£eidóe ©omcuit Mes in koopkracht laagstbetaalden Sr Haig nog niet optimistisch Ministerraad akkoord met voorloper privacywet: eroep op oetbalpubliek len Haag doet iniatuur Witte Huis nstig beschadigd 1 KABINET RONDT BESPREKINGEN AF LIVE MUSIC m mmt mm Geen files met paasdagen üüj Vrijdag 9 april 1982,72e jaargang no. 22240 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pen;. Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden. Postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244. Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Dire< 'teurhoofdredacteur: M. Ha lie was, Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) /0,56 per mm. Kleintjes Z0.34 per mm. Abonnementen: kwartaal 57,35; jaar/217.90. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur. tel. 071-122248. Losse nummers /0.75. Pop-passie „The passion" van Adrian Snell op Ned. I om 19.05 uur. Vervolgens om 20.00 uur herhaling Paasspel „De wachters bij het graf". Op Ned. II om 20.20 uur film „De dag dat Christus stierf" en om 22.40 uur Jac. Borst uit de bollenstreek in Amerika. Half tot zwaar bewolkt en en kele regenbuien. Minima rond het vriespunt, middagtempera- tuur ongeveer 7 graden. Mati ge, aan de kust krachtige wes tenwind. Zon op 06.56, onder 20.28 uur. Scheveningen hoogwater 05.14 en 17.36 uur, laagwater 13.20 MADURODAM: HAAG Het sinds woensdag in Madurodam in Den Haag ongestelde miniatuur van het Amerikaanse Witte Huis is acht ernstig beschadigd. Daders moeten worden gezocht in ;en van het anti-militaristische „Onkruit". Tegen midder- t werd het slot van de barak waar het Witte Huis in is ten- jeesteld geforceerd. Een nog onbekend aantal mensen bracht blgens vernielingen aan op het dak van de miniatuur en be lle het één miljoen gulden kostende kunstwerk met rode j Voorts werd de presidentiële ovale kamer ernstig bescha- moest een aantal zuilen het ontgelden. Prijzen stijgen met 1 procent DEN HAAG De kosten van levensonderhoud zijn van half februari tot half maart met één procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statis tiek. Sinds december vorig jaar is de inflatie daarmee op twee procent gekomen. De grootste invloed op de prijsstij ging ging uit van de verhoog de tarieven van medische ver zorging in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Verder werden kleding, schoeisel, melk- en melkprodukten, brood en vers fruit duurder. Goedkoper werd vooral benzi- „Ome John" zette 250.000 dieren op BRUMMEN De Rijkspolitie van Brummen heeft gisteren meer dan 250.000 opgezette die ren, duizenden vogeleieren, en een giganti sche insectenverzameling gevonden bij de 72- jarige Eerbekenaar J. Roeleveld. Het gaat om „het complete levenswerk" van „Ome John" Roeleveld, „evangelist"-prepa- rateur en naar eigen zeggen een trouw slaaf van de Heer, die hem 'opdracht zou hebben gegeven met zijn „Ark van Noach" te wach ten op de Dag des Oordeels, om dan met en kele trouwe volgelingen de wederopstanding van de duizenden opgezette dieren mee te maken. De politie neemt alle dieren in beslag, omdat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen. De dieren worden vernietigd. Zie vérder pagina 10: Wellicht nog meer opgezette dieren. Enkele van de circa 250.000 opgezette dieren. Staking op veerdienst Hoek van Holland- Harwich HOEK VAN HOLLAND Op twee Britse schepen van de veerdienst Hoek van Holland- Harwich is gistermiddag een staking uitgebroken. Beide schepen zijn niet uit Harwich vertrokken. Bij de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, die sa men met de Britse Spoorwe gen de veerdienst onderhoudt, was de exacte reden van de staking vanmorgen nog niet bekend. Er zijn gisteravond geen grote moeilijkheden ont staan voor de