lf ^Nederland grootste nvesteerder in ordrhein-Westfalen iMUITSER WERKT VEEL HARDER' 75 JARIG JUBILEUM agnerende handel olen- Nederland Spaarpandbrief1980/85 Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGINA Z3 en i person klppt •kin b btigin f wat i jddeltf HAAG Nederland is op dit ner, dnent met een totaal-bedrag van Vermiljoen Duitse Marken de groot- voopJinvesteerder in Nordrhein-Westfa- j/omdHet heeft daarmee de Verenigde rcaacSen van de eerste plaats verdron- Welke nu precies de oorzaken deze investeringsgolf zijn, is •lleki aan te ffeven- Dat Nederland d gebjen met landen als Engeland. Frankrijk, Zweden en Amerika wel altijd in de voorste rijen van buiten landse investeerders te vinden is, komt volgens een woordvoerder van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel voornamelijk omdat een deel van met name het Nederlandse bedrijfsleven liever Duitse werkne mers in diénst heeft. Koningin Beatrix, prins Claus en prins Bernhard woonden gisteren In de Ridderzaal de viering bit van de jubilerende Neder lands-Duitse Ka mer van Koophan del. DEN HAAG De meeste handel drijven wij met de Bondsrepubliek Duitsland. In de periode van janauri tot en met juni van dit jaar slokte dit land bijna het derde deel van ons totale export-pakket op. Deze week viert de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, gevestigd in Den Haag, haar 75-jarig bestaan, en orga niseerde ter gelegenheid hiervan in het Nederlands Congresgebouw en in de Ridderzaal een paar feestelijke bijeenkomsten. Tal van kopstukken als minister Van Aardenne van eco nomische zaken, mr. Chris van Veen, werkgeversvoorzitter en Wim Kok namens FNV, hebben de handelsban den tussen Nederland en Duitsland in alle mogelijke facetten uitvoerig de revue laten passeren. Het hiernavolgende verhaal wil een beeld schetsen van het aan Neder land grenzende Nordrhein-Westfa len, een voor Nederland belangrijke deelstaat. Niet alleen belangrijk voor ons dicht-bij-huis-toerisme naar streken als het Sauerland, Siegen- land, en de stad Winterberg, voor ons land het dichtstbijgelegen win tersportcentrum, maar vooral ook belangrijk voor het bedrijfsleven omdat het Roergebied er ligt, en tal loze Nederlanders, ook pendelend, er hun dagelijks brood verdienen. Nor- drein - West falen is in menig opzicht populair. Een van onze redacteuren bracht onlangs een twee dagen du rend bezoek aan dit gebied, bezocht er een paar (min of meer) Neder landse bedrijven en sprak er met di verse' mensen. fluisterend heet het, dat L^^uitser veel harder werkt 'ezagsgetrouwer is". Hij meer hart voor de zaak, zout lt zou voor menig Neder- investeerder, nog afge- van fiscale en andere lok- al een heel zwaarwe- argument zijn om zijn n in de Bondsrepubliek slaan. k wate groeide e en want i. verschijnsel van de hard- c m ;end® Duitse werknemer ïover de als minder actief ®^»rfj)dyerfde Nederlandse nemer komt ook ter spra- dens een bezoek aan Uni- Chemie (700 werkne- in Emmerik, even over [rens met Duitsland ter le van Nijmegen. Uniche- dochteronderneming de Nederlandse multina- geen „glad" beeld; de lijn waarlangs de investeringen zich bewegen, schommelt nog al. In '78 en '79 zakte de animo om in Duitsland te investeren zelfs naar een dieptepunt. Ook hier blijkt het niet mogelijk precies aan te geven waar dat aan ligt; allerlei oorzaken kun nen genoemd worden, al naar gelang het ondernemerskli maat, in de ruimste betekenis van het woord. Amerikaanse bedrijven hiel den zich afgelopen jaar uiter