I olvo-auto's lleen opambtenaren ÏONOMIE roor es ran Lanschot vreden over 1980 België verhoogt disconto tot dertien procent Coveco Wierden bezet of nog open? 7 Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT DONDERDAG 26 MAART 1981 PAGINA 1Q eegstand bedrijven )rs toegenomen IRECHT In de woningmarkt mag er dan i groot tekort zijn; bedrijven die zich willen itigen hebben de kantoren voor het uitzoeken, dit moment staat er voor ruim vier miljoen rkante meter bedrijfsruimte leeg in ons land. t is ruim twintig procent méér dan het jaar irvoor. overaanbod is ontstaan omdat bouwers en pro- jontwikkelaars zich de afgelopen twee jaar heb- l afgekeerd van de woningmarkt en zich zijn gaan leggen op de bedrijfshuisvesting. Bovendien werd I deze markt de laatste tijd veel onroerend goed gevoegd door sluiting en reorganisaties van he pen. de Utrechtse jaarbeurs wordt deze dagen een ma- estatie gehouden, met het doel ondernemers, jrheid en de vastgoed-industrie bij elkaar te bren- Op de beurs bleek dat de situatie in woning- idstad Amsterdam het schrijnendst is. Hier is een gstaande voorraad kantoorruimte van 250.000 rkante meter, terwijl er nog 650.000 vierkante [er op de tekentafels ligt. In Den Haag gaat het iod van kantoorruimte daarentegen fors omlaag. Beleggers ruilen goud voor dollars AMSTERDAM De handel op de wisselmark ten en goudmarkten in West-Europa werd giste ren gekenmerkt door aanbod van goud in ruil voor dollars. Voor het Amerikaanse geld was de stemming vrijwel overal vast en dat maakte blijkbaar dat sommigen er meer van wilden heb ben. Door goud aan te bieden zorgden ze voor een prijsdaling van ongeveer twaalf dollar. Dinsdag zat het edelmetaal nog in de lift door de onzekere situatie in Polen. Op de zilvermarkt heerste een nerveuze stemming. Iedereen vroeg zich af wat er gaat gebeuren als de Amerikaanse miljardairs Nelson en Bunker Hunt ernst maken met hun voornemen om hun buitenspo rige zilverbezit op de markt te brengen. Hun zilver- voorraad is naar schatting 63 miljoen ounce groot en volgens Paul Volcker, de voorzitter van het bestuur van de Amerikaanse centrale banken, is er een rege ling met dertien banken in de maak voor de aankoop van het zilver van de Hunts.-Woensdag schommelde de zilverprijs rond de 12,82 dollar per ounce. Schuld Oost-Europa aan Westen naar 6 7 miljard dollar GENEVE De schuld van de Oosteuropese lan den aan het Westen was aan het eind van het af gelopen jaar opgelopen tot naar schatting 67 mil jard dollar (ongeveer 155 miljard gulden). Onge veer een derde daarvan komt voor rekening van Polen, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd jaa roverzicht van de Economische Commissie voor Europa en de Verenigde Naties (ECE). De Oosteuropese landen hebben het afgelopen jaar omstreeks zeven miljard dollar van Westerse instel lingen geleend. De schuld van Polen is opgelopen tot 21 miljard dollar. Daarbij is een bedrag van vijftien miljard dollar aan kredieten van commerciële ban ken inbegrepen. De Sovjet-Unie staat voor veertien miljard dollar in et krijt en is daarmee de tweede schuldenares van het Oostblok. Polen heeft westerse banken na de door het over zicht bestreken periode gevraagd om nog eens 10,9 miljard dollar. Dat bedrag zou moeten dienen voor nieuwe kredieten voor de import van goederen en voor het versoepelen van de bepalingen voor het af lossen van de bestaande schuld. MINISTER WAGENS TE DUUR !fl HAAG De Volvo auto's uit 40 serie die