passagiers naar Engeland, omdat zij met de lijn Oostende-Dover konden oversteken. Zeezeiler Van Rietschoten officier van Oranje Nassau ROTTERDAM Na door een duizendkoppi ge menigte juichend te zijn verwelkomd is de zeezeiler Conny van Rietschoten (56) gisteren in het Rotterdamse stadhuis benoemd tot offi cier in de orde van Oranje Nassau. Van Rietschoten kreeg de onderscheiding omdat hij onlangs in het Engelse Portsmouth voor de tweede achtereenvolgende keer de Whitbread Zeilrace rond de Wereld op zijn naam bracht. Als schipper van de Flyer leg den hij en zijn zestien bemanningsleden (on der wie nog drie andere Nederlanders) het 40.000 kilometer lange traject af in 120 zeilda- gen. Een record. Pag 10 Conny Van Rietsehoten over zijn hartinfarct (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De minister raad is gisteren akkoord ge gaan met een wetsontwerp, dat houders van geautomati seerde persoonsregistraties vooral die met gevoelige per soonsgegevens verplicht de gegevens omtrent de inrich ting van de registratie te mel den aan Justitie. Daartoe zal op het ministerie een openbaar register worden ingesteld. De wet, bedoeld als voorloper op een grote privacywet, zal gel den totdat een algehele pri vacywetgeving tot stand is ge komen. Deze periode wil mi nister de Ruiter van justitie benutten om de overheid en het bedrijfsleven aan te zetten tot het in acht nemen van be paalde privacyregels. Daar naast komen er onderzoeken naar de aard en het aantal persoonsregistraties. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Ter wil le van een lastenverlich- i ting voor het bedrijfsle ven van in totaal 2,3 ftiiljard gulden in 1982 en 1983 wordt het mes Jdiep. in de koopkracht I van de laagstbetaalden g* gezet. De eerder gege- i ven garantie dat de mi- nima dit jaar niet -meer dan één procent zouden hoeven in te leveren is vannacht door het kabi net geschrapt. Dankzij i een aantal forse premie verhogingen zullen de laagstbetaalden, wer kenden en niet-werken- den, er dit jaar al rond twee procent op achter uitgaan. De hoogste in komens hoeven daaren tegen minder in te leve ren. Middels dit door premier Van Agt voorgestelde com promis is het kabinet van ochtend vroeg na achttien uur vergaderen ongeschon den uit de bezuinigingspro blemen rond de Voorjaars nota gekomen. Het totale pakket waar alle ministers kort voor zes uur vanoch tend mee instemden, heeft een omvang van 3,4 miljard gulden, waarvan 300 miljoen weer direct wordt uitgege ven aan 'nieuwe banen in de kwartaire sector en over heidsinvesteringen. De ruim drie miljard die dan over blijft is voor de helft een echte bezuiniging en komt voor de andere helft binnen door premieverhogingen. Werknemers moeten in to taal 1,5 procent meer premie gaan betalen voor de WW, WAO en Ziektewet. De werkgevers gaan een pro cent minder premie betalen. De verhogingen voor de werknemers werken door in de sociale uitkeringen en de ambtenarensalarissen. Deze maatregel drukt het zwaarst op de laagste inko mensgroepen. Uitkerings trekkers en werkenden met een minimum zullen volgens premier Van Agt hierdoor zeker 1,9 procent in koop kracht achteruitgaan, amb tenaren en trendvolgers met een minimum zelfs meer dan twee procent. Afhanke lijk van de situatie later dit jaar zal volgens premier Van Agt bekeken worden of er een aanvullende koopkrach tinjectie moet komen om al te fors verlies te compense ren. Die zal dan alleen gel den voor de zogenaamde echte minima. Volgens minister Den Uyl (sociale zaken) valt het met het koopkrachtverlies voor de laagstbetaalden nog wel mee. Hij stelde al met zeker heid rond 1 juli aanvullende voorstellen in het vooruit zicht voor een grotere groep dan de echte minima. Volgens Den Uyl