i Lubbers dreigt PvdA met crisis ËeicUe ©omcmtlH t- Lr voor arrestatie Poolse priesters eerta: eerste ^PN-burgemeester AMENDEMENT OVER 5000 EXTRA WONINGEN ONAANVAARDBAAR Nu ieder weekend Oude medicijnen opnieuw verkocht fotografen Diana knoeten Bahama's ijdelijk verlaten Vrijdag 19 februari 1982,72e jaargang no. 22198 TV-TIPS Pleuni Touw en Hugo Metsers in het blijspel „Wie is Wie" op Ned. II om 20.27 uur. Om 23.20 uur in „TROS-sport" aandacht voor tennis. Op Ned. I om 19.10 uur „De BB-Show" met Marlies Breeuwsma en om 22.05 uur „Vrijheid en vrijheid" over de anti-discriminatiewet. HET WEER Wolkenvelden maar op de meeste plaatsen droog. Mini mumtemperatuur van onge veer 4 graden en middag- temperatuur van omstreeks 1 graad. Vrij krachtige oosten wind. Zon op: 07.46, onder: 18.03; laag water Scheven.: 8.21 en 21.00. eke Jagersma HAAG Mevrouw Hanneke Jagersma uit Fin- olde, lid van de CPN, wordt vandaag of uiterlijk dag benoemd tot burgemeester van Beerta. gisteren uit welingelichte kringen in Den Haag vernomen. jaar benoeming een feit is, zal mevrouw Jagersma (30) de i pla& CPN-burgemeester van Nederland zijn. Het was al overi- ater<?eruime bekend, dat minister Van Thijn (Binnenlandse i) voor Beerta een CPN-burgemeester aan de koningin jliJS voordragen. VÓO eke Jagersma, op dit moment nog fractieleider van de ri02 I 'n Prov'nciale Staten van Groningen, werd op 1 no- ter 1951 geboren in het Friese Wymbritseradeel. Sinds 1980 OOe t ze in Finsterwolde. Zij doorliep de mulo, de havo en de d vaie academie en werkte van 1975 tot heden1 als projectleid- bij het gecoördineerd bejaardenwerk van de gemeenten erwolde, Nieuweschans en Beerta. lUS IT 74 werd zij lid van de CPN, voor welke partij zij enige tijd in de Staten van Groningen kwam. Het was de bedoeling ij bij de komende Statenverkiezingen ook als lijsttrekker ptreden. PS ia 11 „Grote overwinning" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA-fractie- voorzitter Lubbers heeft ge dreigd met een kabinetscrisis, als het amendement van PvdA en VVD voor de bouw van vijf duizend extra huurwoningen in stemming zou komen. Het CDA wil namelijk „geen steun verle nen aan de begroting van volks huisvesting en ruimtelijke orde ning, als deze door een wijzi gingsvoorstel een gat zou gaan vertonen van zo'n zeshonderd miljoen. Onder die dreiging zag PvdA-woord- voerder Duinker zich gisteravond ge dwongen tot een ongebruikelijke ma noeuvre, nameljk schorsing vragen van het begrotingsdebat. Pas na de Voorjaarsnota, over een paar weken dus, zal de begrotingsbehandeling worden voortgezet. In de tussentijd zal er een poging gedaan worden tot het bereiken van een compromis. Mi nister Van Dam gaat bij zijn collega Van der Stee (financiën) proberen geld te krijgen voor extra woning bouw uit het nog vast te stellen „ba nenplan". De verwachting bij het CDA is dat Van Dam in het kabinet voldoende geld bij elkaar kan schrapen voor een verhoging van het bouwprogramma- 1982 met wellicht drieduizend wonin gen. In dat geval zal de PvdA haar gezamenlijk met de VVD ingediende amendement intrekken, temeer om dat dan de uiterst moeilijke onderhan delingen over de Vooijaarsnota ge slaagd zullen zijn. In die situatie heeft de PvdA geen behoefte aan een bot sing over een verschil van tweedui zend woningen. Het verwonderlijke van de situatie is dat de felle botsing tussen PvdA en CDA op toevallige wijze is ontstaan. Een paar weken geleden op het bezin- ningsweekeinde van de PvdA-top in Garderen noemde fractievoorzitter