in ons land gemaakt den, zijn in verhouding te duur t de overheid in vergelijking met Jpre auto's. „De huidige standaard s van de Volvo 340 is zodanig dat J niet optimaal ligt ten aanzien de norm voor de aankoop van ci- dienstpersonenauto's", aldus lister Van Aardenne (economi- i zaken) in een schrijven aan de ner over mogelijke aankopen Volvo's door het rijk om het noodlijdende bedrijf te steunen. De minister geeft aan dat in de praktijk de aanschaf van de Volvo 340 alleen mogelijk is voor ambtenaren die meer dan 70.000 gulden bruto per jaar ver dienen. Het zou daarbij gaan om 364 gevallen op een totaal van 5077 dien stauto's die het rijk op 1 maart 1979 nog van een totaal aangekocht wagenpark van 8711 auto's over de periode 1975 1979 in bedrijf had. De minister geeft verder te kennen dat zelfs als alle ministeries bereid zouden zijn voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren Volvo's aan te schaffen, dit op jaarbasis de aankoop van 90 Volvo's zou betekenen hetgeen tegenover een dagproduktie bij Volvo van 400 auto's gering te noemen is. Af wijking van de normen acht de minis ter niet verantwoord in het kader van het aanschaffingsbeleid van auto's bij het rijk. Aanschaf gaat nu bij grote aankopen De Volvo 340. Volgens de minister te duur voor ambtenaren met een salaris onder de 70.000 gulden. (op jaarbasis meer dan 375.000 gulden in één keer) via openbare inschrijving. Iedere auto moet daarbij een eerlijke kans krijgen, aldus het schrijven, al hoewel de overheid wel wil bevorderen dat in daarvoor in aanmerking komen de gevallen de Volvo bij de selectie zo veel mogelijk wordt betrokken. Zo zal het ministerie van Justitie voor surveil lance-doeleinden van de politie de ko mende jaren 1200 Volvo 340 auto's aan schaffen. Mdeie Prlnsendam maakt na een hevige brand zwaar slagzij in de Golf van Alaska, ipranie Holland Amerika Lijn heeft ruim 29 miljoen dollar overgehouden aan de onder- e lang van dit cruise-schip. ERVt ^Holland Amerika Lijn verdiende flink tan ondergang Prinsendam fad BOTTERDAM De Holland Amerika ilijn (HAL) heeft flink verdiend aan de Qdergang van het passagiersschip de Hnsendam. Dit is mogelijk doordat de Brzekeringsmaatschappij 29,5 miljoen bllar méér uitkeerde dan de boekwaarde ftn het schip, op het moment dat het ver ing. Zoals bekend brak eind vorig jaar in e golf van Alaska brand uit op het crui- J-schip. Na twee benauwde dagen in ruw tjeer konden alle 500 passagiers worden ^red. De omzet van de Holland Amerika Lijn is vo rig jaar, blijkt uit het jaarverslag, gestegen met 17,5 pet tot 335 min dollar. Het nettore sultaat, steeg van 4,4 min dollar in 1979 naar 40,2 min dollar. Zoals gemeld komt 29,5 min van dit positief resultaat voor rekening van de Prinsendam. Naast de meevaller met de Prinsendam had de HAL nog een redelijk voordeel op de ver koop van eden bedrijfspand in Dordrecht. De boekwinst op deze transactie bedroeg 1,4 min dollar. BOSCH Gezien de lomische ontwikkeling rijvii^an Lanschot Bankiers :den over de gang van n in 1980. Het balansto- groeide met 18.1 pet van 16,5 min tot ƒ3974,5 min. baten namen toe van min tot ƒ84,6 min en :ten van 61,7 min tot ,6 min. Aan de voorzie- algemene risico's R) wordt 13 min toege- (vj ƒ11,5 min). De iwinst nam toe van ƒ6,9 tot ƒ7,1 min. kas sprake van een sterke ei in het totale depositobe- Id. De kredietportefeuille ~:ide fors met ƒ665,7 min 2845 min. De groei van rekening-courant-krediet onder invloed van de