Reis naar China van MarcoPolo in langetv-film in a; te BBk TERUGBLIK RADIO/TELEVISIE 'AD Arie Sipke Protest tegen interview op VOO-tv met leider van de Centrumpartij hou r het l1 scherm ih het oog Amerikaanse prijs voor„SV Knudde" Koopmans- Mustafa direct op nacht-tv TELEVISIE VANAVON TELEVISIE DONDERD/ RADIO VANAVOND RADIO DONDERDAG LEIDSE COURANT Zaterdag moet er weer vergaderd worden door de ledenraad van de VPRO. Het gezel lige zaaltje van „Kobus aan de Poort" aan de Utrechtsestraat in Amersfoort is ge kozen als plaats van handeling, en niet als slagveld gelijk bij eerdere gelegenheden, toen de stoelen over de hoofden scheerden. Wat kan er tegen een bewogen verga dering zijn? Nou, van alles, als daarbij de hoof den verhit raken, besturen opstap pen en statuten met geschoeide voeten en door geschifte vanda len worden getre den. Om dit ge beuren binnen de grenzen van de ordentelijkheid te houden bevat de VPRO-gids van deze week een ar tikel, waarin on der de kop „De regels van het spel" door een statutair sterk staande figuur uit de doeken wordt gedaan hoe men dient te vergade ren, sterker nog, hoe men vergade ringen dient aan te kondigen wil len de besluiten enige rechtsgel digheid bezitten. Men heeft er zelfs een jurist bijge haald en die heeft er op gewezen, dat het tegen de regels is om via kranten e.d. leden ter vergadering te roepen. En dat is bij vorige gele genheden wel ge beurd en daar vloeiden opstoot jes uit voort, met het karakter van paleisrevoluties. De leden dienen voor bijeenkom sten persoonlijk geconvoceerd te worden, omdat het anders gaat lijken op provoce ren. Afijn, zo gaat het artikel nog even voort met zout te leggen op reuzeslakken die in menigvoud door de zaal krui pen en de norma le vergaderwijze plegen aan te tas ten, zo men er al niet over uitglijdt. Zelfs VPRO-tv- directeur Arie Kleywegt be weegt zich be hoedzaam door deze glazen kast vol breekbaar porcelein en holle vaten. Hem was gevraagd om een toelichting op het winterprogram- ma. Hij laat die opsomming ver gezeld gaan van opvallende om zichtigheid. Schrijft hij: „Voor de goede orde herinner ik u er aan, dat het in ge noemde stukken niet gaat om z.g. beleidsvoorne mens, maar om beleidsuitvoering, een aan het be drijf gedelegeerde aangelegenheid". Het is duidelijk, Arie zal zijn vin gers niet aan koud water bran den. Hij brengt een zorgvuldige scheiding aan tus sen wat hij wèl mag en niet mag, omdat dat laatste voor rekening van de ledenraad komt. En hij be sluit zijn toelich ting met een in tellectuele omhaal van woorden, waarin hij ander maal te kennen geeft, dat de door hem genoemde factoren, betrok ken in zijn over weging om het zo voorzichtig en niet anders te doen, in hun on derlinge samen hang een context vormen, waarin het aanbieden van „beleidsvoor nemens" een on zuiver en beteke nisloos gebeuren zou vormen, waartoe de direc tie zich niet heeft willen laten ver leiden. Dankzij deze volzin zit Arie as. zaterdag aan alle kanten gedekt en gebak ken. Sipke v.d. Land, de niet te geloven strijdvaardige do minee, die voor de NCRV even indringend als binnendringend de onderste steen boven haalt bij andere sekten, en daaronder nogal wat sluipgedierte ontdekt, ontmoet ook in eigen NCRV-kring veel kritiek. In de gids vindt men daar van een weerslag, d.w.z. brieven voort, trachtte ik duidelijk te ma ken, dat TM geen zv^artwit-beoor- deling verdient en dat er veel in te waarderen is. Er zijn evenwel ernstiger bezwa ren tegen in te brengen dan Sip ke v.d. Land te voorschijn bracht. Iedere