mate rustig. De oorzaak daar van zou vooral gezocht moeten worden in de politieke proble men waarin Amerika enerzijds en Europa anderzijds de laat ste tijd verzeild geraakt zijn, oppert een vertegenwoordiger van het adviesbureau, 1 Unilever, en is gespecia-' Nordrhein-Westfalen speciaal voor -binnen- en buitenlandse investeerders in het leven riep. Zeker is hij er niet van. Hij zegt dit jaar te willen be schouwen als „een uitzonde ring". d in het produceren van n en zuren ten behoeve de levensmiddelenindu- ald schoon, overeenkom- welbekende Duitse fcndlichkeit en Pünktlich- is'het er niet. „Er wer- iier niet alleen Duitsers", digt de (Nederlands^) be- |leider zich, „kijkt u maar bij andere chemische fa- Ten verder Duitsland in; lien er veel beter uit". ek geide in Germany er ven wijst pij anto afPeri^ *s er trouwens een overdiPee^ van boe Nederland- raag nj bedrijven, v waaronder praak «O- Brabantia en het expe- leerge,pedtfijf Geldersche Tram- overfn. zich in een voor hen redentiger bedrijfsklimaat heb- An gevestigd. Een slordige van a^e be ien in Emmerik is Neder- ag of jf! tien procent van de be- ioeilijk)nS van Emmerik heeft de andereer^an^se nationaliteit, sor Sci#s vooral de ligging die de •nt. Dafekkelijkheid van deze hij, ali*s bepaalt: tussen het dat [gebied en de Randstad in, :oekomfet in het minst de ligging n wil pe Rijn- Emmerik beschikt n leiqeen naar verhouding gro- regiofatainerhaven. Bovendien ven oijdieert de Duitse regering in de meeste ge- bij]n tot twintig procent. ^an T het „made in Germany" tocj1 ^et meeste gewicht F rt schaal te leggen; het is in ~.1gen van veel Nederlandse zowel grote als je, synoniem met de Duit- WooIbuwgezetheid. er ve*. ij iar waiPt „fiïao an het) een C0Hgens vertonen de Neder- echtstiie investeringen in de lensen jtaat Nordrhein-Westfalen s.p.s. i Japan Opvallend is met name de rol van het Japanse bedrijfsleven. Dit land eist een steeds hogere plaats op de ranglijst van bui tenlandse' investeerders voor zich op, en vormt voor de Ne derlandse bedrijven in Nord rhein-Westfalen een ernstige bedreiging. De directie van een Philips Data Systems BV (1400 werknemers) in Siegen, een stad even buiten het Roer gebied, gelegen midden in een voor vakantiegangers aantrek kelijke streek, moet al geruime tijd tegen de activiteiten van de Japanners opboksen. Philips bouwt er computer-ge- stuurde en uiteraard met chips uitgeruste boekhoudmachines. „Het is niet alleen meer de USA, maar ook Japan, dat ons voor grote problemen plaatst.. Onze flexibiliteit is te klein en de loonkosten zijn te hoog. In Japan liggen de loonkosten dertig procent lager", geeft een woordvoerder van de di rectie te kennen. Eén keer Het bedrijf zét dan ook alles op alles om te automatiseren, laat bezoekers de meest ver nuftige robot-achtige machines 'zién die met de precisie van 'een chirurg minuscule moer tjes op al even petieterige boutjes schroeven. Desondanks kon een stad als Düsseldorf, in het hart van het Roergebied, ondertussen uitgroeien tot een steunpunt voor Japanse indu striële activiteiten. Het ziet er althans procen tueel in Duitsland niet zo slecht uit als in Nederland, meldt het adviesbureau tijdens een rondtocht door het Roer gebied. De werkloosheid in Nordrhein-Westfalen bedraagt nu 4,9- procent, met een „top per" in Keulen, waar door de malaise in de auto-industrie bij de Ford-fabrieken 6000 ar beidsplaatsen op de helling staan. Dat percentage is één punt ho ger dan de landelijke cijfers; in absolute