Inschakelen „Rijnakkoord" bij muziekles op scholen onhaalbaar Meer huizen nodig ii de komende tien jaai Bloemrijke herdenking 700jaar Hazerswoude Kukident reinigt uwkunstgebit zoals eenborsteltje alleen'tniet kan. Fikse boete voor in dienst nemen illegale arbeiders Vlammend pleidooi voor behoud van de Groene Brug Kukident maakt uwkunstgebit grondigen hygiënisch schoon. '■32 tob». 2-fasen- snelreiniger Tfukident Uw kunstgebit 10 minuten in een glas water, dat is alles. REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGIN ALKEMADE „De kosten van begeleiding door streek- muziekschool „Rijnakkoord" ten behoeve van onderwijzers op de lagere scholen hoeven niet hoog te zijn. Muziekon derwijs door leerkrachten van de streekmuziekschool tijdens de schooluren zijn thans fi nancieel volstrekt onhaal baar." Op deze wijze ging wet houder Van Duykteren in op vragen en opmerkingen van de raadsleden Klerks (CDA/ en mevrouw van Aken-Rens (VVD) tijdens de eerder ge houden algemene beschouwin gen. Hij had trouwens gemerkt dat er weinig animo is bij de on derwijzers voor muziekles door leerkrachten van de streekmuziekschool. „De scho len hebben veel meer behoefte aan deskundige begeleiding. Misschien kan er nog enige ruimte gecreëerd worden in het door de gemeente ter be schikking gestelde budget door vermindering van het aantal jaren, uren of soorten algeme ne muzikale vorming." %en j vve Zoals bekend hadden burge meester en wethouders een brief geschreven aan de streekmuziekschool, die bij de genoemde raadsleden in het verkeerde keelgat was gescho ten. Nu verklaarde Van Duy- keren de brief nader door te stellen dat deze bedoeld was als een aansporing om tot za ken te komen en als een sti mulans om. de samenwerking met de lagere scholen te ver beteren. „De muziekles moet aan meer kinderen ten goede komen en de beschikbaar ge stelde financiële middelen moeten doelmatiger gebruikt worden." Hij gaf toe dat uittre ding uit „Rijnakkoord" niet op stel en sprong gerealiseerd kan worden zoals mevrouw Van Aken al opgemerkt had. Uit treding zal de gemeente op 420.000.- komen te staan. De beste oplossing van alle pro blemen leek hem een meer be geleidende funktie voor de streekmuziekschool. In hoe verre een vergoeding voor het' vakonderwijs verhoogd zou moeten worden, opdat de schoolbesturen zelf bevoegde leerkrachten zouden kunnen aantrekken, kon hij nog niet beoordelen. Kabeltelevisie Met betrekking tot het aantal te verwachten aanmeldingen voor kabeltelevisie deelde wethouder Verhaar dat op het Nood- en Zuideinde alsmede op de Geestweg en de Flora- weg huis aan huis brieven zijn verspreid namens „Casper". In deze brieven werd gevraagd op te geven of men een abon nement op kabeltelevisie wil de hebben of alleen de kon- taktdoos of helemaal niets. In totaal zijn er 340 formulieren uitgegaan, waarvan er 278 82%) ingevuld retour zijn ont vangen. Van deze 278 hoofd bewoners wilden 157 (46%) een volledig abbonnement, 92 27%) alleen de kontaktdoos en 29 9%) niets. Hieruit meen de wethouder Verhaar af te mogen leiden dat het met de belangstelling voor kabeltele visie in Alkemade wel mee zou vallen. Een uitbreiding van het aantal bejaardentehuizen in Alkema de vond de wethouder een zin volle zaak. Er wonen hier thans 995 mensen van boven de 65 jaar. Volgens een rijksre geling moet er voor minimaal 7%, dat zouden dan 67 perso nen zijn, een mogelijkheid zijn, opgenomen te worden in een bejaardentehuis. In Huize Ja cobus kunnen slechts 61 perso nen worden verzorgd. De be volking wordt echter steeds talrijker; de verwachting is dat er de komende tiid iaarliiks. gemiddeld 77 bejaarden bij zullen komen. De wachtlijst voor een bejaardenverzor gingstehuis bestaat thans uit 14 alleenstaanden en 6 echtparen. Belastingen Burgemeester en wethouders hebben alsnog besloten de stij ging van de reinigingsrechten op 8% te stellen. Dit, naar aan leiding van de bezwaren van CDA en PAA tegen een ver hoging van 10%. Een abonnement voor vrije overtocht op het Kaagse voor inwoners van de "iygCtTi zal volgend jaar verh< worden van 20.