nuance ring is echter door hem wegge laten en dat vindt ds. Cramer een Christelijke om- van protesteren den. Voorop gaat de brief van de Leidse dominee A.W. Cramer, die zich door Sipke v.d. Land als ge tuige misbruikt voelt. Dat onder vond hij in de af levering, gewijd aan Transcenden te Meditatie. Ds Cramer noemt deze uitzending een karikatuur van de TM-bewe- ging, dienend als aanloopje tot -een preekje door van der Land. Is het 't Christendom waardig zo aange prezen te worden, vraagt de Leidse dominee zich af. Verder blijkt v.d. Lands het niet nodig te vinden zijn meningen op feiten te baseren. In het interview, dat van der Land met mij had, zo gaat ds Cramer roep niet waardig. Eerlijksheidshal- ve moet hier aan toegevoegd wor den, dat de NCRV ook brie ven kreeg van kijkers, die behal ve kritiek ook waardering op kunnen brengen voor deze serie. De kritiek komt er op neer, dat het wel eens zou kunnen zijn, dat ds van der Land het Chistendom geen dienst be wijst door zijn on christelijke wer kwijze. Zijn wij dan beter, vraagt een briefschrijver zich af. Die ver volgens een op somming geeft van waaraan wij zelf lijden: welva rend en bewa pend, met de sex- ualiteit geen raad wetend, versla ving aan valium, mogadon, tabak, alcohol. Niet de sekten vormen een bedreiging, maar wij zelf met ons materialisme, schijnheiligheid en uitgehold ge loof. De jeugd knapt ntet af op de goeroe, maar op de leegte die wij niet kunnen vullen. Onze vrees daarvoor reageren wij op de sekten af en daardoor leiden wij de aandacht af van de diepere oorzaken. Zelf dommelen we daarbij in zelfge noegzaamheid in. Weer een andere lezer wijst op zwakke punten in Sipke's presenta tie van de sekten. Die dient zich niet aan als geïn teresseerde ge sprekspartner maar als betwe ter. Zijn tendens lijkt voorspelbaar: wat zij bieden is surrogaat. Dit is een te goedkope manier van evan gelieverkondi ging. Het moet toch mogelijk zijn om naar elkaar te luisteren, zo vraagt deze brief schrijver aan Sip ke. Laten we niet vergeten, dat deze bewegingen voor een groot deel be volkt worden door ex-kerkgan gers. Bij deze brieven tekent de godsdienstige re dactie van NCRV-tv aan, dat de serie „Niet te geloven" op een duidelijk en niet halfbakken ma nier wil waar schuwen tegen bepaalde gevaren. Van de NCRV mogen de kijkers een stellingname en antwoord ver wachten. En bo vendien kreeg Sipke intussen ongewild en on gevraagd steun van VAR A's om budsman, die de Scientology Kerk ontmaskerde als MILAAN „Ik heb jullie slechts de helft verteld van hetgeen ik gezien heb", zo luidt de laatste zin van Marco Polo's verslag over zijn jaren lange reis door Azië. Ondanks al wat hij verzwijgt, blijft zijn verhaal een van de meest verbazingwekkende reisbe schrijvingen die ooit geschre ven zijn. Straks zal men het geen de Venetiaan over het Verre Oosten schreef met ei gen ogen door middel van een tv-film kunnen zien. De Ita liaanse regisseur Giuliano Montaldo begint aan de opna men van een internationale televisiefilm van in totaal acht uur over de onvergetelij ke indrukken en avonturen van Marco Polo in Azië tegen het einde van de dertiende eeuw. Montaldo zelf verklaarde over zijn project: „Mijn film is niet alleen een magisch-fantasti- sche reis in de Aziatische we reld. Dat wordt het uiteraard, maar er is meer. Mijn film wil ook tonen wat Marco Polo niet verteld heeft, dat wil zeggen vertellen wat er in zijn tijd zoal gebeurde, in een eeuw waarin China de geboorte meemaakte van het theater, de poëzie en de schilderkunst. Ik wil