aantallen telt Duits land circa 800.000 werkne mers, wat nog geflatteerd is door de aantallen mensen die door lichamelijke of andere gebreken nooit meer aan de slag kunnen. Dat aantal schommelt rorftl de 280.000. De procentuele cijfers mogen dan nog niét zo somber zijn, het perspectief voor één van Euro pa's machtigste industriegebie den, het Roergebied, is allesbe halve roosklèurig. Scherpe daling De jongste ontwikkelingen op de Europese staalmarkt heb ben de bedrijven in het Roer gebied, tocffi al gevoelig omdat er een typische grondstoffe- nindustrie in het geding is, geen goed gedaan. Het afne men van de economische groei, overal in Europa, heeft ook hier gevolgen, zodat de vraag naar staal aanzienlijk daalde. De produktie in het eerste halfjaar was ondanks een staking in de Engelse in dustrie, toch nog hetzelfde ge bleven als het vorige jaar. Afgelopen maanden echter daalde- de produktie, volgens cijfers van het ministerie van economische zaken, met 19 Erocent (in september). Voor et laatste kwartaal houdt men rekening met een daling van 20 procent. Waren de staalbedrijven in het begin nog in staat produktiekosten on danks prijsdalingen op te van gen, nu moet er per ton staal zo'n honderd tot tweehonderd gulden bij. Vaart eruit De investeringen nemen af; Europees industriecommissaris Davignon heeft kort geleden produktiebeperkende maatre gelen afgekondigd. Kortom, de vaart is eruit en het komt er nu op alleen nog op aèn de verliezen zoveel mogelijk te beperken. In Duitsland roept de industrie nu ook om inno vatie-stimulerende maatrege len van de overheid. 'Inmiddels zijn in Nordrhein- Westfalen, destijds het mijnen- gebied bij uitstek, elf projecten (van de dertien in totaal) aan gemeld voor het veredelen van kolen; niet alle mijnen» zijn dicht. Die projecten zijn nu in ontwikkeling genomen, waaronder een project voor de produktie van warmtepompen, die al op één meter diepte warmte uit de aardbodem als het ware kunnen opzuigen. Op specialisatie komt het aan. Sterbend Verder naar het zuiden ligt wat nog niet zo lang geleden „das sterbende Siegenland" heette; bedrijven als Philips Data Systems BV, Hoechst Sie genland Werke AG, zijn des tijds naar het heuvelachtige Siegenland gehaald om de re gio een face-lift te bezorgen. Zware concurrentie uit Japan voor Philips en staalproble- men voor Hoechst en de van oudsher daar gevestigde buize nindustrie doen voor het Sie genland opnieuw donkere wolken opdoemen. „Onze zorgen zijn nog lang niet opgelost. We moeten het net als in Nederland gaan zoe ken in het midden- en klein bedrijf. Die kunnen veel snel ler reageren. Wellicht kunnen We kleinere bedrijven uit Ne derland verleiden hier nSar toe komen. Er zijn hen al veel bedrijven voorgegaan", stelt de Stadtdirector van Siegen voor. Speciale folders voor het Ne derlandse midden- en kleinbe drijf zijn er echter niet. Voor de vakantieganger wel, in geu ren en kleuren. ED FIGEE e salai mei is een plaaj .000 g rocent rt, inc| ren ii n ami meerj w-er ii komen twelijl te bliji t parli eider i en 1 ;ft ookl enen eij eneens woj laar maar) veel t ondei) i parkt van st ►eten eil albare)J iwd. r geenl 1 die n in de in v< i. Den hau/Den Haag De lel tussen Polen en Neder- rStagneert. Er bestaat een imelend, maar blijvend voor Polen in de handel Ions land. Deze stagnatie is. [eworteld en van structu- [aard. Zij is zeer moeilijk te ijden, omdat zij verband houdt met onder meer de te ruggang in de wereldecono mie, de energiecrisis en de