Vertrouwen maakt =verk gemakkelijker m schrijve. —Ernstige bezwaren tegen voetgangersbrug over Leede legae URGEMEESTER DE VREEZE IJ INSTALLATIE: Fietser gewond Jongen (13) aangehouden Verenigingen in Lisse gaan samenwerken fie4dae6omq/nt Bkc L uit ernstige kritiek op id wethouder Joon Simone Schell in Sassenheim Ijsbaan in Valkenburg A Sassenheim tegen -station Bollenstreek ibilarissen bij Elckerlyc9 GIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGINA 7 KORTWEG a -- 'ARMOND De raadscommissie ruimtelij- p ordening behandelde gisteravond zes be waarschriften tegen de bouw van een voet- ingersbrug over de Leede naar het eiland oudenhoorn. Het grootste deel van de be waarden bestond uit watersportbedrijven ge- gen tussen de bestaande spoorbrug en de ,euw te bouwen brug. De brug vormt een be- mmering voor de zeilvaart in de Leede. De watersportbedrijven noemen de verbreding van de Grote Sloot geen goed alternatief omdat de doorvaart met een bepaalde windrichting moeilijk zou zijn, de drukte ter hoogte van de Kaagsociëteit zou onaanvaardbaar worden en het rondvaren door de Grote Sloot, Joppe, Saek en via de Leede weer terug wordt dan onmogelijk. De commissieleden verklaarden deze bezwaren in meerderheid ongegrond omdat de Grote Sloot een breed bevaarbaar water is geworden dat binnen kort ook voor motorboten vrij toegankelijk zal zijn. De afstand naar breder water is via de Grote Sloot zeker niet langer en drukker dan via de Leede die op zondagmiddag wordt vergeleken met de Kalverstraat. Daarnaast weegt het belang van de mensen die nu eindelijk eens aan het water willen komen en vele andere recreanten (wind surfers, kinderen met rubberbootjes en dergelijke wandelaars en vissers) zwaarder dan de wens van de watersport om zo snel en onbelemmerd moge lijk op breed water te komen. Daarnaast was er nog een bezwaarschrift van de agrariërs in de polder Zwanburg. Zij maakten be zwaar tegen de aanleg van een smalle brug en pleitten voor een brug die ook de polder Zwan burg zou ontsluiten voor vervoer van melkwagens en veevoer. Daarvoor zou dan ook een brug over het te graven zomergat noodzakelijk zijn. Die brug zou echter beweegbaar kunnen zijn. Wethouder Van Schagen wees erop dat over dit punt al eer der een besluit is genomen en dat er naar andere oplossingen gezocht worden in de vorm van een pont over de Zijl. Die oplossing wordt door de agrariërs niet als ideaal gezien. KATWIJK Het Mechels miniatuur theater geeft mor gen in Tripodia een 'voorstel ling van het toneelstuk „Een vloog over het kdekoeksnèst". Het toneelstuk beleefde zijn première in New Vork in 1963, maar het verhaal werd pas goed bekend nadat Milos For- man het verfilmde. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O (tel 22250).of bij het VVV-kantoor. De voorstelling begint om kwart over acht. Harde wind drukt auto van weg LEIMUIDEN Een 43-Jari- ge Amsterdammer is gister middag met zijn bestelauto vermoedelijk als gevolg van de stormachtige wind van de provinciale weg 7 nabij Leimuiden afgeraakt De man passeerde net de brug over de Drecht vanuit de rich ting Alphen toen hij door een windstoot met zijn rechter voorwiel in de berm terecht kwam. Bij zijn pogingen om weer op de weg te komen raakte de auto in een slip van 180 graden en belandde uitein delijk in een sloot bij het talud van de brug. De Amsterdam mer raakte licht gewond in het gezicht en aan de rug. Hij is overgebracht naar het zie kenhuis Rijnoord in Alphen. De bestelauto werd zwaar be schadigd. ALPHEN AAN DE RIJN Een 13-jarige jongeman uit Bodegraven is gistermorgen voor onderzoek en behande ling aan een hoofdwond naar het Rijnoord Zieken huis overgebracht, nadat