bovendien een beeld geven van deze koopman en schrij ver, van deze neutrale, uiterst nauwgezette, geduldige waar nemer die Italië als een mens uit de middeleeuwen verliet en terugzag als iemand uit de renaissance". De stof voor de film is reus achtig. Marco Polo begon zijn reis in 1271 hij was toen 17 jaar oud samen met zijn va der Niccolo en diens broer Matteo, allebei kooplieden. Eerst ging het over Bagdad naar de Perzische Golf. Van hieruit reisden de drie Vene- tianen langs de straat van Hormoes door Iran tot de Op- per-Oxus (nu de Amoer-Darja- rivier) en dan door Pamir voorbij Lop-Nor door noorde lijk China naar de stad Kam- balak (Peking). De jonge Mar co won hier het vertrouwen van de Mongoolse Kublai Khan, een kleinzoon van Djengis-Khan, en werd door hem belast met missies in ver- De Amerikaanse acteur Mandy Patinkin, die in de tv-film over Marco Polo de titelrol zal spelen. scheidene gebieden van zijn rijk. Na 17 jaar in China te hebben doorgebracht, begonnen de drie Venetianen aan de terug reis. Eerst voeren zij door dë Zuidchinese zee naar de Soen- da-eilanden. Vervolgens naar Voor-Indië om tenslotte weer bij de Perzische Golf te belan den. Van hieruit keerden zij via Iran en Armenië, een overvloed van allerlei goede ren met zich brengend, naar de Lagunenstad terug. Dat wij over deze fantastische onderneming iets weten, is in feite louter toeval. Want geen der drie polo's was van plan eèn verslag op te stellen of een boek te schrijven. De wereld kreeg slechts weet van hun reizen en belevenissen, omdat de inmiddels 44-jarige Marco, drie jaar na zijn terugkeer, als bevelhebber van een galei deelnam aan een zeeslag tij dens welke hij werd gevan gengenomen. In de gevangenis van Genua ontmoette hij een mede-gevangene: Rustico da Pisa. Deze man. schrijver van een aantal ridderverhalen, schreef in het Frans woord voor-woord alles op wat de Venetiaan hem in de loop van een jaar over zijn Azië-reis vertelde. Het origineel van dit beroem de boek uit de Middeleeuwen is verloren gegaan. Weliswaar heeft Polo na zijn vrijlating uit zijn gevangenschap1 zelf nog wat aan de tekst gewerkt, maar daarna moet hij het boek zijn kwijtgeraakt. De vele ver talingen tijdens de volgende eeuwen werden steeds op basis van een reeds bestaande'verta ling gemaakt. Het meest ge bruikte werk op basis waarvan de vertalingen gebeurden was het Italiaanse „II Milipne". Deze titel heeft niets te maken met het woord miljoen, maar is een vervorming van „Emi- lione", de naam van het ge slacht der Polo'.s. De titel van het verloren gegane origineel was: „Livre des Merveilles" (boek der wonderen). „II Mi- lione" bleek wegens zijn grote rijkdom aan informatie en grote exactheid een goed filmscript. Aanvankelijk wilde niemand geloven wat Marco Polo na zijn terugkeer aan de Europea nen vertelde over een toen praktisch volledig onbekende wereld. Maar zijn verhaal was }'uist, zo bleek uit geografische, listorische, culturele en econo mische kennis uit latere Azië- expedities. Alleen de aandui dingen van de afstanden ble ken soms foutief of niet volle dig juist. Het filmproject waaraan ook de Ver. Staten en Japan deel nemen, heeft de actieve steun van het Ministerie van Cul tuur van de Volksrepubliek China. De Venetianen komt indirect de verdienste van de ontdekking van Amerika toe: Christoffel Columbus had het reisverhaal van Pplo aandach tig gelezen en vertrok in de richting van China. Slechts bij vergissing kwam hij in de „nieuwe wereld" aan en niet in China. Een groot deel van de film wordt in China