Republikeinen gaan kroning" Reagan eesteli jk vieren Mcfdank. Eeï^^Soü/ïo/rit Aanslag in Beiroet bij kindervoorstelling Gelijkheid voor vrouw verdeelt Republikeinen 7 Islamitische landen ageren tegen vestiging ambassades in Jeruzalem SPECIALE KLINIEK IN CAMBRIDGE Wachtlijst voor reageerbuisbaby's Duitse geleerden in Libië vrijgelaten Aanval op Anglikaanse geestelijken in Zimbabwe Wie nerveus is slaapt slechter! JITENLAND a*, en :.Su LEIDSE COURANT, MAANDAG 14 JULI 1980 PAGINA 7 s vet t ee Ti us, ingzj ;chel isici, ïcert luide en m 'an onze correspondent gebt Dick Toet) onTROIT De Repu- 2 einse partij gaat )kke week een feestje de wen. Bij gebrek aan etacl tiek vuurwerk (af- es h en van het gekrakeel ange)d de vrouwenemanci- ePrï c) tijdens de van- utte g begonnen partij- jvente in Detroit het itiekjent liggen op zang en bij «|s. En temidden van feestgedruis zal Ro- Reagan worden ge- tot de officiële Re- likeinse kandidaat n sl r het Amerikaanse m» sidentschap. vat iet v Republikeinen hebben alle om de benen uitbundig de vloer te lichten. De omst van de partij ziet er, ^NS lit moment althans, beter ~~7" dan in meer dan twintig is voorgekomen. De nd Old Party, zoals zij wel ;nd wordt genoemd, heeft [onald Reagan in ieder ge- een in de eigen gelederen welijks omstreden kandi- die zijn toekomstige De- iratische tegenstander, de nde president Carter, in opiniepeilingen ruim- w »ots is gepasseerd. De enige (Van onze correspondent) DETROIT Niet de buitenlandse of economische politiek maar vrouwenemancipatie wordt het grote strijdpunt op de Republikeinse partijconventie, die vandaag in Detroit is be gonnen. Zoals bekend hebben de Republikeinen verleden week hun naar verwachting zeer conservatieve pro gramma gepresenteerd. De grootste verrassing was echter de afwijzing van het opnemen van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de grondwet, het zogenaamde Equal Rights Amendment (ERA). Het ERA heeft de afgelopen veertig jaar voortdurend deel uitge maakt van de Republikeinse partijprogramma's. De huidige stel- lingname wordt daarom gezien als een zege voor Ronald Rea gan, die tot zijn genoegen ook een opvallend sterke anti-abortus paragraaf zag aangenomen. De verontwaardiging bij een groot aantal Republikeinen over het afwijzen van het ERA heeft binnen de partij tot grote span ningen geleid. Ronald Reagan zal daarom morgenmiddag een gesprek hebben met een afvaardiging van de verontwaardigde vrouwen. interessante beslissing d;e tomende dagen wordt ge- len, zal de keuze van de ming mate" (de kandidaat het vice-presidentschap) Het veld van kanshebbers imiddels teruggebracht tot kandidaten, van wie irge Bush de beste kansen te hebben. aid Reagan maakt ook Ie kans om op 4 november orden gekozen tot de vol- president van de Vere- Staten. Hii is zover ge en ondanks het feit dat in rel elke politieke analyse lag wordt gesteld of hij weinig intelligent, te Vn te ouderwets is. Weet jenoeg om te weten hoe hij niet weet, dat is een ig, die onverholen in de erikaanse kranten wordt eld. De gemiddelde Ameri kaanse kiezer lijkt er voorals nog niet mee te zitten. In een enquête van het weekblad Newsweek gaven de onder vraagden er nogal duidelijk blijk van te weten wat men van Reagan kan verwachten en versloeg hij Carter met bij na 30 procent. Op de vraag wie het best in staat wordt geacht de Verenigde Staten buiten een oorlog te houden, koos slechts 23 procent voor Reagan en 37 procent voor Carter. Reagan is een minzaam en fat soenlijk mens, dat erkennen zelfs zijn -vijanden. Maar ook sommige van zijn vrienden zeggen eigenlijk niet echt te weten wat ze verder aan Rea gan hebben. Een briljante geest is nog geen garantie voor een goede politicus, wordt wel gezegd. Een bekende Ameri kaanse schrijver heeft eens verzucht liever te worden ge regeerd door de eerste hon derd mensen uit het telefoon boek van Boston dan door de honderd briljantste geesten op de vermaarde Harvard-uni- versiteit. Reagans acht jaar als