con junctuur beperkt. Daarentegen was er sprake van een belang rijke stijging van de kasgeldle ningen aan bedrijven en in stellingen. Zo groeide het uit staande korte krediet met 258,5 min. VlHAMIJ Vihamij-Buttin- ger NV (groothandel in onder meer verwarmingsapparaten, ijzerwaren en gereedschappen) heeft vorig jaar een exploita tieverlies geleden van 6,3mln. Door verkoop van een bedrijfspand en na ver werking van belastingver plichtingen bedroeg het netto verlies echter 3,7 min tegen 3,6 min in 1979. Ook voor 1981 moet met een verlies re kening worden gehouden, al dus het bedrijf. Vihamij-Buttinger had vorig jaar te maken met een snel in storten van de bouwmarkt in Nederland, de stagnerende verkoop van huizen en het af nemen van de particuliere be stedingen voor duurzame con sumptiegoederen en doe-het- -zelf-artikelen. De omzet in geld ging met 3 pet achteruit en wel van 46,6 min tot 46,3 min. In volume daalde de om zet echter met bijna 11 pet. De raad van bestuur verwacht verder, dat de omzet in 1981 zal dalen. Een verdere ver slechtering van de economie zou opnieuw tot herstructure ringsmaatregelen kunnen lei den, ook in de personeelssfeer. In dat geval zal gekozen wor den voor de weg van geleide lijke afvloeiing, aldus de raad van bestuur. Vorig jaar ver minderde het aantal perso neelsleden al van 735 tot 675. MAATREGEL HAALT WEINIG UIT BRUSSEL De Belgische centrale bank heeft vandaag haar disconto, het officiële rentetarief dat wordt berekend voor opgenomen tegoeden, verhoogd van twaalf tot dertien procent. De rente op gewone en bijzondere voorschotten gaat met twee procent omhoog tot respectievelijk vijftien en zestien procent. De maatregel is bedoeld om de Belgische frank te steunen. Op de internationale geldmarkt heeft de maatregel gisteren echter weinig voor de munt uitgehaald. Tegenover de dollar noteerde de frank gisteren slechts een fractie hoger (van Bfr 34,12 naar Bfr 34,19 per dollar). De frank is na de devalutatie van de lire op zondag de zwakste munt binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS). De koers is de afgelopen dagen gedaald tot een niveau waarop de regels van het EMS maatregelen vereisen. Aanvankelijk werd verwacht dat België de frank zou laten meedevalueren met de lire. De dis contoverhoging moet nu het tegendeel bewerkstelligen. De Belgische regering besloot het afgelopen weekeinde de over heidsuitgaven dit jaar met ongeveer 2,3 miljard gulden te ver minderen. Deze maatregelen heeft het vertrouwen in de frank echter nauwelijks versterkt omdat het probleem van de stijgen de staatschuld daardoor naar veler mening onvoldoende wordt aangepakt. VERSCHIL VAN MENING DIRECTIE EN PERSONEEL WIERDEN Bij het vleesverwerkende bedrijf Coveco in Wierden is verschil van mening ontstaan over de vraag of de vestiging nog bezet is door het personeel of niet. Van morgen besloten de werknemers de bezetting van de vesti ging op te heffen, aangezien de vakbonden met de directie van Coveco overeenstemming hebben bereikt over de toe komst van Wierden. De directie van Coveco gaat er echter van uit, dat de bezetting pas is opgeheven, als de bedrijfsdi recteur weer op zijn oude post mag terugkeren. Gistermiddag kwamen de bonden en Coveco-directie overeen, dat het bedrijf een half jaar de tijd krijgt voor gesprekken over de verkoop van Coveco Wierden. Daarbij zal er naar worden ge streefd zoveel mogelijk van de 460 arbeidsplaatsen te behouden. Het personeel van Coveco Wierden