fi nanciële en valutaproblemen. Dit zei mr. C. JTrojan, de plaatsvervangend directeur- generaal van het ministerie voor landbouw en visserij deze ndbrief1980per1982/88 Pandbrief, looptijd maximaal 8 jaar. Huidig rentepercentage il%; huidige afgifteprijs f995,- opgelopen rente vanaf 15 maart 1980 (effectief ren- dement ca. 11.12%).Jaarlijkse rente-uitkering f 110,-. Aan toonder. Tussentijds verhandelbaar op de effektenbeurs. ijgbaar bij de kantoren van Westland/Utrecht Hypotheekbank, jj uw bank of commissionair in effekten. «xt^n l Westland/Utrecht Hypotheekbank Leiden, Botermarkt 28/hoek 't Gangetje, 071-13 2645 week in Warschau bij de ope ning van de Nederlandse tech nische week, die tot 26 novem ber duurt. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Pools-Ne- derlandse gemengde commis sie, die de ontwikkelingen en problemen in de handelscon tacten regelmatig onder de loep neemt, is gesproken over de technische mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en Poolse organisaties in derde landen. Het realiseren van samenwer kingsprojecten in derde landen zal zeer waarschijnlijk aanvul lende handel betekenen voor zowel Polen als Nederland, al dus Trojan. Verder stelde mr. Trojan dat meer bilaterale samenwer kingsactiviteiten in Polen of in Nederland gestart zouden kunnen worden door import- vervanging of het creëren van nieuwe exportcapaciteiten. Die zouden met name effecten op de lange termijn hebben. In dat verband was mr. Trojan van mening dat modernisering en verdere ontwikkeling van de Poolse landbouw ep agro- 0/ Spaarpandbrief, groeit in 5 jaar naar f1.700,-. Huidig rentepercentage 11%; huidige afgifteprijs f995,- opgelopen rente vanaf 3 maart 1980 (effectief rende ment ca. 11.10%). Aan toonden Tussentijds verhandelbaar op de effektenbeurs. Verkrijgbaar bij de kan toren van Westland/Utrecht Hypotheekbank, of bij uw bank of com missionair in effekten. R«m- ^Westland/Utrecht Hypotheekbank Leiden, Botermarkt 28/hoek 't Gangetje, 071-13 2645 Nieuw hoogtepunt voor Koninklijke reikte Koninklijke Olie dins dag een nieuw hoogtepunt voor dit jaar. De trots van onze beurs steeg in de eerste perio de 1,60 op 218,50 en was hiermee 0,50 hoger dan het vorige record. Naar mate het beursuur vorderde werd zelfs de 220-barrière gemakkelijk doorbroken op ƒ220,20. Daar na trad echter een reactie in en kwam het nationale olie fonds op ƒ219,90 terecht! De vrees, dat Wall Street in zou zakken na de renteverhoging in Amerika, bleek ongegrond. In Amsterdam kwam dan ook wat vraag naar Koninklijke Olie opzetten. De andere inter nationals bleven dicht bij huis. KLM liet 0,60 liggen op ƒ60,90, terwijl Unilever er 0,20 bij sprokkelde op 123,20. Later ging Unilever mee omhoog en kwam op f 123,90. Bij rustige handel moesten ABN en Amro Bank opnieuw een' stapje terug doen. ABN verloor ƒ0,50 op 288,50 en Amro ƒ0,40 op 58,70. De hy potheekbanken kwamen met minimale afwijkingen voor de dag. Bij de verzekeraars zakte Nationale Nederlanden 0,70 verder weg op 115,60. De bouwers gingen langzaam omlaag. De koersverschillen waren vooralsnog niet groot. Zo zakte Volker Stevin 0,50 op ƒ29,50 en HBG eveneens ƒ0,50 op ƒ72,30. De uitgevers vertoonden een verdeeld beeld. VNU klom ƒ0,90 op 80, maar Elsevier daarentegen moest 3 achter uit op 170. Nedlloyd en KNSM gingen gebroederlijk omlaag. Nedlloyd naar 94,90, ƒ.1,10 lager en KNSM naar 93, 1,50 lager. De rest van de actieve markt was licht verdeeld. Op de obligatiemarkt liepen de koersverschillen