- naar Een voorgestelde verhq van 100% bleek niet haall De uitbreiding van kami mogelijkheden op het er! de boederijen waarom raadslid Duivenvooiiy CI (CDA) had gevraagd, niet gelijk. Wethouder Van Duj tPei ren stelde het onverantwc ?/jsf< te vinden de grens te ver gen naar meer dan 5 toerc vans. Wel zegde hij een sti toe naar mogelijkheden fae( tuinbouwers voor bepei winterstalling van caravan boten, waaraan kennelijk hoefte bestaat. Een uitbreiding van het ai sta-uren van de bibliobi in de dorpen Oud Ade, wetering en Nieuwe Wet< ziet wethouder Van Duyki vooralsnog niet zitten, oi de overheid haar suf hierop juist heeft ingetrokj Bovendien heeft de desbet fende organisatie te wi bussen beschikbaar. g' \e f. 100.000-ste bezoeker zwembad De Thermen' Wethouder J.J. Goedhart ver welkomde gisteravond in het Alphense overdekte zwembad De Thermen de 100.000-ste bezoeker. De gelukkige was mevrouw Van der Bor uit Alp hen (midden). Zij ontving uit handen van de heer Goedhart een jaarabonnement. De 99.999-ste en de 100.001-ste bezoeker waren respectievelijk José Daalhuis uit Uithoorn (links) en mevrouw Veen uit Alphen (rechts). De drie dames- kwamen naar het zwembad om het wekelijkse trim-uur te be zoeken. De Thermen werd on geveer drie maanden geleden, 6 september, geopend. De sportstichting is zeer tevreden met deze grote toeloop. „Het zijn niet allen mensen uit Rid- derveld. maar uit het centrum en uit omringende plaatsen. De centrale ligging trekt veel men sen aan. Als deze lijn doorzet kunnen we aan het eind van het jaar de 300.000 grens pas seren", aldus een woordvoer der van de Sportstichting. NIEUWVEEN In het Nieuwveense gemeentehuis hebben gistermorgen burge meester, wethouders en het korps rijkspolitie afdeling Nieuwkoop afscheid genomen van reserve-wachtmeester A. Zemel, die zestig jaar is ge worden en daarom de dienst verlaat. Met dit afscheid is Nieuw veen Reserve-wachtmeester Zemel neemt afscheid de enige politie-reservist die waar extra mankracht nodig heer Zemel een wandtegel met het rijk was, kwijtgeraakt. De was, zoals bij de wielerronde daarop het gemeentewapen, heer Zemel behaalde in de en het bloemencorso. „U was een goeie en liep be- eerste jaren bij de politie het Na een dankwoord te hebben slist geen straatje om als er iets diploma „geoefend man" en uitgesproken namens de ge- aan de hand was. Men moest u kon als bevoegd politieman in- meente. overhandigde burge- eerder temperen!, sprak adju- gezet worden bij evenementen meester G. J. van der Kroft de dant H. Leppink, die de heer Zemel namens de Rijkspolitie dankte en een oorkonde voor twintig jaar trouwe dienst met het jaarteken overhandigde. Als een speciale attentie kreeg hij namens het korps rijkspoli tie een kaasvorm cadeau, wat door de reserve-wachtmeester bijzonder op prijs werd gesteld, aangezien deze in zijn vrije tijd een verwoed veehouder is. ALKEMADE Het in de komende tien jaar op nieuw bouwterrein te bouwen aan tal woningen is lang niet voldoende om de woningbehoefte in de gemeente Alkemadc op te vangen. Dat is de conclusie van het Rotterdamse adviesbureau Stad en Land schap, dat in opdracht van de gemeente Al kemade een onderzoek instelde naar de wo ningbehoefte op de lange termijn. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de 742, in het streekplan, geplande huizen veel tc weinig is. Volgens berekeningen van het bu reau zijn er 1213 woningen nodig om de vraag aan te kunnen. Stad en Landschap kwam aan dit aantal door de woningbehoefte per plaats binnen de gemeente Alkemade te onderzoeken. In Oud Ade zijn de komende tien jaar 52 wo ningen nodig om in de behoefte te voorzhi Rijpwetering heeft 110 nieuwe huizen n< En Roelofarendsveen 1051. Bij het aantal ni te bouwen huizen in Roelofarendsveen is de woningbehoefte van Oude-, Nieuwe W ring en De Kaag opgenomen. De