Meijer de bouw van extra woningen één van de beste middelen om de werkgelegenheid te bevorderen. Daaruit werd het idee geboren een dergelijk amendement bij de VRO-be- groting in te dienen, zonder veel hoop overigens dat de coalitiepartners CDA en D'66 het zouden steunen. Dat bleek ook niet het geval, maar tot verrassing van de PvdA meldde VVD-woordvoeder De Beer plotseling dat hij van zijn fractie het amende ment mpcht steunen. Met de hulp van „klein links" zou het voorstel dus toch kunnen worden aangenomen. Het CDA toonde zich furieus over deze „overval", temeer omdat PvdA en VVD geen financiële dekking konden aangeven. De woede werd nog groter, toen minister Van Dam gisteren voor rekende dat vijfduizend extra huur woningen een investering van maar liefst zeshonderd miljoen gulden zou den kosten plus nog vele miljoenen aan subsidies in latere jaren. Iedere maandag OPEN BUFFET d.w.z. onbeperkt eten van ons lopend buffet aj CA voor slechts m» 1 i3vp.p. LIVE MUSIC m F Uilgave Wesferpers, behorende tol Sijthofl Pers. Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, Postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244. Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hooldredacteur: IJ. Hallewas, Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,56 per mm. Kleintjes 0,34 per mm. Abonnementen: kwartaal ƒ57,35; jaar/217,90. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur, tel. 071-122248. Losse nummers /0,75. jctie bezette werf: lissement dreigt TERDAM Als de bezetting van Iranjewerf van IHC Holland in erdam (180 werknemers) niet snel opgeheven, dan worden de sala- tlingen gestopt en zal voor de faillissement worden aange- 'd. Dit scherpe dreigement heeft rectie van IHC gisteren geuit. De nemers hebben tot de actie beslo- lit vrees dreigende ontslagen, ïorgen was de Oranjewerf in Am- im-Noord nog bezet, hoewel het atum van de IHC-directie gister- ag drie uur afliep. De bonden heb- verklaard niet te zullen wijken de „intimidatiepoging" van de ermaatschappij. Op de bezette wordt overigens gewoon doorge- Niets gevonden, huis in brand BOTTERDAM Vier mannen hebben deze week in Rotterdam een gezin onder schot gehouden en de woning doorzocht. Kort nadat de indringers het huis hadden ver laten brak op verschillende plaat sen brand uit in de woning. Het ge zin, man, vrouw en zoontje, kon veilig de woning verlaten. De brandweer constateerde vijf brand haarden in het huis en vond twee jerrycans terug. De Rotterdamse politie speurt nog naar de daders en de achtergronden van de brand stichting. Uit de woning werd vol gens de politie niets meegenomen. Veel slachtoffers bij ongeval in Moskouse metro MOSKOU In een station van de Moskouse ondergrondse zijn woensdag avond tijdens het spitsuur veel slachtof fers gevallen, toen een roltrap instortte. Een Moskouse krant heeft alleen mel ding gemaakt van een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, gegevens over het aantal slachtoffers onbreken. Maar westerse journalisten in Moskou hebben van ooggetuigen en niet nader aangeduide informanten vernomen dat het aantal slachtoffers groot is. Na het instorten van de rolstrap, waarbij hon-. derden mensen op elkaar vielen, is on der de aanwezigen paniek uitgebroken. Velen zouden onder de voet zijn gelo pen. Van ongevallen als nu in de metro wordt in de Russische media zelden melding gemaakt. KK: afsluiten gas en licht onmogelijk maken DEN HAAG De Konsumenten Kontakt wil dat de Tweede Kamer het onmogelijk maakt dat mensen met