erstman 'concurr et Sinterklaas Sprookjes? Sinterklaas moet er aan geloven s Sinterklaas pelft Steeds meer mensen aten het Sinterklaasfeest voor jvat het is en richten alle gandacht op de kerstdagen. Uadeaus worden niet meer op crote schaal in de schoen /gedeponeerd, maar krijgen yeelal een plaatsje onder de kerstboom. Kortgezegd: Binterklaas krijgt concurrentie van de Kerstman. Maar lang niet iedereen is het daarover pens. j.Van die tendens is eigenlijk Bl sinds de jarén zestig sprake", jegt mr. J. A. Lam (37) iecretaris van het Koninklijk Nederlands Ondernemers herbond (KNOV) te Delft, maar", voegt hij daar inmiddellijk aan toe, „het i Sinterklaasfeest zal toch nooit ïelemaal overgeslagen vorder.. Het is een traditie die -hoe je het ook wendt of ceert— niet valt weg te lenkeh uit de Nederlandse amenleving. Het bestaat al leuwen. De kerstman moet ich bij wijze van spreken nog vaarmaken. De Sint is nog teeds de goedheiligman. Een [erstman past niet zo in het [odsdienstige gebeuren. Die leeft voor veel mensen nog ets heidens." 'arenhuis De Bijenkorf ziet daar entegen geen duidelijk concurren- Jepositie van de kerstman ten op- BOHichte van Sinterklaas. Een woord- fïWWoerder is zelfs meer geneigd om ÉjnM|eze veronderstelling naar het rijk f^fiTfler fabelen te verwijzen. In ieder BIBeval, aldus De Bijenkorf, blijven ^^Beide feestdagen hun eigen sfeer ^^louden. of!!! ,En op de speelgoed markt laat de >int zich sowieso niet verdringen, gmn bet buitenland is de rol van de Ettalerstman duidelijk anders. Daar is Nle kerstman wat hier de Sint is", al- fius de zegsman, die echter beaamt Bat het geven van cadeaus tijdens lie kerstdagen de laatste tijd wat neer ingang heeft gevonden. 09 Off*et accent hgt dan op de wat W,wiuurdere cadeaus", aldus de Bijen- »9.0( orf-woordvoerder, die overigens RQ fl#(oor de komende pakjesavond ver- [>9(UVracht dat de mensen dit jaar het 49.0< uttige wat meer met het aartgena- 'Él Alve zu^en verenigen. „Nuttige din- >9.QQen zullen voorrang krijgen en dan 59 ftflenken we met name aan de mode- ^•^Jrtikelen." ll.73>ok een zegsman bij Vroom en A yyreesmann meent dat er van een duidelijk waarneembare verschui- ÖO.OOing geen sprake is, maar erkent let als De Bijenkorf dat het geven »an kerstcadeaus een toenemend erschijnsel is. „Maar dat valt niet uidelijk uit de verkoopcijfers te le- den. Tenminste, niet in die van oorgaande jaren. Bij ons zijn beide estdagen nog pieken." ïaastfeest 'erug naar het KNOV. Waarom lan toch die verschuivings-tendens, 'an pakjesavond naar de kerstda- en? Volgens het KNOV draait het feite allemaal om de vrije tijd van e consument. „Het Sinterklaasge- euren is echt een haastfeest gewor- en", zegt de KNOV-secretaris. Dat zie je in het hele detailhandels- ebeuren ook. Pakjesavond is nog iet voorbij of alle aandacht wordt 1 weer op het kerstgebeuren ge- icht. Heel opvallend" Omdat het dus in feite maar om jén avond gaat, nemen veel mensen (iet eens de moeite om daar speciaal >r naar het ouderlijk huis te gaan. niet als dat ook nog eens op doordeweekse dag valt", aldus secretaris, kijk eens naar de kerst, dat zijn al twee vrije dagen. Veel plakken daar een paar ex- vrije dagen aan vast. Vaak een week. De kinderen hebben dan vrij van school. Alle bedrijven in een lager tempo of liggen Kortom: alle aandacht n tijdens die vrije week uitgaan het gezinsleven. Het is een en de gezelligheid staat an centraal. De kerstdagen worden an ook bij uitstek gebruikt om