gedraaid. Ook in Jeruzalem, Tibet, Mongolië, Japan en Ceylon (Sri Lanka) worden opnamen gemaakt. De verfilming begint echter in een land dat de Polo's nooit hebben bezocht: Marokko. Daar worden scènes opgeno men, die zich in Iran en in Af ghanistan afspelen en wel om dat Montaldo in beide landen geen toestemming tot filmen kreeg. De Veronica Omroep Orga nisatie heeft pas hedenmid dag een beslissing willen ne men over het al of niet uit zenden van een vraagge sprek vanavond met de heer Brookman, leider van de Centrum Partij. Mocht het tot uitzending komen, dan verschijnt dit interview in de rubriek „Info". Nogal wat anti-fascistische en anti racistische groeperingen hebben er bij de VOO op aangedrongen uitzending van dit interview niet te la ten plaats hebben. Met name de Loson, een landelijke or ganisatie van Surinamers, heeft zich hier sterk tegen gekeerd. Dit omdat de Cen trum Partij in het verleden heeft laten blijken er fascis tische en racistische denk beelden op na te houden. Het vraaggesprek van de VOO zou plaats hebben naar aanleiding van het bericht dat de Centrum Partij vol gend jaar mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezin- Van gewest tot gewest In deze editie krijgen de vol gende onderwerpen aandacht: een Groningse bankwerker di rigeert vijf koren, de werk zaamheden aan de Philipsdam in het Volkerak en de Keppel- sche ijzergieterij als monument behouden. Ned. I 18.59 uur. Voetbal of film Het zoete leven Mocht het niet komen tot een rechtstreeks verslag van de wedstrijd België/Nederland, dan wordt het tv-spel „Het zoete leven" van Jean Anouilh uitgezonden. Dit tv-spel speelt zich af rond 1916 in Mtlnchen. Het volk grijpt de macht en de aristocratie wordt gevangen gezet en geëxecuteerd. De adellijke familie Von Valan- qay wordt echter gered door hun trouwe bediende Albert, die plotseling een belangrijk personage is geworden onder het nieuwe regime. De familie moet haar leven voortzetten in een kasteel, dat opengesteld wordt voor het publiek. Aan vankelijk geërgerd maar ten slotte geamuseerd ziet het volk dit aan. Ned. 1 20.00 uur. Sport In deze editie van «Studio Sport" aandacht voor de voet balwedstrijd België/Nederland in de voorronde van de Wereldkampioenschappen Ned! I 22.40 uur. Bezoek paus Samenvatting met o.a. het be zoek van de paus aan de stad München en aan bejaarden en gehandicapten en zijn vertrek vanaf het vliegveld van Mün chen. Ned. I 23.35 uur. Dubbel-leven „Wat is typisch voor mijn ei gen groep" heet de derde afle vering van de serie program ma's, waarin Wim Neijman praat met jongeren uit min derheidsgroeperingen binnen de Nederlandse samenleving. Ned. II 18.59 uur. Countdown Het optreden van de Engelse ska-groep The Specials op 18 oktober jongstleden in de Am sterdamse Jaap Edenhal staat ditmaal centraal. Ned. II 20.32 uur. In Countdown staat ditmaal de Engelse Ska-groep „The Special" centraal. Tenspeed and Brownshoe Het detectivebureau van E. L. en Lionel moet gesloten wor den, omdat de huur niet be taald kan worden. Dat gaat E. L. echter aan het hart en hij probeert via een list zijn bu reau te houden. Ned. II 21.00 uur. Nederland wordt het natuurschoon van Limburg nader bekeken. Ned. II 21.50 uur. Award 1980 Opnamen van de uitreiking van de Veronica Award 1980, die de Nederlandse dames- groep Maywood gisteren in het Amsterdamse Sonesta Holte in ontvangst mocht nemen, om dat de lezers van het omroep blad van de VOO de platen- produkties van deze formatie tot de beste van het jaar kozen. Ned. II 22.15 uur. HILVERSUM - Op