betalingsproblemen kunnnen worden afgesloten van gas en elek triciteit. De consumentenorganisatie heeft hiertoe een beroep gedaan op de Tweede-Kamercommissie voor economische zaken die maandag vergadert over het energievraag stuk. In de leveringsvoorwaarden is weliswaar voorzien in afsluiting als betaling achterwege blijft, maar deze bepaling geldt wanbetalers, al dus KK. Mensen die de woonlasten bovën het hoofd groeien, verkeren in een volstrekt andere situatie en mogen nooit in de kou worden ge zet. Gardeniers wil af van schooltandverzorging DEN HAAG Minister Garde niers van Volksgezondheid wil de bestaande schooltandverzor ging afschaffen, zo blijkt uit een adviesaanvrage aan de Zieken fondsraad. Volgens de minister is het eenvoudiger en goedko per de huistandarts in te scha schooltandverzorging sterk af neemt. Als gevolg van de ver minderde belangstelling stijgen de kosten per deelnemer „niet onaanzienlijk". Bovendien over wegen de gemeenten zich in toenemende mate terug te trek ken uit de schooltandverzor ging. RSCHAU Radio noemde bron in Warschau Frankfurter Alleemeiner De aanval van Radio War- PAP meldde eisteren. dat geraakt. Oc noemde bron in Warschau schau heeft gisteren deelde mee, dat dit de scherpe aanval ge- eerste aanval van de Pool- op de rooms-katho- se autoriteiten op de kerk e kerk. Vooral pries- was sinds de opstand van in de provincie moes- 1970. De aanval van Radio het ontgelden. Vol- Warschau viel samen met Radio Warschau be- een bericht in het West en de priesters via de duitse dagblad de Frank- sel direct of indirect furter Allgemeiner Zei- n aan leiders van Soli- tung, dat waarschuwt teit- voor een op handen zijnde actie tegen de rooms-ka- niet net name ge- tholieke kerk. Volgens de Frankfurter Allgemeiner zijn Poolse veiligheidsau toriteiten van plan in het gehele land priesters te arresteren om zo te probe ren de kerk bij het volk in diskrediet te brengen. Daartoe zou geknoeid zijn met bandopnamen van preken. Volgens de Frankfurter Allgemeiner zijn al lijsten opgesteld van priesters, die gearres teerd gaan worden. De aanval van Radio War schau trof indirect aarts bisschop Glemp. Deze heeft in preken meerdere malen laten blijken, de si tuatie van de gevangenen in interneringskampen precair te vinden. Ook heeft hij zich verzet tegen de verwijdering van krui zen uit bedrijven, fabrie ken en kantoren. Het Poolse persbureau PAP meldde gisteren, dat er een grote zuivering gaande is van het be- stuurskader. De zuivering zou al sinds de afkondi- geraakt. Ook een andere passagier liep bij de schietpartij verwondingen op. De schutter wist te ging van de staat van be- ontkomen, aldus de Pool- leg begonnen zijn en nog se televisie. Het is niet maar aan zijn begin staan, eerder voorgekomen, dat aldus PAP. Een politieman is gisteren in een drukke tram in Warschau beschoten en levensgevaarlijk gewond officieel melding gemaakt wordt gemaakt van aan vallen op politiemensen, sinds de militairen vorig jaar december de macht grepen in Polen. AMSTERDAM Oude geneesmiddelen die bij de apotheker worden teruggebracht, worden in soms opnieuw verkocht aan andere patiënten. Dit meldt de Algemene Apothekers Assisten- tenbond (AAAB) in een „strikt vertrouwelijke" brief aan de in spectie en het ministerie van volksgezondheid, de Ziekenfonds raad, de Vaste Kamercommissie en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). De as- sisenten hebben de zaak aangekaart, omdat ze menen dat de doorverkoop van teruggegeven medicijnen in strijd is