Engeland dreigt, maar zoekt diplomatieke oplossing Leg de wapens neer, neem een eerlijk beroep OPROEP NAPOLITAANSE KARDINAAL AAN ONDERWERELD: Links in Frankrijk slikt straf wethervorming in Reagan op Barbados Arabische vrouw doodgeschoten Syrië sluit grens met Irak [GÏnuTËNLAND LeDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGINA 11 (Van onze correspondent Cees Manders) ROME Vrijwel sa menvallend met de smartelijke oproep van de kardinaal van Napels, Ufsi, aan de onderwereld in zijn stad om de wa pens neer te leggen en wederom eerbare huis vaders te worden, is de 93-ste moord sinds 1 ja nuari ontdekt. Het slachtoffer is een naam loze kerkhofwachter in Napels, en volgens zijn strafblad is hij betrokken geweest bij een illegale handel in begraafplaat sen. Waarom hij is ver moord is al niet meer in teressant in een stad als Napels, waar vier tot vijf verschillende afdelingen van de Camorra of on derwereld elkaar elke dag op leven en dood be vechten. Voor deze onge veer 6000 tot de tanden gewapende gangsters heeft kardinaal Corrado Ursi zijn paasboodschap van dit jaar bestemd. „Ik schreeuw u toe, broeders, doet de men sen geen pijn meer, legt de wapens neer, proeft het brood van de eerlijke arbeid, geef vrede aan uw gezinnen, voedt uw kinderen op zoals het hoort, en keert terug tot die kerk waartoe u be hoort door het doopsel dat u heeft ontvangen". De kardinaal (en aartsbis schop) van Napels, die de bloeddorstigste gelovigen van Italië tot zijn kudde mag re kenen, vraagt tenslotte aan de Camorra om op te houden het blazoen van Napels nog langer met de dagelijkse moordpartijen te besmetten. Deze indringende uitnodi ging van de kardinaal sluit goed aan bij de noodkreet die het stadsbestuur van Napels deze week tot het land heeft gericht. „Help ons", riep bur gemeester Valenzi van Na pels tot regering en parle ment in Rome, „want anders redden we het niet". Napels balanceert volgens hem op de rand van de af grond. De dagelijkse moord partijen hebben het sociale verkeer in de stad volledig ontwricht. De bendes opere ren straffeloos, zonder dat de politie er iets aan kan doen. Opengevallen plaatsen in de rangen van de onderwereld worden gemakkelijk opge vuld met nieuwe lichtingen gerecruteerd uit de enorme sociale vergaarbak van de stad, uit de 250.000 werklozen (op een bevolking van 1,2 miljoen), uit de tienduizen den marginalen en wanhopi- gen die helemaal niets meer te verliezen hebben. Volgens burgemeester Valen zi wordt de onderwereld be stuurd vanuit de plaatselijke gevangenis Poggioreale, de beruchtste gevangenis van het land. Het aantal gevange nen daarin bedraagt nu 2000 personen, terwijl er maar voor 800 mannen en vrou wen accomodatie is. Het be wakingspersoneel heeft de toestand dan ook allang niet meer onder controle. Buiten de gevangenis is het hetzelf de liedje: Een bijzonder geval als Napels heeft eigenlijk 4 tot 5000 politiemensen nodig om een enigszins normale gang van zaken in de stad te verzekeren. Maar er zijn er maar 2500. De burgemeester wil van Rome meer politie en sluiting van de gevangenis Poggioreale, zodat de gevan gen Napolitaanse gangsters uit de provincie verwijderd kunnen worden en het dage lijks leven in de stad niet meer kunnen beïnvloeden. De politici in Rome zijn be reid om Napels als speciaal geval terwille te zijn, mits de gelden die daarvoor kunnen worden vrijgemaakt ook goed besteed worden. De stad heeft na de aardbevingsramp van november 1980 honder den miljoenen guldens ont vangen, maar het grootste deel daarvan is in de zakken van de onderwereld verdwe nen. Napels wordt gezien als een hopeloze stad, die eigen lijk nauwelijks nog te gene zen is. De macht van de Ca morra, zo verweven met de plaatselijke politiek