gevangenisstraffen voor Noordwijkse vechtersbazen LOK protesteert 5gen kamernood Ien enkele Nederlander genoot hn de uitzonderlijke zand phoping bij Rubjerg Knude Fyr chiA/ VAKANTIE AAN DE DEENSE WESTKUST door Ton Pieters Op mijn omwegen door stad en land kom: ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien eh elf üMt" kunt u mij telefonisch vertel len wïe u graag in deze rubriek'zou willen tegenkomen. Het nummer van .mijn geduldi ge telefoon'is 071-122244; u kunt dari naar toestel 18 vragen. 30 LEIDSE COURANT DINSDAG 19 AUGUSTUS 1980 PAGINA 5 Bewoners Leedewijk willen N.S. station in Merenwijk LEIDEN Uit een onlangs gehouden enquete is geble ken dat ruim een derde van de ondervraagde bewoners van de Leedewijk de afwe zigheid van een N.S. station 'Merenwijk als een ernstig gemis ziet Rond de jaarwisseling ver spreidde het buurtcomité 945 enquêteformulieren waarvan er 403 (43%) ingevuld werden teruggezonden. Als één van de belangrijkste knelpunten kwam naar voren dat de Brdekweg onveilig wordt ge maakt door bromfietsers. Het buurtcomité zou dan ook graag zien dat de Broekweg voor deze gemotoriseerde tweewie- Iers wordt afgesloten. In grote meerderheid (69%) spreken de bewoners zich uit voor de aan leg van verkeersdrempels ter wijl 53% zijn straat graag tot een woonwerf omgevormd zou willen zien. Het onderzoek van het buurt comité heeft ook uitgewezen dat een meerderheid van de Leedewijkbewoners buiten de Leidse agglomeratie werkt. Voorgesteld wordt daarom om de verbindingen naar buiten de stad te verbeteren door in de Merenwijk een N.S. station te realiseren. Zolang dit station er niet is, wil het buurtcomité een 10-minutenbusdienst tus sen de wijk en het station Lei den. Bovendien spreken de be woners zich uit voor een bus lijn Merenwijk - St. Elisabeth ziekenhuis. De bus zou twee maal per dag, in aansluiting op de bezoekuren, moeten rijden HAAG Het dringend van de verdediger van drie jeugdige om te volstaan met en voorwaar- kreeg zowel bij de offi- de Haagse politierech- „Verzet tegen de politie met shandeling kan niet zonder ge worden afgedaan," aldus het van officier en rechter. de drie broers een fors gevecht gele en omdat ieders aandeel enig- kwamen er voor de broers ook verschillende straffen uit de bus. Voor een 23-jari- ge schipper als de meest actieve, 14 weken gevan genisstraf waarvan 6 weken voorwaardelijk (eis 4 maanden waarvan een maand voorwaardelijk); een 25-jarige chauffeur 12 weken waarvan 7 voor waardelijk (eis 3 maanden waarvan een maand voorwaardelijk), een 28-jarige kabelwerker: 4 we ken waarvan twee weken voorwaardelijk, voor al len met proeftijd van 2 jaar en aftrek van voorar rest (eis 8 weken onvoorwaardelijk). Het gebeuren voltrok zich in de nacht van 14 juli in de Anemoonstraat te Noord wijk. De broers gin gen huiswaarts na een familiefeestje, waar nogal wat was gedronken. In de straat ging het er ru moerig aan toe, ook omdat in de auto de muziek luid aan stond. Een politieman bemoeide zich er mee, hetgeen meteen al op een gevecht uitliep, waarbij de schipper zich het meest liet gelden en de politieman mishandelde. Omwonenden alar meerden de politie en tal van agenten verschenen ter plaatse. Na een gevecht werden verdachten ge boeid overgebracht naar het bureau, iets waarvoor verdachten zich nu beklaagden. Een van heb bleef zelfs een nacht geboeid in de cel. „Zij gingen als wilden tekeer", aldus de medede ling. Verdachten zeiden nu spijt te hebben over het gebeurde, maat, hadden de politieman geen excuus aangeboden en evenmin over schadevergoeding gesproken, hetgeen de rechter verdachten kwalijk nam. De schipper stond tevens terecht omdat hij op 