Maatregelen tegen parkeeroverlast Groenoord op stapel "Ik zat net aanje te denken!' xas en licht voor irakers Weddesteeg Weer veel kritiek op sociaal-cultureel plan 4-jarige in ize Roomburg ECONOMISCH WEL EN WEE Buurten voelen zich door gemeente buiten spel gezet Laat eens wat van je AD LEIDSE COURANT VRIJDAG 18 DECEMBER 1981 PAGINA 3 irticulier \itiatief telefoon op het ge- tehuis staat rood- Het regent ten over te gladde 'of daar nu niet kan worden tu. strooien helpt niet zo maakte de direc- van de reinigings onder wiens ver- •oordel ijkheid het tien plaats vindt, giste- bekend. Gisteren iben we nog voor 10.000 zout gestrooid zout werkt maar \welijks bii erg lage \peraturen'Boven- n, de reinigingsdienst ï/f ook haar beperkin- i. Er dient heel wat ge- <id te worden in Lei en wanneer het erg sneeuwt of ijzelt be- >nt dat. dat bepaalde moeten worden jtrgeslagen. De wegen lemd voor openbaar ■oer hebben een eerste trite it dan volgen de \alswegen en tenslotte •.ogenaamde secundaire •en. Bij een beetje mwbui gebeurt het re- nat ig dat de strooiers eens aan de laatste ca- trie toekomen maar na invalswegen weer met busbanen kunnen be ten. Aan stoepjes, op- ■n etc. etc. komt men telemaal niet toe. Daar iaar één remedie voor, op tijd het zoutstelletje hand nemen. Maar ge- het aantal telefoontjes ijnt deze vorm van par- ilier initiatief nauwe- meer voor te komen. iet bejaardenhuis „Huize pburgh" aan de Zaan- was het deze week I Gisteren en eergisteren er de honderdste verjaar- gevierd van de zeer vitale ^ouw M. Pikaar-Ruiten- l. Dinsdag was het feest het gehele bejaardente- met onder meer een op en van de drumband en majorettenkorps Matilo. eren was het de beurt aan acht kinderen, de kleinkin- sn en de achterkleinkinde- om mevrouw Pikaar te feli- ren. Een schoonzoon bood r een copie aan van het ge- rtebewijs uit 1881. Loco- emeester c. Waal felici- mevrouw Pikaar na- de gemeente. Mevrouw tzr verblijft sinds 1978 in Roomburgh. Daarvoor nde zij in de Prins Hen- straat (bijna 46 jaar) en in )ostdwarsstraat. LEIDEN De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de parkeeroverlast in de wijk Groenoord tij dens de grote evenemen ten in de Groenoordhal- len. Verwacht wordt dat de zaak pas werkelijk op gelost wordt wanneer het parkeerterrein van de Groenoordhallen een ont sluiting aan de Gooimeer- laan krijgt. Totdat deze gerealiseerd is, zal een aantal tijdelijke maatrege len genomen worden. De Groenoordhallen ontvan gen per jaar ongeveer een mil joen bezoekers. Het complex beschikt over 2000 parkeer plaatsen, genoeg om alle auto's bij grote evenementen op te vangen. Gebleken is echter dat de bezoekers hun auto lie ver in de berm van de Willem de Willem de Zwijgerlaan kunnen de auto's maar moei lijk verwerken en veel bezoe kers blijken niet het geduld op den aangelegd, te kunnen brengen om even te wachten voordat zij de par keerplaats op kunnen rijden. Wanneer er een opening aan de Gooimeerlaan gerealiseerd zou worden zou de drukte ver deeld worden, waardoor de wachttijd afneemt en boven- parkeerterrein en zullen pas bij het verlaten daarvan hun parkeergeld hoeven te vol doen, zodat er vooraf geen lan- Vooralsnog zal een aantal 'tij- f de Zwij' deliike' maatregelen leerden gerlaan Zullen Staan. meerlaan zou dan moeten worden verbreed zodat er een aparte afslagstrook kan wor- delijke' maatregelen worden genomen om de overlast in Groenoord tegen te gaan De politie zal die avond actief optreden de Zwijgerlaan en in de wijk dien de files op de Willem de Groenoord stallen dan op het Zwijgerlaan en de onveilige si- parkeerterrein. De toegangen tuatie die daarvan het gevolg aan de Floris Versterstraat en is, af zullen nemen. De Gooi- Wanneer binnenkort The Po- en onder meer assistentie ver- lice in de Groenoordhalllen lenen aan de parkeercontro- optreedt, een concert waar- leurs daar het in het verleden voor 11.000 kaarten zijn ver- meermalen is voorgekomen kocht, worden de straten van dat de controleurs noodspron- Groenoord afgesloten. De be- gen