en het zakenleven is eenvoudigweg niet meer te breken. Burge meester Valenzi heeft er in Rome op aangedrongen een parlementaire commissie in te stellen om de Napolitaanse Camorra te onderzoeken'. Of zo'n commissie de Camorra de baas kan, wordt betwij feld, maar volgens de burge meester is het altijd nog beter dan helemaal niets. c ingeland nam Falkland 'landen pjseen \ntleman NDEN Er is geen :el schot gelost toen lot-Brittannië zich 150 geleden meester j akte van de Falkland inden, die toen in iden waren van Ar- i tinië. Het Verenigd ninkrijk nam de ei- (gen dengroep zoals het Engelse gentleman yjaamde. De vestiging ft de Britse kolonisten itenjfl33 ging niet gepaard r zo' f oorlogszones, een logsvloot of economi- e strafmaatregelen. rs val overnemen van de oi klands geschiedde ven rentegen met sierlijke onmi eefdheid. De machtso- ts name werd geregeld de vfflaf het Britse schip had^o en de Argentijnse inten oener Sarandi. aanhj kapitein van de Clio, v Onslow, schreef de we itaire bevelhebber in sfnos Aires in januari 35 o 3 een keurige brief: landl Ik moet U ervan in :el mPniS stellen dat ik van ne Excellentie, de op- •hevt*]hf>hhf>r van de \logsschepen van Zijne \jesteit in Zuid-Ameri- in naam van Zijne >steit, de opdracht gekregen het gezag deze eilanden te jren. Het is mijn be- ing m orgen och tend nationale vlag van \t Brittannië op de te hijsen. ïVees zo uw vlag te strijken, troepen terug te trek- i en alle voorraden en it tingen van uw rege- mee te nemen.Ka- n Onslow besloot elegante verzoek met ferzekering dat hij de ioorzaamste en on enigste dienaar" van Argentijnen was. I kapitein van de Sa ldi, Don J.M. Pinedo, I niet erg gelukkig was 't deze regeling, bleef jter ook een heer. Hij .1 cht zijn wrok op pas- n tire wdze to* uitdruk- n'klJ^ 'n woorclen: twaa e wandaad is begaan j ir een vriendschappe- e en machtige natie, zich altijd heeft be- ]md op haar getrouw- 1 ;d en gematigdheid en i geen gelegenheid „Moren heeft laten gaan in \ng te £even aan de n Mtelijkheid van haar fendelijkegevoelens i he(°r rePubl'ek Argen- 12 januari van het jaar IJ werd het diploma- ke contact tussen de schepen de hele dag rhouden. De volgen- htend om negen uur rd de Britse vlag gehe- i. De beleefdheid bleef y' het allerlaatst. Don led o weigerde de Ar- Itijnse vlag te strijken, ijtein Onslow haalde naar beneden en vl hem tactvol afgeven ndhöAef Argentijnse schip. ridisj overname van de ei- len aan Engeland was feit. kelii ™ptheek intrale bl- sek van n ki 3erli'n IS week het van een gewor- Daarbij voor circa gulden (lasschade richt. De schatting te Vijf ïxplosieven verborgen in brand- >paraat in libliotheek. jebouw is edelijk nt van een ig gewor- omdat het Wj Amneri- {3 e naam De Ameri- bekostig- ha de oor- burjfcor een niet °nd izienlijk de biblio- o >cht ei :o'n kun hd £|js Met het oog op 'ecente terroristische in Frankrijk heeft linkse bewind een Zenomen ingrijpende ening van het straf- uitgesteld. herziening zou de ijke intrekking in- in van de bijna een geleden aanvaarde >p de veiligheid en de id, opgesteld door de ster van justitie van 'orige bewind, Alain ifitte. In zijn verkie- campagne had Mit- beloofd dat hij dit ivhgedrocht" zou laten wijnen. Premier Maury besloot op woensdag echter „uit bezorgd heid over de problemen inzake terrorisme en veiligheid het wetsontwerp van zijn minister van justitie, Robert Badinter, tot herziening van het straf recht te schrappen van de agenda van de ministerraad. In het wetsvoorstel van Badin ter worden de meeste bepalin gen van de omstreden wet van Peyrefitte geschrapt. Mauroy verzekerde dat het voorstel van Badinter niet wordt inge trokken, maar dat de regering de zaak wil uitdiepen om ver volgens te komen met een