„Inrichtingen zijn allemaal potentiële concentrat iekamp jes Enorme hoeveelheden gif in grondwater Muiden gevonder FNV wil duidelijkheid over steun operatie RSV Grootscheeps^ oplichting me videorecorder "Ik zat net aan je te denken!' Celstraffen geëist tegen Black Harleys Laat eens wat van je Belasting op motorfiets)! gehalveerd ,Te vaak euthanasie i gehandicapte baby GEMEENTE STELT CHEMISCHE FABRIEK AANSPRAKELIJK BINNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 APRIL 1982 PAGII m. „Stunt" kost twee mensen het leven MEERSSEN Een frontale botsing tussen twee personenauto's op de weg Maastricht- Heerlen heeft gistermiddag het leven gekost aan twee mensen. Vier personen raakten ge wond. Het ongeluk werd volgens de politie veroor zaakt door een 21-jarige man uit Valkenburg, die met zijn auto met zeer hoge snelheid in de richting Heerlen reed. Hij was pas drie dagen geleden geslaagd voor zijn rij-examen. Met een 18-jarige vriend ging hij ^en tochtje maken in een huurauto. De vriend verklaarde dat de Valkenburger even voor de botsing het stuur los liet om te demonstreren hoe de wagen dan ging slingeren. Hij reed over de middenberm, waarna hij op de rijbaan voor het verkeer in de andere richting kwam en frontaal op een te genligger botste. Een 30-jarige automobilist en zijn zes-jarig zoontje kwamen om. Drie jaar en TBR geëist voor moord ROERMOND De offi- cier van justitie bij de Roermondse rechtbank heeft tegen een 32-jarige man uit Venlo gisteren drie iaar cel en ter be schikkingstelling van de regering geëist wegens moord op zijn vrouw. De man wordt ervan verdacht zijn 36-jarige vrouw op 3 oktober vorig jaar met een bijl om het leven te heb ben gebracht. Hij kreeg ruzie met haar. Volgens een psychiatrisch rapport was verdachte tijdens zijn daad sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Wereldrecord „mens-erger- je-niet" niet verbeterd LEIDEN De vier studenten, die gepro beerd hebben het wereldrecord „mens-erger- je-niet" te verbeteren, zijn in het zicht van de haven uitgeput naar bed gegaan. Ongeveer drie uur voordat gisteravond het nieuwe record een feit zou zijn, wierp één van de bijna hallucinerende spelers de dob belstenen in een hoek van de sociëteit Quin- tus. Een inzinking nabij besloot het viertal, na drie nachten geen oog te hebben dicht ge daan, dat de gooi naar het wereldrecord te vergeefs was geweest. Het kartonnen speel bord werd voortijdig dichtgeklapt. De vier studenten worden nu niet vermeld in de eerstvolgende uitgave van het Guiness Book of Records. Het oude record blijft met 72 uur in handen van twee spelers uit Voorschoten en Voorburg. Geldboete mogelijk voor alle delicten DEN HAAG Het kabinet heeft don derdag zijn goedkeu ring gegeven aan een voorstel van minister De Ruiter (Justitie) om bij alle strafbare feiten in plaats van een vrijheidsstraf een geldboete op te leggen. Het nieuwe systeem van geldboe tes behelst zes cate gorieën: boetes van 500, 5000, 10.000, 25.000, 100.000 en één miljoen gulden. Regeringsfracties: Zuid-Afrika moet zwarten vrijlaten DEN HAAG Leden van de drie re geringsfracties CDA, PvdA en D'66 nebben een dringend beroep gedaan op minister Van der Stoel (Buiten landse Zaken) om gratie te bewerk stelligen voor drie ter dood veroor deelde zwarte Zuid-Afrikanen. Het Zuid-Afrikaanse Gerechtshof van Bloemfontein heeft een gratiever zoek van de drie poltieke gevangenen tegen hun doodvonnis afgewezen. De kamerleden Aarts (CDA), Ter Beek (PvdA) en Engwirda (D'66) dringen erop aan zo snel mogelijk contact te zoeken met de partners in de Europe se Politieke Samenwerking (EPS) om gemeenschappelijk actie te ne- GEWELDSMISDRIJVEN IN DE ZWAKZINNIGENZORG: UTRECHT In de zwak zinnigeninrichting 's Koonings Jaght in Schaarsbergen heeft een verpleger vorige maand een patiënt zó hard ge schopt en geslagen, dat