ruimte] consequenties van de conclusies van het adv bureau zullen in een afzonderlijke nota aar orde worden gesteld. Hierin zal worden ni gaan wat de mogelijkheden van de woni bouw per kern zijn. Ook de door het bureau geschatte aantal in' ners in 1990 verschilt met de cijfers die in streekplan staan. Volgens het streekplan den er in dat jaar 14.051 inwoners zijn, tei stad en landschap op 13914 uitkomt. Een gei verschil, maar wel opvallend omdat het stre plan ondanks het hoger geschatte aantal ii ners, minder huizen denkt nodig te hebbel jM rh- ïl HAZERSWOUDE Honderden crocussen moeten in het voorjaar van 1981 degenen die zich in de omgeving van het gemeentehuis van Hazerswoude bevinden, eraan herinne ren dat in dit dorp aan de Oude Rijn het ze venhonderdjarig bestaan wordt gevierd. Die vele crocussen vormen samen de tekst „700 jaar", terwijl met evenzovele tulpen het ge meentewapen wordt gevormd. Gezegd dient het moedertje natuur uiteraard wèl haar beste beentje moet voorzetten, wil de tekst plus het wapen er in de lente uitkomen, zoals de medewerkers van de plantsoenendienst voor ogen staat. In elk geval zijn de afgelo '?1° dagen de nodige bollen gepoot om de start de viering van het zevenhonderdjarig best van Hazerswoude op bloemrijke wijze in te ten. Er is overigens nog niets definitiefs beken welke wijze het zevenhonderdjarig bestaan Hazerswoude zal worden gevierd. De Cultui ej. Raad hééft wel wat plannen op papier stal maar is voor de realisering hiervan afhanki van de hoeveelheid geld die de gemeentel beschikbaar wil stellen. Tot nu toe is even bekend of er een of meer bedrijven zijn die sponsor willen optreden. S t Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ALPHEN AAN DEN RIJN Het college van burgemees ter en wethouders te Alphen aan den Rijn, heeft besloten ook in 1980 weer een bevolkingsonderzoek te houden naar baarmoederhalskanker. De eigen bijdrage per deelneemster bedraagt twintig gulden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het-Cytologisch Laborato rium te Leiden. Het onderzoek zal plaatsvinden in het wijkge- bouw aan de Wilhelminalaan 21. De daarvoor in aanmerking komende vrouwen zullen een dezer dagen een oproepkaart ont vangen. DEN HAAG/HAZERSWOUDE De Haagse politierechter heeft een 48-jarige directeur van een Hazerswouds bedrijf veroordeeld tot vijfduizend gulden boete waarvan de helft voorwaardelijk met proeftijd van twee jaar. De man had verschillende buitenlanders zonder werkvergunning in dienst genomen. De Hazerswoudenaar zette uiteen dat hij vele jaren zonder resul taat ingeschreven heeft gestaan bij het Arbeidsbureau in Alp hen. Hij heeft een kippeslachterij. Het aantrekken van Neder landse arbeiders is bijzonder moeilijk omdat het werk erg on aantrekkelijk is. Uiteindelijk had hij de kans om Marokkaanse arbeiders te krijgen benut, waarvan hij er op een gegeven moe- ment acht kon plaatsen. Later bleken vier van hen niet te be schikken over een werkvergunning. Beurs in Woubrugse voetbalkantine WOUBRUGGE In het ka- 6en- speelgoed, kinder- en der van de activiteiten die sportkled.ng en .n goede staat gehouden worden ten bate .verkerende grammofoonpla- van de uitbreiding van de ten beschikbaar te stellen. Het accommodatie van de voet- is mogelijk de spullen te laten balvereniging Woubrugge, afhalen. Een berichtje naar te- wordt vrijdag 21 november lefoonnummer 8338 of 8518 is een kinderkleding-, speel- dan voldoende. Bn de verkoop goed- en platenbeurs gehou- den. beeld electrische treinen, is het mogelijk dat, na overleg, Voor de beurs van start kan een percentage van de op gaan. moet er echter ingeza- hengst aan de oude eigenaar meld worden. De organisatie «™rdt uitgekeerd. De beum in van de beurs roept inwoners de voetbalkantine van V.V.W. van Woubrugge en omstreken 'Aïrw i j° en van dan ook op vandaag en mor- 19-00 tot 22.00 uur geopend. Parkeerprobleem Hoogmade in raad HOOGMADE Het parkeergedrag van de omwonenden van de De