522-10140. Noord- wijk: Groepspraktljk tel. 19300. Noordwijkerhout: Dr. van Heesch tel. 02523-2385. Katwijk aan Zee: Dr. Schonenberg tel. 12336. Katwijk - Rijnsburg Valkenburg: Dr. Priester tel. 21024. Lisse: Antwoordappraat eigen huisarts. Saasenheirp: Dr. Moerman tel. 11119. Hillegom: Dr. Le Cocq d'Armandvllle tel. 15613. Alkemade - Rijnsaterwoude - Lei- muiden: Dr. Stoffels tel. 01713-2329. Alphen: Voor de praktijken van Stehouwer, Van Gemeren, Plag, Vis ser. Varkevlsser, Van Engelen en Zl- kel: za Dr. Zikel tel. 31905, zo Dr. Plag tel. 23896. Voor de praktijken van Boss, Eradus, Van Der Steen, Hetzberger, KlelnhaneVeld en Wljn- maalen: za Dr. Wijnmaalen tel. 72079, zo Dr. van der Steen tel. 72738. Ha- zerswoude - Koudekerk: Dr. Spran- gers tel. 01714-3700. Langeraar - Nieuwveen - Ter Aar - Woubrugge: Dr. Nooter/Vreijling tel. 01729-8104. Nieuwkoop - Noorden: Dr. Sanders tei. 01725-1555. TANDARTSEN Leiden - Leider dorp Oegstgeest: za en zo Dr. Tjaarda, Zoeterwoudsesingel 27, Lei den, tel. 123739, ma Dr. Vreeken. Kiekendiefhorst 16 Leiden, tel. 213122. Leldschendam: Voor spoedgevallen tel. 248356. Bollen- etreek: Dr. Kersten, Dunantplein 19, Hillegom, tel. 02520-19832. APOTHEKEN Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten: za en zo Apotheek Doeza In Leiden en Apo theek Boehmer In Leiderdorp, ma Zulder Apotheek In Leiden en Apo theek Van Breest in Leiderdorp. Al phen: Apotheek Somberg. Leid- schendam: Apotheek Mariahoeve, Het Kleine Loo 356 Den Haag tel. 864955, ma Apotheek De Heer, Ko ningin Jullanalaan 104, Voorburg, tel. 864955. Katwijk: Apotheek Rijnso- ver. Noordwijkerhout: za geopend van 9-13. u. en van 17-18 u. en zo van 12-13 u. en 17-18 u. Spoedrecep- ten tel. 3511 of dienstbel. WIJKVERPLEGING BOLLENSTREEK Sassenhaim - Warmond - Lisse Beekbrug: de Bruin tel. 02520-22076. Noordwijkerhout Voorhout - De Zilk: van Meurs ter. 02522-12122. Hillegom: Opgave via het antwoord apparaat tel. 02520-16217. Leld schendam: Leidschendamse Kruisve reniging tel. 070-273449. Horizontaal: 1. vrucht van gelijknamige boom; 6. niet bezet; 7. persoonlijk vnw.; 9. naar onze mening (afk.); 10. zij op wie een nalatenschap overgaat; 15, zonder ling; 16. soort schop; 17. kosten kopen (afk.); 18. re geringsreglement (afk.); 19. teken; 21. denkbeeld; 23. duurzaam; 25 hoewel; 26. Technische Hogeschool (afk.); 27. zwaarlijvig; 29. aan de overkant van. Verticaal: 1. voorloper van de broek; 2. televisie (afk.); 3. stad in de V.S.; 4. file; 5. eerste gewei v.e. hertekalf; 8. onenigheid; 9. ten opzichte van; 11. Mohamme daanse boetende bedelmonnik; 12. gram (afk.); 13. let wel (afk. Latijn); 14. planeet; 19. kapgebint; 20. namid dag (afk.).; 21. voorzetsel; 22. verdovingsmiddel; 24. vierhandig