Beroering rond boek over Juliana Autosnelweg ten zuiden van Leiden pas na 2000 J&JWZS'N Israëlische troepen nemen Palesti jnen onder vuur ■WC Juridische stap tegen loonmaatregel onzeker king wacht bij itse PTT Voor UW ïugeotnaar: DavoB.V. OP WESTELIJKE JORDAANOEVER FNV OVERWEEGT ACTIES GEVAARLIJKE TABLETTEN VERLOREN Koreaanse Boeing-747 bij landing verbrand ieidóeÖouflci/iti™ ekersdijk 34. 2312 DD Leiden. Postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,52 per mm. Telefoontjes 0,31 per mm. - Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - ementen: kwartaal 46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. oensdag 19 november 1980, 71e jaargang no. 21816 Voetbal of film Afhankelijk van de kaartver koop in het Brusselse Heizei- stadion werd in de loop van de middag beslist over directe uit zending voetbalwedstrijd Bel- gië-Nederland. In het andere geval film „Het zoete leven" op Ned. I om 20.00 uur. Op Ned. II om 20.32 uur Countdown en om 22.15 uur Maywood. Veel wind Veel wind, enige tijd regen en vrij ?acht. Morgen zon op: 8.08 - 16.39. Schev. hoogw.: 0.52 en 13.23. Laagw.: 9.04 en 21.29. JKFORT De post- bten in West-Duitsland staken om hun eisen meer vrije tijd voor lemers die wissel hebben, te onderstre- Wanneer en op welke er gestaakt zal wor- nog niet bekend ge- t. De duur van de sta- hangt, volgens de be en vakbonden, af van or de post verantwoor- e minister. Haagse portier in hongerstaking DEN HAAG De Haagse portier Koos H. is in het Huis van Bewaring in Maastricht in hongersta king gegaan. De 31-jarige gedetineerde wordt ver dacht van de moorden op de 18-jarige Emy de Boer en de 11 jaar oude Edith Post. Tevens wordt door de recherche onderzocht of de portier mogelijk iets te maken heeft met de niet opgeloste moorden op een aantal meisjes. Zie de maan schijnt Dat er mensen zijn die wat verder kijken dan Sinterklaas, blijkt wel op de Groothandels markt in Rotterdam. Daar zijn gisteren on geveer vijftienhonderd Duitse kerstbomen aangekomen. Dat aantal zal in de ko mende twee weken uitgroeien tot veertig duizend. J.B. Broeksz (Oud VARA-voorzitter) overleden HILVERSUM In zijn woonplaats Hilver sum is vanmorgen oud-VARA-voorzitter en oud-senator J.B. Broeksz overleden. Hij werd 74 jaar. Broeksz was van 1929 tot 1971, met een on derbreking gedurende de oorlog, verbonden aan de VARA. In 1966 werd hij voorzitter als opvolger van Mr. Burger. In 1971 nam hij afscheid en werd lid van verdienste. Hij bekleedde verscheidene andere functies in de Nederlandse en Europese omroep. Broeksz was Ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau. Aartlnotenolie als autobrandstof SAO PAULO De experimen ten van de Braziliaanse dochter onderneming van Volkswagen met het gebruik van aardnote- nolie als brai\dstof voor diesel motoren van auto's zijn goed ge^ slaagd. Hen testwagen heeft on der normale verkeersomstandig heden .20.000 kilometer afgelegd zonder dat er problemen optra den. De auto kon met een liter aardnotenolie gemiddeld zeven tien kilometer rijden. Dat bete kent een besparing van vijftien procent ten opzichte van het ge bruik van dieselolie. In plaats van aardnoten kan ook palmolie of soja-olie worden gebruikt. JITGEVERU EN SCHRIJFSTERS BEDREIGD AMSTERDAM Uitgeverij Elsevier tónt op veiligheidsmaatregelen bij de bresentatie, vrijdag in Den Haag, van net boek „Juliana, vorstin naast de rode loper". Sinds de inhoud van dat boek via kranten en televisie voortij dig is bekend geworden staat de tele foon bij de uitgeverij roodgloeiend. Me dewerkers worden met de dood be dreigd of hun worden de vreselijkste ziektes toegewenst. Ook is er al een bommelding binnengekomen. De pre sentatie van het boek gaat echter ge woon door. De beide schrijfsters, mevr. dra. M.G. Schenk en Magdaleen van Herk, van wie met name eerstgenoem de ook al wordt bestookt met telefoni sche dreigementen, zullen daarbij aan- lwezig zijn. Mevrouw Schenk onver- (schrokken: „Blaffende honden bijten In het boek „Juliana, vorstin naast de rode loper" wordt forse kritiek geleverd op het functioneren van niet alleen prin ses Juliana, maar ook van andere leden van het koninklijk huis. Woordvoerder Beneder van Elsevier: „De mensen die nu zo onheus