staat het bovendien vast dat er op 1 juli een solidariteitsheffing wordt doorgevoerd bestaan de uit een extra inkomsten belasting voor de hogere in komens. Daardoor zou vol gens Den Uyl al met al het koopkrachtplaatje toch in de buurt van de oorspronkelij ke kabinetsdoelstelling blij ven: min één procent voor de laagstbetaalden en min vier voor de hoogste inko mens. Premier Van Agt ontkende echter ten stelligste dat er afspraken over de solidari teitsheffing zijn gemaakt. „Ik heb hem niet horen noe men", verklaarde hij. De heffing zou 500 miljoen gul den moeten opleveren. Blijft zij achterwege (wat het CDA steeds bepleit heeft), dan zou er al weer een gat van die omvang worden geslagen. In het opvangen van dergelijke nieuwe tegenvallers voorziet het compromis niet Pagina 7Financiering kort blijft hooguit stabiel Pagina 18 Financiering»- j tekort blijft hooguit sta- biel Minister Haig bij het begin van zijn gesprek met premier Thatcher. NA ZES UUR OVERLEG IN LONDEN LONDEN De Ameri kaanse minister van bui tenlandse zaken, Haig, heeft gisteravond na het overleg met premier Thatcher en zijn Britse ambtgenoot Pym ver klaard, dat „het nog te vroeg is om te zeggen of hij optimistisch is over de mogelijkheid om via on derhandelingen tot een oplossing van het Brist- Argentijnse probleem te komen". Na zes uur onderhandelen zei Haig „onder de indruk te zijn van de vastbeslotenheid van de regering-Thatcher". Pre mier Thatcher had gistermid dag in het Lagerhuis herhaald, dat Argentinië eerst zijn troe pen moet terugtrekken voor dat over een regeling kan worden gesproken". Direct na dat de Amerikaanse minister gisteren in Londen was gearri veerd, had premier Thatcher te kennen gegeven dat Haig was gekomen als „een vriend en bondgenoot, en niet als een bemiddelaar". Over het gesprek van gistera vond zei Haig verder dat er diepgaande besprekingen zijn gevoerd om na te gaan „op welke wijze wij (de VS-red.), zowel als bondgenoten als vrienden, onze hulp kunnen aanbieden om tot uitvoering te komen van VN-resolutie 502. Deze resolutie werd afgelopen weekeinde aangenomen en eist dat Argentinië zijn troe pen terugtrekt. Haig zei ten slotte dat hij vandaag in Ar- gentinië zijn bemiddelingspo ging zou gaan voortzetten. De Argentijnse minister van* buitenlandse zaken, Costa Mendez, heeft gisteren op nieuw gezegd „veel vertrou wen" te hebben in een vreed zame oplossing van het con flict met Engeland. Wel merk te hij op dat indien de vrede sonderhandelingen geen posi tief resultaat mochten opleve- had Costa Mendez al laten we ten, dat volgens hem de oor logsdreiging met Engeland aan het afnemen is. Hij voorzag toen een langdurig en moei zaam diplomatiek overleg om de Falkland-crisis op te lossen. In Washington is gisteravond het debat van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) tot maandag opgeschort Men kon niet tot overeenstem ming komen of de OAS haar goede diensten moet aanbie den aan Argentinië en Enge land. Een woordvoerder in Washington zei dat met de op schorting van het debat Haig de kans geboden werd zijn be- middelinspoging tot een goed einde te brenegen. Pagina 11 Engeland dreigt wel, maar zoekt diplomatie ke oplossing. Wij wensen u een vrolijk Paasfeest. Beide Paasdagen zijn wij vanaf 17.00 uur geopend. leder weekend nu ook 2e Paasdag Open Indonesisch buffet d.w.z. onbeperkt smullen van meer dan 20 speciali teiten voor slechts 29.95 p.p. Komt u ook? Het belooft weer reuze gezellig te worden! Drank op het werk wordt „normaal" ROTTERDAM Steeds meer wordt op het werk alcohol ge bruikt Vooral in de sectoren waar weinig of geen vrouwen werken (bouw, haven en scheepvaart) wordt vaak het glas geheven. Op de tweede plaats komen overheidsdien