fa- iiliebezoeken af te leggen." >int blijft [oewel er groeperingen zijn bij wie e goedheiligman al lang in de ver- eethoek zit en het aantal kerst- ian-volgelingen toeneemt, houdt ach een groot aantal de Sint nog an als gulle gever. Secretaï-is Lam aarover: „Maar voornamelijk voor e kinderen. Het blijft gewoon een ypisch kinderfeest. Daar kan men noeilijk omheen. In geen enkel and wordt Sinterklaas zo traditio neel gevierd als in Nederland. Kijk, an an W>a KNOV-secretaris mr. J. Lam: „Sin terklaas is een haastfeest gewor den..." en met de kerst ligt dat accent meer bij de ouders zelf, of liever gezegd, het gezin in zijn totaliteit." Maar ook bij veel volwassenen staat de Sint nog altijd op de eerste plaats. Al is het alleen maar vanwe ge het feit dat men op zo'n avond broer, zus of een ander familielid ten overstaan van de hele meute, letterlijk en figuurlijk bij de neus kan nemen. Want, al geeft men dan misschien wat minder uit aan ca deaus, er kan nog altijd extra aan dacht worden gevestigd op het ma ken van een surprise. In veel gevallen steekt men daar een zee van tijd in. De één zoekt zijn heil in een eenvoudige verras sing verpakt in kleverige stroop, terwijl een ander er de voorkeur aan geeft om met een ingenieus iets voor de dag te komen. Een scherp gedicht of een koddig rijm moet de puntjes op de i zetten. Dat alles bijeen is vaak een cadeau op zich, wat nog jaren wordt bewaard. Nog langer soms dan het cadeautje dat erin zat verstopt, het 'aardigheidje'. Niet verontrustend Hoe het ook zij, de vermeende ten dens van de verschuiving van pak jesavond naar de kerstdagen is voor de detailhandel niet verontrustend. Sterker nog, in vele branches ziet men meer voor- dan nadelen. Het feit dat men de zaken meer kan spreiden wordt als 'prettig' ervaren. Het cadeautjes geven met de kerst vloeit volgens het KNOV duidelijk voort uit 'een nieuw stuk welvaart'. In zijn algemeenheid worden er echter geen super-de-luxe cadeaus aangeschaft, maar meer 'praktische' geschenken. „Geschenken, die in feite het hele gezin ten goede ko men", zo legt mr. J. Lam uit. „Men is dan duidelijk ook selectiever", is zijn indruk. Branches die de verschuiving van pakjesavond naar de kerst het dui delijkst merken zijn volgens het KNOV ondermeer de juweliers, de zaken voor 'luxere' artikelen, in mindere mate de textielbranche en de parfumeriezaken. „Maar in feite is de kerst voor onze branche altijd al de belangrijkste tijd geweest", al dus een woordvoerder van de Alge mene Nederlandse Juweliers Vere niging. Ook de parfumeriebranche verwacht dit jaar met de kerst weer een grote omzet. Speelgoedzaken Voor de speelgoedzaken is de kerst vooralsnog geen toptijd. Deze bran che heeft in de Sinterklaastijd nog steeds handenvol werk. Voor zover ze verkopen in de kersttijd, gaat dat in veel gevallen om duurzame ge bruiksvoorwerpen. De meubelzaken moeten het daarentegen juist wel van de kersttijd hebben. „Want- ",zegt secretaris mr. Lam: „het ko pen van meubilair is typisch een ge zinszaak. En wil je met het hele ge zin een keuze doen, dan heb je daar rond de kerstdagen alle tijd voor. Dat gebeurt dus ook steeds meer, sa men naar de meubeltoonzaal. Rond die tijd doet men zichzelf dan een geheel nieuw meubilair cadeau." Uit een onderzoek, dat het KNOV vorig jaar hield onder een aantal vakorganisaties, blpek dat veel on dernemers vorig jaar na de kerstda gen in ieder geval in een 'welgevul de' kassa konden kijken. Opvallend was, dat ook in de