Bijenkorf: afslanking minder dramatisch „Er was nooit een zoon Henny van prins Hendrik FELLE AANVAL VAN DEN DOOLAARD OP DE JONG: KAMER WIJST WALLIS DE VRIES TERUG Verplicht aannemen vrijwilligers in gezinshulp afgewezen etsontwerp vdA: verplicht yerleg over erkgelegenheid J GEEN MEERDERHEID IN EERSTE KAMER Wetsontwerp weggelopen kinderen dreigt te stranden uueer ouwaanpassingen voor gehandicapten worden expres vergeten EN LAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 NOVEMBER 1980 PAGINA 13 (Van écn onzer redacteuren) HAAG In zijn hoofdstuk over Francois t Sant, waarin een buitenechtelijk kind ,rins Hendrik ten tonele wordt gevoerd, is de Jong ernstig in de fout gegaan. Dit udeert de schrijver A. den Doolaard na ,nderzoek van alle tot zijn beschikking de bronnen. „Elisabeth le Hoi, denkbeeldi- oeder van een denkbeeldig prinsenkind, nooit bestaan". Den Doolaard is deze vrouw ontsproten ei brein van Van 't Sant. vermoedelijk uit icht. In een vandaag verschenen boekje den en de zaak-Van 't Sant", uitgegeven Juerido) maakt de schrijver dr. De Jong het t dat hij een uitermate fantastisch verhaal ■n man van zeer twijfelachtige reputatie voor heeft aangenomen en daardoor een blaam geworpen op prins Hendrik, koningin Wil- ia en de familie Van Vredenburch. Den ird spreekt dan ook van het „Santjong-ver- treffende paragraaf staat in deel 9 van het Icrijk der Nederlanden in de Tweede We- rlog. De Jong wilde daarmee uitleggen hoe •gelijk was dat een man, die zijn functie van ommissaris van politie in Den Haag had neerleggen, toch een groot aantal jaren de uwelir.g bleef van koningin Wilhelmina. Na- nam de vorstin Van 't Sant in persoon- ienst tegen het toondertijd zeer royale salaris vaalfduizend gulden per jaar. Dat was moge dus De Jong, doordat de politiechef zijn baan wijt geraakt in een (geslaagde) poging één vele amoureuze escapades van de prins uit iliciteit te houden. laren overeind lezen van dit relaas over „de dubieuze fi- 'rangois van 't Sant" gingen bij Den Dool- aard, die in de oorlog een collega was van De Jong bij Radio Oranje, de „nekharen overeind". Kenne lijk met steun van jhr. Henri van Vredenburch, die de 47.000 gulden moest fourneren, waarmee Elisa beth le Roi" moest worden afgekocht, heeft Den Doolaard de hele affaire nog eens grondig doorge spit. Alle materiaal wijst volgens hem slechts één richting uit: Van 't Sant heeft de familie-Van Vre denburch uitgekozen als doelwit voor oplichting. Volgens De Jong had de vader van Henri, jhr. <J. van Vredenburch, om prins Hendrik te dekken het vaderschap erkend van „Henny le Roi". Na de dood van de jonkheer zou „Elisabeth" hebben ge dreigd tijdens de begrafenis voor een schandaal te zorgen, hetgeen volgens Van 't Sant alleen met veel geld te voorkomen was. Opmerkelijk is dat Den Doolaard allerlei feiten heeft achterhaald, die De Jong of niet wist of niet nodig vond te vermelden. Zo werd de dure Haagse villa „Windekind" van Van 't Sant niet gebouwd in het midden van de jaren twintig, zoals De Jong zegt. De grond voor het huis aan de Nieuwe Par klaan werd aangekocht op 13 september 1927, vier dagen nadat de hoofdcommissaris van de familie- Van Vredenburch veertigduizend gulden had ge toucheerd, en de eerste steen werd gelegd op 1 april van het jaar daarop. Grond noch huis waren belast met hypotheek, evenmin Van 't Sants eerste huis. „Van zijn traktement (10.000 gulden per jaar) had hij geen twee huizen kunnen bekostigen, die samen minstens een ton