toonde zich enthousiast over deze resultaten, en besloot vanmorgen de bezetting op te heffen. De directie beschouwt Wierden echter nog steeds als bezet. In een brief aan de ondernemingsraad eist de Coveco-top dat de bedrijfsdirecteur op zijn plaats terugkeert. De OR heeft zoals be kend eerder zijn vertrouwen in de directeur opgezegd. KLM flauw AMSTERDAM Op een overwegend lagere effecten beurs heeft de KLM gisteren een zwakke stemming te zien gegeven. Dinsdagmid dag steeg de notering weer tot boven de 100 maar van daag volgde een forse reac tie. De eerste notering op de officiële markt was ƒ95,30 hetgeen een verlies beteken de van omstreeks 5. Ook de notering van de inter nationale aandelen stonden onder druk en mede door de lagere koersen op de Ameri kaanse markt gingen de prij zen omlaag. Kon. Olie leed het grootste verlies en de eerste koers rond ƒ93,50 betekende een achteruitgang van 3,30. Aandelen Hoogovens waren 0,60 lager op 17,80, Philips verloor 0,30 op 19,30 en Unilever ging 0,60 achteruit tot 135,30. Aandelen Akzo waren 0,20 in reactie op ƒ21,10. Van de verzekeringsfondsen ging de notering van Nat. Ne derlanden met nog 2 achter uit tot ƒ120,50. AMEV lag eveneens zwak in de markt en op ruim ƒ91 werd een verlies geleden van omstreeks 1. Aandelen Ennia handhaafde zich op 140,50. De mededelingen over de te verwachten gang van zaken bij de NMB in de eerste helft van dit jaar hadden tot resul taat dat de koers met nog 2 daalde tot 178. Aandelen ABN startten 0,50 lager op 289,50. De obligatiemarkt was even eens lager met verliezen oplo pend tot omstreeks ƒ0,30. De notering van de jongste 12-pct staatslening zakte in tot 102.20. Van de bouwfondsen verloor de HBG 1 op 68,50 en van de uitgeversaandelen moest Elsevier-NDU 1,50 omlaag tot 138. Van de hypotheek banken was de FGH 1 in reqetie op ƒ54,50. De koersen van Pakhoed, Gist-Brocades en Heineken brokkelden enkele dubbeltjes af en dat gold ook voor de aandelen VNU die terugvielen tot 73,60. Gedurende de beurs trok de notering van de aandelen KLM iets aan. Aandelen NMB verloren nog enkele guldens en middenbeurs gold een prijs van 176 waarmee een verlies werd geleden van ƒ4. Van de hoofdfondsen moest Unilever nog iets achteruit. In de lokale sector van de beurs gaf Slavenburg een flau we stemming te zien. Op 113 moest 7 van de winst van dinsdag worden afgestaan. Aandelen BAM-Holding wa ren 1 lager op 29,90 en Klu- wer was eveneens 1 lager op 82. Aandelen Audet moesten 2,50 omlaag tot 92,50 en aandelen Emba waren 4,50 lager op 35,50. Aandelen Ge- latine-Delft reageerden op de mededelingen over de gang van zaken in het afgelopen jaar met een achteruitgang van 15 tot 420. Het jaarvers lag van Oce-van der Grinten had tot resultaat dat de note ring met/" 1,80 omlaag ging tot 95,80. Deli verloor 1,80 op 69 en RSV moest 1,50 ach teruit tot 37,50. Niet gehan deld mocht worden in de tot ondergang gedoemde Assel- bergs. De dividendverhoging bij VRG had tot resultaat dat de notering 1,50 opliep tot ƒ35,30. Vast in de markt lag Fokker en op 43,60 beliep de vooruitgang 1,10. Schuitema was 1,50 in herstel op 72,50 en VMF-Stork was ƒ2,10 ho ger op 32. Holec boekte een winst van 2 op 65. De optiebeurs bood woensdag morgen een wat rustiger beeld dan de voorgaande dagen. De beleggers namen een wat af wachtende houding aan. Tot 12 uur gingen er 1198 opties om, waarvan een groot deel in Philips. Door de lagere aande lenkoersen moesten veel cal- lopties terug. 