reageren doen dat op grond van kspolitie enkele citaten uit het boek maandavond geciteerd in de uitzending van de tv-ru- briek Tros Aktua, en een enkele krante- publikatie. Ze hebben het boek zelf nog niet kunnen lezen. Dat komt vrijdag pas uit. Er is geen sprake van dat leden van het koninklijk huis worden belasterd. We hebben dat uiteraard tevoren door juris ten laten nagaan. Iedereen die het tegen deel beweert mag ons een proces aan doen". Het wel en wee van het koninklijk huis komt ook aan de orde in een boek van de schrijver A. den Doolaard dat vandaag is verschenen. Daarin wordt met name inge gaan op de onthulling vorig jaar van prof. dr. L. de Jong, dat prinses Juliana een halfbroer heeft, een zoon van haar vader, prins Hendrik, die een verhouding zou hebban gehad met „Elisabeth le Roy". Volgens Den Doolaard is deze vrouw „de denkbeeldige moeder van een denkbeel dig prinsenkind, die nooit heeft bestaan". Hij meent dat de vrouw is ontsproten aan het brein van 't Sant, een van de naaste adviseurs van koningin Wilhelmina, ver moedelijk uit geldzucht. (zie verder pagina 13 en pagina 17) Minister Tuijnman (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Door een veranderde stemhouding van de PvdA in de Tweede Kamer zal het stuk van de weg tussen Leiden en Alphen a/d Rijn, de A 11, ten zuiden van Leiden als verbinding tussen de bestaande wegen A 44 (Amsterdam Wasse naar Den Haag en A 4 (Amster dam Rotterdam) pas na het jaar 2000 als autosnelweg of tweebaans autoweg worden aangelegd. Dit heeft de Tweede Kamer gisteren be sloten in een stemming over een voorstel daartoe van het CDA. Enkele weken geleden werd het voor stel van het CDA tot uitstel van de aan leg in een commissievergadering ver worpen, omdat PvdA, VVD en SGP te gen stemden. Hierop werd de PvdA- fractie vanuit de regio Leiden onder druk gezet om de mening nog te veran deren. In de gemeenten Leiden en Voorschoten vreesde men door een snelle aanleg van de weg aantasting van de eigen bouwplannen. PvdA woordvoerder Rienks stelde hierop dat hij weinig onder de indruk was van dat argument. Hij stond echter open voor gesprekken daarover, zo liet hij afgelo pen week weten. Minister Tuijnman (verkeer en waterstaaat) wil het stuk A 11 ten zuiden van Leiden nog voor 2000 aanleggen. De Kamer veranderende ook de eigen mening van enkele weken geleden over het stuk van dé A 11 tussen Alp hen a/d Rijn en Bodegraven. Enkele weken geleden besliste de Kamer dat het stuk Leiden Bodegraven voor 2000 als autoweg aangelegd zou moeten worden en niet als autosnelweg, zoals Tuijnman wilde. Via een nieuw voor stel van het CDA gesteund door PvdA zal de aanleg van de autoweg voorlopig alleen tot Alphen uitgevoerd kunnen worden. Het stuk Alphen Bodegra ven moet na de eeuwwisseling tot stand komen. Voor dit voorstel stemden be halve CDA en PvdA ook SGP, GPV en PPR. De weg tussen Den Haag en Rotterdam door Midden Delfland, rijksweg 19, gaat door. Provinciale Staten hebben zich tegen de aanleg van de weg uitge sproken, omdat men de weg, die aan sluiting geeft op de ruit rond Rotter dam, overbodig vindt. Den Haag. Laan v. Meerdervoort 52a, Telefoon 070 - 460328. Lcidschendam. Prinses Ctrolinalaan 2, Telefoon |)70 - 200315. ijkspolitie moet reorgani sed tot gevolg dat ook de te van het corps moet 'en aangepast. BETHLEHEM Bij de era- vaar verkeert. Zeven van stigste onlusten in vijf hen moesten evenwel in zie- maanden op de bezette wes- kenhuizen blijven om te telijke Jordaanoever hebben worden behandeld Voor Israëlische troepen gisteren schotwonden aan hun benen, het vuur geopend op demon- De jongste gewelddadigheden strererende Palestijnse stu- vloeien voort uit de sluiting denten en tien van hen ver- afgelopen vrijdag voor de duur wond. van een week van de Pales- Een Israëlische woordvoer- tijnse universiteit van Bir Zeit der verklaarde dat geen van door het Israëlische militair de gewonden in levensge- gezag. De Israëlische soldaten open den het vuur op de benen van de betogers,nadat dezen met stenen waren gaan gooien en' geen gevolg hadden gegeven aan schoten in de lucht om uit elkaar te gaan. Volgens het militair gezag werd de sluiting van de universiteit benut om stemming te maken tegen