waard waren aldus Den Doolaard. Ook heeft hij een getuige opgespoord, een vroegere ondergeschikte van de hoofdcommissaris, die mee ging naar Brussel om „Elisbeth le Roi" af te kopen. Deze vertelt dat hij en Van 't Sant die bewuste dag (10 september 1927) eigenlijk niets anders gedaan hebben dan rondhangen in hotel Metropole. „Er was geen conferentie. Er was geen Elisabeth le Roi, er is volgens mij nooit een Elisabeth le Roi ge weest. Toen ik 's avonds thuis kwam, heb ik mijn vrouw het verhaal gedaan en gezegd dat ik mij misbruikt voelde. Ik had als stroman gediend in een duistere zaak", aldus de getuige. Onverkwikkelijk Onverkwikkelijk vindt Den Doolaard dat De Jong koningin Wilhelmina, al is het dan wellicht niet bewust, in een heel vreemd daglicht stelt. In het boek suggereert de geschiedschrijver dat de konin gin op de hoogte was van alle misdrijven, die Van 't Sant in deze affaire heeft gepleegd (bewezen: meineed, misleiding en bedrog, schending van ambtseed, en valsheid in geschrifte) en hem deson danks aan haar zijde handhaafde. Volgens Den Doolaard was dat laatste veeleer het gevolg van het feit dat Van 't Sant zich onmisbaar had ge maakt. Hij was immers speciaal aangetrokken om de chantages, waaraan prins Hendrik bloot stond, discreet af te wikkelen. Den Doolaard meent te hebben aangetoond dat Francois van 't Sant met zijn „werkelijk gecompli ceerd karakter" voor De Jong een „gladde metalen deur" is gebleven, waarvan hij onmogelijk „het sleutelgat" kon vinden. „Ook daarom kan de para graaf over Van 't Sant niet gelden als wetenschap pelijk verantwoorde geschiedschrijving". RIK IN 't HOTIT onze parlementaire reda- tie) HAAG Nog het kabinet de aan- ndigde wettelijke irbouwing van ar- splaatsenovereen- sten bij de Tweede ter heeft ingediend ie fractie van de gisteren met een i wetsontwerp geko- dat het overleg tus- werkgevers en lemers over werk- ;enheid regelt, zo- afzonderlijke on- imingen als in be* itakken. lamste pijler waarop tegeling steunt is de ver- ':~g voor ondernemers de eging desgevraagd alle latie te verschaffen over dien en zeilen van de on- eming en de perspectie- voor de werkgelegenheid, ndiener van het voorstel, PvdA-Tweede Kamerlid der Doef, wil het nog het kerstreces behandeld hebben, zodat het op 1 januari wetskracht krijgt. Het wets ontwerp moet gezien worden tegen de achtergrond van de nieuwe loonmaatregel, waar door de loonsomstijging 2,5 procent lager zal uitvallen dan was geraamd. Wil de vakbe weging een vinger in de pap hebben als het gaat om de be steding van dat geld ten be hoeve van uitbreiding van werkgelegenheid, dan zal daartoe een wettelijk kader moeten worden geschapen. Vanwege de verschillen die zich daarbij voordoen tussen ondernemingen en bedrijfstak ken, moet de mogelijkheid ge opend worden tot afzonderlij ke gesprekken en afspraken over dit vraagstuk. Omdat de PvdA de indruk heeft dat het kabinet wil volstaan met een wettelijk kader voor werkge- legenheidsafspraken op cen traal niveau en in dat kader geen informatieplicht voor on dernemingen is te verwachten, heeft zij een eigen wetsont werp ingediend. Van der Doef noemde de kans dat de voor stellen waar het kabinet zelf mee komt door de Kamer te wijzigen zijn vrijwel nul. trok een groep gezinsverzorgsters op naar het Binnen hof om teaen die bezuiniainaen te protesteren. DEN HAAG De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wallis de Vries van CRM giste ren met het aannemen van twee moties duide lijk