deze nog dezelfde dag overleed aan inwendige bloedingen. De verpleger bad z'n zelfbeheersing verloren toen zijn pogin gen de patiënt te kalme ren, niets uithaalden. Was dit „een onbegrijpelijke reactie op zeurderig ge drag", zoals directrice J. Mansen later zei, of ko men dergelijke extreme gebeurtenissen in 's lands zwakzinnigeninrichtingen meer voor? den, woordvoerster van de Landelijke Organisatie Moder ne Zwakzinnigenzorg. Volgens haar „zijn die inrichtingen daar diep in de bossen alle maal potentiële concentratie- kampjes". „Daar laat ik me niet over uit", zegt C. van Koppen, woordvoerder van het Nationaal Orgaan Zwak zinnigenzorg (NOZ). Maar hij geeft wel toe dat de professio nele zorg voor de zwakzinni gen onder druk staat vanwege een chronisch personeelstekort en overvolle inrichtingen. ings Jaght door het gebeurde „door de mand is gevallen", omdat er meer inrichtingen zouden zijn „die door te veel jonge krachten en het ontbre ken van toezicht even slecht zijn". Kritiek op de psychiatri sche inrichtingen is niet nieuw. Inrichtingen worden door velen gezien als onper soonlijke instituten waarin de patiënt wordt weggestopt van de samenleving. Waar wordt gewerkt met personeelstekor ten die dwangmaatregelen in de hand werken. De grote in richtingen zouden op die ma nier chronische patiënten ma ken. Moderne Zwakzinnigen zorg, een in '74 door ouders van zwakzinnigen en werkers in de zwakzinnigenzorg opge richte organisatie, meent dat kleinere inrichtingen voor geestelijk gehandicapten veel beter zijn. Kleinschaligheid zou de sociale controle door de ouders vergroten, de zorg en de motivatie in de zorg verbe teren, de kosten drukken en de werkgelegenheid bevorde ren. „Maar zo eenvoudig ligt het al lemaal niet", zegt Van Koppen van het NOZ. Dat is een lan delijk overleg- en voorlich tingsorgaan, onder meer voor organisaties van ouders en vrienden van geestelijk gehan dicapten, voor de inrichtingen en de mensen die in de zwak zinnigenzorg werken, terwijl er ook ambtenaren van ver schillende ministeries bij zijn betrokken. Van Koppen meent dat het verkleinen van inrichtingen voor zwakzinnigen zeker een goede zaak is, maar op zich geen remedie voor alle kwa len. „In veel inrichtingen werken te veel ionge, maar vooral te weinig hulpverleners. De ge volgen kunnen zijn dat de ver zorging op sommige punten niet goed is, dat sommige din gen zoals het organiseren van' uitstapjes niet kunnen, omdat er onvoldoende mensen zijn. De zwakzinnigenzorg kent een nogal hoog ziekteverzuim en dat maakt alles nog erger. Aangezien het meestal geen mensen zijn die bij het eerste het beste griepje thuis bliiven, maar zich iuist zeer betrokken voelen bij hun werk, zullen er vast wel overwerkte perso neelsleden tussen lopen", aldus Van Koppen. Ons land telt 135.000 geestelijk gehandicapten, van wie er 30.000 in inrichtingen wonen en 6000 in een gezinsvervan gend tehuis. Het overgrote deel woont dus thuis en wordt daar door (meestal) de ouders verzorgd. Veel ouders kunnen die extra belasting nauwelijks aan en dat legt een zware druk op het gezinsleven. Van Koppen: „Een van de meest dramatische voorbeel den die ik ken betreft een ou derpaar van een zwakzinnig kind van wie de moeder door het extra werk overspannen was. De vader probeerde met urenlang geduld het kind z'n voedsel te geven, maar dat lukte nauwelijks. Op dat mo ment besloten de ouders, ten einde raad, hun kind naar een inrichting te sturen. Zes we ken later komen ze er op be zoek en het kind blijkt zinde lijk te zijn en zelf te kunnen eten!" Van Koppen legt met dit voor beeld de vinger op de wonde van de Nederlandse zwakzin nigenzorg. Mensen die thuis een zwakzin nige verzorgen, krijgen van bijvoorbeeld het maatschappe- werk alleen psychische bijv lijk steun. Praktische hulp ont breekt echter, waardoor de druk op het