gouverneur van Californië bieden in dit verband ook wei nig houvast. Hij kwam er in 1968 binnen met in zakfor maat dezelfde bedoelingen als hij nu heeft: minder belasting, minder overheidsbemoeienis, minder reguleringen. Hij heeft volgens intimi welgemeende pogingen ondernomen op die terreinen wat te bereiken, maar het is hem niet gelukt. Integendeel, onder Reagan ste gen de belastingen, het begro tingstekort en de omvang van de begroting in Californié tot ongekende hoogte. Desondanks is Reagan tot nu toe in staat gebleken een bijna blindelings vertrouwen te ver werven van vele Amerikanen. Het gaat er ook steeds meer op lijken, dat dit vertrouwen in simpele oplossingen voldoende zal zijn om hem in het Witte Huis te brengen. Niet in de laatste plaats omdat veel Ame rikanen de keus liiken te be schouwen als een keus tussen president Carter, die worstelt met de complexe wereldpro blemen en een man, die in ie der geval verbaal in staat is een beetje orde in de chaos te brengen. Burgemeester Sjaka'a van het op de westelijke Jordaanoever gelegen Na bloes, wiens benen na een bomaanslag, uitgevoerd door waarschijnlijk joodse extremisten, geamputeerd moesten worden, is na een behandeling in Jordanië weer aan het werk gegaan. AMMAN De ministers van buitenlandse za ken van 42 Islamitische landen die een dag in Amman bijeen geweest zijn hebben gisteren be sloten alle betrekkingen te verbreken met elk land dat het eens is met het Israëlische besluit. Oost-Jeruzalem te annexeren en het tot de hoofd stad van Israël te maken. In een slotcommuniqué staat dat dit ook geldt voor landen die hun ambassades naar Jeruzalem verplaat sen. Het zegt ook dat van de landen die hun ambas sades al in Jeruzalem hebben, wordt gevraagd deze naar andere steden te verplaatsen. „Anders zal de volgende islamitische conferentie maatregelen bestu deren die tegen deze landen genomen- kunnen wor den, zoals het verbreken van diplomatieke betrek kingen." De betrokken landen zijn: Nederland, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Panama, Uruguay en Venezuela. Van de Europese Gemeenschap wordt gevraagd de economische overeenkomsten met Israël te beëindi gen en officieel te protesteren tegen de Amerikaanse steun aan de joodse staat. De Israëlische radio meld de zondagavond dat premier Menachem Begin vast besloten is, zijn kantoor naar het Arabische Oost-Je ruzalem te verplaatsen en Egypte en de V.S. van dit plan op de hoogte heeft gebracht. Burgemeester Bassam Sjaka'a is zaterdag, voor het eerst sinds een bomaanslag zes weken gelegen die heeft geleid tot het amputeren van zijn benen, terug gekeerd in het gemeentehuis van Nabloes om zijn werk te hervatten. Een menigte van zeker duizend mensen was aanwe zig bij het gebouw om hem toe te juichen. Tot de kre ten die werden geuit behoorde: „Palestina is Ara bisch". De burgemeester die in zijn rolstoel naar zijn bureau op de eerste verdieping werd gedragen verklaarde zich „zeer krachtig" te voelen. „Ik ben gelukkig naar mijn werk en mijn gezin te hebben kunnen terugke ren. Ik zweer u dat ik ten bate van het Palestijnse volk het uiterste zal doen." De 49-jarige burgemeester was na de aanslag van 2 juni, toen ook een aanslag werd gepleegd op de bur gemeester van Ramallah, Kerim Chalaf die er een voet bij verloor, naar de Jordaanse hoofdstad Am man overgebracht om te worden behandeld. Hij wei gerde dat te laten doen in Israël. (Van onze correspondent) LONDEN Er bestaat een lange wacht lijst van vrouwen, die in een in de herfst nabij Cambridge te openen kliniek een zogenaamde reageerbuisbaby willen la ten inbrengen. De kliniek wordt geleid door dokter Patrick Steptoe en dokter Robert Edwards, die twee jaar geleden het leven van Louise Brown in een rea geerbuis lieten beginnen. Een behande ling gaat 4.500 gulden kosten. De vrouwen die zich in de reageerbuis baby-kliniek willen laten behandelen, zullen geen enkele garantie krijgen op succes. Van de 32 vrouwen die in de af gelopen jaren door Steptoe