banketbakkersza ken een duidelijke verschuiving viel waar te nemen van Sinterklaas naar kerst. Sint Nlcolaas en de kerstman lijken elkaar te hebben gevonden. Zij. felici teren elkaar met hun gemeenschappelijke goedheid. Steeds meer men sen prefereren gebruik te maken van de goedgeefsheid van de kerstman, maar de situatie is zeker niet zo dat het Sinterklaasfeest ook maar op enigerlei wijze in de knel dreigt te komen. Wanneer Sinterklaas een boek wil geven, hoeft hij maar naar een boekwinkel te gaan. Aan de uitgevers zal het niet liggen. Er kwam zoveel op de markt dat het moeilijk zal zijn een keuze te maken. Er zijn verrassend veel sprookjes bij. De tegenstanders ten spijt. Ze zijn onwerkelijk. Je mag kinderen geen leugens vertellen. Ze zijn wreed. Je mag kinderen niet schokken.Maar een feit blijft dat kleuters al vele generaties lang met sprookjes zijn opgegroeid. Heeft dat blijvende beschadigingen teweeg gebracht,? Ouders kunnen voor het antwoord hierop bij zichzelf te rade gaan. Voorstanders menen dat sprookjes onmisbaar zijn voor de belevingswereld van het jonge kind. Elementen bevatten, die als kiemen met het kind meegroeien tot begrijpende gedachten. Hoe dan ook. Voor het geval Sinterklaas voorstander is en een sprookjesboek cadeau wil geven, zal ik hier enkele nieuwe uitgaven noemen. Zo verscheen bij de uitgeverij Lem- niscaat die niet bang is voor een sprookje „De gelaarsde kat" (23 gul den 50). Opnieuw verteld door de bekende Deense kinderboeken schrijver Svend Otto. Behalve het titelverhaal van Perrault, staan er ook sprookjes van Grimm in, zoals Sneeuwwitje en De wolf en de ze ven geitjes, maar ook twee minder bekenden. Allemaal rijk geïllu streerd. Ook bij Lemniscaat kwam „Ik ben Doornroosje en jij de boze fee" (17 gulden) van Monika Laimgruber. Het aardige van dit boek is, dat het lezertjes aanmoedigt het sprookje op te voeren. Het toont hoe kinderen aan de slag gaan met het maken van kostuums en decors. En einde lijk is het zover. Het publiek zit klaar. Het doek gaat op. Kleine toneelliefhebbers zijn hier door op een idee gebracht. Natuur lijk kunnen ook andere verhalen worden nagespeeld. Bijvoorbeeld „Het prinsesje dat altijd wegliep" (Lemniscaat 16 gulden 50) met heel mooie feeërieke tekeningen van Frangoise Trésy. Het prinsesje heeft zeven brave zusjes. Zij alleen wil steeds wat anders en weet telkens weer te ontsnappen. Tot woede van de koning. Maar hij kan haar niet tegenhouden. Het prinsesje ver dwijnt... voorgoed. Waarheen? Dat wordt aan de fantasie van de klein tjes overgelaten. Wie is bang? Een krokodil onder je bed is ook niet iets wat in het dagelijks leven voor komt. Iets om bang van de worden. Maar in „Er ligt een kroko dil ondér mijn bed" (Lemniscaat 16 gulden)' van Ingrid en Dieter Schu bert is juist een krokodil naar de mensenwereld gestuurd om bange kinderen die niet kunnen slapen op hun gemak te stellen. Dat gaat hem heel goed af. Natuurlijk geloven de ouders daar niets van. Die zien niet eens een krokodil. Een aardig boek, vooral vanwege de vele grappige il lustraties. Er is en plaat bij die uit legt hoe je zelf een krokodil kunt maken van eierdoppen, papier en verf. Om onder het bed te leggen voor als je een keertje bang bent. Wie weet hoe het helpt. In tegenstelling tot de titel juist veelzeggend is „De zwijgzame prin ses" (Kosmos 18 gulden 90) van Evelyne Passegant en uit het Frans vertaald door Josephine Vonk. Net als haar moeder heeft deze prinses een afkeer van