tekst die beantwoordt aan de actuele problemen inzake de veiligheid van de Fransen. Men twijfelt er in Parijs niet aan dat deze beslissing een ge volg is van de terroristische aanslagen die de laatste tijd in Frankrijk zijn gepleegd. Een bomontploffing in een trein kostte onlangs het leven aan vijf mensen. In Parijs werd vorige week een Israëlsische diplomaat doodgeschoten. De daders wisten iedere keer weer te ontkomen. Tegen deze achtergrond leek het de regering van president Mitterrand blijkbaar niet ver standig, na de eerdere afschaf fing van de doodstraf, tot een verdere liberalisering van het strafrecht over te gaan. Peyre fitte, die nu als gaullist zitting heeft in de Nationale Vergade ring toonde zich ingenomen met het besluit van Mauroy. Volgens hem heeft de realiteit het kabinet tot realisme ge bracht BRIDGETOWN President Reagan van de Verenigde Sta ten is gisteren naar Barbados afgereisd voor overleg met de leiders uit de Caraïben om te praten over het Amerikaanse voornemen het gebied bij zijn economische ontwikkeling te helpen. De Amerikaanse presi dent zal het hele weekeinde op Barbados vertoeven om met de leiders uit dit gebied te praten. Ook zal hij er zijn collega uit zijn filmdagen, Claudette Col bert, ontmoeten, een oude vriendin van de Reagans. JERUZALEM Een Israëli sche soldaat heeft gisteren een Arabische vrouw doodgescho ten die een militaire basis ten noorden van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaanoe- ver naderde, zo heeft het Is raëlische militaire opperbevel bekend gemaakt. De soldaat die die de basis bewaakte, riep de vrouw toe te stoppen en zich te identificeren. Toen zij daaraan geen gehoor gaf, vuurde hij op haar, aldus een militaire woordvoerder. Ara bieren ter plaatse zeiden dat de vrouw aan het werk was op een stuk grond dat grenst aan de basis, toen zij werd doodge schoten. DAMASCUS Syrië heeft gisteren besloten de grens met Irak te sluiten. De Syrische minister van binnenlandse za ken, Nasseridin Nasser, zei dat de Syrische regering niet lan ger geduld heeft met Irak, dat wapens, explosieven en huur lingen blijft leveren om onrust in Syrië te bewerkstelligen. De Syriërs in Irak en de Irakezen in Syrië hebben 48 uur de tijd gekregen om met hun bezittin gen naar hun eigen land terug te keren. De twee landen be schuldigen elkaar over en weer van inmenging in el- kaars binnenlandse aangele genheden. De diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen werden in september 1980 verbroken toen Syrië in de oorlog tussen Iran en Irak partij koos voor Iran. Chr- democraten in coalitie El Salvador SAN SALVADOR De vijf rechtse partijen die als win naars uit de Salvadoraanse verkiezingen te voorschijn kwamen hebben de christen democraten aanvaard als part ner van een coalitieregering. Onduidelijk is echter het lot van de christen-democraat Duarte, die voor de rechtsen onacceptabel is wegens zijn ge voerde beleid van hervormin gen. Peru wil internationale vredesmacht LIMA Peru zal in de orga nisatie van Amerikaanse sta ten en in de Verenigde Naties voorstellen om „een interna tionale vredesmacht" naar de Falkland Eilanden te zenden teneinde een militair conflict tussen Argentinië en Groot- Brittannië te voorkomen. Een woordvoerder van de Peru aanse regering zei dat het idee „in principe" de steun had van de ambassadeurs van Groot- Brittannië 'en Argentinië, die beloofd zouden hebben het plan te bepleiten bij hun rege ringen. Ophanging LONDEN In Groot- Brittannië is deze week een Britse nationale partij opgericht die al len die verantwoorde lijk zijn voor de huidige Falkland-crisis op één middag wil opknopen. Op de oprichtingsverga dering van de extreem rechtse groepering kwam men volgens The Guardian van