uiteen van 0,1 punt hoger tot 0,4 punt la ger. Gemiddeld waren de no teringen rond de 0,2 punt la ger. In het vervolg van de beurs trad er op de actieve markt nog wat herstel op bij de bouwers. Op de lokale markt echter moest Ballast Nedam een forse veer laten. Het aan deel verloor maar liefst 5 op 69. Op de actieve markt moesten de uitgevers terug, waarbij Elsevier nog eens ƒ3 zakte tot 167. Ook op de lo kale markt moesten zij terrein Audet ging 1 om- naar 87, Over de gehele linie moest de lokale markt trouwens wat omlaag. Verliezers waren on dermeer Smit Internationale, 1 lager op ƒ31,50 en Schuite- ma 3 lager op 93,50. Emba verloor 3 op 120 en Veree- nigde Glas liet 2 liggen op 86. Eèn winstje was. er ditmaal weggelegd voor RSV. Het fonds steeg 0,90 op 45. Pont won ƒ1,50 op 87. Verder klommen Porceleyne Fles, Kiene en Proost en Brandt. Op de Europese optiebeurs was het rustiger dan op de voorgaande dag met een omzet van 850 contracten op het mid daguur. De meeste hiervan gingen om in Koninklijke Olie, waarvan de aandelen koers steeg. Hierdoor konden calls Koninklijke Olie hogere premies behalen. De actiefste buitenlandse optie was Volks wagen. MARKTEN VEEMARKT LEIOEN: 18 november Aanvoer 3972 stuks, waarvan 184 slachtrun deren, 300 gebruiksvee, 25 graskalveren, 1444 nuchtere kalveren, 8 ponnles, 1016 varkens, 79 biggen. 816 schapen en lamme ren, 2 zuig en weidelammeren en 100 bok ken en gelten. Prijzen in guldens per kilogram: stieren 1e kw. 7,30-7,90, 2e kw. 6.75-7,25. vaarzen 1e kw. 6.55-7,75, 2e kw. 5,85-6,50, koelen 1e kw. 6,48-7,70, 2e kw. 5,70-6,35, 3e kw. 5.40-5.65.1 worstkoelen 4,65-5,65, extra kw. dlkbillen 1,00-14,00. nuchtere slachtkalve- ren 1,25-2,00, slachtzeugen 2,45-2,55. Prij zen per stuk: melk- en kalfkoeien 1700-1175, vare koelen 1000-2200, vaarzen 800-1500, pinken 250-800, nuchtere kalve ren voor tok o! mesterij roodbont 300-455, zwartbont 200-340, biggen 85-93, schapen 160-190, lammeren 170-200, ponnles 200-700, geiten 20-70 en lammeren Ie kw. 210-255. Overzclht (resp. aanvoer handel en prijzen) slachtrunderen, kalm- en melkkoeien, vare koeien, vaarzen en pinken matig - matig - stabiel; graskalveren matig matig stabiel; nuchtere kalveren redelijk - lui - stabiel; ponnles matig - matig - stabiel; varkens re delijk - matig - stabiel; lopers en biggen ma tig - matig - Iets lager; schapen en lamme ren redelijk - vlot - stabiel en gelten redelijk - redelijk - stabiel. Lees voor de handel van slachtrunderen etlc. redelijk Ipv matig. COOP. VELUWSE EIEBVEIUNG BAB- NEVELD: 18 november BARNEVELD - Aanvoer 2.125.440 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 52-53 gram 13,50, 55-56 gram 13,85-15,70, 60-61 gram 16,55-16,70, 65-66 gram 17,05-17,40. Bouwmalaise ook goed voelbaar in de industrie UTRECHT De gevolgen van de malaise in de bouw, waar de afgelopen maanden tiendui zenden arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan, zijn nu ook duidelijk voelbaar ih de industrie. De Industriebond FNV wordt overspoeld door meldingen van ontslagen, werktijdverkortingen en bedrijfssluitingen. Het gaat daarbij vooral om de baksteen- en cementindustrie. Maar ook bij de fabrikanten van andere bouwmaterialen en van woningtextiel vallen klappen. Alle pro blemen zijn volgens de bond terug te voeren tot de sterk teruglopende bouwactiviteit. In de metaalsector is de situatie al niet veel be ter, volgens de Industriebond. Bij Hoogovens, waar op dit moment 10.500 werknemers korter werken, was de afdeling