26 mei in zijn woonplaats iemand met wie hij ruzie had mishandelde. „Ik gaf hem een paar flinke oplazers," bekende verdachte. De officier stelde dat de politie recht heeft op de grootste mogelijke bescherming door justitie en rechters en hier is dus gevangenisstraf op zijn Dlaats. De verdediger, mr. A. H. Spijker verklaarde dat verdachten bereid zijn om schadevergoeding te be talen. De gevolgen door opleggen van onvoorwaar delijke gevangenisstraf zullen voor verdachten ernstig zijn door mogelijk verlies van hun werk. Van een forse boete en voorwaardelijke straf zal een minstens zo grote waarschüwing uitgaan. Plei ter meende dat hier geen sprake is van openlijke geweldpleging, omdat alles in de nacht gebeurde, maar de officier repliceerde dat blijkens de juris prudentie voor het feit geen publiek aanwezig be hoeft te zijn. Een zuid-Deens plekje op ochtendgymnastiek op het strand in groter verband) je te kennen geven, dat „ein frisches Brötchen" er altijd wel ingaat bij het ontbijt. En dat is dan krokant gebak met pudding en gesmolten bruine suiker en kaneel. Onvoorstelbaar lekker en goedkoop (ofschoon goedkoop in de Scandinavische vocabulaire nauwelijks tot uitdrukking komt, zodat vooral geheelonthouders in deze noordse contreien met een tevreden glimlach langs de alcoholische stellingen in de supermarkten kunnen wandelen), en bij de koffie genuttigd biedt dit onvolprezen baksel uitzicht op een voldaan gevoel, tot aan het uur dat de meeste strandgangers de bullen bijeenpakken om op het diner aan te gaap. Nagenoeg geen Nederlander te bekennen. Dat moet voor velen uwer op vakantie een opluchting zijn. Daarom was het voor mij bijna een ontroerende ontmoeting in de Sahara, toen bij de vuurtoren van Rubjerg een Nederlandse familie als een stel uitgelaten kwikstaarten naar beneden gegleden kwam, het hoge duin af. Het was notabene de familie De K. uit V. Het bleef familie De K. (man en vrouw en twee zoons van f Leerlingen van de Leidse Oplei- Dultureel werk (L.O.K.) protesteren reek door middel van een tentenactie terrein van de school aan de Storm bgstraat tegen 'het falende woning- jeleid van de gemeente Leiden'. De ac- levens bedoeld om de eerstejaars stu- I door middel van tentdoek voorlopig 'ak in Leiden te geven en hen in de heid te stellen naar kamers te zoe- van de protesterende leerlingen is 'ook voor de lok'. De demonstranten nemen' gemeente kwalijk, dat wel alles in het teld werd om de L.O.K. naar Leiden maar dat niets voor de meekomende n gadaan wordt. Tevens vinden zij het' een uiterst vreemde zaak, dat zij nergens voor een kamer of woonruimte ingeschreven kun nen worden. De leerlingen stellen de gemeente de volgende eisen: open inschrijving bij bureau huisvesting, de L.O.K.-student moet erkend worden als woningzoekende, de Stichting LOK-studenten Huisvesting moet erkend en voor beginkapitaal financieel gesteund worden, leegstaande gemeentelijke panden moeten ge schikt gemaakt worden voor kamerbewoning en verhuurd worden aan L.O.K.-studenten, ook één- en tweepersoonswooneenheden moeten aan L.O.K.-studenten toegewezen worden, aan L.O.K.-studenten moeten moeilijk verhuurbare meerkamerflats verhuurd worden en tenslotte eisen de actievoerders, dat er meer voor de éen- en tweepersoonshuishoudens gebouwd moet worden. Het kampement van de protesterende L.O.K.