gisteren overeen het kabinet van premier Thatcher ten val te brengen en zijn leden tegelijk met de top van het ministe rie van buitenlandse za ken door ophanging te recht te stellen. Onderhandelingen over Gibraltar uitgesteld LONDEN Groot-Brittannië en Spanje zijn gisteren overeengeko men de voorgenomen onderhande lingen over de toekomst van Gi braltar uit te stellen tot 25 juni. De oorzaak is het feit dat Engeland al zijn aandacht wil richten op de Falkland-crisis. De heropening van de grens tussen de „rots" en Spanje zal eveneens worden uitge steld. De grens werd bijna dertien jaar geleden gesloten door dictator Franco om de Spaanse aanspraken kracht bij te zetten. Net als in het geval van de Falkland Eilanden heeft Engeland altijd verklaard geen besluit over teruggave te wil len nemen zonder de instemming van de bewoners (die graag onder Brits bestuur willen blijven). Prins Andrew koersfhaar Falkland Eilanden (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Als de huidige Falkland-crisis zich enkele ja ren later voorgedaan had, zou Groot Brittannië geen vlieg dekschepen meer gehad heb ben om naar de door Argenti nië veroverde eilanden te stu ren. De Invincible, één van de twee Britse zeereuzen die mo menteel op weg zijn naar de Falkland Eilanden, is ver kocht aan Australië en zou in 1983 aan dat land geleverd worden; het tweede Britse vliegdekschip, de Hermes, zou in 1985 als oud roest be schouwd worden. Een geslaagde Argentijnse aanval op de Invincible zou Groot Brittannië niet alleen in verlegenheid brengen wegens de recente verkoop van dit schip aan Australië, maar ook wegens het feit, dat prins An drew (22) een lid van zijn dui zendkoppige bemanning is. Onderluitenant Andrew Windsor dient sinds drie maanden als hefschroefvlieg- tuigpiloot op één van de laat ste Britse vliegdekschepen. Se dert de Tweede Wereldoorlog is hij het eerste lid van Groot Brittannië's onmiddellijke ko ninklijke familie in actieve dienst. Prins Andrew had net twee dagen vrij, toen hij afge lopen zondag met de overige bemanningsleden teruggeroe pen werd naar Portsmouth. De Invincible heeft 12 hefschroef- vliegtuigpiloten aan boord. Volgens een zegsman van Buc kingham Palace geniet de prins geen voorkeurbehande ling. Voor zijn vertrek naar de Falklanden vroeg het ministe rie van Defensie in Londen zijn moeder, of zij het goed vond, dat haar tweede zoon mee ten strijde zou trekken. Hoewel de Invincible inder daad betrokken zou kunnen worden in gevechten met Ar gentijnse oorlogsbodems, aar zelde koningin Elizabeth II niet om haar toestemming te geven. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Vier Britse atoomonderzeeërs, de Su perb, Sceptre, Spartan en Splendid, beginnen maan dagmorgen inmiddellijk na middernacht de door premier Thatcher en haar minister van defensie Nott aangekondigde maritieme blokkade van de Falkland Eilanden. Elk van deze onderzeeërs is uitgerust met 25 Tigerfish-torpe- do's, die om het even wel ke Argentijnse oorlogsbo dem kunnen raken. De Superb bevindt zich al in de omgeving van de Falkland-Eilanden. Hij werd begin afgelopen week van Gibraltar naar het zuidelijke deel van-de Atlantische Oceaan ge stuurd, nog voor de Ar gentijnen geland waren. De atoomonderzeeërs van Groot-Brittannië zijn veel sneller dan de andere oor logsschepen. Zij kunnen 40 kilometer per uur va ren en hoeven nergens bij te tanken. Onder water gaan ze tot meer dan 150 meter diep. Ze Jiebben een bemanning van onge veer 110 koppen en zijn erg moeilijk te ontdekken. De Tigerfish-torpedo's kunnen een doelwit treffen dat tot der tig kilometer verwijderd is. Maar het eerste schot zal pas gelost worden, nadat premier Thatcher in Londen het bevel daartoe gegeven heeft. De