lElectronische spelletjes worden niet veel goedkoper 4 £eïd^(2owtcmt Sinterklaas &schvi|wie. Toenemend aanbod computerspeelgoed 9 EDERLANDSE CONSUMENT VOORZICHTIG gezelligheid, die meestal het doel is van een spelletje, ontbreekt. Boven dien gaat hèt spelen tegen een com puter al gauw vervelen. Van een werkelijk competitie-element is niet' altijd sprake. Verder zijn niet alle spelen geschikt voor alle leeftijden. Sommige spelle tjes zijn te moeilijk voor jonge kin deren, terwijl volwassenen al gauw uitgekeken raken op zeer eenvoudi ge wedstrijdjes. Jggk|g|g£ Zegge en schrijve vragen wij slechts één nieuwe abonnee voor deze handige 4-kleurenbalpen. abonnee van de Leidse Courant Adres. i Postcode/Plaats j Betaald wordt per maand (automatische aischrijving) I per kwartaal J Stuur mij als dank voor de moeite I handige matstalcn 4-kleurenballpoint. Naam Adres I I Postcode/Plaats_ Telefoon- Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel I plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden. IN FEITEN DE BESTE :R 19 Fransenen Engelsen stoeien al twee jaar op grote schaal met de chip recht Het electronische speelgoed komt voor het grootste el uit Amerika en Japan. Daar heeft de consument zich al lang ergegeven aan de op verschillende spelletjes toegepaste Dderne techniek van processors en chips. Voor een groot deel is t computerspeelgoed uit die landen geschikt voor de ernationale markt. Nederland verzorgen vooral MB (Milton Bradley) en Clipper de import. jaar breidden beide ondernemingen het arsenaal aan computërspeelgoed s uit. Ook Ravensburger, Jumbo, Texas Instruments en Schmidt worden iter steeds actiever. Een overzicht van wat er 'te krijgen is: irlin: Erg populair in Amerika. Biedt de mogelijkheid voor zes verschil- ide spelletjes: boter-kaas-eieren, black-jack, tovervierkant, codebreker jastermind), muziekspel en echospel. De winnaar wordt muzikaal toege- fhd, de verliezer uitgelachen. Computer houdt score bij. Maximaal vier plnemers, vanaf zes jaar, adviesprijs honderd gulden, jldfire: Flipperkast met muziek op zakformaat. Bal is lichtkogeltje. Drie mpers met uiteenlopende punten. Verschillende barricades, freeballgates I tilt-lampje. Computer houdt score bij. Maximaal vier spelers, vanaf zes |r, adviesprijs honderdvijfentwintig gulden. ctor: Ingewikkelde versie van Zeeslag. Ook hier moet een boot tot zinkei} irden gebracht, maar het belangrijkste verschil is dat het doel zich ver- pitst zowel in lengte, breedte als diepte. Maximaal vier spelers, vanaf tien r, adviesprijs honderdtwintig gulden. tstermind: Het bekende spel in computerversie, waardoor men het ook fcen kan spelen. Speler bepaalt zelf de moeilijkheidsgraad. Ook in pocket- Voering. Maximaal vier spelers, vanaf tien jaar, adviesprijs honderd vijf- (i gulden. juat de Dief: Nieuw, tamelijk ingewikkeld spel rond detectives en boe- die moeten worden achtervolgd en gearresteerd. Computer, dobbelste- nen en kanskaarten verhogen de spanning. Maximaal vier spelers, vanaf acht jaar, adviesprijs honderdvijftien gulden. Simon: Geheugentest met kleuren en geluid. Men kan het tegen elkaar en de computer opnemen. Resultaat wordt door muzikale tonen duidelijk. Maximaal vier spelers, vanaf zeven jaar, adviesprijs honderd gulden (pocke- tuitgave zestig gulden). Zeeslag: Electronische versie van bekend spel, waarin verschillende boten tot zinken gebracht moetenjvorden. Realistische oorlogsgeluiden begeleiden het geheel. Maximaal twee spelers, vanaf tien jaaf, adviesprijs honderdtwin tig gulden. Microvision: Test op reactievermogen. Basiscomputer, waarop vier los te kopen cassettes geplaatst kunnen worden. Principe is het afbreken van een muur