6.60. Oe handel w DE LIER. Delft-Westerlee. woensdag 25 maart 1981. Andijvie 255-330. Aubergines 710-860. Bloemkool 185- 460. Komkommers 54-169. Koolrabi 102-166. Paprika groen 490-800. Pe pers groen 870-1270. Peterselie 106- 141. Raapstelen 18-36. Rabarber 210-220. Radijs 59-96. Rettich 36-95. Selderij 9-33. Sla 26-57. Snijbonen 1050-1120. Sperziebonen 1980. Spi nazie 110-170. Spruiten 196-326. To maten 2430-3510. Witpuntradijs 76- 82. ijspegels 20-49. Paprika wit 690- 730. DEN HAAG Shell be gint vanaf juni op tien Shell-stations een proef met Teletekst. In een circa anderhalve minuut du rend programma zal de automobilist op de hoogte worden gehouden van za ken zoals filevorming, toe stand van de wegen, weersverwachting en be langrijke nieuwsberichten. Het proefproject wordt op gezet met toestemming Teletekst op stations van Shell 'van Rijkswaterstaat. De NOS, beheerder van Tele tekst, draagt er zorg voor dat het programma actueel wordt gehouden. De proef periode loopt over 6 a 12 maanden. Enkele proefstations in de omgeving zijn: Rijssenhout en Zoeterwoude (RW 4 Den Haag-Amsterdam); Reeuwijk en Harmeien (RW 12, Gouda-Utrecht); Doen kade (RW 13 Rotter dam-Den Haag) en H. I. Ambacht (RW 16 Dord- rech t-Rotterdam). haofdfondstn Amro-bank Amro (dlv. '81) Boskalis Westm Gist Brocades (div/8 Heineken Heineken Hold. Holl.Beton.Gr. 77.00 77.50 21.10 21.30 290,50 290.50 91.50 92.00 Nat. Ned. Nedlloyd Gr. Nedlloyd Gr. (div."8 NMB NMB (dlv'81) Ogem Holding Pakhoed Holding Pakh. Hold, cert Philips Philips (dlv. '81) Rodamco Rorento Unilever Ver.Bez VNU Volker Stevin WUH 118.50 110.00 175.30 ovsrige aandelen ADM-Behéer Amtas Aad Rubber Asa St. R'dam Audet Aul. Ind. Rt Ballast-N BAM Batenburg ld eert Bredero VB ld eert Buhrm. Tett. Caland Hold Calvé D eert ld 6 pet eert Des Gel. Delft c Gelder eert Gerofabr Holec HALL Trust. Holl. Kloos Hunter O. HVA-Myen cerl Kempen Beg 149,00 180,00b 176.00 20.00a 75,50 94.50 900.00 76,00 30.90 350.00 47,00 93,20 23.00f 48.00 225,00 160.20 203,00 205.00 78.00 42.50 169,00 33.70e 15.60 435,00 255,00 62,50 160,00 126.00 22L00 83.00 905.00 76.50 29.90 347.00 47.50 93.10 46.50 253.00 22.50 47.50 220.00 100.10 57,70 216.00 54,00 29.60 191.00 1305.00 63.00 64.50 141.50 143.00 11.90 15.90 31.00 137.00 78.50 43.70 165.00 30,00 33,30 15.50 400.00a 7.50 42.00e 144.00 47.50 75.00 33.00 62,50 254.00 65.50 162.00 126.00 11.10 38,10 66,00 227.00 88.50 13.60 840.00 56.00e Maxwell Petr. Metaverpa MHV Adam Moeara Fn ld 1-10 Idem 1-4 Ned. Crediet NEFIT Ned. Scheep Ned. Springs!. 223.50 35.70 1030,00 590,00 435,00 20.60e 1220,00 204.50 4120.00 19,70 97,60e 33.10 170,00 213.50 299.00 299.00 4790.00 1020.00 590.00 Vihamij Butt 21.60 VRG Gem. Bez 33.80 Wegener 55,00 Alg. Fondsenb. 114.00 Blnn. Belt. VG B.O.G. Eur. Pr. InV. Goldmines Holland F IKA Belegg. Inter bonds Leveraged Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Unl-lnvest Viking 158,00 222.00 107.00 Wereldhsv. 