Hnsti E DROMMEN KINDEREN NAAR HISTORISCHE SPEELGOED MUSEA Duitse kerken helpen verkeersslachtoffers jKaarhiï 2>iü'is Wetsontwerp nieuw ijbewi js naar weede Kamer Tijdschrift voor Regout- verzamelaars Zandvoort heeft voor de vi jfde maal zijn jazz-festival kerk wereld Luv' blijft nog even bestaan LHDSE COURANT. WOENSDAG 22IULI1981 PAGINA 7 ('II 11)11(1^1111^ linies en iiiintiil iiiiimIciv D - )(,k(Mi<l(Miiiis(ia,;V ^'•iiiiiin ffiloIhvfiVs yV"' de oude Hanzestad Deventer ligt ij wijze van spreken het verleden p straat, vooral in de directe omge- \ng van het Bergkwartier. Voor het verige is Deventers verleden terug te Inden in drie musea die zijn onderge- •acht in historische panden, waar in het in 1528 gebouwde Waagge- >uw de meeste aandacht trekt. Ech- ook het uit 1575 stammende aanpa- nde koopmanshuis „De drie harin- ■n" van waaruit de vroegere Herbert tper handel dreef (in gedroogde eljauw, ofwel stokvis) met o.a. et Noorse Bergen, is een opvallend ebouw. de Deventer musea komen vooral iK nderen aan hun trekken. We moeten ^■'in met name naar de Noordenberg- V raat, waar in een gerestaureerd 17e ||iuws pand sedert 1972 een collectie me- ïanisch speelgoed is ondergebracht, ier kunnen kinderen hun hart ophalen in allerlei beweegbare treintjes, vlieg- igjes, auto's, poppen en noem maar op. eelal zijn deze stukken speelgoed af- imstig uit de verzameling van de schil- r Jan Stekelenburg. Daarbij trekt loral een immens spoorwegemplace- ent op de zolder van het museum de aandacht. Daar rijden oude treinen langs oude stations, worden seinpalen in wer king gezet en spoorwegovergangen ge blokkeerd. Het is een prachtig geheel, dat zijn evenknie vindt in een in minia tuur uitgevoerde attractie van de wereldtentoonstelling uit 1900 in Parijs. Hier gaat het om een soort podium, dat op diverse niveaus ronddraait en dan in diverse richtingen. Behalve in de Noorderbergstraat is ook oud speelgoed te zien in het museum „De drie haringen", waar evenals dat het geval is in het museum voor mecha nisch speelgoed de kostbaarste stuk ken achter glas liggen. Het begint al met wat de Deventenaren „een Chinese kiekdeuze" noemen: een uit 1790 date rende en in Louis XVI-stijl uitgevoerde illuminatiekast, waarin middels een veer-uurwerk althans zo ging het vroeger gekleurde platen werden rondgedraaid met daarachter een kaars, waardoor het er op leek dat het om be wegende beelden ging. Vandaag de dag gaat het electrisch, maar verder is deze voorloper van de bioscoop volledig in tact. Het speelgoed, dat in „De drie haringen" bijeen is gebracht, is statisch speelgoed, d.w.z. het beweegt niet, zoals wèl het ge nkele bijzondere stukken uit de collectie van het museum voor mechanisch péelgoed aan de Noorderbergstraat in Deventer. Samen met de verzameling peelgoed in het museum „De drie haringen" bezit de voormalige Hanzestad een -n de meest interessante en omvangrijke collecties speelgoed van ons land. val is in de Noordenbergstraat. Maar er is genoeg, waaraan kinderen zich kun nen vergapen. Zoals bijvoorbeeld een reusachtige kathedraal, „opgetrokken" met behulp van stenen bouwblokken (voorloper van Lego), een theaterpodium met allerhande poppen, poppenkasten, circusopstellingen, een mini-draaimolen enz. Ook zijn er allerlei winkeltjes-in- miniatuur ingericht, zelfs een schoolklas compleet met de meester ervoor, een poppenkeukentje en noem allemaal maar op. Vergeet ook niet de tientallen (nostalgische) plakplaatjes, de marionet