alle pracht en praal die haar omringt. Hoe mooier de prins die met haar wil trouwen zich yfcmfOtUt j j De küitfvm MmftnanX» opdoft, hoe meer ze zich letterlijk en figuurlijk voor hem afsluit. Pas wanneer hij al het moois heeft afge legd en uitgedaan, en zo vóór haar staat krijgt hij haar te zien, ook zoals ze is, naakt. Een romantisch eind dat de kleuters tevreden zal stemmen, ook al zal de diepere bete kenis voor hem verloren gaan. De suggestieve schilderingen van Rita van Bilsen maken de uitgave tot een wonderlijk geheel. Bij Gottmer kwam een serie van vier bijzonder mooie bundeltjes met fantastische vertellingen, die van wege de kunstzinnige uitvoering ook ouderen Zullen bekoren. Au teurs van wereldformaat zorgden voor de tekst. Zo kwam Voltaire met „De hond en het paard" (10 gulden 50). James Joyce' met „De kat en de duivel" (10 gulden 50). Leo Tolstoj met Babin de dwaas" (10 gulden 50) en de sprookjesschrijver bij uitstek Hans Andersen met „De Chinese nachtegaal" (11 gulden 50). Goed vertaald. En zeer de moeite waard. Vanaf zéven jaar maar eigenlijk ook al voor alle leeftijden is „Boom" (Ploegsma 16 gulden 90) van Allison Reed. Een kijkboek waarin wordt aangetoond hoe uit een vrucht een boom ontstaat. Het gaat hier niet om een gedétailleerd verslag, er is geen tekst. Wel pagina grote fascinerende en poëtische tekeningen. Sprookje sachtige werkelijkheid voor grote en kleine natuurliefhebbers. Dierenverhalen Sinterklaas zou ik ook willen wijze op de uitgave waarin dieren cen traal staan. Bijna alle kinderen hou den van dieren en vinden het leuk er boeken over te hebben. „De vijf poesjes" van Mini Vang Ol- sen (Leopold 15 gulden 90) is een aardig p rente boek met een ontroe rend verhaal over een zwerfkat die moeder wordt, een huis vindt en vijf iongen krijgt. Hier gaat het ook om het groeiproces. De jongen wor den groot en moeten het huis verla ten. De moederpoes blijft. „Laura" van Philippe Dumas (Kos mos 15 gulden 90) vertelt over twee kinderen en hond die vol streken zit en zo lastig wordt dat hij eigen lijk niet te houden is. Dan redt ze de twee kinderen van een angstig avontuur op zee. De reddinfsma- noeuvre is wel wat onwaarschijn lijk, maar de kleintjes zullen het een boeiend verhaal vinden. Honde- trouw komt er in voor. En de span ning om een dier dat eerst uit huis moet en dan mag blijven. Er is een dieren- en een mensenwe reld. Maar soms worden ze door el kaar gehaald. Wie bijvoorbeeld we ten wil wat er in een klein burgelijk gezien omgaat, hoeft „Een dag uit het leven van Ringelore Krul" van Tatjana Hauptmann er maar op na te slaan (Ploegsma, 25 gulden), de geschiedenis van het kleine stoute varkentje en zijn moeder. Een hu moristisch kijkboek zonder tekst. Heel groot. Met platen waarbij ver nuftige uitsnijdingen voor een extra effekt zorgen. Toch geloof ik dat ik voor hetzelfde geld de voorkeur zou geven aan „Het groot dierenboek" (Ploegsma, 25 gulden). Ook een behoorlijk for maat kijkboek. Openklapbaar, zodat het als een boog om het kind heen kan worden opgezet. Bijna honderd jaar geleden verscheen de eerste druk. Dit is aan de kleding van de bezoekers aan de dierentuin te zien. Wat niet veranderd is, zijn de die ren en het plezier dat de kleintjes aan de uitgave zullen beleven. Het is of ze zelf voor de kooien staan. Dan wil de fantasie wel op gang ko men. Want met dieren kun je pra ten, dat weet ieder kind. Dromen over liefde Als Sinterklaas uit is op een lees boek voor kinderen