gemaakt dat zij het niet eens is met de ma nier waarop hij wil be snoeien op de gezins hulp. De verplichting voor de instellingen om 15 procent van het perso neel uit goedkopere vrij willigers te laten be staan (de alphahulpver- lening) moet ongedaan worden gemaakt, vindt de Kamer. De instellingen moeten zelf kunnen beslissen, hoeveel vrij willigers zij willen aanstellen, vinden alle fracties op die van VVD en SGP na. In de bewus te motie van het CDA-kamer- lid Andela werd de staatsse cretaris 'gevraagd om met de Centrale Raad voor de Gezins verzorging overleg te plegen hoe de 63 miljoen ombuigin gen in de gezinshulp dan wel moeten worden ingevuld. Het verplicht opleggen van de alp- hahulpverlening is volgens Andela onmogelijk: „De beoor deling moet bij die instellingen zelf liggen". Een motie van het PvdA-kamerlid Langendijk- De Jong, waarin de ombuigin gen werden verworpen, haal de geen meerderheid. Het CDA vindt namelijk dat de ombuigingsoperatie wél moet doorgaan, maar dat het niet ten koste mag gaan van de kwaliteit in de gezinszorg. Onenigheid was er ook over het zogenaamde retributiesys teem, de eigen bijdrage die men voor gezinshulp moet be talen. CDA en oppositie von den dat het huidige bereke ningssysteem van de eigen bij drage naar maanddraagkracht onbegrijpelijk is en vele klach ten oplevert. Tegen de zin van de VVD-fractie en haar staats secretaris in besloot de Kamer dat overgeschakeld moet wor den naar het zogenaamde weeksysteem, dat veel minder problemen oplevert. Langen- dijk-De Jong daarover: De staatssecretaris heeft vier jaar de tijd gehad om iets aan de klachten te doen, maar er is niets veranderd. De invoering van dit systeem gaat volgens Wallis vier miljoen extra, of wel het inleveren van hulpu ren en formatieplaatsen, kos ten. Volgens de Kamer kost het maar drie miljoen en die moeten toch ergens vandaan gehaald kunnen worden. Tijdens het overleg in de Ka mer protesteerden op het Bin nenhof de landelijke actie groep Gezinsverzorging en de federatie ABVA/KABO tegen de voorgenomen bezuinigin gen. De alpha-hulp (onge schoolde gezinsverzorgsters) komen zonder verdere bege leiding direct in dienst van de betrokken hulpbehoevenden. „In de sector gezinsverzorging werken 90.000 mensen, van wie er 60.000 als parttime ge zinsverzorgster werken. Per jaar zullen daar 15.000 alpha- hulpen bijkomen", zo zei de heer Gerards, woordvoerder van de Federatie, gisteren. „De overheid gebruikt een gat in de sociale wetgeving om te bezuinigen. Juist een zwakke groep vrouwen die willen werken wordt pensioenpremie afgenomen, want zij krijgen als parttimer van CRM geen pensioentoeslag. Als alpha- hulp vallen ze buiten de socia le wetgeving en zijn zo goed als rechteloos", aldus de woordvoerder, die eraan toe voegde dat invoering van de voorgenomen bezuinigingen „het op onverantwoorde wijze terugdraaien van de sociale voorzieningenklok" zou bete kenen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het initiatief-wetsontwerp van de PvdA-Tweede Kamerleden Haas- Berger en Roethof over de hulpverlening aan van huis wegelopen minderjarige kin deren dreigt in de Eerste Kamer te sneuve len. Alleen PvdA, D'66 en PSP steunen het ontwerp. De VVD is het in hoofdlijnen wel met het ontwerp eens, maar eist dat de in dieners het stuk op een klein onderdeel ver duidelijken. Gebeurt dat niet, dan zal de geschiédt. Lang is in de Tweede Kamer gede- men als een verduidelijking wordt aangebracht batteerd over de vraag: wat is