45.00 111.00 45,00 58.50 39.80 107,00 210.00 79.00 107.00 100.50 32.10 23.50 22.00 35,60 53.00 51.50 150.00 145.00 139.20 259,50 83,40 40.00d 160.00 222.50 107.00 148,50 112.20 obligaties 12.00 NED 81-9 11.50 id.80 10.75 id 80 10 75 id 81 10.50 Id 74 10 50 Id 80 10.25 id 80-90 10.25 Id 80-87 10 00 id 80 9 75 id 74 9 50 id 76-1 9 50 id 76-2 9 50 id 80-95 9.25 id 79-89 9.00 id 75 9.00 id 79-94 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-96 8.75 id 79-94 8.75 id 79-89 8.50 id 75 8 50 id 75-2 8 50 id 79-89 8.25 id 76-96 8 25 id 77-92 8 00 id 70-95 8 00 id 71-96 8 00 id 70 I 8.00 id 70 II 8 00 id 70 III 8.00 id 76-91 8.00 Id 77-97 8.00 id 77-67 8 00 id 78-88 7.75 id 71-96 .75 id 73-9 7 75 it 7-97 7 75 id 77-92 7 50 Id 69-94 7 50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 78-93 7.50 id 78-88 7 50 id 78-88-2 7 50 id 71-81 7.20 id 72-97 7 00 id 66 1-91 7 00 id 66 II 7.00 id 69-94 6.75 Id 78-98 6.50 Id 68 1-93 6 50 id 68 II 6.50 id 68 IV 6.25 Id 66-91 6.25 id 67-92 5.75 id 65 II 5.25 id 64 I-8S 5.25 Id 64 II 5.00 id 64-94 4.50 it 8-83 96.80 94.00 90.10 90.60 87.80 88.00 88.70 90.70 90.00 86.40 61.50 91.80 85,60 88.00 87.70 88,00 85.50 94.40 93.90 93.30 88,00 85,10 91,80 87.50 62.80 80.80 84.50 86.20 85.30 98.40 79.40 84.90 84,20 82.10 79,20 81.20 81.90 80.50 4 50 id 59-8 4 50 id 60 1-85 4.50 id 60 II 4 50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63 I 4.25 id 63 II 4 00 id 61-86 4 00 Id 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 id St 47 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id 37-81 3.00 id Grb 46 '11.00 BNG 74-81 11.00 id 74-84 10 50 id 1974 9.50 id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 id 76-01 9.00 Id 75-00 8 75 Id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8 75 id 77-02 8.50 Id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 Id 73-98 8.25 Id 70-85 8.25 id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 id 71-96 8 00 id 72-97 8 00 Id 73-79 8 00 id 75-00 7.60 id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 id 73-98 7.00 Id 661-91 7.00 Id 66-II 84.70 86,50 85,50 94,40 85.00 82,90 79.20 81.10 91,20 81,60 79,00 77.60 96.00 76,30 74.10 92.50 98,20 95,80 100,30 94.60 87,50 84.70 94.20 86.40 80,90 81,60 85.20 84.30 86,20 85.20 77.40 93,50 81.40 79.20 77.10 98,20 95.50 100,40 100,70 91.00 97,60 88,60 87.60 92,20 88,30 94.40 85,90 80.80 85.90 83.80 83,20 96.80 79.70 79.90 80.10 78.20 85.00 84.50 beurs van New York AFC Ind. All. Cham. Am. Brands Am. Motors ATT Aearco Bethl. Steel 47 7/8 48 1/4 53 1/2 54 3/8 71 3/8 71 7/8 35 36 3/4 4 8/8 4 3/4 50 7/8 52 42 3/8 43 1/4 30 1/8 32 Int. Harv. ITT Kennecott Mc.O, Douglas Merck Co. Mobil RCA 19 3/4 33 1/4 53 3/4 42 5 42 1/2 87 1/4 671/2 26 7/8 19 7/8 33 3/8 55 1/8 43 1/8 44 5/8 88 88 5/8 28 3/4 Boeing Can. Pec Chrysler Citicorp Cons. Edleon 39 7/8 40 5/8 6 7/8 6 3/4 24 3/8* 24 1/8 26 1/4 27 Rap.Steel Royal Dutch S. Fe Sears R. - Shall Oil 29 3/4 41 3/8 '93 1/2 44 1/4 30 3/8 41 5/8 95 3/4 18 1/2 48 1/4 Eastm. Kodak Ford 80 3/8 81 1/8 70 5/8 71 5/8 24 5/8 24 1/2 St. Brands 28 3/4 38 5/8 29 1/4 37 1/2 Gen. Electric Gen. Motor* 66 67 1/4 55 54 7/8 20 20 1/8 U.S. Steal Unlroyal Un. Tachn. 33 1/2 7 5/8 14 34 1/2 7 3/4 14 1/2 III. Central Inoo Ltd. IBM 35 1/4 36 5/8 22 3/4 23 1/4 62 1/4 64 Un. Brands Wastlnghouee Woo/worth 55 3/6 31 26 7/8 58 5/6" 31 1/2 27 1/2 buitenlands geld (Prl)e m gulden*) Amerikaanse doler Engelse pond Belgische fr. (100) Duhee mark (100) Kal. lire (10.000) Portugese sec. (100) Canada** dollar Franse fr. (100) Zwitserse fr. (100) 2.26 2,36 5.09 5,39 6,44 6.74 109.00 112.00 20.75 23.75 3.95 4.55 1.89 1,99 45,75 48.75 120.50 123.50 Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Ooetenr. ach (100) Spaans* pee. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) JoegoaL diner (100) 48.75 41.25 33.50 15.48 2.57 4.30 55.50 5,95 3,90 51.75 44.25 36,50 15.78 2.87 5,10 58,50 7,35 4.20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1981 | | pagina 19