ten, de toverlantaarns en de miniatuur- stijlkamers, die echter niet bedoeld wa ren als kinderspeelgoed, maar die de meubelmaker als „model" gebruikte, dat hij aan zijn klanten liet zien.... Stijlkamers-in-het-groot zijn er ook in „De drie haringen" van Deventer. Op de eerste verdieping vindt u er twee, die vooral zijn ingericht met behulp van Louis XV en Louis XVI-meubelen. Op de begane grond trekt een collectie da- mescostuums de aandacht Kleding van de goed gesitueerde, modebewuste vrouw, die gedurende de Napoleontijd een lange rechtvallende japon droeg met hoge taille, maar deze later met name ten tijde van de Biedermeierstijl weer liet zakken, zij het dat er toen een sleep je aan vastgezet werd, de zgn „Queue de Paris". In dit verband duikt de naam Ankersmit op, een oud Deventer fabrikantenge slacht. In 1865 stichtte H.J. Ankersmit de NV Exploitatie van Ankersmits Ka- toenfabriek, nadat hij eerder enkele weefgetouwen bij boeren had geplaatst, die hem van de benodigde grondstoffen voorzagen. Ankersmit is een van de ve len, die in de 19e eeuw gezicht gaven aan de zij het bescheiden industria lisatie van ons land, en „Daventre" zoals de nederzetting aan de IJssel ten tijde van de evangelieverkondiger Lebuïnus in de 8e eeuw genoemd werd, probeerde een graantje mee te pikken van de opko mende economische bedrijvigheid. Eigenlijk zijn we dan al aangeland bij de plaatselijke historie van Deventer en omgeving, waarvoor we eigenlijk terecht moeten in het laat-gotische Waagge bouw. En al weer komen we terecht bij zo'n 19e eeuwse „industrieel". Want tot dat formaat groeide de Deventer smid Hein Burgers uit nadat hij in 1870 de eerste Nederlandse fiets in elkaar zette. Weliswaar voorzien van houten wielen en daaromheen ijzeren banden en zon der kettingloop een „loopfiets" dus maar het was een voertuig waarmee men zich kon voortbewegen. In het Waag-museum staat een prachtige verza meling Burger-fietsen. Maar daar tussen door vreemde vehikels als driewielers, waarbij de bestuurder ietwat vreemd zat weggezakt tussen twee wielen vóór en eentje achter. Maar er is meer in de Waag, waar de contouren worden getrokken van de ge schiedenis van de oude IJsselstad. Zeker niet „moeders mooiste", maar wel uiter mate opvallend is een reusachtige zilve ren beker (deels verguld), die in 1660 vervaardigd werd door de Amsterdamse edelsmid Michiel van Esselbeeck. Deze met veel drijfwerk versierde beker werd gemaakt voor burgemeester Adriaan van Bockholt (1583-1660), die behalve eerste burger van Deventer ook de functie ca- meraar bekleedde, d.w.z. hij beheerde stads financien. De beker werd vervaar digd van het geld, dat Van Bockholt nog Behalve oude fietsen zijn in het Waagmuseum in Deventer ook andere interessan te dingen te zien. Zoals deze twee laat-renaissance beelden van Bentheimerzand- steen, voorstellende de kracht en de gematigdheid, die vroeger in huize „De Pen- ningshoek" stonden. Boven de twee sculptures drie (polychrome) kacheltegels. Ten tijde van de middeleeuwen waren enkele aardewerkfabriekjes in Deventer op gericht, vandaar dat er nogal wat scherfmateriaal is gevonden. Ook is er een aan tal prehistorische voorwerpen in het Waagmuseum tentoongesteld. tegoed had van de stad, vandaar dat het deksel het familiewapen van de Van Bockholts (een bok) toont samen met de adelaar van Deventer. Er is meer antiek zilver en dan minder protserig dan de „burgemeestersbeker". Zoals bijvoorbeeld de zilveren plaatjes (in de vorm van een scheepje), die over de baar hingen wanneer een lid van het Deventer schippersgilde begraven werd. Dat zilver dateert uit het tweede kwart van de 17e eeuw, zoals ook enkele gilde- bekers van de schippers dat doen. Uit deze Gouden Eeuw die kunstnijverheid- voorwerpen van voortreffelijke kwaliteit opleverde, dateert eveneens veel tin dat in de Waag te zien is, benevens een reus achtige kast met fraai Chinees porselein (o.a. Kang H'si) en een indrukwekkend chine de commande-bord van Overijssel. Ook de collectie munten verdient specia le aandacht: een halve Hollandse daalder (1577), een Overijsselse statendaalder (1578), een Zeeuwse daalder (1602)... Fraaie sluitgewichten zijn er tentoonge steld en. tal van trotseerloodjes, waar mee de loden schildjes worden bedoeld, die door leidekkers en loodgieters op de loden strips op het dak aangebracht wer den ten teken dat zij bepaalde werk zaamheden hadden uitgevoerd. (Vaak zijn de trotseerloodjes voorzien van in- tialen van de betrokken werklieden, compleet met jaartal). Ook polychrome kacheloventegels uit de 16e eeuw zijn in de Waag te zien. In die tijd waren Hans Krafft en Hans Swin- gendenst „gleibakkers" in Deventer, waardoor er veel tegelscherven en ande re aardewerkfragmenten in de bodem van de oude Hanzestad zijn gevonden, waaronder zelfs een hele majolica-oven. Hoezeer de IJssel van belang was voor de stad bewijzen o.a. scherfvondsten van aardewerk uit het Rijnland (Keulen, Frechen, Siegburg), dat hier werd bin nengebracht door Rijnschippers. Ook in de buurt van het voormalige klooster Ter Hunnepe is veel aardewerk gevon den; het klooster werd in 1578 tijdens een belegering verwoest. Zoals gezegd: in Deventer ligt het verle den op straat, voorzover het niet uitge stald is in de vitrines van de drie musea. Tezamen trekken zij jaarlijks zo'n 52.000 bezoekers, warbij de meeste aandacht uitgaat naar het museum voor mecha- •nisch speelgoed aan de Noordenberg straat: ruim 20.000. Hier zijn het vooral de kinderen die hun ogen uitkijken naar al dat beweegbare „gedoe", dat door gaans machinaal is vervaardigd. Het echte, historische „handwerk" daar entegen is vooral te vinden in de Waag en in wat mindere mate in „De drie ha ringen". Zo treffen we in de Waag een fraaie tegelschouw aan in een verder 19e eeuws ingerichte keuken. Dié tegels zijn afkomstig uit de gerestaureerde Berg- kwartierhuizen. Overigens is deze keu ken uit de vorige eeuw (compleet met kakstoel voor de baby) lang niet zo „stijl zuiver" ingericht als die in het provin ciaal museum te Zwolle. Ook dat is een historisch gericht museum, dat het afge lopen jaar zo'n fraaie blik bood op het burgermansinterieur uit de (late) mid deleeuwen. Uit die tijd dateren ook de strafwerktuigen in de Deventer: brandij zers (voorzien van een dubbele galg of het Deventer stadswapen), schandstenen, waarmee gestraften door de straten moesten rondlopen enz. Pleegde iemand voor de derde maal een vergrijp van enige omvang, dan volgde de galg, aldus de tekst op een begelei dend kaartje.... KLAAS GOINGA Van onze parlementaire redactie) N HAAG Rijbewijzen rden bijna nooit gewei- d op basis van de eigen lische verklaring die een omobilist bij het Cen- Bureau Rijvaardig- dsbewijzen (CBR) in et indienen. Dit staat in toelichting op de nieuwe die minister Tuijnman de Tweede Kamer heeft ediend. automobilisten jonger dan aar gaf de verklaring in 2,9 cent van de gevallen aan- ing tot een nader medisch