hij door een bromfietser aange reden was. De jongen reed om 8.20 uur in de Javastraat richting Fredej rik Hendrikstraat en moest enigszins uitwijken voor een wegopbreking. Een bromfiet ser reed de jongen daarbij aan. Omdat de bromfietser doorge reden is, verzoekt de politie getuigen van het ongeval zich te melden, telefoonnummer 01720 93941. KATWIJK Een 13-jarige jongen uit Katwijk is gistera vond door de politie aangehouden in verband met een in braak in een woning aan de Hoorneslaan in het afgelopen weekend. De jongen heeft bekend een cassette met bijna 2.500 gulden te hebben gestolen. De jongen kwam de woning binnen door gebruik te maken van een sleutel die op de deurpost lag. De politie" vermoedt dat de jeugdige inbreker meer diefstallen op zijn geweten heeft. LISSE De verenigingen in ven en daarvan krijgt men cir- Lisse gaan in een commissie ca 80.000 gulden terug van het samenwerken. Hiertoe werd rijk. Deze 80.000 gulden vor- gisteravond tijdens een door men een goede reden om de de Culturele Commissie in 't bevolking in totaal 17.000 Poelhuys belegde bijeen- Lissenaren zijn lid van een of komst besloten. meer van die verenigingen bij de besteding ervan te ber- Lisse geeft ongeveer acht ton trekken. In totaal zes groepe- uit aan subsidies voor het so- ringen zullen in de commissie ciaal-cultureel verenigingsle- zijn vertegenwoordigd. Zegge en schrijve vragen wij slechts één nieuwe abonnee voor deze handige 4-kleurenbalpen. I noteer m.i.vals nieuwe ivmfl abonnee van de Leidse Courant I Naam. Adres.j Postcode/Plaats j Betaald wordt per maand (automatische afschrijving) I U per kwartaal Stuur mij als dank voor de moeite I handige matstalon 4-kleurenballpoint. Naam1 Adres. Postcode/Plaats Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel - plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden. J IN FEITEN DE BESTE .maa, -| 1 1 1 91 CHENDAM „Ik ren staan voor wensen en vooral aanspreek- zijn voor, de bevolking en als lid van het CDA wil ik streven naar een maat schappij waarin de bijbelse gerechtigheid het voornaam ste doel is". Dit zei de nieu we burgemeester van Leid- schendam, de heer W. F. de Vreeze, gisteren in de Leid- van de familie De Vreeze aan de Sluiskant schendamse raadzaal nadat hem door loco-burgemeester H. L. van Dongen de ambts keten was omgehangen. De heer De Vreeze was met zijn gezin even over half drie per motorkruiser Johanna Ma ria van de heer Van Dongen aan de Sluiskant gearriveerd waar hij behalve door de loco- burgemeester en zijn echtge note ook werd begroet door pastoor H. L. Nederstigt van de Petrus en Pauluskerk. Per taxi ging het vervolgens naar het raadhuis waar hij om drie uur door eeh speciale raads commissie werd binnengeleid. In zijn installatierede zei de heer De Vreeze dat de burge meester als niet-politieke fi- guur zo objectief mogelijk over eleidszaken moet oordelen en niet aan het spel van politieke krachten moet deelnemen, evenmin als aan het opstellen van een gemeentelijk beleids programma. De nieuwe burge meester die in Warmond, zijn vorige gemeente, nogal be langrijke portefeuilles in han den had, zei echter moeite te hebben met de mening dat een burgemeester geen politiek be laden portefeuilles mag heb ben. Hij verwees naar een uit spraak van de commissaris van de Koningin in Noord- Holland, de heer De Wit, die dit „een dogmatisch stand punt" had genoemd. De reden zou zijn dat ontslag door de raad niet mogelijk is maar vol gens de heer De Wit zou een motie van wantrouwen van de raad over een portefeuille- Wethouder Van Dongen hai kwestie toch wel gevolgen hebben. „Vertrouwen moet de basis zijn van raad en college", aldus de heer De Vreeze