betonstaal een van de onderdelen van het bedrijf die het eerst werden getroffen. Ook in deze industrietak zijn er ont slagen en bedrijfssluitingen. Soortgelijke pro blemen doen zich voor in de vlakglasproduktie, de produktie van dakbedekking, bij isolatiebe drijven en in de kunststoffenindustrie. Grote klappen vallen ook in de woningtextiel, waar al tal van arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. hoofdfondien Gist Brocades Hoogovens 95,00 60,00 93,50 47,80 52,60 48,40 72,70 14,30 61.50 Kon. Olie Nat. Ned. Nedlloyd Gr. 220.40 116.00 95,70 272,20 269,70 166.00 Ogem Holding '"710 Pakhoed Holding 4^00 Ptkh. Hold, cerl 38 50 116.20 123,50 79.50 41,00 36,50 16,40 210,20 108,50 209,70 116,00a 124,00 overige aandelen koer* 17-11 koera 18-11 koer* 17-11 koef8 18.1t ADM-Betteer AMAS Amtas Asd Rubber Aed Rijt. Ant. Brouw. Ant. Verf Asselbarg 8t. R'dair Audet Aut. Ind. Rt Ballast-N BAM Batenburg 70,00 178,00 11,10 112,00 74,80 99.00 921.00 30,50 400.00b 46,10 92.50 Bergon Berkol P CSM CSM ert Ceteco Econosto EMBA Erik* Fokker Ford Auto 30.70 63,80 270,00 104.80 57,90 191,00 143,00 178,00 178,00 204,50 205.00 58,20 i 28,50 l 171,00 1305.00 58,50 56,90 120,50 120,50 10,10 16,30 272,00 68,50 46,00 17,20 ,C 115.20 95,00 24,90 123,00 31.30 94,50 74,50 98,00 922.00 69,00 29,50 400,00 45,00 90,50 60,00a 279,00 30,00b 64,80 260,00 104,80 57,60 172,00 1306.00 55,00 56,00 121,00 120,50 10,20 16,20 272,00 116,00 95,00 24,80 120,00 75,00 31,90 245,00 28.00 26,30 14,10 341.00 Maxwell Petr. Meneba Metaverpa Haarden Naett Ned. Crodlet NEFIT Ned. Scheep Ned. Springst 249.50 31,00 1465,00 423,00 5360,00 1130.00 660.00 27,00 425,00 5400.00e 1160,00 PaJthe Pont Hout Porcet. Flea Rohte Jiah Bommen ho0. RIJn-SchekJe Bandera Sar ak reek Schev. Expt. Geld. Tram Gerofabr 950.00 26,00 145,50 46,00a 70,10 Tw. Kabelf. Ubbink Unlkap 23,50a 12,00b 111,00 187,50 4390,00 775,00 64,40 29,50 113,00 24,20 85,50 174,00 96,00 175,00 16,00 186,50 70,00 270,50 250,50 40,30 266,50 54,00 191,60 32,50 63,00 38,00 122,50 106,20 88,00 33,10 VihamiJ Butt VRG Gem. Bez. Wegener Holec HALL Tru«l. Holt. Kloos Hunter O. HVA-Myen carl ICU Ind. Maattch. IBB Kondor tntematio M 65.50 220,00 91,00 785,00b 37,00 200,00b 88,80 40,80 40,80 10,00 21,70 110,00 125,00 11,10 29,00 65,90 218,00 91,00 18.70 800,00 35,00a 212,00 87.50 40,50 40,50 10,30 America Fnd Asd. Belegg. 0 Blnn. Balt. VG B.O.G. Holland F IKA Belegg. Inter bond* Obam Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH UnMnvest Wero?dhav. 105,50 100,60 129,00 150,50 148,70 155,50 141,80 502,00 149,90 1320,00 120,50 160,00 503,00 15,00 92,00 22.60 187,20 4450.00 775,00 63,60 29.80 113,00 24.20 87,00 191,00 98,50 170,00 16,00 186,00 70,00e 270,00 250,00b 40,20 270,50 92,00 107,00 55.00a 63,00 36,50 121,50 206.50 97.00 106,20 27,00 32,00 57,50 128,70 153,50 149,80 503,00 149.90 1335,00 119,00 160,50 503,00 135,50 187,50 109,20 obligatie* 11.50 Ned. 80 10.50' ld 74 10.50 ld 80 10.25 ld 80-90 10.25 ld 80-87 10.00 ld 80 9.75 id 74 9.50 ld 76-1 9.50 ld 76-2 9.50 ld 80-95 9.25 ld 79-89 9.00 ld 75 9.00 id 79-94 8.75 ld 75 8.75 id 75-2 8.75 ld 76-96 8 75 ld 79-94 8.75 ld 79-89 8.50 ld 75 8 50 ld 75-2 8.50 id 78-93 8.50 ld 78-89 8.50 id 79-89 8.25 ld 76-96 8 25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 8.00 ld O»" 8.00 ld 70-95 8.00 ld 71-96 8.00 ld 70 I 8.00 id 70 II 8.00 id 70 III 8.00 Id 76-91 8.00 Id 77-97 6.00 id 77-87 8.00 Id 78-88 7.75 id 71-96 7.75 Id 73-98 7.75 Id 77-97 7.75 Id 77-92 7.50 