en Edwards zijn behandeld, raakten er vier in ver wachting en brachten er twee een le vend kind ter wereld. Ook in de VS is al een reageerbuisbaby-kliniek geopend, tot op heden echter zonder succes. De kliniek die in de omgeving van Cam bridge wordt geopend, staat in een vreedzaam parklandschap. Voor het wel slagen van de inplanting van een rea geerbuisbaby is rust van essentieel be lang, zo verklaarde dokter Edwars in een televisieinterview. Het verblijf in de kliniek zal tien dagen gaan duren, hoe wel de inplanting van de in een reageer buis bevruchte cellen een betrekkelijk kleine ingreep is. assale ziekte 0 itse kinderen jazzfestival n onze correspondent er Simons) NDEN Het zal nog dagen duren eer dok- de oorzaak kennen van geheimzinnige ziekte die teren* driehonderd Engel kinderen getroffen heeft een jazz-festival voor ju- res nabij Kirky-in-Ash- d, in het graafschap Not- hams hire. ge muzikanten in fraaie (ormen zijn daar gistermid- plotseling onpasselijk ge- den. Sommigen vielen w. Het gebeurde zo snel, niemand begreep wat er de hand was. De plaats ir het jazz-festival in de n lucht doorgang vond, zag t als een slagveld. Het ter- i lag vol zieke kinderen. Hallen ambulances brach- hen weg. Na onderzoek in ziekenhuis mocht de mees- naar huis. Zeven slachtof- van de geheimzinnige te blijven in observatie, idaag en morgen worden likundige en bacteriologi- proeven gedaan om de aak van de mysterieuze lal te kunnen achterhalen. ijjM i denkt aan voedselvergif- ig, mogelijke nadelige in- !d van sproeimiddelen op assen of massa-hysterie. emocratie Suriname opt niet" MARIBO De parle- itaire democratie in Suri- ite functioneert niet opti- al. Dat kofht omdat bepaal- bevoegdheden van het par ient zijn overgenomen dpor regering van premier Chin en. Dat is de conclusie van delegatie van de interde- tementaire unie die een be lt brengt aan Suriname, bevelhebber van het Suri- tnse leger, majoor D. Bou- e en de garnizoenscom- Jdant, kapitein R. Horb, 'ben besloten wegens druk- Werkzaamheden uit de na tale militaire raad van Su- une te treden. Dit meldt Surinaams nieuwsagent-. Weer rellen in Zurich ZURICH Jeugdige demonstranten en poli tie hebben in de nacht van zaterdag op zon dag in Zurich weer strijd geleverd die in felheid „het opera-op- roer" van 31 mei nog overtrof. Er werd ook weer ge plunderd zij het in min dere mate dan zes we ken geleden. Er vielen drie gewonden en er werden 130 mensen aangehouden. De moeilijkheden be gonnen zaterdagmiddag nadat jongeren zich hadden verzameld In een verlaten fabrieksge bouw dat tot „Auto- noom Jeugdcentrum" was omgevormd. Zij be gonnen een mars om de vrijlating te eisen van degenen die bij het „o- Politiemannen in Zurich schuiven een auto aan de kant. die door pera-oproer" gevangen demonstranten midden over de weg was gezet. waren genomen. T TSSsk Moeite moet beloond worden. A Daarom deze onmisbare paraplu met krante- dessin voor u als u de moeite doet een nieuwe abonnee aan r~~" te brengen voor deze krant. Postcode/Plaats Betaald wordt per maand (automatische afschrijving) per kwartaal Stuur mij als dank voor de moeite een leuke paraplu met krante-dessin. Naam Adres_ Postcode/Plaats_ Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden. IN FEITEN DE BESTE President van Botswana (59) overleden GABORONE Sir Seretse Khama, de president van Botswana, is gisteren overle den, zo is officieel meegedeeld in Gaborone. Khama is 59 jaar geworden. Seretse Khama was voor een medische behandeling naar Londen gegaan maar begin juli keerde hij naar huis terug nadat de artsen hadden mee gedeeld dat zij niets meer kon den doen. Specialisten in Lon den zeiden dat de president aan maagkanker leed. Khama, een stamhoofd die een verbanning heeft geaccepteerd vanwege zijn huwelijk met een blanke Engelse, transfor meerde een verarmde, woestij nachtige republiek Botswana tot het Afrikaanse model van een multi-raciale democratie. Hij werd drie maal herkozen als president sinds het