via een circulerende punt, dat met een racket kan worden verplaatst. Moeilijkheidsgraad is op te voeren. Geen maximaal aantal spelers, vanaf acht jaar; adviesprijs honderdzëstig gulden, (inclusief één cassette). Losse ca- settes zestig gulden. Logic 5: Mastermind met cijfers. Geen maximaal aantal spelers, vanaf twaalf jaar, adviesprijs zestig gulden. Major Morgan: Electrisch orgeltje voor kinderen dat via geheugen liedjes kan spelen. Verschillende kaarten met symbolen bieden variatiemogelijkhe den. Geen maximaal aantal spelers, vanaf zes jaar, adviesprijs veertig gul den. Starbird: Ruimteschip dat per stand ander geluid produceert. Zeven tot veertien jaar. Bigtrak: Computerauto met aanhanger, die kan worden leeggestort Speler kan route, sirenes en lichtsignalen van tevoren programmeren. Van zeven tot veertien jaar, adviesprijs honderdvijftig gulden. Galaxis: Vriendelijke combinatie van Zeeslag en Mastermind. Computer verstopt vier ruimteschepen, die door een of twee spelers moeten worden opgespoord. Veel variatiemogelijkheden en competitie-element. Ook met tijdklok. Maximaal twee spelers, vanaf negen jaar, adviesprijs honderdzestig gulden. Vlootgevecht: Eenvoudige vorm van Zeeslag. Maximaal twee spelers, vanaf tien iaar, adviesprijs zeventig gulden. Little Professor Elementair rekenen. Vanaf vijf jaar, adviesprijs veertig gulden. Dataman: Uitgebreide versie van Little Professor, waaraan 'lichtshow' is toegevoegd. Vanaf zeven jaar, adviesprijs zeventig gulden. Spelling B: Op eenvoudige manier Engelse woordjes leren. Vanaf zeven jaar. Adviesprijs onbekend. Speak and Spel: Uitgebreide versie van Spelling B, waarbij ook de uit spraak aan de orde komt. Vanaf negen jaar, adviesprijs tweehonderdtwintig gulden. Computer electro: Informatief vraag- en antwoordspel via multiple choise- systeem. Erg eenvoudig opgezet. Een speler, vafiaf negen jaar, adviesprijs ze ventig gulden. Electronic Repeat: Eenvoudige versie van Simon op drie verschillende ni- veau's. Maximaal vier spelers, geen leeftijd, adviesprijs zestig gulden. Computerschaak: Schaken tegen de computer kan op verschillende manie ren: met en zonder stukken en eventueel met een sprekende computer. De prijzen varieren van tweehonderd tot vijftienhonderd gulden, v Bridge Challanger: Kaarten tegen de computer. Systeem is volgens de con sumentenbond voor verbetering vatbaar. Maximaal vier spelers. Backgammon-computer: Triktrak per chip. goed. In het eerste geval is sprake van massaproduktie, maar dat zit er bij speelgoed niet in. Ik denk daar om niet dat de prijzen ingrijpend zullen zakken". Behalve de prijzen klinkt ook het „weinig pedagogisch karakter" van een aantal computerspelen als kri tiek. Zo moet in Zeeslag of het daar mee vergelijkbare spel Sector een boot tot zinken worden gebracht door het afvuren van raketten en bommen. De verkopers wijzen deze kritiek van de hand: „Dan kan je het kind ook geen klapperpistool meer geven. Vrede op aarde krijg je niet door het speelgoed aan te pas sen". Educatief Dat neemt niet weg, dat sommige fabrikanten voor een tegenoverge steld uitgangspunt hebben gekozen en een educatieve functie aan de spelletjes meegeven. Dat gaat meest al in de richting van taal- en reken- spelletjes, maar ook meer algemene intelligentie-spelletjes vallen in die categorie. En dan is er natuurlijk de speel- waarde. In knallende advertenties wordt uitgelegd dat het per chip al lemaal veel leuker is. In eerste in stantie ben je geneigd te denken: dat mag ook wel voor dat geld. Maar de vraag is natuurlijk of de reclametekst de waarheid spreekt. Een groot aantal computerspelletjes is rechtstreeks afgeleid van bestaan de spelen. Een aantal