moesten maken vanwege zoekers zullen gewezen wor den op het bestaan van het automobilisten die door wilden rijden. BEZETTING HOOFDKANTOOR AMSTERDAM DEN De krakers de WUPO-panden de Weddesteeg krij- vandaag gas en licht binnenkort wellicht huurcontract. Dit is resultaat van de 'be ing' van het Amster- ïse hoofdkantoor van «tland-Utrecht Projec- :wikkeling. ten 35 krakers en sympathi santen de hal van het hoofd kantoor. Aanvankelijk was de directie van de WUPO niet bereid met de krakers te spre ken. Gezegd werd, dat de zaak met via de respectievelijke ad vocaten afgehandeld diende te worden. Enige tijd later werd toch gepraat. Inmiddels was de advocaat van de krakers, rrfr. L. Sprenger, naar Amsterdam gekomen. Het resultaat van het gesprek is, dat het energie is eren rond twee uur bezet- bedrijf niet langer verboden doogcontract. wordt de gekraakte Leidse WUPO-panden van gas èn licht te voorzien. Aan die mededeling werd door de WUPO-directie de voor waarde verbonden, dat vol gende week een nieuw ge sprek moet plaats hebben. In dat gesprek zal gepraat wor den over een eventueel huur contract of een zogenaamd ge- De kledingboetiek „Dijn" aan de Haarlemmerstraat 19 is opge heven. Bij vonnis van 22 oktober 1981 is de besloten vennoot schap Dijn Fashion B.V. in staat van faillissement verklaard. In de plaats van de kledingboetiek Dijn is aan de Haarlemmer straat 19 een winkel in vrijetijdskleding en damesmode-art. „Melra" gevestigd. Bij vonnis van 14 november 1981 is de aan de Heemskerk straat 87 gevestigde Hooglandsche Loodgieterscombinatie B.V. in staat van faillissement verklaard. De vestiging van Thermo Electric Internationaal B.V., bedrijf gspecialiseerd in apparatuur op het gebied van temperatuur- meet- en regelsystemen, aan de Willem Barentzstraat 47 is ver plaatst naar een nieuw fabrieks- en kantoorpand te Warmond. In een eerder leeggekomen winkelpand aan de Breestraat 26 is onlangs een restaurant, gespecialiseerd in Arabische gerechten gevestigd. De juwelier/horlogerie N. Bink B.V. aan de Hooigracht 45 is begonnen met de opheffingsuitverkoop. Het bedrijfspand van Demmenie B.V. aan de Hoge Rijndijk 265 waarin de drukkerij is gevestigd wordt te koop aangeboden. BURGERLIJKE STAND LEIDEN Geboren: Paula dv. C. A. Sterk en J. Sprokkercef. Arie Ge rard Eddie zv. J. A. van Egmond en A. J. van den Oever Lonneke Catha- a Cornelia dv. Th. J. G. van Lont N. F. van Hattum. Henricus Lode- wijk zv. H. M. van Teijlingen en M. M. J. van Eisen. Erik Franciscus Ma ria zv. C. J. M. Schrama en G. M BrunL Arianne Janke dv. P. van der Wal en I. H. E. Lodewijckx. Ralph Gustav zv. H. F. G. M. van den Ingh cn H. G. A. M. Kónig. Cornelis Pieter zv. P. J. Nagtegaal en I. Honsbeek. Francesca dv. H. van der Plas en N. Schaap. Martin zv. J. H. Valk en M. J. H. Leijn. Arend zv. P. Messemaker en J. M. L. Varkevisscr. Edwin Jac ques Louis zv. J. de Groot en J. M. H. Schulte. Patricius Johannes Maria zv. A. J. M. Lelieveld en H. M. A. van Geijlswijk. Esther dv. Th. Rinkema en P. J. A. Cornelisse. David Chris- tiaan zv. A. S. van Boehove en Bonda. Nicoline dv. M. Ouwehand A. Hoek. Jacobus Markus zv. J. Klok en E. P. W. M. van der Drift. Maik zv. C. Voordouw en M. W. Lubbe. Johan zv. W. J. W. Boerman en W. M. van der Geest. Martine Maria dv. Th. L. Bellekom en M. M. Vogels. Edwin zv. J. Vlieland en N. C. Schaap. Nancy Hubertina Helena dv. J. A. Salman en M. Th. M. G. Hoger- vorst Thirza Maria dv. T. Langeveld en A. M. Bijsterbosch. Overleden: L. Besselsen, geb. 3-3- 1895 vrl. gehgew. m. A. M. van Don gen. R. Hoogendijk, geb. 3-8-1958 K. S. L. Morsink. geb. 1-12-1981 A. Flippo. M. J. Foppele, geb. 9-1899 vrl. echtg. van T. Y. Tulp. R. Vromans, geb. 20-7-1965 vrl. M. Du- hen. geb. 26-8-1899 vrl. gehgew. m. A. A. van den Heuvel. L. C. Menijn, geb. 21-9-1904 vrl. gehgew. m. P. Wakka. Th. C. Deckers, geb. 27-12- 1915 man. C. Wischmeijer, geb. 3-8- 1958 man. A. van Egmond. geb. 23-4- 1913 man. P. Verheul, geb. 26-2-1899 man. G. H. Spuijman, geb. 4-3-1907 man. P. Groen, geb. 