die er vervolgens op wees dat ver trouwen het werk ook gemak kelijker maakt. Van de angst en vreze die CDA-fractievoor- zitter C. H. de Ruijter had ge had toen hij bij geruchte ver nam dat provinciale overhe den niet wilden voldoen aan de wensen van de gemeente raad was volgens zijn zeggen op 15 oktober alleen „De Vree ze" overgebleven. De vier gt burgemeester De Vreeze fractievoorzitters (mevrouw Kiers van D'66 was afwezig) kregen elk vijf minuten om de burgemeester toe te spreken. „Uiteindelijk zijn aan al onze wensen voldaan, wat wil je nog meer", zei de heer De Ruijter. Mevrouw J. A. van Nievelt- Volmuller (VVD) waarschuw de alvast dat portefeuillewijzi ging alleen bij wijziging van net hele college, dus na de verkiezingen, kan geschieden. Pvd A-fractievoorzitter Frits 0 IJmkers zei nog even gehoopt de ambtsketen om te hebben op een „eigen" bur gemeester „maar de minister van binnenlandse zaken heeft in zijn wijsheid anders be schikt". „Schuiven met porte feuilles" vond ook hij „niet raadzaam" en mevrouw De Vreeze kreeg het advies maar in het Leidse ziekenhuis te blijven werken „zoveel linten zijn in Leidschendam nu ook weer niet door te knippen". De heer J. A. W. Pohlkamp van Gemeentebelangen ver- oorzaakte in de volle raadzaal nogal wat hilariteit met zijn opmerking dat het lezen van zijn beschouwingen bij de schriftelijke behandeling van de begroting de inwerktijd van burgemeester De Vreeze zou vergemakkelijken. „Uw start is moeilijk", zo besloot de heer Pohlkamp, „maar niets is moeilijk voor hen die willen". In zijn antwoord hierop zei de heer De Vreeze nog dat de op merkingen over. de portefeuil les alleen „het geven van een mening" was geweest, „coördi natie beschouw ik als mijn be langrijkste taak". SASSENHEIM De jeugd boekenschrijfster Simone Schell signeert zaterdag 22 november haar dit jaar met de 'gouden griffel' bekroon de kinderboek 'Zeezicht' in boekhandel Wagner aan de Sassenheimse Passage. De 37-jarige schrijfster is van 15.00 tot 16.30 uur in Sassen heim. In 1975 werd de gouden griffel aan Simone Schell toe gekend voor 'De nacht van de heksenketelkandij'. In 1973 maakte de schrijfster haar de buut met 'Juffrouw Jonathan'. VALKENBURG De IJsclub Valkenburg heeft een stuk land naast het sportpark van voetval vereniging 'Valken '68' gehuurd voor de aanleg van een lindijsbaan. De kosten van aanleg worden geraamd op ruim 10.000 gulden. De Valkenburgse gemeenteraad zal morgen, tijdens een ingelas te vergadering vanaf vijf uur beslissen over de vraag of er aan de ijsclub susidie voor de aanleg van de baan wordt verleend. De ijsclub heeft vele jaren een kwijnend bestaan geleden. Zo'n veertig jaar leden werd er een ijsbaan aangelegd. Van schaatsen op deze baan is het echter nooit gekomen. Het ijs op de baan bleek bomijs te zijn. Het bestuur van de ijsclub heeft inmiddels al contact met het bestuur van 'Valken'68' gezocht om eventueel g ebruik te kunnen maken van het clubgebouw en de kantine van de voetbalvereniging. Het CDA-raadslid Borst gisteravond tijdens de algemene be de begroting voor 1981 ern- op het beleid van wethou- name diens uitlatingen met het bestemmingsplan lande- werden door het CDA-raadslid kaak gesteld. Hij stelde dat de wet- onoordeelkundig en ondeskundig te gegaan. verdedigde zich door te stellen heer Borst zich op gevaarlijk terrein be- met dergelijke uitspraken. Hij vroeg zich hij iets in twee jaar kan verwezenlijken andere wethouder veertig jaar aan heb- kreeg steun van de PPR-fractie, dat het CDA de zaak nogal overdreef, omdat het nog geen twee jaar geleden de had voorgedragen als een zeer com- van het CDA stelde voorts dat er nu gemaakt moet worden met het