gezinsleven ge weldig toeneemt en het maar al te vaak gebeurt dat de ou ders in een gespannen situatie beslissen hun kind naar een inrichting te sturen. Eigenlijk tegen hun zin in, want de meesten willen ook voor „dit" kind ouder zijn. Gezinsbegeleiding, dat wil zeg gen dagelijkse praktische hulp, is daarom een belangrijk mid del om te komen tot positieve verandering van de zwakzin nigenzorg. „Gezinsbegeleiding mag echter geen middel zijn om de wachtlijsten voor de in richtingen kleiner te maken en zo de druk op de inrichtin gen weg te nemen", benadrukt Van Koppen. Gezinsbegelei ding betekent wel dat de ou ders in alle rust kunnen beslis sen over het lot van hun zwakbegaafde kind. Want da gelijkse praktische hulp bete kent dat gezinnen op vakantie kunnen, dat moeder een mid dag vrij kan nemen of dat de andere broertjes en zusjes niet steeds te horen krijgen: „Nee, we kunnen niet weg, want je zieke broertje..." Behalve aan een helpende hand hebben de ouders grote behoefte aan de ervaringen en de kennis met betrekking tot het omgaan met geestelijk ge handicapten. Kennis, die nu voornamelijk binnen de mu ren van de inrichtingen en te huizen blijft. Wil die kennis ten goede komen aan de niet- professionele verzorgenden dan is een ommezwaai in de zwakzinnigenzorg nodig. Vol gens Van Koppen is dat proces al enkele jaren aan de gang en zal het nog veel jaren vergen. Hij noemt het een gigantische operatie, omdat de financie ring van de zwakzinnigenzorg geregeld is binnen het nauwe kader van kinderdagverblij ven en inrichtingen. Boven dien vraagt het een compleet andere instelling en mentali teit van de verplegenden. Zij moeten immers hun verant woordelijkheid aan de ouders overgeven. „Het valt te vergelijken met de strijd op de scholen: wie gaat over de opvoeding van de leerlingen? De ouders of de le raren? De werkgroep Kind- Ziekenhuis heeft met dezelfde problematiek te maken. Kort om, het zijn ontwikkelingen in de samenleving die niet aan de zwakzinnigenzorg voorbij gaan", aldus Van Koppen. Hij is er niet zeker van of het anders inrichten van de pro fessionele zorg het chronische tekort aan hulpverleners zal opheffen of versterken. „In een gezin is iemand het hele etmaal aanwezig. In een inrichting zijn er tegenwoordig twaalf mensen voor zestien patiënten. Dat betekent bij een vijfdaagse werkweek drie man Omroepbijdrage wordt 153 gulden DEN HAAG Het radio luis- een radio in huis heeft staan teren en televisie kijken wordt zal volgend jaar 45 gulden volgend jaar duurder. Op 1 ja- moeten betalen, drie gulden nurai 1983 gaat de omroepbij- meer dan nu het geval is. Het drage voor bezitters van radio kabinet heeft hiertoe gisteren en televisie omhoog van 142 besloten, naar 153 gulden. Wie alleen UTRECHT De industrie- Bond FNV wil via de wet openbaarheid bestuur duide lijkheid krijgen over de in houd van afspraken die zijn ieemaakt tussen de overheid en !Ï&V naar aanleiding van de Steunoperatie van 300 miljoen ;gulden. RSV heeft volgens in- ^dustriebondbestuurder Ties Hagen in een gesprek met de bonden geweigerd openheid van zaken te geven over de details van de steunoperatie. De bonden willen vooral we ten hoe het zit met de sane ringsplannen die voor 1 okto ber op tafel moeten komen. „Misschien zitten daar wel bikkelharde consequenties aan vast voor de werkgelegenheid bij RSV", aldus Hagen, die op dit moment overigens nog geen aanwijzigingen heeft dat er forse klappen gaan vallen. Bij de Nederlandse werkmaat schappijen van het scheeps bouw- en machineconcern werken ongeveer 18.000 men sen. RSV-topman stikker heeft te genover de bonden ook niets willen zeggen over de over- heidsvoorwaarde dat het be drijf intern grondig orde op zaken moet stellen. Minister Terlouw van economische za ken heeft laten weten dat de bedrijfsleiding moet worden versterkt, maar wat