2-11-1919 man. W. C. de Jonge, geb. 6-3-1920 vrl. ge hgew. m. F. Versteeg. Gehuwd: P. C. Tukker en M. H. A. van Noort. W. M. van Wingerden en J. A. Plezier. J. Th. M. Hogenboom en K. P. van der Walle. A. J. M. Bon net en I. R. Stol. J. C. van Riel en G. van der Maas. H. Vermond en M. Kerstloop politie afgelast LEIDEN De jaarlijkse kerstloop van de Leidse Poli tie Sportvereniging, die mor gen zou worden gehouden is afgelast in verband met de zeer slechte en gevaarlijke toestand van het parcours. Het is de eerste keer in de afgelopen tien jaar, dat dit traditionele trimgebeuren wordt afgelast. Wayang Kantjil Als inleiding op het kerstprogramma wordt zondag middag 20 december in het rijksmuseum voor Volken kunde aan de Steenstraat een speciale poppenvoorstel- ling gegeven. Uien Baartmans speelt om kwart over twee en om half vier twee Wayang Kantjil voorstellin gen begeleid door zijn Gamelan orkest Hoofdfiguur in het verhaal is het dwerghertje Kantjil dat zijn tegen standers telkens weer te slim af weet te zijn. De toe gangsprijs bedraagt vier gulden vijftig voor volwasse nen en twee gulden voor kinderen en 65-plusscrs. Gead viseerd wordt tevoren plaatsen te reserveren via tel. 132641. Rozekruisers Het Rozekruisers Genootschap houdt dinsdag 22 september een openbare lezing met als onderwerp „De Christus-we dergeboorte in ons". De lezing wordt gehouden in zalen centrum ,,'t Parlement" aan de Nieuwe Rijn 52 en begint om acht uur. Mr. Chr. Noest Mr. Chr. Noest, fiscaal-juridisch adviseur van de ge meente Leiden, verlaat per 1 januari de gemeente dienst. De heer Noest heeft 40 jaar bij de gemeente Lei den gewerkt Woensdag 23 december om vier uur wordt een afscheidsreceptie gegeven in de koffiekamer van het Stadhuis. Madrigaalkoor Het Nederlands Madrigaalkoor en het ensemble Madrisa- lesco geven 26 december een kerstconcert in de Hartebrug- kerk. De leiding van het concert is in handen van Henk Brier. Onder meer worden uitgevoerd het Weihnachtkon- zert van Corelli en de 29ste symphony voor het orkest al leen van Mozart. Koor en orkest voeren samen een gedeel te uit de Messiah van Handel. Van Britten staan een dub- belkoor a capella en een werk voor koor, sopraan en harp op het programma. Bijzondere aandacht verdient de pre mière van een werk van Herman Strategier. dat door de componist aan het Madrigaalkoor is opgedragen. Tot slot is er de samenzang „Ere zij God" van Schultz. Kerst-koffieconcert in samenwerking met de VVL Leiden geeft Holiday Inn zaterdag 26 december een kerst-koffieconcert om elf uur. Uitgevoerd worden werken van Bach, Hounod en Adam. Medewerkenden zijn Riccardo Mandera (tenor). Els Zorn (sporaan), Nica Pauw (bariton), Lie- leke Hamstra (tenor) en Peter Kranen (begeleiding). Het Leidse hotel aan de Haagsche Schouwweg begint het nieuwe jaar met een koffieconcert op zondag 3 ja nuari om een uur. Op het programma staat musical en filmmuziek van onder anderen Gershwin, Rodgers en Hammerstein. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden vijfenzeventig, inclusief een kopje koffie. LEIDEN De buurtvereniging Maredorp vindt dat de gemeente de buurten buitenspel zet. Bijna een jaar ge leden vroegen zij de gemeente om de inbreng van de buurten in het stadsvernieuwingsproces beter te struc tureren om zodoende een betere inspraak te garande ren. De buurtvereniging vraagt het gemeentebestuur voor 15 januari met voorstellen te komen om de buurt- comité's vroegtijdig in te schakelen. In februari van dit jaar stelden de buurtverenigingen de zaak reeds aan de orde. Er vond een gesprek plaats met wethouder Waal van ruimtelijke ordening, maar dit leverde niet die resul taten op die de buurten wensten. „Minimale voorwaarden zoals informatieverschaffing en regelmatige vergaderingen konden niet worden ingewilligd", aldus Maredorp. Daarna werd het stil omdat er 'op korte termijn' een gemeentelijk discussiestuk de buurten in zou gaan. Het stuk is volgens de buurten echter nooit verschenen, „de discussie beperkte zich tot de ambtenaren