voor malige Beetjoewanaland in 1966 onafhankelijk van Groot- Brittannië werd. Zijn moeilijk ste taak als president was een delicaat evenwicht te vinden tussen zijn verzet tegen de blanke minderheidsregeringen in de buurlanden Zuid-Afrika en Rhodesië, het huidige Zim babwe en de economische af hankelijkheid van Botswana van deze landen. BEIROET Onbekende terroristen hebben gisteren tijdens een kindervoorstelling in het Carmen-theater in de Libanese hoofd stad Beiroet een tijdbom tot ontploffing ge-> bracht, waardoor twee kinderen om het le ven kwamen en vijftien anderen gewond raakten. Het theater was op het moment van de explosie volgepakt met kinderen en hun begeleiders. Tot nu toe heeft geen enkele organisatie zich voor de aanslag verantwoordelijk gesteld. Het getroffen theater ligt in een islamitische wijk in West-Beiroet. Totaal 350 mensen zijn vorige week in Libanon omgekomen bij gevechten tussen de twee groot ste rechtse christelijke milities van Libanon, zo heeft Dany Chamoun, zoon van de vroegere president Camille Chamoun gisteren in een in terview verklaard. Chamoun Junior beschuldigde Bachir Gemayel, de militaire commandant van de falangisten, ervan een poging te willen doen een autonome christelijke staat in Oost Beiroet en het christe lijke achterland te vestigen. Bij een ontploffing in een bioscoop waar een sexfilm werd vertoond zijn vier mensen omge komen en werden 16 verwond, zo heeft de poli tie bekend gemaakt. Men neemt aan dat reli gieuze groeperingen hiervoor verantwoordelijk zijn. De aanslag viel samen met de eerste dag van de ramadan, de tijd dat een maand lang van dageraad tot schemering door de moslims gevast moet worden. Samenzweerders in Zanzibar gearresteerd DAR ES SALAAM (AP) Autoriteiten op het eiland Zanzibar hebben een staats greep verijdeld en zestien mensen zijn gearresteerd, zo heeft de leider van het ei land, Aboud Jumbe, zater dagavond verklaard. Jumbe zei dat de gearresteer den berecht zullen worden zo dra het onderzoek naar de sa menzwering is voltooid. Hij riep op tot kalmte gedurende „deze moeilijke periode". Zijn verklaring was de eerste officiële bevestiging van de poging tot staatsgreep die vori ge week al uit diplomatieke en lokale bronnen bekend was geworden. BERLIJN (AP) Zes Westduitse geleerden zijn naar hun vaderland teruggekeerd na vier maanden in een Libische gevangenis te hebben doorgebracht Zij verklaarden dat de Libische beweringen dat zij spionage hadden gepleegd „be lachelijk" waren. De zes geologen, afkomstig van twee Berlijnse universiteiten, waren met een onderzoek naar olie en water op Egyptisch ge bied dichtbij de Libische grens bezig, toen zij op drie maart door Libische troepen werden gearresteerd. „De beschuldiging dat wij gespioneerd zouden hebben is volsla gen belachelijk", zei professor Hans-Werner Linke van de Vrije Universiteit van Berlijn. Hij verklaarde dat het mogelijk was dat zij de grens hadden overgestoken maar dat zij zich met weten schap bezig hielden en niet met politiek. SALISBURY Twee radicale politici van de regering van premier Robert Mugabe hebben opnieuw de minister van binnen landse zaken Joshua Nkomo scherp aange vallen en hebben tevens belangrijke blanke Anglikaanse geestelijken verzocht het land te verlaten. „'ik ben iemand die makkelijk overtuigd kan worden dat Nkomo verpletterd moet worden", zo verklaarde minister Edjjar Tekere dit week end. Senator Moven Ndhlovu suggereerde tijdens een rede dat, indien de patriottische frontpartii „doorgaat met het verstoren van de vrede' Zimbabwe een één-partijstaat moest worden. Deze aanvallen óp Nkomo volgen op de be schuldigingen die de minister van financiën, Enos Nkala, eerder deze week uitte dat Nkomo betrokken was bij activiteiten die tegen de re gering waren gericht. In een aanval op de Anglikaanse kerk zei mi nister Tekere dat de Britse bisschop Paul Bur- rough en de Britse deken Da Costa het land moeten verlaten omdat zij de vorige regeringen hadden gesteund in hun