Bruijnlaan in Hoogmade baart de gemeentebe stuur zorgen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag zullen b en w voorstellen maatregelen te nemen. De geparkeerde auto's maken het de brandweer, politie en reini gingsdienst bijna onmogelijk te passeren. In de raadsvergadering van morgenavond zal het college derhalve de leden voorstellen een parkeerverbod aan de oostzijde van deze straat in te stellen. Tijdens deze bijeenkomst van de raad zal er ook een beslissing worden genomen over een éénmalige subsidie van 83.645 gulden voor de aanleg van een trainingsveld met verlichting voor de voetbalvereniging M.M.O.. B en w adviseren de raad het ver zoek positief te beantwoorden. De Hoogmadese vereniging draagt zelf 60.000 gulden bij. De Groene Brug: een bouwval of een monument? HAZERSWOUDE Het actie-comité 'Redt de Groene Brug' houdt vrijdag 21 november om zeven uur een fakkeltocht vanaf de En- gelbewaarderkerk naar de Groene Brug. Hiermee willen de actievoerders protesteren tegen het voornemen van de gemeente de brug te slopen. De gemeenteraad besloot vorig jaar de Groene Brug af te breken en te vervangen door een ne gen meter brede betonnen brug. Dit ondanks de 1200 handtekeningen die pleitten voor be houd en het feit dat herstel van de brug niet duurder uitkwam dan een nieuwe brug. In bei de gevallen bedroegen de kosten 200.000 gul den. In een onlangs gehouden raadsvergadering stelde het gemeentebestuur voor 300.000 gulden beschikbaar te stellen voor de afbraak en de vervanging van de brug. Een definitief besluit kon de raad echter niet nemen. De stemmen staakten. Daarom wordt er in de raadsvergade ring van 27 november weer gestemd over de toekomst van de Groene Brug. De actievoerders zijn van mening dat de sloop van de brug nu geen zin meer heeft omdat ge bleken is dat het aanleggen van aparte fiets stroken langs de Voorweg niet mogelijk is. Hierdoor is vervanging van de bestaande brug niet meer nodig zo stelt het' commité. Het werkt allen een onveilige verkeerssituatie in de hand omdat het dan mogelijk wordt voor vrachtwa gens door de Dorpstraat te rijden. Bovendien zou er bij herstel van het monument, zoals het comité de brug noemt, een besparing van 30.000 gulden mogelijk zijn als men de steunpunten laat zoals ze zijn. Fluoridespoelen in Hazerswoude HAZERSWOUDE De o- penbare lagere scholen De Springplank en J.P.F. Steyart in Hazerswoude zul len binnenkort starten met het fluoridespoelen. Deze methode om het tandbe derf reeds op jeugdige leeftijd tegen te gaan wordt klassikaal toegepast. Eén keer per week zullen kinderen, wier ouders daarvoor toestemming hebben gegeven met fluoride spoelen onder toezicht van een onder wijskracht. Burgemeester wethouders van Hazerswoude hebben besloten tot klassikaal fluoridespoelen over te gaan op initiatief van de Stichting Schooltandverzorging. Uit een enouête onder de ouders van de leerlingen was gebleken dat de belangstelling hiervoor groot was. Verkrijgbaar b(j uw drogist. Gedeponeerd handelsmerk. ADVERTENTIE A Heen Kukident bereikt met zijn unieke 2-fasen werking ook de dieper liggende verontreinigingen. Goede mondhygiëne is belangrijk voor frisse adem en natuurlijk uitziende tan den. Met een borsteltje alléén bereikt u dieper liggende plaatsen niet En daar ontstaan nu juist bacteriën door achterblijvende etens resten. En die bacteriën kunnen de oorzaak zijn van onaangename geur, irritatie en ontstekin gen. Neem daarom Kukident. Want Kukident bruistabletten reinigen grondig èn hygiënisch. Met als gevolg: een sprankelend schqon kunst gebit en een frisse adem. tablet reinigt het opper vlak van uw kunstgebit grondig. Etensresten, rookaanslag, vlekken en tand plak lossen op. Maar Kuki dent doel méér in de tweedefase. tablet reinigt vooral in de diepte. Kukident bestrijdt ook de voor het blote oog onzichtbare ver ontreinigingen die cen'onaangenanie mondgeur kunnen veroorzaken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4