op het stadhuis", schrijft Maredorp aan het gemeentebestuur. „Er moet een nieuwe diskussie gevoerd worden. Wij wensen niet meer met voorstellen geconfronteerd te worden die door de ambtenaren al zo zijn voorgekauwd dat wijzigingen niet meer mogelijk zijn", aldus Maredorp. KENNING LWASSENEN- RK 1LKSHUIS ANIEM IPLEIT DEN Een lawine l. moties en amende ren staat het college B en W te wachte^ bij behandeling van 'het J. aal-cultureel program- voor 1982 en het so l-cultureel plan 1982- in de gemeenteraads- ijgadering van 11 janua- De raadscommissies #1 maatschappelijke gelegenhederi en voor „Mnlevingsopbouw had- ■ifl'in hun vergadering gisteravond de nodige "•lenkingen bij de ont- "p-plannen. fracties in de gemeente- kondigden gisteravond met amendementen en j ies te komen, of die van hun steun voor het volwassenenwerk in het Leidse Volkhuis. Van wethou der H. Van Dam werd ge vraagd dit werk als een stede lijke voorziening te erkennen". Bezoekers van het Volkshuis waren massaal tijdens de ver gadering aanwezig om het col lege van zijn ongelijk te over tuigen. „Dit werk in het volk huis is uniek en bestaat al vele tientallen jaren," verwoordde F. van Oosten (PPR) de me ning van de commissieleden. Volgens het college is het werk in het Volkshuis niet zo uniek, maar vindt het ook in andere wijken plaats. Ook het Volkshuis zou zich op de buurt en niet op de hele stad moeten richten. Het niet-erkennen van het Volkshuis als stedelij ke voorziening zou niet inhou den, dat het direct zou moeten stoppen, stelde Van Dam. H. van Dongen (PvdA) had veel kritiek op de criteria die gehanteerd worden bij subsi diëring van sociaal-culturele instellingen. Momenteel wordt het aantal bezoekers aan een activiteit als critium voor ja of nee subsidie gehanteerd. Me vrouw Van Dongen bepleitte als subsidievoorwaarde de mate waarin de instellingen hun actviteiten een educatief en emanciperend karakter ge ven. Wethouder Van Dam verdedigde de vrijheid van in stellingen om zelf hun pro- gamma te bepalen: „De ge meente mag niet al te strakke voorwaarden gaan stellen en er moet op zijn minst een overgangsperiode zijn." Hij voegde er aan toe, dat er er pas in de loop van 1983 criteria zullen zijn geformuleerd. Van Dongen vroeg ook om een dui delijk beleid ten aanzien van vrijwilligers in het sociaal-cul tureel werk. PPR-er Van Oosten vroeg om een accomodatieplan voor de hele stad en de meerderheid van de commissies onder steunde het verzoek om een actieve rol van de gemeente bij het zoeken voor instellin gen en verenigingen die daar om vragen. „De gemeente moet veel meer doen alleen maar aanbieden, waarvan men weet dat het leeg staat," aldus mevrouw E. van Dee (CDA). „De gemeente moet zelf zoe ken en duidelijk criteria op stellen bij de verdeling van wat beschikbaar is." PPR en D'66 vroegen om een inspectie, die moet nagaan in hoeverre de gesubsidieerde instellingen inderdaad werken aan de ge formuleerde doelstellingen. Wethouder Van Dam zie toe, dat hij in 1984 een evaluatie op tafel zal leggen over de perio de 1982-1983. Een directe in spectie vond hij evenals PvdA en CDA te ver gaan. ptt telecommunicatie Builen je eigen regio bel ie 's avonds na zessen en in het weekend voor half geld. Problemen rond wisselwoning LEIDEN Met behulp van de Leidse politie is deze week tot tweemaal toe een wisselwoning aan de Willem Barentszstraat ontruimd. Dinsdagmorgen werd op last van de burgemeester een wis selunit ontruimd. De woon ruimte was gekraakt. Met de naastgelegen unit zou de woonruimte geschikt gemaakt worden voor huisvesting van een groot gezin. Donderdag morgen ontdekten de behan ger, schilder en timmerman, dat de woonruimte opnieuw was gekraakt. In de woning stond een bankstel en een bed; er was niemand aanwezig. Om moeilijkheden te voorkomen nam het grote gezin in de loop van donderdag de woning al in bezit, 's Middags rond half zes kwamen drie krakers op dagen. De politie nam hen mee voor verhoor.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1981 | | pagina 3