id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 Id 72-97 7.50 Id 78-93 7.50 Id 78-88 7.50 Id 78-88-2 7.50 Id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 Id 66 1-91 7.00 id 66 II 7.00 Id 69-94 6.75 Id 78-98 6.50 Id 68 1-93 6 50 Id 68 II 6.50 Id 68 IV 6.25 Id 66-91 105,501 101,00 99,40 99,90 99,00 97.60 96,40 98,90 93,60 91,70 91,20 93,60 93,30 91,80 92,40 92,60 89,30 60,80 87,50 93,00 90,10 85,60 83,90 85,50 88,50 86,80 85,40 83,70 87,90 98,70 83,40 87,00 87,30 65,70 81,80 64,50 63,50 83,90 101,00 99,20 99.60 98,80 97,50 96,20 68,90 95,80 93,50 93,80 91,40 91,00 93,40 93,20 94,30 94,00 88,90 90,90 90,50 60,00 88,50 88,60 86,70 95,80 95,70 90,00 85,40 83,70 85,30 88,20 86,60 86,80 87,20 85,40 5.25 id 64 1-89 5.25 Id 64 II 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 Id 60 1-85 4.50 id 60 II 4.50 Id 63-93 4.25 Id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 Id 61-91 4 25 id 63 I 4.25 id 63 II 4.00 Id 61-86 4.00 Id 62-92 3.75 Id 53-93 3 50 Id St. 47 3.50 Id 53-83 3.50 id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 5CT-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 I 3.00 Id 37-81 3.00 id Grb 46 11 00 BNG 74-81 11 00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 Id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 Id 76-01 9 00 Id 75-00 8.75 Id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8 75 Id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 Id 70-95 8 50 id 73-98 8.25 Id 70-85 8.25 Id 70-96 8 25 Id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 Id 71-96 8.00 id 72-97 8.00 id 73-79 8.00 id 75-00 7.60 Id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 Id 73-98 7.00 Id 661-91 7.00 Id 66-II 85,30 86,10 86,40 81,80 95,30 81,40 92,10 86.70 83,60 81.80 80,60 91,00 81,60 82,50 98,50 95,70 101,30 101,40 100,30 99,10 94,50 97,80 92,80 91,90 94,00 91,80 90,20 89,40 95,30 91,00 88,20 94.90 89,10 86,60 86,20 96,40 63,70 .83,10 -83,30 81,40 86,10 86,20 81,70 95,30 88,90 93,50 85,00 81,00 91,50 66,70 83,40 81,40 80,60 90.80 81,60 83,50 79,80 79,70 92,30 98,50 95,70 101,20 101.20 100,20 99,20 94,20 97,50 92.50 91,80 93,90 91,40 89,50 88,70 95,10 90,70 87,90 94.70 88,60 84,40 88,40 86,00 85,50 82,90 83,00 80,90 86,30 85,60 beurs van New York AFC ind. All. Chem. Am. Brands Cannae Cons. Edison Du Pont Eastm. Kodak Gen. Electric Gen. Motora Goodyear 47 1/2 60 1/2 75 7/8 30 1/4 4 3/4 48 3/4 47 1/4 28 1/8 20 1/2 22 3/8 43 3/4 72 3/4 63 5/8 23 5/8 58 3/8 48 1/2 17 7/8 31 1/8 48 3/4 f»;)» Kennflcott M KLM 48 7/8 f**?' Co" 47 3/4 Mobil ;»s/B Royal Dutch 18 7/8 s- Fa on 3,2 Sears R. 2, c/o Shell Oil 4S South. Psc. 73 1/2 Brands 47 V2 Unlroyal 17 s/a Un. Techn. Un. Brands 22 1/n Westlnghouse 72 3/8 YVoolworth 29 5/8 31 1/4 29 3/4 29 7/8 42 3/4 79 1/2 26 1/4 104 1/8 '87 3/8 16 7/8 62 1/2 61 5/8 31 1/8 24 5/8 29 5/8 31 7/8 30 1/8 29 5/8 44 3/8 80 7/8 81 7/8 32 7/8 26 1/4 106 1/8 90 1/2 16 3/8 64 44 7/8 15 5/8 62 1/4 31 3/4 buitenlands geld (Pr1|s In g Amerikaa._ Engelse poi Belgische ft doUar 2.04 2,14 d 4,86 5,16 (100) 6.58 6,88 Duitse mark (100) 106.75 109.75 Hal. lire (10.000) 21,00 24,00 Portugese esc. (100) 3,50 4,10 Canadese doller 1,71 1,81 Franse fr. (100) Zwitserse fr. (100 Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. sch (100) Spaanse pes. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegosl. dinar (100) Ierse pond 46.50 49,50 39,75 42.7 5 33,75 36.75 15,19 15,49 2.58 2.38 3,80 4,60 53,50 56 50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 23