dier; 27. lidwoord; 28. boksterm (alk.). OPLOSSING, -o-ÏTSP LZ :u|de PZ USUI» 22 :ui IZ ."uru '02 hueds 61 I9p ,-jee -p\. I'S'N Gt zi l-WB) '11 '.luejjujo 6 :|9e)tej)t ■8 :sa|ds g UM P !9|J3 e "A l 2 =J9|n| l qssopjeA M8Aouo6e) '62 :>I!P 'LZ "H l '92 'ie '92 'lueueuued 82 l99p| iz :u|8S '61 "jm "81 "m'4 11 :sjBq -gi Ubbj si leuieueö -H9 oi "ro '6 :>ll l '(UA 9 :seqj0js||| i qeeiuozjJOH DIERENARTSEN Lelden:!™ssie der tel. 146686. OegstgOt het Duyn, tel. 153266. Voorschkenn Frencken tel. 070-271110. t ajje ONGEVALLENDIENST ZIEfe^n ZEN LEIDEN Ongevalerkin elke dag Academisch Zieker dit halve van dinsdag 13.00 u. to mee dag 13.00 u. (Diaconessen*: f van vrijdag 13.00 u. tot r""" 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhulfZ0r6 BEZOEKUREN ZIEKENHUt over Diaconessenhuis: Bezoekuvijt n lijks van 16.00 tot 20.00 uuldus c rafdellng dagelijks van 1{ 20.00. Niet meer dan twee b! per patiënt Sint Elizabeth huis: Volwassenen dagellnissie 14.00-14.45 u. en van 18.30 ecjarT1 klasse-afdelingen ook 11.15L Kraamafdeling: dag. van 5 u. (alleen voor echtgenofhts n 15.00-16.00 u. en van 18.30temm Kinderafdeling dag. 15.00-Hings CCU (hartbewaking) dag. vf 14.30 u. en van 19.00-19.30)- sleve verpleging: dag. 14.30 u. en van 18.30-19.00 I Medisch Adviescentrum: Sf ma. 19.30-20.30 u. In het 9 beth-ziekenhuis. Endegesk vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11-OOf en 14.00-15.00 u.; eerste kli gehele dag. Academisch huis: Voor alle patiënten (belj deren) zijn de bezoekuren i Dagelijks 14.15-15.00 u. e|RD/ 19.00 u. Avondbezoekuur L y. verloskunde: 18.00-19.00 u. f liC maturenafdeling dagelijks v«ze 1 14.45 u. en 18.30-18.45 aan ernstige patiënten: wanf. ernstige patiënten doorlopflCXC zoek wordt toegestaan kan <|j dg verpleegkundige hiervoor kaarten verstrekken. De b< van de kinderklinlek zijn aan 15.00-15.45 u. en 18.30-19.LW bezoektijden van de k'nde zijn dagelijks van 14.15-15.Ule van 18.30-19.00. Rijnooft Hie huis: 1e en 2e klas 11-004, 13.30-14.15 u. en 18.30- 19.fle j klas 13.30-14.15 u. en 18.30fcfaar Kraamafdeling 13.30-14.15 Cl voor echtgenoten 19.00-20.fllIiad- derafdeling 15.00-15.30 u. a^e re ouders 18.00-18.30 u. mlar S.O.S.-DIENST Telefonisr, dienst, tel. 071-125202. VooiÜ OC In moeilijkheden verkeren olkwjn, zijn. Vertrouwelijk. Dag en f. ,J reikbaar. Iei DIERENHULPDIENST It in nlng aan verongelukte honf ten, vogels, e.d. in de geme< den, Leiderdorp, Oegstgejrikac mond en Zoeterwoude. l ?ge i irzele wer 125141. 1Ï6 ï!f 28|ï Drlog rsdru ling de 2Jtrijd \n. I evoel aarde por n w ding staa zal BLIJVEN HELPEN! ruim 400 pro|ecten In Afrika. Azie en-Lalijnsr Amerika 585 0 "V te Zeist 1 VASTENAKTIE GIRO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 14