-studenten. strand; kilometers met brede mogelijkheden voor autoverkeer... Ha, daar was ik ook geweest; een stuk minder gezellig en minder groen dan Blokhus, waar ik na het ontwaken neerkeek op het grijsblauw van de Jammerbocht, met naast het balkon de plantages van blauwsparren en vriendelijke valleien dié in dat gedeelte van Jutland „Lille Norge", klein ethoui nze ki kin Vi daai ham ai ki n e H rond de acht jaar), maar de herkomst was Vrouwenakker, bij Nieuwveen. Hetgeen niet wegnam, dat de familie „eigenlijk" uit de buurt van Mijdrecht kwam. Onverwachte ontmoeting. Waarbij ik afging (nadat ik bij de toren een aangespoelde zeemijn uit de eerste wereldoorlog, nu aan de ketting, had omzeild) op de vaderlandse klanken. Ze waren ook dolbenieuwd naar die toren, eens gebouwd als baken. Nu klim je op het hoge duin en dan sta je oog in oog met de niet meer aanwezige vuurtorenwachter, zoals de vader van Liesbeth List er één was. Daar had je het nou. Het doodeenvoudige bewijs, dat de duinen in enkele tientallen jaren tijds zo hoog waren opgewaaid, dat de zwalkende lichtbundel er nauwelijks meer overheen kon. De in het zand wegglijdende familie De K. had het ook opgemerkt. Zestig meter boven het zeeoppervlak van het Skagerrak. Ze logeerden in Hirtshals, in een familie lede-hotel", ook vlak bij een vuurtoren en bij een visafslag. Daar waar de veerboten van en naar Kristiansand aan de Noorse zuidkust in- en uitvoeren. Verzonken In het blonde landschap: de vuurtoren van Rubjerg: uitzicht op de even hoge duinen achten, dat alleen zoiets kon men", was I rl I Jorgen de eerste L*-***van de collega's, f ze van de IT "Viking van het ;ht vertelde. feven; het lot van iinsM® F7r grenst aan het erkinr' maar de eenzame VVVen die niet op z'n Jkon staan om over de 8 kil' hoger wordende ~vj| heen te kunnen rt V en daarom na J! enkele decennia nnd dienstwerk te verricht begin s mo^ze eeUW 0p non actief r vajesteld, is een he* sfjde eendagsvlieg uldenen die jaarlijks iking yen germanen tot dpavi^kt. Terug op de Je*e le, na een opgeruimd J8erJ jinend oponthoud in te MeL van Jutland, P' te'fle ik van de eerzame 'er "izame vuurtoren aan stkust van .yssels kalme oene glooiingen, ter t bekend als Rubjerg ,nJ Fyr. De 5 C Hef nemers en bouwers e toren hadden beter rdT weten, want vooral Stzijde van Jutlands K jaan ingrijpende groetderingen onderhevigr [£realen water sPelen daar imenJte met het zand, dat itrekTenste^ers van t yjfische kaarten 00r ren zouden moeten sussd1 ze de gang van den van dag tot dag irlifaf1 moeten volgen. Wat jjjiiurlijk niet doen; zo'n jruspging komt eens in de u* Jaren voor, maar in Heii Iwijk curt feite verandert de kustlijn er van uur tot uur. Als je de conservator van het Vendsyssel Historiske Museum mag geloven. Terug van de blonde boorden van het Skagerrak; nog onder de verse indruk van cle verhalen over rampzalige lotgevallen van schepelingen die via de Jammerbocht - (Jammerbuchten) naar het Kattegat maar wie onder het bewind van Denemarkens dundoek, de Dannebrog, de vlag die volgens horen zeggen in 1219 uit de hemel tussen de Noormannen is neergedaald (dan en brog is ook oud- Fries voor rood en doek), nou, wie daar onder valt zegt: Ketteket trachtten door te stomen en jammerlijk in dit spookgebied omkwamen. De reddingsboten hielden het een tijdlang vol, totdat ook de Jutters van het slag van een Dorus Rijkers in de helse golven als reddende ratten omkwamen. Hun werd een monument toegewijd. Terug dus, van een zonnig bijkomen. Bijkans zo zonnig als de latijnse kusten hun klimaat aan te bieden hebben. Maar dan vol comfort, helderheid en vriendelijkheid en nooit zonder de mediterrane verrassingen van zonder water te zitten of temperaturen waarin zonnesteken zo goed gedijen. Mijn rubriek die de meesten uwer een zorg zal zijn is uitermate goed vervangen door Tussentijds, heb ik gehoord. Ik had daarom al beter weg kunnen blijven. Maar contractueel dien ik weer de ruif'mee te helpen voorzien van het leesvoedsel dat