van een iaar of tien, dan stuit hij natuurlijk al gauw op het laatste nieuwe boek van Guus Kuyer. „De tranen knallen uit mijn kop" (Querido 16 gulden 50) voor acht jaar en ouder. Met hele tere illustraties van Mance Post. Ditirfaal gaat het over Jonathan, een jongetje dat droomt op klaarlichte dag. Dromen die ieder kind zou kunnen hebben als het maar net als Jonathan ook een verhalenboompje had. Het staat allemaal in korte hoofdstukjes die vlot lezen. Het zijn ook maar korte dromen, want tel kens wordt Jonathan weer tot de werkelijkheid teruggeroepen. Jo nathan hoort tot de jongens die ver liefd zijn op hun schooljuffrouw. Maar zij is nu juist degene die hem steeds weer letterlijk uit de droom komt halen. Gelukkig dat het ver halenboompje die dingen laat ge beuren zoals hij dat wil. Held zijn. Vertroeteld worden. Ik denk dat ,Guu§ Kuyer weer in de roos gescho ten heeft. Zijn kracht zit hem hierin dat hij nooit iets beoogt, nooit mora liseert. Hij weet kinderen te obser veren en feilloos neer te zetten in herkenbare situaties. Met een kni poog naar het kind. Van: iedereen is en moet maar blijven zoals hij is. Boeiend genoeg. Van Simone ScheM de gouden grif fel winnares van dit jaar is ook weer een nieuw boek verschenen „De nachtkinderén" (Elsevier 14 gulden 90) voor tien jaar en ouder. Hierin gaat het om de geschiedenis van twee eenzame oude mensen, dokter Zalinger en de dame Serieze. Beiden leven met hun herinnerin gen. Bij dokter Zalinger dienen die zich aan in de vorm van de kleine Anna Serieze. Bij de dame Serieze in die van kleine PeePee Zalinger. Beiden vragen de oude mensen om verhaaltjes. Die verhaaltjes gaan dan over heel vroeger toen PeePee een matrozenpakje aanhad en Anna een geruite jurkje met pofmouwtjes en een wit schortje erover. Van toen ze dachten dat ze met elkaar zouden trouwen. Dat is niet gebeurd. Bei den zijn ongetrouwd gebleven. Maar met die verhaaltjes... je weet het maar nooit. Een boek voor romanti sche zieltjes. De stijl is wat plecht statig komisch. En zo is ook de en scenering, als van een kolderiek to neelstuk, waarbij de waarheid best een beetje geweld mag worden aan gedaan. Zo steekt de dame Serieze in deie verlichte tijd iedere avond nog een nachtkaars aan. En maakt ze voor een grote klantekring gekke hoeden met bloemen en vruchtjes en hele toestanden, waar in werke lijkheid geen mens mee zou willen lopen. Maar wat mij betreft mag het. Het aardige is dat het hier om twee oude mensen gaat, maar door de verhalen de jeugdjaren weer naar boven brengen, zullen de tie ners zich met hen kunnen identifi ceren. Het leeftijdsverschil valt weg. Ook in „Pitjemoer" (Bruna 12 gul den 90) voor negen jaar en ouder van de Vlaming Henri van Daele is de hoofdpersoon een oude man. De jeugd wordt hier nog meer met het oud worden geconfronteerd. Een warm geschreven verhaal, dat zal aanspreken, omdat de jongeren zich best in Pitjemoer zullen terugvin den. Lekker eigenwijs zijn, doen wat je zelf wil, tegen de draad in als je maar plezier hebt. En dat heeft Pitjemoer. Ook al begrijpen de men sen er niets van en ergeren de kin deren zich. Pitjemoer heeft een heerlijk leventje. Op zijn vlaams. Het boek zal ongetwijfeld jong en oud dichter bij elkaar brengen. Iets dat Sinterklaas, de oudste kinder vriend van de wereld, zeker graag zal zien. Toe nemende ver schuiving van pakjes avond niet veront rustend Een boek bespreking door Paula Gomes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5