op- van een definitief woningbouwplan Volgens de fractie is het zeer te- voor de Voorhoutse woningzoeken den te moeten ervaren dat anderhalf jaar nadat het eerste plan voor Oosthout is afgekeurd, er nog steeds geen ander concrêet plan is. Verschillende fracties gingen in op de verkeer sproblematiek in de gemeente. De VVD-fractie hield een pleidooi voor het beveiligen van de Herenstraat. Wethouder Joon deelde mee dat hierover overleg is gepleegd met de winkeliers vereniging en de omwonenden. Voor het eind van het jaar kan de raad voorstellen over het verbeteren van de verkeerssituatie op de En gelselaan tegemoet zien. Ten aanzien van de Kleibrug kon worden meegedeeld dat de verla ging van de brug zo goed als geregeld is. De fracties van het CDA en Gemeentebelangen betreurden het dat de plannen voor een dorps centrum in de voortuin van Huize St. Agnes nog niet gevorderd zijn. Burgemeester Van de Wouw deelde mee dat er inmiddels gesprekken zijn geboerd met het stichtingsbestuur en de PTT. Afgespreoken is dat als er een postkan toor wordt gebouwd, deze rechts van het Ag- nesgebouw komt. De gemeenteraad ging vervolgens in meerder heid akkoord met de verhoging van de belas ting met vijf procent. Alleen de fractie van Ge meentebelangen verklaarde zich tegen. Het CDA is tegen de van een spoorweg deze gemeente, dat een dergelijk veel het- een ongewenste ont- wordt ervaren, van Sassenheim mening. De twee fracties in de ge- de VVD en Pro- (PS) een afwijkend stand- bleek gisteravond uitspreken van mene beschouwingen behandeling van de voor 1981. van Sassenheim dat de behoefte NS-station het gevolg is van een concentratie, maar voegt daar tevens aan toe, dat de vestiging van een station weer een nieuwe concentratie veroorzaakt. En dit laatste wordt als ongewenst ter ziide geschoven. VVD en PS stelde gisteravond vast, dat gezien de energieschaarste het openbaar vervoer voorrang dient te krij gen. Mede door de gestegen benzineprijzen zou een bollen- station aan de Schiphollijn een rendabele zaak zijn geworden. De diverse fracties waren het gisteravond wel eens over het feit, dat men zolang mogelijk lastenverzwaren voor de bur gerij dient te voorkomen. De plaatselijke belastingen moe ten dus niet omhoog. PS liet weten een verhoging van de belasting op onroerend goed als enige mogelijkheid te zien als inderdaad toch tot verho ging moet worden besloten. De VVD wenst geen enkele ver hoging en raadt het college aan de reserves aan te spreken bij tekorten. Hoofdstraat Alle fracties waren het or gis teravond over eens, dat er snel een oplossing gevonden moet worden voor de verkeerspro blemen in de Hoofdstraat. Het weren van doorgaand verkeer uit deze straat zou de ontwik keling van het centrum sterk ten feoede komen. VVD en PS lieten weten, dat de voorgeno men tijdelijke oplossing door aanpassing van het kruispunt 'Noord' ter afleiding van het doorgaande verkeer, veel snel ler gerealiseerd moet worden. In het kader van de noodzake lijke bezuinigingen, zal het subsidiebeleid eens nauwgezet onder de loep moeten worden genomen. Dit wensen VVD en PS. Het college zegde toe, hier over binnenkort een nota uit te brengen. &NHEIM Toneelvereniging 'Elc- rc' heeft gisteravond twee jubilarissen idigd. Een en ander geschiedde na een ■volle opvoering van de komische :r 'het lijk is zoek' bij 'Cees Ineke', libiarissen waren led Schoone en Hans Heuer. Beide zijn reeds 25 jaar verbonden aan de toneelvereniging. Speciaal ter gelegenheid hiervan werd hen door mevrouw Bakker, be stuurslid van de Zuidhollandse Centrale voor Amateur-toneel, een bronzen insigne met oor konde uitgereikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7