dat nu be tekent is totaal onduidelijk, al dus Hagen. „Dat kan net zo goed betekenen dat er een ex tra directie-secretaresse bij komt. We willen precies weten waar we aan toe zijn", zo stelt de industriebondbestuurder. Het argument van RSV dat o- penheid van dergelijke zaken niet in het belang van het be drijf is wijst hij van de hand. De vereniging van hoger per soneel bij RSV heeft in reactie op de nieuwe steunverlening laten weten dat de RSV-top de toekomstmogelijkheden van het concern „veel te rooskleu rig" heeft weergegeven. RSV denkt kennelijk dat bij een realistische weergave deze steun achterwege zou blijven, zo 'stelt het hoger personeel, dat veel meer toekomst ziet in een gedeeltelijke opsplitsing van RSV. Dat hoeft helemaal geen 300 tot 400 miljoen gul den te kosten, zoals minister Terlouw suggereert, en de gro te winst van zo'n aanpak zou een betere garantie van de werkgelegenheid ziin. Met de huidige „oplossingkunnen nieuwe tegenslagen het gehele concern alsnog op de rand van een faillissement brengen, zo vreest de HPME. De professionele zwakzinnigenzorg staat onder grote druk door overvolle Inrichtingen en een chronisch per soneelstekort. per dag. Maar dan zijn er ook nog de weekend-diensten en noem maar op... Dan houd je twee man over voor zestien mensen. In de praktijk komt het erop neer dat een van de twee telkens bezig is een deel van de groep ergens heen te brengen, naar het hoofdge bouw of een of andere activi teit buiten de inrichting. Blijft er één over voor een flink aantal mensen!" Van Koppen wijst op nog een ander probleem. „Als ik vana vond uit wil en ik heb een op pas nodig voor mijn kind, dan geeft dat weinig problemen voor bijvoorbeeld mijn buur vrouw. Maar betreft het een zwakzinnig kind, dan diirven de mensen uit de omgeving dat meestal niet aan". Daarom verwacht hij de komende ja ren nog het meest van voor lichting. Alleen door meer in formatie over het geestelijk gehandicapt zijn, kan de zwak zinnige in de samenleving, dat wil zeggen in de woonwijk en de familie, volkomen geaccep teerd gaan worden". HENK ENGELENBURG 'la se •ui den tini< hink EERBEEK De Rijkspolitie in Eerbeek (gen dent Brummen) heeft twee inwoners van Arnhem houden. Zij worden verdacht van oplichting. Z kochten middenstanders stenen en oude kranten zen van video-recorders en incasseerden daar zo'i gulden per doos voor. De mannen, 30 en 27 jaar oud, bod.en video-recorders v» - bekende merken aan. Wanneer met de aspirant-kopers oi Wai •stemming was bereikt en de dózen met de officiële verj ren gen waren afgeleverd, eisten en kregen de mannen onmi ke betaling. De kopers ontdekten later dat ze slechts êé\'nan video-recorder hadden gekocht en dat de rest van de v<>a/ bestond uit dozen, die wel de officiële beplakking had' e' ook het juiste gewicht, maar die alleen stenen en kranten oen< ten. Dat heeft de politie gisteren meegedeeld. Bij aanh ^a/ van de mannen trof de politie een bestelwagen aan die v O' geladen met 120 van deze dozen. De video-apparatuur we dan gens de politie geleverd voor zeker 3000 gulden per sfnos Groningen zijn gevallen bekend van levéringen tot 35.0 3 e den. Ook in Noord-Brabant en in het oosten van het land de mannen actief. De politie vermoedt dat er nog veel mPm5 vallen zijn. Daarvan zou geen aangifte zijn gedaan. ne 1 bevi ADVERTENTIE ptttelecommuni Buiten ie eigen regio bel je 's avonds na zessen en in het weekend voor hal DEN HAAG De rege ring heeft besloten het ta rief van de bijzondere verbruikersbelastingen voor motorfietsen te hal veren ten opzichte van de oorspronkelijke voorstel len. Tegen de belastingplannen was groot verzet gerezen on der de motorrijders, hetgeen uitmondde in een massale de monstratie in Den Haag. De belasting is nu vastgesteld op acht procent voor kopere motorfietsen, tif cent voor de middenklaF een