lerzoek. Daarna werd het ewijs in 0,09 procent van gevallen geweigerd. Bij au- lobilisten boven de zestig werd bij 34 procent op ba- van de eigen medische ver- ring een onderzoek nodig cht. Op basis daarvan werd tl,7 procent een rijbewijs ge- gerd. H heeft minister Tuijnman rkeer en Waterstaat) de y~~l ®er laten weten in een toe- iting op zijn wetsontwerp af ippen van de verplichting rijbewijs iedere vijf jaar te lengen met de medische - (klaringen. Volgens het wetsontwerp wordt het rijbe wijs onbeperkt geldig. Alleen automobilisten ouder dan 60 jaar moeten iedere vijf jaar het rijbewijs verlengen met de medische verklaring. De mi nister heeft daartoe besloten op basis van de CBR-cijfers. Er zijn in ons land vijf miljoen rijbewijzen. Jaarlijks moeten er een miljoen worden ver nieuwd. In zijn toelichting zegt Tuijn man verder dat de afgifte van rijbewijzen voorlopig nog via de Commisarissen van de Ko ningin blijft lopen. Het over hevelen van de afgifte van rij bewijzen van provincie naar gemeenten is echter geen een voudige zaak. Met het niet overhevelen van de afgifte- bevoegdheid voor rijbewijzen van de provincies naar de ge meenten gaat de minister in tegen motie die het oud-ka merlid Hartmeijer (PvdA) in apirl 1980 indiende. Daarbij werd overwogen om naast een vereenvoudiging van de pro cedures rond de verlenging van het rijbewijs (door af schaffing van periodieke ver nieuwing en medische verkla ringen) ook de afgifte zelf dichter bij de burger te bren gen. Er is een nieuw tijdschrift op de markt verschenen. Een tijdschrift met als titel „Regout" en bestemd voor liefhebbers, kenners en verzamelaars van aardewerk van Petrus Regout en Co, „De Sphinx" te Maastricht. De bedoeling van de re dactie van dit nieuwe tijdschrift is ver schillende facetten van het bij Regout gefabriceerde aardewerk te bespreken, waarbij o.a. zal worden ingegaan op de verschillende merken en (blind)stem- pels. De lezer wordt opgewekt actief aan het tijdschrift mee te werken, o.a. door het opsturen van foto's van Regout-aard- ewerk eventueel vergezeld van bijzon derheden van het betreffende stuk. Op deze wijze hoopt men de kennis omtrent het aardewerk dat in Maastricht is ge maakt, te vergroten. Het eerste nummer van het tijdschrift bevat onder meer een aantal kleurenfo to's van borden, schaaltjes en ....paraplu- bakken, waarbij gevraagd wordt of de lezer meer objecten (met een andere voorstelling) heeft uit een bepaalde serie. De redactie van „Regout" wordt ge vormd door L. Vellinga te Leeuwarden en P. Houben te Maastricht. Het corres pondentie-adres is: Postbus 1067 te Leeu warden. ZANDVOORT Op vrijdag 31 juli, za terdag 1 en zondag 2 augustus wordt in Zandvoort voor de vijfde maal een jazz festival gehouden. 21 verschillende for maties, waarvan er 4 ook op het North- sea Jazz Festival optraden, verlenen hun medewerking. Het festival biedt overal gratis toegang en wordt opgesplitst in een aantal evenementen: JAZZ BEHIND THE BAR (vrijdaga vond) In 12 café's treden tot in de kleine uurtjes jazz-formaties op, waarbij veel stijlen vertegenwoordigd zullen zijn. Tot de solisten behoren Greetje Kauffeld, Milly Scott, Conny van Bergen en Berryl Bryden. JAZZ IN THE STREET (zaterdagmid dag) Van 13.00 u. af maken verschillen de jazz-orkesten, aangevuld met andere attracties, een 'Street-parade' door het dorp. JAZZ AT THE CHURCH (zondagmor gen) Interkerkelijke samenkomst op het Gasthuisplein met muzikale medewer king van van