met het arbeidsrecht. „Eenzelfde medicijn wordt op die wijze tweemaal door het ziekenfonds betaald. Dat kan als een frauduleuze hou ding worden aangemerkt", aldus de brief. Twee gewonden in Leiderdorp LEIDERDORP Een 22-jarige automobilist uit Alphen aan den Rijn verleende gistermiddag op de Persant Snoepweg geen voorrang, waardoor een aanrijding ontstond. Twee inzittende van de aangereden personenauto werden naar het AZL overge bracht. Het ongeval gebeurde omstreeks half vijf. Een 26-jarige autobe stuurder uit Koudekerk aan den Rijn kwam vanaf de afrit van de rijksweg. Hij reed door in de veronderstelling, dat hem voor rang verleend zou worden. Dat gebeurde niet. Een passagier uit Rijnsburg en een uit Leidedorp raakten door de aanrijding ge wond. Aan beide auto's ontstond aanzienlijke blikschade. Indonesisch Restaurant i jlAMI Vier fotografen die de afgelopen dagen op een n de Bahama-eilanden foto's hebben gemaakt van de va- ntievierende Britse prins Charles en prinses Diana, zijn or de regering van de Bahama's op een vliegtuig uit het trokken vakantiegebied naar de hoofdstad Nassau gezet, tndaar moeten zij, zo is hen te verstaan gegeven, naar de trenigde Staten vliegen. «/er tien dagen, als het prinselijk paar naar Londen is rtrokken, mogen de fotografen weer naar de Bahama's ugkeren. Deze tijdelijke uitwijzing kwam enkele uren jdat het Britse koninklijk huis geschokt had gerageerd op f publicatie van foto's van prinses Diana in de sensatie laden „Sun" en „Daily Star". Op de foto's in een van e bladen over de volle lengte van de voorpagina staat nu bijna zes maanden zwangere prinses in een strapless- Tcini. Het hof verweet de fotografen en de beide bladen- makeloosheid". Een woordvoerder van Buckingham Pa- e ontkende enige betrokkenheid bij het verwijderen van vier fotografen een Amerikaan en drie Fransen t het gebied waar het prinselijk paar vakantie houdt, "t persbureau UPI, dat de foto s heeft verspreid, heeft te- i de uitwijzing geprotesteerd. Volgens het persbureau f n de prins en prinses openbare persoonlijkheden en zijn t foto's „niet obsceen noch getuigen zij van een slechte laak". Moed in het Catshuis De prinsesteek zat premier Van Agt als gegoten toen hij deze carnavalstooi gisteren in het Catshuis opnieuw kreeg opgezet bij zijn benoeming tot erelid van de Reünie van carnavalsprinsen. Dit gezelschap wil jaarlijks met een feest een goed doel dienen, dit jaar het project „moeders van Tondo". De prinsen en oud prinsen gaven uiting aan hun bewondering voor de moed van de premier om deze vastenavond-samenkomst op het statige Cats huis te beleggen. „Als het u geen kamervraag oplevert, dan toch kennelijk het misprijzen van velen om u heen in het Haagse, die wat calvinistischer zijn gebouwd", aldus prins Pierre Huyskens. Om de premier van al te dolle dingen te weerhouden hield men hem een van zijn eigen uitspraken voor over „Den Uyl's eige naardige stijl van regeren" uit 1976: „Kijk, als minister-president zou ik nooit op de grond gaan zitten als ik welk gezelschap dan ook bij mij in het Catshuis ontving. Ook zou ik niet gaan hossen over de grasmat met een militaire pet die achterstevoren op mijn hoofd staat". Koningin Beatrix en prins Claus hebben vanoch tend een bezoek gebracht aan de Sociaal Econo mische Raad (SER). Het be zoek vond plaats in het ka der van hun be zoeken aan de belangrijkste colleges en ad viesorganen in het Nederlandse staatsbestel. Koninklijk bezoek aan SER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 1