aspecten is ge moderniseerd, waardoor de „com puter het vuile werk doet". Verder kan een aantal spelen in de moder ne versie ook alleen worden ge speeld. Tegenstander is dan de com puter, die daarvoor is geprogram meerd. Spelplezier Naar aanleiding van een onderzoek naar computerspeelgoed oordeelde de consumentenbond dat electroni sche spelletjes duur zijn in vergelijk king met de klassieke spelen, „ter wijl ze nauwelijks meer speelplezier geven. De indrukwekkende buiten kant is vaak een lege huls". Verder benadrukt de bond, dat het alleen spelen als nadeel heeft dat de recht mputerspeelgoed derland geeft zich er heel brzichtig aan over. Terwijl pnsen en Engelsen al twee r op grote schaal stoeien t de chip, stijgt de pulariteit van de ictronische spelletjes in ons d nog betrekkelijk fezaam, er de oorzaken van de voor industrie teleurstellende koop lopen de meningen en. Gesproken wordt over hoge winkelprijzen, de tot toe negatieve publiciteit d het computerspeelgoed de mogelijk slechte invloed kinderen. h wordt het ongetwijfeld steeds ïilijker om aan de verleiding rstand te bieden. Wartf de keuze computerspeelgoed wordt jaar- i fors uitgebreid. Vooral de afge- in maartden zijn tientallen nieu- spelletjes op de Nederlandse (kt verschenen, waarvan een tal gemakkelijk de belangstel- zal losmaken. jlanks de moeizame introductie de verwachtingen binnen de ïputerspeelgoëdindustrie hoog pannen. Dolf Tuinhout, marke- service manager bij Milton dley (MB): „In Amerika ontdek- i ingenieurs regelmatig nieuwe |en, die vaak heel geschikt zijn r de Europese markt. De techni- e middelen nemen nog steeds toe daarmee ook de keuze-mogelijk- als zuinig bekend staande Ne-: [anders protesteren vooral tegen hoge prijzen van het computer- tlgoed. Ze moeten tussen de hon- fl en tweehonderd gulden uit- jken voor een enigszins interes sant electronisch spel en dat gaat menig budget te boven. Men is niet gewend zoveel geld aan speelgoed uit te geven. Omdat kinderen vaak na een paar weken alweer genoeg hebben van een bepaald artikel hanteert men een laag maximum. Alle leeftijden Volgens René van Putten, sales-ma nager bij Clipper is de eerste denk fout dan al gemaakt: „Speelgoed wordt nog altijd gezien als iets leuks voor jonge kinderen. Maar dat is onzin. Eén van de grote charmes van computerspeelgoed is juist dat het voor iedereen, ongeacht leeftijd, zo interessant is. Ouders kopen dus niet alleen voor hun kind, maar ook voor zichzelf. En dan is die prijs plotseling niet zo onoverbrugbaar meer. Want iemand geeft voor zichzelf veel gemakkelij ker honderdtwintig gulden uit dan voor een kind. Als men voor hon derd gulden een tennisracket koopt, waarom dan niet voor hetzelfde be drag een leuk computerspel". Dolf Tuinhout legt uit dat een ac ceptatieproces bij de consument al heeft plaatsgevonden: „Aanvanke lijk keek men raar tegen die prijzen aan. Maar een spel als Zeeslag gaat nu massaal over de toonbank. En het opvallende is dat kopers uit de meest uiteenlopende milieus het spel aanschaffen. Dus niet alleen de financieel welgestelden". Prijsdaling Veel kopers'hebben hun belangstel lende kinderen nog even in de wachtkamer gezet in afwachting van ingrijpende prijsdalingen. Zo ging het immers ook met de reken machines op zakformaat en de elec tronische horloges. Die waren aan vankelijk ook niet goedkoop, maar worden nu tegen alleszins redelijke prijzen op de markt aangeboden. René van Putten haast zich uit te leggen dat bij computerspeelgoed een dergelijke ontwikkeling niet valt te verwachten: „De markt voor rekenmachines en horloges laat zich niet vergelijken met die van speel-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 9