strijd tegen de guerril- lalegers. „De kerk was een instrument van de onder drukking", verklaarde Tekere tijdens een toe spraak voor zwarte Anglikaanse geestelijken terwijl buiten gewapende guerrillastrijders op wacht stonden. „En dat is de kerk nog steeds' In het Japanse parlement zal morgen de 69-jarige Zenko Suzuki worden ge kozen tot voorzitter van de Liberaal Democratische Partij (LDP), de grootste partij, die met het overlij den van premier Ohira haar leider verloor. Woensdag zal Suzuki offi cieel als nieuwe Japanse premier worden aangewe zen. Zenko Suzuki draait al jaren mee in de Japanse politiek, maar de meeste Japanners hadden tot vo rige week nog nooit van hem gehoord. Reden voor Guardian-corresponden t Robert Why mant om de figuur van de komende Japanse premier wat na der te belichten. Nieuwe Japanse premier Suzuki een „grote verzoener" TOKIO De grote verzoe ner. Zo kan de 69-jarige Zen ko Suzuki, de komende Ja panse premier, het beste worden omschreven. Hij is steeds de man geweest, die achter de schermen met de dwarsliggers heeft onder handeld. Op de een of ande re manier is hij erin ge slaagd om zich tussen de verschillende stromingen door te bewegen zonder al te grote vijanden te maken. En hij heeft het vooral aan deze eigenschap te danken, dat hem deze week het Japanse premierschap ten deel zal vallen. Suzuki is niet wat men een krachtige persoonlijkheid noemt. Evenmin is hij eén gladde intellectueel. Maar vol gens vele commentatoren vor men juist deze „tekortkomin gen" zijn kracht. „Zijn kennis van de Verenigde Staten en Europa is absoluut nihil", ver klaarde een Westeuropees di plomaat. .Maar in Japan wordt een dergelijke omstandigheid algemeen als een pluspunt be schouwd, omdat de internatio naal georiënteerde politicus wordt gewantrouwd 'door de 110 miljoen Japanners, die voor het merendeel nog steeds erg op zichzelf zijn. Over de principes en denkbeelden van de Japanse premier is weinig bekend. Die zijn ook niet van belang. Het enige dat telt als de LDP zijn leider kiest is de kracht van de stroming die hij vertegenwoordigt. En die kracht hangt weer af van de hoeveelheid geld die hij krijgt van de zakenwereld. Als men hierover geen overeenstem ming kan bereiken, kiest men een compromis-kandidaat. Su zuki lijkt tot de laatste catego rie te behoren. Suzuki, geboren in een vissers gezin in een landelijke streek in noordelijk Japan, onder scheidt zich in één opzicht van zijn voorgangers. Hij wordt de eerste Japanse premier die is afgestudeerd aan de School voor de Zeevisvaart Hii be schikt niet over een academi sche graad en voelt zich op een vissersboot beter thuis dan op het vasteland. De leuze in zijn verkiezingscampagne luidde: „Een beter leven voor de vissers". Hij zegt dat hij daar nog steeds achter staat Vier doden bij vuurgevecht in Baskenland SAN SEBASTIAN Twee paramilitaire burgerwach ten van een anti-terroristi sche eenheid zijn gisteren bij een vuurgevecht met Baskische terroristen ge dood. Drie burgerwachten werden verwond bij het gevecht en ook twee terroristen zijn om gekomen, zo heeft de politie verklaard. De lijken van de burgerwach ten en van de terroristen wer den op een autoweg bij de stad Orio in het noorden van Span je gevonden. De burgerwach ten waren klaarblijkelijk in een hinderlaag gereden. Wie nerveus is verbruikt nutte loos te veel energie. Nerveuze mensen zijn dan ook vlugger uit geput en kunnen zich moeilijker concentreren. Zij voelen zich vaak loom en lusteloos en kunnen daardoor *s avonds slecht in slaap komen. Zij moeten proberen weer de nodige rust in hun leven te brengen. Valdispert kan hen daarbij helpen. Valdispert is een zuiver natuurproiiukt uit de vale- riaanwortej. Valdispert brengt u weer tot rust maar maakt niet loom of slaperig. Valdispert dra geeszijn gemakkelijk in te nemen. Vraag nadrukkelijk Valdispert. Uitsluitend bij apotheker of drogist. Lees vooraf de gebruiks voorschriften.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7