zorgvuldige in de bepaling over het inlichten van de ouders hulpverlening? Door het aannemen van twee of verzorgers van een weggelopen kind. Aange- iet het r VVD tegenstemmen. Haas-Berger en Roet hof lijken echter niet tot een wijziging be reid te zijn. Het is sinds eind 1976 (abortus) r-vo - niet meer voorgekomen, dat de Eerste Ka- wijzigingsvoorstellen werd het ontwerp door de zien de Eerste Kamer niet mer een wetsontwerp afwijst. Volgens het wetsontwerp van Haas-Berger en Roethof is opvang van en hulpverlening aan van huis weggelopen minderjarigen niet straf baar als de hulpverlening op zorgvuldige wijze t recht van amen- Tweede^Kamer aangevuld en vervolgens aan- dement (wijziging van een wetsontwerp) heeft, vaard. Bij de behandeling in de Eerste Kamer zullen de indieners uit eigen beweging met een bleek gisteren dat de meerderheid van de Se- wijziging moeten komen. Daarna moet het ont- naat de eisen van zorgvuldigheid nog steeds werp opnieuw naar de Tweede Kamer. Me- niet duidelijk genoeg vindt. CDA, SGP en GPV vrouw Haas-Berger en de heer Roethof hebben uitten grote bezwaren tege,n het ontwerp. De tot 2 december bedenktijd gevraagd. VVD toonde zich echter bereid, vóór te stem- AMSTERDAM Alge meen directeur I. Sam- ren van De Bijenkorf heeft gisteren ten stellig ste ontkend dat dit be drijf in grote financiële moeilijkheden verkeert, tiet bericht van de dien stenbonden FNV dat er binnenkort 300 arbeids plaatsen moeten ver dwijnen, is volgens hem volstrekt uit de lucht ge grepen. De Bijenkorf is een werkmaat- schappij van de Koninklijke Bijenkorf Beheer, een concern waartoe ook de Maxis- en Hema-warenhuizen behoren. Behalve in Den Haag, zijn "er Bijenkorven in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Arnhem. Er werken 2400 mensen. Bestuurder Lex Dors van de dienstenbonden FNV zei gisteren dat de Beijenkorf al geruime tijd in de zorgen zit. Hij wees erop dat de afge lopen tweeënhalf jaar al circa 600 arbeidsplaatsen zijn ver dwenen en dat het organisatie bureau McKinsey voorstellen voorbereidt om binnenkort met name de stafafdeling dras tisch in te krimpen. Directeur Samren hierover: „Er is spra ke van de laatste fase van een strategische heroriëntatie die reeds drie jaren geleden is aangevat. We zijn nu zover dat McKinsey samen met onze ei gen managers de staf- en hulp diensten analyseert. Pas in maart volgend jaar zal deze analyse zijn afgerond en kan de uitkomst worden bekend gemaakt. Mijn persoonlijke schatting is dat met de afslan king ongeveer 150 manjaren zullen zijn gemoeid". Op de stelling van bondsbe- stuurder Lex Dors dat de Bij enkorf miljoenenverliezen WISSELVALLIG DE BILT-KNMI - Na het weg trekken van een stormdepres- sie van de Noord- naar de Oostzée bevonden we ons van morgen nog in een gebied met opklaringen en minder wind. In de noordelijke provincies kwamen toen nog wat buien lijdt, weigerde Samren in te voor. Toch blijft het wisselval- gaan: „Ik wil, terwijl het boek- lig, want morgen zal het weer jaar loopt, niets zeggen over in ons land opnieuw onder in- winsten of rendement. Wel j vloed staan van een depressie, kan ik zeggen dat de waren- i die tussen IJsland en Schot- huisomzet op het ogenblik bo- land oostwaarts koerst. Er ven die ven vorig jaar ligt", i wordt veel wind verwacht en Bestuurder Dors vreest dat de enige tijd regen. Door depres- Bijenkorf door verminderde sie-activiteit is de koude lucht Max. temp.: omstreeks 12 gra den Kans op een geheel droog et maal 40 procent Weersgesteldheid van gisteren Weer Mas Min Neer- temp temp stag Amsterdam zw.bew. 11 7 1 De Bilt l.bew. 11 4 1 Deelen l.bew. 13 3 1 Eelde regenb. 