sten, omroepen en universitei ten. Dit blijkt uit een onder zoek van het Nationaal Cen trum voor de Geestelijke Volksgezondheid, ingesteld op verzoek van de Volksbond te gen Drankmisbruik in Rotter dam. Algemeen aanvaard is het drankje bij jubilea en re cepties, maar daarnaast is de alcohol ook een deel geworden van onderhandelingen, zaken- bezoek, lunches en als „afslui ter" van de werkdag of werk week. J.H.B. Hulshof nieuwe bevelhebber zeestrijdkrachten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ministerraad heeft vice-admiraal J.H.B. Hulshof thans commandant der zeestrijdkrachten in Neder land bij koningin Beatrix voorgedragen voor de benoeming tot bevelhebber der zeestrijdkrachten, tevens chef van de marinestaf. De functie is onlangs opengevallen, doordat de vorige bevelheb ber, vice-admiraal H. Van Beek op 20 maart bij een auto-onge luk om het leven is gekomen. De nog te benoemen nieuwe be velhebber Hulshof is 51 jaar en werd in 1951 benoemd tot offi cier, na een driejarige opleiding bij het Koninklijk Instituut voor de marine. Hij specialiseerde zich in artillerie en diende in deze specialisatie onder meer op de Hr. Ms. Karei Doorman, die nu in Argentijnse handen is. Hulshof werd in oktober 1980 bevorderd tot vice-admiraal. Indonesisch Restaurant HAAG Op korte termijn worden maatregelen men, die ertoe moeten leiden dat FC Den Haag ubliek bij zijn thuiswedstrijden in het Zuiderpark- on zo goed en gastvrij mogelijk kan ontvangen. Dit e beginnen bij de thuiswedstrijd, die FC Den Haag ïdagmiddag (Tweede Paasdag) speelt tegen FC ingen. Dan zal de oude overdekte tribune aan de ijde van het stadion, die zondagmorgen vroeg brand totaal werd verwoest, zijn opgeruimd. De zaamheden daartoe zijn gisteren begonnen. Ver- al FC Den Haag met politie en justitie het nodige om de wedstrijden ongestoord en zonder wanor- theden te laten verlopen. jn de belangrijkste conclusies uit het gesprek, dat gisteren rgemeester Schols is gevoerd door wethouder Vink van ïuisvesting, jeugd, sport en recreatie, de heer Lindhout entelijke gedelegeerde in het bestuur van FC Den Haag), en Den Duik en Van Hal (FC Den Haag), hoofdcommissa- and, commissaris De Haan en hoofdinspecteur De Graaf e) en de officier van justitie De Waardt. at langere termijn worden initiatieven genomen om het :t en de verstandhouding tussen supporters, bestuur en s van FC Den Haagm te verbeteren. Ook de gemeente laag zal daartoe een bijdrage leveren. De deelnemers aan sprek op het stadhuis deden voorts een beroep op het pu- ervoor te zorgen, dat het betaalde voetbal in Den Haag op Drmale wijze kan functioneren. krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 22248 en uw krant wordt dezelfde avond nabezorgd. Voetwassing doorpaus Paus Johan nes Paulus II heeft gisteren In de basiliek van SL Jan van Lateranen In Rome de plechtigheden van Witte Donderdag geleld. Tradi tiegetrouw, en In navolginmg van Christus waste en kus te hij de voe ten van twaalf mannen. DRIEBERGEN „Het zal met de paasdagen druk zijn op de Nederlandse wegen maar op files of groot oponthoud hoeven we niet te rekenen; daar is het weer te slecht voor", aldus een woordvoerder van de verkeerscentrale van de Rijkspolitie te Driebergen. Vanmorgen waren de rijkswe gen over het algemeen goed bezet, maar files werden ook op de spitsuren nergens gemeld. Aan de grensposten stond maar een paar honderd meter file. De geringe animo om bij windkracht 8 9 het weekeinde op een gehavend Schevenings strand door te brengen is daar waarschijnlijk debet aan. Omdat het weer in het buitenland al niet veel be ter is, verwacht de Rijkspolitie niet dat het uitgaande verkeer tot problemen zal leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 1