het internationale film- en tv-festival in New York heeft de tv-serie „SV Knudde" de Silver Award verworven in de categorie tv-spots. Producent Joop Visch van Polyscope kreeg eerder prijzen met „Barbapappa" en „Doctor Snuggles". Geestelijke vader Toon van HILVERSUM - Het gevecht om de wereldbokstitel half- zwaargewicht tussen Rudy Koopmans en de Amerikaan Mustafa Mohammed op zater dag/zondag 30 nov. zal door de AVRO direct op tv worden ge bracht om 03.00 uur. Deze wedstrijd wordt gebokst in Los Angeles. kis gi de dri ire". P en. wa NEDERLAND 1 NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Staatsloterij 18.50 Toeristische tips 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest ;erl Jf sic 21.00 Tenspeed en Brownshoe, tv-st 21.50 Mooi Nederland 22.15 Veronica Award 1! 22.35 Info TV TELEAC 23.02 Uit de de fotografie, les 7 Uitzending van de CPN NOS 20.00 21.37 21.55 22.10 22.40 23.30 NOS 23.37 Journaal 23.42 Nieuws voor dover slechthorenden ben ge nzwe [dent gen :teur en de enaam de vc W.v. rdt ma Jag hc te kur uur d Het zoete leven, tv-spel Journaal Den Haag vandaag Panoramiek Studio Sport Journaal wk KRO 23.35 Bezoek van Paus Johannes Paulus II aan West-Duitsland NOS 00.05 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 TELEAC 18.25 Engels voor beginners, DUITSLAND 1 19.15 Emily, tv-fllm. 20.00 20.15 Gesprek. 20.30 Das w fundene Paradies, tv-spel. 22. reportage. 22.45-23.15 Actual. DUITSLAND 2 19.00 Journ. 19.15 Discussl 19.30 Actual.rubriek. 20.15 Dl< che, tv-film. 21.55 Journ. 21.55 22.00 Reportage. 22.45 Amus 23.40 Journ. DUITSLAND WDR 3 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Curj gels. 19.00 Sportreportage. Journal 3.) 20.00 Sportrep 20.45 Filmreportage. 21.30 Fili tage. 22.00 Der geheimnisvol (Mysterious Intruder). 23.00-23.45 Docum. film. r de ai L. (39 in voc ingontc ijhrifte, van j voldo< wat 1 bleket van 1 iy bv, zeggei leden 1 D Alias e] BELGIE NED. 1 18.15 Kleuterprogr. 18.20 Jones, tv-serie. 19.12 Inlorm. 19.37 Morgen. 19.45 Journ. Weerber. 20.15 Mur Italien, 21.25 150 Jaar Belgen, t4ter in 22.15-22.30 Journ. SOCUTERA 20.27 Film van het Nederlandse Rode Kruis BELGIE NED. 2 20.15 Gllda, Amerikaanse S| 22.05-22.55 Docum. BELGIE FRANS 18.30 Religieus progr. 19.00 I gaz. 19.29 Weerber. 19.3( 19.55 Inform, progr. 20.00 I vaux du soleil, tv-serie. 20. progr. 22.00 Amus.progr. Weerber. en journ. BELGIE FRANS 2 Tot 18.30 uur: Zie Net 1. 18. amours de la Belle Epoque, spelen. Vandaag: Le temps d 19.00 Zie Net 1. 19.55 Sporlpn ma. 22.00-23.00 Vlaamse aki ten. NEDERLAND 1 NOS 10.30 Fries voor niet-Friestaligen NOS-NOT 11.30-12.00 Schooltelevisie NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 14.00-15.00 Schooltelevisie NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. en aktual. 10.25 Muz- .progr. 11.25 Aktual. 11.35 Aktual. 12.20 Umschau. 12.50 Persoverz. 13.00-13.10 Journ. 16.10 Journ Report. 17.00 Filmreport. 17.50T - Journ. (Region. progr.: 9.30-10.00 Kleuterprogr. 8.10-11.55 Schooltelevisie). DUITSLAND 2 16.30 Inform, serie. 17.00 17.10 Tekenfilmserie. 17.40 DUITSLAND 3 WDR 8.00 Gymn. 8.10-11.55 Schoo sie. (9.30 Kleuterprogr.) 17.00 1 Schooltelevisie. BELGIE NED. 1 14.00-16.00 Schooltd 17.00-18.00 Schooltelevisie. BELGIE NED. 2 14.00-16.00 Schoolt) 17.00-18.00 Schooltelevisie. BELGIE FRANS 14.00-15.00 Schooltelevisie. Aankondigingen. 17.15 TekenL.