Britten zijn kennelijk van plan niet alleen Argentijnse oor logsbodems, maar ook de vracht- en voorraaddienst- schepen, sleepboten en tankers van Argentinië, die zich bin nen een straal van 200 mijl binnen de Falkland Eilanden wagen, onder vuur te nemen. J De grote Britse zeemacht zal evenwel pas rond 20 april bij de Falklanden aankomen. Van af dat moment kunnen de Harrier Jump jet (straaljagers die verticaal opstijgen en ook landen) van de vliegdeksche pen Invincible en Hermes de 200-mijl zone rond de Falk land Eilanden verdedigen te gen straaljagers van de Argen tijnse luchtmacht. Geen oorlogsverklaring Volgens de Britse regering is de aangekondigde zeeblokkade van de Falkland Eilanden geen directe oorlogsverkla ring. Groot Brittannië steunt hierbij op artikel 51 van het Handvest der Verenigde Na ties, dat elke soevereine natie het recht tot zelfverdediging geeft. Aangezien de Falkland Eilanden al sedert 1833 een onderdeel van het Britse Rijk vormen, heeft een Argentijnse verovering de Britten onrecht aangedaan, zo wordt in Lon den geredeneerd. Tevens wordt erop gewezen, dat de Argentijnen de eersten waren die geweld gebruikten. De regering-Thatcher meent mede daardoor het gelijk aan haar kant te hebben, als het tot een gewapend treffen mocht komen. De grote af stand tussen het moederland en de Falkland Eilandengroep geeft de Argentijnse regering de nodige tijd een eventuele actie voor te bereiden. In die tijd kunnen zij hun militaire kracht op de Falkland Eilan den verder opvoeren. Het is dan ook niet uitgesloten, dat de Argentijnse militairen verscheidene weken lang wei nig hinder zullen ondervinden van de Britse zeeblokkade. Voor Londen zou dat enerzijds een niéuwe tegenslag, maar anderzijds een voordeel zijn. De Britten willen immors in de eerste plaats Argentinië on der diplomatieke druk zetten. Zolang het niet direct tot vijandelijkheden komt, kan met de hulp van Washington een vreedzame oplossing voor het Falkland-geschil gezocht worden. Hongkong-formule Bovenaan de agenda voor het overleg van de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken Alexander Haig, diens Britse ambtgenoot Francis Pym en premier Thatcher in Londen, stond gisteravond de zogeheten Hongkong-formule, een oud voorstel om de soeve reiniteit van Groot Brittannië over de Falkland Eilanden over te laten aan Argentinië. Daarna zou dit land deze ei landen echter moeten ver pachten aan Londen, zoals China dit doet met Hongkong. Voor Gfoot Brittannië zou dat een gunstige oplossing zijn in verband met de ongeveer 1800 Britten, die de Falkland Eilan den bewonen. De grootste moeilijkheid is echter de duur van de eventuele verpachting. Groot Brittannië denkt aan een periode van minstens vijf tig jaar, maar het is zo goed als zeker, dat Argentinië die tijd zo kort mogelijk zal proberen te houden. De Hongkong-formule lijkt het beste middel om te vermij den, dat er tussen Groot Brit tannië en Argentinië tot een bloedige oorlog komt. Londen beschouwt het als een aanmoe digend teken, dat' volgens de ambassadeur van Buenos Aires bij de Verenigde Naties de Ar- géntijnse troepen in bepaalde omstandigheden teruggeroe pen zouden kunnen worden van de Falkland Eilanden. Overdracht van de Britse soe vereiniteit en verpachting van de eilanden door Argentinië aan Groot Brittannië is zo'n omstandigheid. digde Britse blokkade van de Falkland Eilanden verze kerd dat het een confrontatie met de Britten niet uit de weg zal gaan. Verscheidene honderden Argentijnen stonden gisteren in de rij bij het ministerie van defensie om als vrijwilli ger te worden opgenomen in het Argentijnse leger. De Argentijnse marine heeft in antwoord op de aangekon-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 11