toptarief van twaï cent voor de duurdere^ fietsen. De Tweede moet nog met de plan; stemmen. Per jaar zal de belastj0 schatkist acht a tien gulden opleveren. Het™ gelegenheidsverlies in torbranche zal „een bf' omvang kennnen", zo r der voorstellen aan hen ment. f I DEN HAAG Het GPV- kamerlid Schutte wil in lichtingen over de om vang waarin euthanasie plaatsvindt op pasgeboren gehandicapte kinderen en over de daarbij gehanteer de criteria. Schutte meent dat er sterke aanwijzingen zijn dat in ziekenhuizen regelmatig euthanasie op deze kinderen wordt toe gepast. Artsen zouden, tegen de uit drukkelijke wens van de ou ders in, aldus Schutte, weige ren een levensreddende opera tie uit te voeren voor" zwaar- een meervoudig geharfir kinderen. Schutte wil v) ht titie en Volksgezondha/ief ten over welke juridis ov, bestuurlijke middelen den heid beschikt om een te roepen aan de door geschetste ontwikkelii hoe kan worden voo dat ouders, die opkome-ix het recht op leven van r*" handicapte kind, door lp)3 disch handelen geheel deeltelijk buiten spel gezet, of niet (genoeg) j verzorging voor hun ki v gen. Schutte wil van windslieden ook weteij waar is dat men in zief9 zen gezonde Mongooltji v teert of laat sterven. ROTTERDAM „Het clubhuis van de Goudse motor club „Black Harleys" is in zijn twee-jarig bestaan uitge groeid tot de plaats van een terreurbende, die zich schuldig maakte aan perverse geweldplegingen, mis handeling, diefstal, verboden wapenbezit en cocaïne handel". Dat zei de Rotterdamse officier van justitie gisteren bij de Rot terdamse rechtbank, waar vijf leden van de motorclub terecht stonden. De officier eiste tegen vier van hen straffen van vier jaar tot zes maanden. Veertien andere Black Harleys zitten, in afwachting van hun proces, nog in de gevangenis. Daaronder is de leider van de motorclub. Volgens de officier hebben Black Harleys zich meerdere malen schuldig gemaakt aan verkrach ting of het dwingen van vrouwen tot ontuchtige handelingen. Dat ging soms gepaard met geweld. De slachtoffers werden steeds door diverse clubleden tegelijk misbruikt. Het kwam ook Voor dat van de „uitspattingen" pornografische films werden ge maakt. De verdachten ontkenden zich aan verkrachting schul dig te hebben gemaakt. Een andere zaak in de tenlastelegging was de „afstraffing" van een 23-jarig lid van een motorclub uit Waddinxveen. Deze werd 'door vijf Black Harleys met een honkbalknuppel, een klauwha mer en stukken hout afgetuigd omdat hij met één van hen ruzie had gemaakt. Hij had ook een „onaardige" vakantiekaart naar het Goudse clubhuis gestuurd. Het slachtoffer liep bij de strafex peditie zwaar hersenletsel op. Volgens de officier was hij te bang Voor represailles om naar de politie te stappen. De man uit Wad dinxveen heeft inmiddels zelfmoord gepleegd. Insprekers wél representatief TILBURG Deelne mers aan inspraakproce dures horen in een elite groep thuis, maar hun meningen en opvattingen zijn wel representatief voor de hele bevolking. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Ka tholieke Hogeschool in Tilburg. De meningen van de in sprekers en een repre sentatief deel van de be volking verschilde nau welijks. Insprekers zijn wel hoger geschoold, ver dienen meer en zijn op locaal niveau actiever in het verenigings- en poli tieke leven dan de ge middelde inwoner van het stadsgewest. De on derzoekers menen dat met deze uitkomsten de stelling dat inspraak wei nig zin heeft omdat de deelnemers niet repre sentatief ziin voor de hele bevolking, wordt ontzenuwd. „Een aardig steuntje in de rug van het verschijnsel in spraak", zo meent men. „Dit kan de bereidheid tot deelname positief beïnvloeden". MUIDEN De gemeente Muiden gaat het chemi sche bedrijf Naarden Che mie International juri disch aansprakelijk stellen voor schade die kan voortvloeien uit de gif vondst