^,^ rle. 17.45 Tekenfilms. UüfcN ft vee en vo aan in jwerk tp nies e gen. M ke salé ;lf ooi 's, nie 'timigen men. van jpèrmen imer getuigi het j EE 19.02 (S) Bl| de tijd. NOS: 19.30 (S) Hobbys- coop. 20.02 (S) Langs de lijn, sport en mu ziek. 23.02-24.00 (S) Met he! oog op mor gen. NCRV: 0.02 <S) Late date. 1.02 (S) Amusementsmuziek, t.30 (S) Tussen 60 plus en 70 min. 2.02 (S) Nachtdienst. HILVERSUM 2 18.00 (S) Vrije tijd. blije tijd. R.V.U.: 18.30 Huisvesting anno 1980. P.P.: 18 50 Boeren Partij. 19.00 (S) De Rode Draad. 20.00 (S) VARA-klasslek kamermuziek. 20.2( zout in de pap. 21.00 (S) Radio F nisch Orkest met solist: klassieke (21.35-21.45 Het zout in de pap 22.30 Nws. 22.40 Open School Tijd 23.25 (S) Muziek van deze 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 3 NOS: 18.03 (S) De Avondsplts met de nale Hitparade KRO: 19.02 (S) Ra 22 02 (S) Tock-Tempel. 23.02-24.00 '.03 Het levende woord. 7.10 (S) /andaag...donderdag. (8.03 Hier >n nu). 9.03 (S) V Willem Wev' «n. licht «u. —TL Willem Wever woont? 10.02 (S) richt Muziek bij de koflle. 11.30 (S) Twaalfuurtje. 12.40 (S) Mlddag- pauzedlenst. 13.03 (S) Hier en nu. 13.20 (S) NCRV-Globaal. 16.02 (S) Amus.muz. 16.30 (S) Rozegeur en prikkeldraad. AVRO: 7.00 Nws. 7.1t Och- tendgymn. 7.20 AVRO: Aktueel en Intorm. (7.30, 8.00 left zei egd. I ieer j !t idee bij kerk idse kc gebrui inente (14.30 én 15.30 Radiojoum). 15 50 Lawaaipapegaal. 16.00 Hersengyma erd de Radiojourn. 16.32 De Slag bij Nie -6R Haw CbtSC. Sho^f.Tl7o3(S ?Del rwjizln irade. 12.03 (S) Dell 'J., allge Top Tien. 13 30 H Stlltf envelop. 15i rs. Vol, 8.36 Radiojoum.) NOS: 9.00 Gymn. v.d. vrouw. 9.10 Waterst. 9.15 Werkbank. AVRO: 9.25 AVROdite. (9.30 Radiojourn 11.00 Radio Lawaaipapegaal. 1110 School radio. 11.30 Radiojourn. 11.32 AVRO-tema. 11.45 Reglo-naal. provinciale .Inform. RVU: 11.56 Follow me, Engels voor beginners. i: 7.00 Nws. 7.02 (5 •ood. 9.00 Nws 9 02 C opera 1900-1910. 9 50i Beethoven. 10 Filharmonisch Orki kiass. muz. 12 00 orjaar OVERHEIDSVOORL.: 12.16 bouw. AVRO: 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.36 Radlojourn._13.00 13.11 Europa. 13.35 Per Saldo. 13.57 mij kan-ie wat. d. land- Franse liederen. 14.00 Nws. land- en ziek van Nederlanders. ig. 15.15 (S) Nws. 14 02 O V. 14.30 (S) Fel Jl Klass. orki Beursplein 5. 14.00 gen o1 [even: manie Op zijn speurtocht naar „gees telijke stromingen" en secten bleek Sipke van der Land ver zeild te zijn geraakt in de Ver enigde Staten om daar de Ja- hova's Getuigen in hun baker mat op te zoeken. Het bleek niet al teveel opgeleverd te hebben en als u het mij vraagt had Sipke zelfs net zo goed thuis kunnen blijven om een gesprekje te voeren met zo'n zijn voet tussen de deur ste kende getuige. Wellicht zou dat zelfs nog meer opgeleverd hebben. Maar in ieder geval toont die hele „niet te gelo- ven"-serie duidelijk aan dat niet iedereen die verre reizen maakt ook veel kan verhalen. Nog klonk de stem van Ka- mahl met zijn bezwerende walvisliedje ons in de oren, of daar kwamen gisteravond in Hier en Nu van der NCRV enige bemannings leden vertellen over de ont snapping van de Rainbow Warrior uit de Spaanse wate ren en aan de Spaanse Arma da. Een romantisch verhaal dat veel weg had van een spannend jongensboek. Even had het er zelfs de schijn van dat de tijd sinds de tachtigjari ge oorlog was blijven stilstaan. olie ■DEI vai vemb vond o ek en Belfast. En aan die afschfp het lijke toestanden is dan wf edewe lijk in het geheel niets ra tters, tisch meer. Pvd HERMAN HOFHU1 ictiev atureni an de In de actualiteitenrubriek ook een reportage over de honger staking van de acht Ierse acti visten in de gevangenis van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2