Berryl Bryden (gospels), de Ruud Jansen Combo en een gospelgroep. JAZZ BEHIND THE BEACH (zaterdag en zondagmiddag) Openluchtfestival op het Gasthuisplein resp. van 16.00 en 15.30 uur af met o.m. Revival Jazz Band, Down Town Jazz Band, Power House Six Milly Scott vocaal. Het festijn wordt zondagavond besloten met een 'Slot-Jazzweekend' in Restau rant Manege aan de Zandvoortselaan. Financiële reorganisatie RK-kerk Spanje MADRID De Spaanse bisschoppen hebben een grondige financiële reorga nisatie van de R.K. kerk in Spanje doorgevoerd. Het prebende-systeem is afge schaft. Alle priesters krij gen voortaan het mini mumloon van 25.000 pese ta's per maand, ongeveer 750 gulden. Met 65 jaar mo gen zij met pensioen. Met 70 moeten zij. De reorgani satie is per decreet inge voerd. Het decreet is door Paus Johannes Paulus II goedgekeurd. De reorganisatie houdt voor al in, dat alle inkomsten van de kerk moeten worden afge dragen aan een interdioce saan fonds, die voor de alge hele financiering van het kerkelijk bedrijf verantwoor delijk is. De afschaffing van het prebende-systeem bete kent, dat er geen bevoorrech te priesters meer zijn, die krachtens hun speciale func tie een inkomen hebben uit voormalig vastgestelde insti tuten of fondsen. Ook wanneer priesters nu verschillende functies bekle den, behouden zij toch het minimumloon. De gelijkscha keling van alle beroeps krachten in de kerk was voor het dagblad „Ya" aanleiding om op te merken, dat met hun financiële reorganisatie de bisschoppen „het socialis me in de kerk hadden inge voerd". Het decreet legt ook vast hoe de staatssubsidies dienen te worden besteed, namelijk aan de voortzetting van de eredienst, de betaling van de priesters, de financiering van het apostolaat en het onder houd van gebouwen. KEULEN In de Duitse Bondsrepu bliek hebben twee kerkelijke organi saties, de „Johannitei^Unfallhilfe" van de Evangelische Kerk en de „Mal- teser-Hilfsdienst" van de Rooms-Ka- tholieke kerk een „Unfallfolgedienst" opgericht, een instantie die verkeers slachtoffers en hun familieleden met raad en daad kan bijstaan. De nieuwe hulporganisatie heeft 78 pos ten door heel West-Duitsland en wil zich in de eerste plaats bezighouden met mensen die ver van huis gewond zijn ge raakt door een ongeval, waarbij ook ge dacht wordt aan buitenlandse toeristen. Dergelijke slachtoffers en hun mederei zigers kunnen ver van huis geen directe hulp verwachten van vrienden, kennis sen en familie. De „Unfallfolgedienst" helpt o.a. bij het onderdak brengen van medereizigers die niet gewond zijn, voor het veilig ergens opbergen van de baga ge, voor bezoeken aan de gewonde in het ziekenhuis, voor het waarschuwen van de familie en voor hulp bij het eventueel voortzetten van de reis. Aan de verschillende politiebureaus in de Duitse Bondsrepubliek is gevraagd de telefoonnummers van de 78 posten van de „Unfallfolgedienst" bekend te maken en door te geven aan de betrokkenen bij een verkeersongeval. De posten zijn 24 uur per dag bezet. Zij werken nauw sa men met de politie en de ziekenhuizen in de omgeving. De „Unfallfolgedienst" onderzoekt de mogelijkheid om ook de plaatselijke gemeenten en parochies bij dit werk te betrekken. WERELDRAAD: Sextoerisme uitroeien SHEFFIELD Een wereld omvattend studieproject moet worden opgezet om de prostitutie üit te roeien die door internationale bedrij ven wordt georganiseerd. Dit is een aanbeveling van het internationaal beraad over de rol van mannen en