het Israëlische bestuur. Burgemeester Elias Freij van Bethlehem zei dat hij door het schieten was geschokt. Hij be schuldigde de bezettingsautori teiten ervan dat zij poogden de Palestijnse oppositie uit te roeien en hij voorspelde dat alle instellingen van hoger on derwijs op de westelijke Jor- daanoecver zouden worden gesloten. In de Gazastrook werd giste ren een Palestijnse burgemees ter door Palestijnen doodge schoten'nadat hij was beschul digd van samenwerking met de Israëlische autoriteiten. Pagina 15: Palestijnse uni versiteit centrum van verzet tegen Israëlische autori teiten (Van onze sociaal- economische redactie) AMSTERDAM De FNV heeft nog geen definitief antwoord op de vraag of de door de regering aangekondigde maatregel juri disch moet worden aangevochten. Er wordt nog gewacht op de concrete invulling van de maatregel en op een aantal juridische advie zen. Op 1 december beraadt de FNV-federa- tieraad zich verder. Dan komt ook de moge lijkheid van acties aan de orde. Een en an der is gisteren meegedeeld door FNV-voor- zitter Wim Kok. Ook de federatieraad van de FNV heeft geen goed woord over voor de motivering van de loonmaatregel. Als zij juridisch onaantastbaar blijkt zal de FNV de 2,5 procent loonsom die daardoor bij de werkgevers blijft zitten voor zich opeisen. „We zullen de werkgevers zeker rechtstreeks op ondernemings- en bedrijfstak- niveau aanspreken om dat geld te besteden voor werk in de meest ruime zin", aldus Kok. Hij denkt daarbij aan zowel uitbreiding van werkgelegenheid als beperking van de terug gang en verbetering van arbeidsplaatsen. Voor al in de wat sterkere bedrijfstakken (zoals het bank- en verzekeringsbedrijf, de grafische in dustrie en de oliemaatschappijen) verwacht- Kok hierover harde onderhandelingen. Hoewel de FNV bereid is op centraal niveau met de werkgevers om de tafel te gaan zitten om te praten over het arbeidsmarktbeleid mag dat gesprek nimmer in de plaats komen van onderhandelingen in de bedrijven. Het centraal gesprek kan hooguit een ondersteuning hier voor zijn, stelde Kok. De gesprekken op cen traal niveau mogen evenmin een alibi vormen om ondersteunende wetgeving achterwege te laten. Zoals bekend heeft het kabinet aange kondigd een wettelijk kader te scheppen voor overleg tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheid. VOORBURG Een artsen- gen hoge bloeddruk) op de lijk zijn voor kinderen. De bezoeker heeft vanmorgen Prins Albertlaan ter hoogte politie heeft met gebruik rond kwart over negen twee van het Oosteinde in Voor- van een geluidswagen de doosjes met elk 28 tabletten burg verloren.Bij inname omwonenden gewaar- acebutalol (een middel te- kunnen deze tabletten dode- schuwd. Razzia in Santiago SANTIAGO Het le- ger, de politie en de inlichtingendiensten hebben gisteren tij dens een grootscheep se razzia in de Chi leense hoofdstad San tiago 300 personen gearresteerd. Bij de actie werd gebruik ge maakt van helikop ters. Tenminste twee personen zijn gewond door afgevuurde ko gels. De actie was ge richt tegen linkse mi litante groeperingen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier, wordt de krant alsnog nabezorgd. VAN 20 TOT mnovember voor u de moeite waard om le internationale OUDE KL'NST- EN ANTIEKBEURS OUDT-'S GRAVENHAEGHE' Nederlands Congresgebouw. Den I laag. Met 55 nederlandse, belgische.,franse, italiaanse en engelse antiquairs. Za. 15 t/m 23 nuv. Dag. 12.01) - 22.00 uur Zond.: 11.00 - 18.00 uur TWAALF DODEN GEBORGEN SEOEL Een ongeluk met een Boeing 747 Van de Ko reaanse luchtvaartmij KAL op de luchthaven Kimpo bij Seoel heeft aan twaalf van de 226 inzittenden het leven gekost. Het toestel vloog in brand bij een landing in dikke mist. Onder de doden bevinden zich zes bemanningsle den en zes passagiers. Eerder was bekend gemaakt, dat tien mensen het leven hadden verloren, maar dat getal werd later gecorrigeerd. Onder de doden zouden zich een persoon van Amerikaanse en een van Japanse na tionaliteit bevinden. Over de oorzaak van de ramp is niets bekend. De gezagvoerder van het toestel is ook bij de ramp om het leven gekomen. Het toestel was van Los Angeles vertrokken met be stemming Seoel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1