dagelijks ter comsumptie wordt aangebbden. Niettemin hulde aan collega Olivier, die las ik ook zo voorziend is geweest om u te vertellen dat ik in het zonovergoten Dénemarken verbleef. Geen woord te veel. En zo gaat het daaf al jaren. Maar of je dat nou verkondigt of niet: het helpt geen snars. Verhoudingsgewijs is er geen Nederlander die het risico wil lopen en daarom trekt men toch maar liever naar de vuurhaarden van het zuiden, waar semi revoluties en darmstoornissen liggen te broeden en v^aar zuurkool met worst tot de dagelijks aanbevolen maagvullingen behoort. Men redeneert: als je dan toch duizend kilometer moet rijden, kun je dat beter zonwaafrts doen. En Duitsers zijn overal dezelfden. Nou, geloof het maar: de bondsrepubliekers in de buurt van de middernachtszon en gezeefd door ontelbare nakomelingen van Eric de Noorman, zijn rustiger dan hun landgenoten die zich omtFent Barcelona laten opwarmen. Dat is althans mijn ervaring geweest. Niet zozeer lieden die je de hele dag met „grüss Gott" bejegenen, maar wel gematigden die 's morgens om half negen (na de dagelijkse het eiland Fanö, aan de westkust van Jutland. of ander over Lagerlöffs doen en laten in Zweden (op een steenworpsafstand, als je krachtige armspieren hebt), maar ik heb er niet over wakkergelegen. Ik heb afscheid genomen van familie De K. die de Kromme Mijdrecht kent en van plan was „even" Kopenhagen aan te doen (maar dat kost je minstens een dag). Zelf ben ik teruggeduikeld door Sleeswijk-Holstein, een Duits gebied dat zestig jaar terug nog zo'n beetje Deens was en waar je nu nog steeds (bijna onvoorstelbaar: op Duits gebied) hier en daar een Deense vlag ziet wapperen. De gaspedaal wegduwend kom je dan bij Hamburg. Je kiest de Elbetunnel, want de brug lijkt je veel te hoog als je hoogtevrees hebt; Je bekijkt uren later Oldenburg. Wie zegt dat iets Maar het is een prachtige Noordduitse stad. Met bijna adembenemende voorzieningen. En dan denk je weieens: waarom zouden we dat in Leiden ook niet kunnen....? Zeg maar 170.00 inwoners, maar met uitgekiende mogelijkheden. En dan kom je uiteindelijk weer terug bij weggeweest. En elk jaar weer is het: waarom zouden wij dat ook niet kunnen doen Gek gewoon, want je mag dat niet meer denken. De bondsrepubliek voert gewoon de boventoon aïn. Maar waarschijnlijk is het een kwestie van vroeg opstaan... Noorwegen, genoemd worden. Rond de familie De K. en mijn familie was het een krioelen van toeristen van een Scandinavische hoogblonde samenhang, sterk dooraderd met Duitse aanvoer. Dat gleed maar van van die rotsformatie af. In de richting van de uitgeschakelde vuurtoren die sinds jaar en dag een museum is, met informatie over wat zand, wind en zee met elkaar kunnen aanrichten aan een Deense westkust. Een voormalige vuurtoren als museum; middelpunt van een witte vlek van een paar heldere gebouwtjes in een zandwoestijn, tezamen vormend een cafeteria, show en toiletten. Een door de natuur gedwongen mislukking die aantrekkingskracht blijft uitoefenen op Denen, Zweden, Noren en Duitsers, en op verdwaalde Hollanders, Belgen, Luxemburgers en Amerikanen. In noordse nachten kan men in de toren van Rubjerg Knude Fyr schitterend de bliksem zien inslaan. De schichten worden meteen afgevoerd en gesmoord in de zandgrond van Vendsyssel. Ik sliep overigens op een honderd meter van de branding if* Blokhus en het was er zo kalm, dat ik er niets van hoorde. Mevrouw Lagerlöff, Selma, als ik me niet vergis, zou geen goede lezer aan me hebben; want je komt er tot rust. Nu hoorde ik, op een enkele vroegnachtse eettoestand in Strandingskroen, wel teen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5