vrouwen in de kerk dat af gelopen week onder auspici ën van de Wereldraad van Kerken in Sheffield werd gehouden. De bij de Wereldraad aange sloten kerken wordt gevraagd informatie over genoemde prostitutie te verzamelen en de publieke opinie voor de kwes tie te mobiliseren. De kerken wordt ook verzocht de rege ringen te polsen over hoe het sextoerisme verhinderd kan worden. Het beraad kwam tot de slot som dat de uitbuiting van de armen voor sex een aspect is van het enorm gegroeide in ternationale toerisme. Vooral rijken gaan naar arme landen om zich daar over te geven aan goedkope sexuele uitspat tingen. Een vertegenwoordigster uit Indonesië, Marianne Katoppo, suggereerde dat veel mannen naar arme landen reizen van wege de voortschrijdende emancipatie van de vrouw in het westen. „Ze zoeken soelaas in cindere landen waar vrou wen slaafser en onderdaniger zijn", zo zei ze. Ring mgr. Danneels gestolen BRUSSEL Tot nog toe De heel dure bisschopsring onbekende dieven hebben 'n zÜn werkkamer. De de ring gestolen van de dieven braken midden in de aartsbisschop van Brussel nacht in de woning van Dan- en Mechelen, Godfried neels in- HiJ werd wakker en Danneels. za8 twee mannen in de duis ternis verdwijnen. Blanken willen niet met zwarten naar Jezus-film kijken KAAPSTAD In het Zuidafrikaanse Oudtshoorn is de vertoning van een film over het leven van Jezus Christus afgelast, omdat blanke Zuidafrikanen niet met zwarten in dezelfde bioscoop willen zitten. De film „Jezus" zou voor een zwart-blank gemengd publiek worden vertoond in een voor blanken gereserveerde cinema. Pretoria had daar bij uitzondering toestemming voor gegeven. De opbrengst zou worden gebruikt om een hieuwe sociaal werker in een zwarte kerkgemeente aan te stellen. Omdat talrijke leden van de blanke Nederduits-Gereformeer- de kerk protesteerden tegen de aanwezigheid van zwarte kij kers, besloten de organisatoren de filmvoorstelling niet door te laten gaan. ',Dit voorval laat vermoeden wat Jezus tegenwoordig zou kunnen verwachten als hij naar Zuid-Afrika kwam", aldus de zwarte geestelijke James Ntuli. „Het laat opnieuw zien dat vele Zuidafrikanen zich weliswaar christen noemen, maar trouw zijn aan de God apartheid". HILVERSUM Marga Scheide, José van de Wijde- ven en Ria Thiels hebben be sloten nog even als Luv' door te gaan. Reden is het succes van hun nieuwe sin gle Tingalingaling, die net als eerdere singles weer snel stijgt op de verschillende hitparades in Europa. Daar bij komt dat de organisato ren van het Unicef Gala, dat eind september in Athene wordt opgenomen, Luv' voor een optreden hebben ge vraagd. Dóór dit succes hebben Marga, José en Ria besloten alsnog op beperkte schaal promotie te doen voor de nieuwe single, die afkomstig is van de laatste elpee Forever Yours. Ook ziet Luv' het optreden voor de Eu rovisie als een uitstekend af scheid. Het Nederlandse pu bliek kan vanavond al van Luv' genieten wanneer ze in het Veronica-tv-programma Nederland Muziekland ^>un laatste succesvolle plaat zin gen. Helemaal verloren voor de platenindustrie gaan de drie Luv'-jes niet. José wil een solo-carrière opbouwen en Ria gaat met een andere groep sa menwerken. Alleen Marg^i houdt voorlopig op met zingen. Ze gaat in de toekomst kledin gadviezen geven. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur num mer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog nabezorgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1981 | | pagina 7