op de vuilstort plaats De Lepelaar. De ge meente wil dat het bedrijf gaat meebetalen. Dat zei de burgemeester van Mui den, mr. B.Ferman, gister middag. In het grondwa ter zijn enorme hoeveel heden gif gevonden. De Lepelaar was een meertje dat al ruim vijftien jaar als stortplaats is gebruikt en toen het vol was de diepte was op sommige plaatsen dertig meter met een laag zand en klei is afgedekt. Gedurende die tijd heeft het chemisch be drijf er zeer giftige stoffen in gestort, zoals benzeen en tolu een, en wel in zulke hoeveel heden dat in het grondwater concentraties van dit gif zijn aangetroffen zoals die nog ner gens anders in Nederland 'zijn gemeten. Van deze stortplaats is weer grond gehaald en waarschijnlijk gebruikt voor de aanleg van een recreatiege bied Het Naarderbos, voor het dijklichaam van de brug die bij Muiden het „oude land" met Zuidelijk Flevoland ver bindt en voor het Muiderzand, recreatiegebied westelijk van die brug. „Men zou van een regelrechte ramp kunnen spreken als de nu door metingen vastgestelde hoeveelheid gif in een woon wijk of in een waterwingebied zou zijn aangetroffen. Die hoe veelheid is werkelijk gigan tisch, zelfs vergeleken met Lekkerkerk. We spreken hier nu over 20.000 milligram per liter benzeen, terwijl vijf milli gram al de grens is. Dat is dus vierduizend maal te hoog. To lueen zit met een concentratie van 40.000 milligram per liter in het grondwater. Ook gigan tisch hoog dus. Gelukkig gaat het hier om een beperkt ge bied maar dat neemt niet weg dat op zo kort mogelijke ter mijn maatregelen moeten wor den genomen om mogelijke uitstroming van het grondwa ter te voorkomen" „Er gaan terecht bezorgde stemmen op van natuurlief hebbers en recreanten die het natuurgebied het Naardermeer en het Eemmeer in gevaar zien komen. Mogelijk is het een oplossing een damwand te slaan rond het gebied De Le pelaar, maar dat is een uiterst kostbare zaak die voor een kleine gemeente niet is op te brengen. Bedenk wel dat die damwand een diepte moet hebben van meer dan dertig meter. Voorlopig moeten we even afwachten wat uitgebrei dere onderzoeken van de Pro vinciale Waterstaat zullen uit wijzen". De vervuiling van De Lepe laar kwam aan het licht toen een plaatselijke aannemer ver gunning vroeg om zijn bedrijf op deze voormalige stortplaats te mogen vestigen. De ge meente had daar geen bezwaar tegen maar liet voor alle vei ligheid de Provinciale Water staat toch maar een onderzoek instellen naar mogelijke ver ontreinigingen van de grond. „Het resultaat was schok kend", zegt de burgemeester, „maar de stemming in de ge meenteraad waarin het werd meegedeeld (woensdagavond) was zeer beheerst, maar ook zeer verontrust. Natuurljk hebben we zo snel mogelijk alle maatregelen besproken en genomen. Er zullen terreinafzettingen komen, waar nodig zullen bor den „gevaarlijk zwemwater" worden geplaatst, Rijkswater- stat is gevraagd om na te gaan waar eventueel grond van De Lepelaar kan zijn gebruikt en met landdrost Lammers van Zuidelijk Flevoland hebben we de afspraak gemaakt dat we voor de onderzoeken zo veel mogelijk vrijheid zullen geven op eikaars grondgebied, want dat er twee burj ters in een gebied rond |Zje natuurlijk ook onzin (j, kunnen we op het nog niet doen: Mocht onderzoeken blijken den, dat er bijvoorl grond verplaatst zou gaan worden zoals in kerk is gebeurd, dan ëc lir spelen en zou moeten bijspringen. c" betwijfel of dat net zo 1 4 gaan als toen in Lekke Muiden heeft aan de sche industrie Naarde mie International zelf derwetvergunning afg „Dat is lang geleden, >P duidelijk van een grot< tendheid over deze sprake was. Maar ook tijd is het afgeven v< e|| vergunning heel erg n want waar haalt zo'n 1 gemeente de deskun hd vandaan om zo'n aanv lge kunnen beoordelen?". GERARD Wij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 10