10 4 6 Eindhoven zw.bew. 11 4 2 Den Helder l.bew. 9 5 7 Lh. R'dam zw.bew. 11 6 0 Twente regenb. 10 5 8 Vlisslngen zw.bew. 9 6 0.4 Z.-Limburg zw.bew. 12 4 0.5 Athene zw.bew. 22 14 O- Barcelona l.bew. 19 7 0 Berlijn h.bew. 14 5 2 Bordeaux mist 15 7 4 Brussel h.bew. 11 3 0.3 Kopenhagen regenb. service en een minder exclu sief assortiment afglijdt naar het niveau van V. en D. Om dat er „voor twee V. D.'s geen plaats is in Nederland' zou de totale ondergang van in een groot deel van Europa teruggedrongen. Alleen in Noorwegen, Zweden en Fin land komt nog vorst voor, in Noord-Scandinavie vriest het ook overdag plaatselijk streng. de Bijenkorf dreigen. Com- Vooruitzichten voor vrijdag: Par^s 1 -2 0.5 mentaar van Samren: „Die meneer Dors weet niet waaro ver hij praat". [ECHT Het „vergeten" van bouwa^n- togen voor gehandicapten is niet een stie van „niet weten", maar komt voort vrees voor de financiële consequenties rees voor het feit dat gehandicapten het 'lijf van niet-gehandicapten beïnvloe- Daarom moeten de tegenwoordige "tosten die in de bouw ontstaan door •singen voor gehandicapten, voortaan akelijke kosten" genoemd worden, 'oorschriften moeten een algehele bruikbaarheid eisen, net zoals dit geldt voor brandweervoorschriften. Dit heeft de heer H. Steenaert, landelijk secre taris van de Stichting Centraal Overleg Provin ciale Revalidatie Stichtingen Vandaag gezegd op de door de ANWB in Utrecht georganiseer de Recreatiestudiedag 1980. De studiedag is geo pend door staatssecretaris G. Wallis de Vries die met zijn medelingen over bosaanleg in de Randstad (zoals vermeld op de voorpagina van deze krant), ondermeer aansloot bij het tweede deel van de studiedag: „Verblijfsreereatie waar gaan we naar toe?". ïn het kader van het eerste studiedaggedeelte, „Recreatie en lichamelijk gehandicapten", stel de de heer Steenaert de oprichting voor van een vervoersdienst die via een centraal tele foonnummer dag en nacht bereikbaar is, vom zwaar lichamelijk gehandicapten met aangepas te busjes te vervoeren. De voorzitter benadruk te dat van de 2700 camping- en bqngalowbe- drijven in ons land, slechts een 40-tal beschikt over aangepaste voorzieningen. De voorzitter van de Nederlandse Gehandicap ten Raad, de heer A. van Beek, verwierp het idee dat aangepaste ruimten exclusief voor ge handicapten moeten zijn. „Die ruimten moeten ook voor niet-gehandicapten beschikbaar zijn, opdat de gehandicapte zich geen bevoorrecht buitenbeentje gaat voelen". aanhoudend wisselvallig en vrij zacht. Weersvooruitzichten in cijfers voor vrijdag: Aantal uren zon: 0 tot 4 Min. temp.: omstreeks 8 gra den Casablanca h.bew. Istanboel mist Las Palmas h.bew. Forse daling op hypotheekmarkt DEN HAAG Het bedrag aan nieuwe hypotheken in het derde kwartaal van 1980 is met 23 gedaald ten op zichte van vorig jaar. De ci> fers van het CBS heeft het ministerie van economische zaken gisteren bekendge maakt. In juli, augustus en september van dit jaar werd voor 12,3 miliard gulden aan nieuwe hy potheken ingeschreven; vorig jaar was dat voor zestien mil jard. Niet alleen het aantal qieuwe hypotheken is vermin derd, ook het gemiddelde be drag per hypotheek is van 173.000 gedaald tot 160.000. De daling in de wo theken is sterker 23 namelijk 27 9 woninghypo- r gedaald dan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 13