Zuidmolukkers teleurgesteld >ver ommezwaai ex- leider Specialisten weigeren opgelegde tariefsverlaging t\ Zigeunerkoning Koko Petaio ontsnapt aan moordaanslag PvdA-kamerlid sloeg plank mis met vragen over olieboycot ;TTY APONNO KIEST VOOR DJAKARTA rotest tegen rerving Joegoslaven wee Amerikaanse ïgerdepots naar Limburg ndustrie roldoende letrokken lij produktie Orion Grotere beperking anzen jacht bepleit Opmerkelijke plan tenrijkdom langs spoorbaan Bonden niet eens met sluiting Jamin-winkels Rijwielhandelaren vaak te passief Akkoord KLM-cao uueer NNENLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 PAGINA 5 eft opipELLE AAN DEN IJSSEL Binnen de kpl dmolukse gemeenschap in ons land is jrs ward en teleurgesteld gereageerd op de /en [endmaking van de voormalige jongeren- der Etty Aponno dat hij het RMS-ideaal aul ft afgezworen. De nog altijd gezagheb* fifcde Aponno is tijdens een recente reis ir Indonesië tot de conclusie gekomen dat vestiging van een vrije, onafhankelijke kpl mbliek op de Zuidmolukken een „hersen- iim" is. Hij heeft zijn 40.000 landgenoten ons land opgeroepen de RMS „dood te jklaren" en hetzij zich te integreren in de iderlandse samenleving hetzij als Indone* ch staatsburger op de Molukken te hei bij de opbouw van het land. f dig „Op de strijdbaarheid van onze gemeenschap als geheel heeft de ommezwaai van Etty Apon no geen invloed", aldus het commentaar van ir. Manusama, president van de Zuidmoukse rege ring in ballingschap. „Maar ik heb het afgelo pen weekeinde wel veel reacties gehad waaruit teleurstelling en vooral wrevel blijkt. Ik hoop dat die ergernis zich niet zal uiten in represail les, maar je weet nooit. Onze mensen raken gauw verhit. Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat Zuidmolukkers die afweken van het RMS-ideaal, geweld uit eigen kring te verduren kregen". Etty Aponno is de ex-leider van de Zuidmoluk- se jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat. Hij maakte deel uit van een reisgezelschap van tien Zuidmolukkers die hun land van herkomst be zochten op uitnodiging van de Indonesische re gering. Aponno en zes anderen kwamen tot de voor hen onthutsende waarneming dat het on- afhankelijkkheidsideaal onder de huidige be volking van de eilandengroep vrijwel geheel verdwenen is. De bevolking is geïntegreerd in de Indonesische eenheidsstaat, zo concludeer den zij, van verzet tegen Djakarta is geen spra ke en van onderdrukking door de Indonesische machthebbers evenmin. Drie leden van de groep, onder wie de zus van de ex-jongerenlei- der, mevrouw Aponno, kwamen tot tegenge stelde bevindingen. Naar hun oordeel wordt de bevolking op de Zuidmolukse eilanden, net als die op Oost-Timor en het voormalige Nieuw Guinea, wel degelijk onderdrukt. Volgens me vrouw Aponno heeft de groep voortdurend aan indoctrinatie door de Indonesische autoriteiten bloot gestaan. Het reisgezelschap werd voortdu rend begeleid door Indonesische veiligheidsa genten, zo stelt zii de eilandbewoners met wie men heeft gesproken waren streng geselecteerd en stonden onder druk van de Indonesiërs. Volgens haar is misleiding door de Indonesiërs dan ook de achtergrond van de ommezwaai pro-Djakarta van haar zeven reisgenoten. He denmiddag zou het drietal dat het RMS-ideaal is trouw gebleven een persconferentie geven om een en ander toe te lichten. IJ AMSTERDAMSE ROOGDOKMAATSCHAPPU RECHT Het Nederlands Centrum Buitenlanders CB) heeft minister Albeda van sociale zaken met klem raagd de werving van 240 Joegoslavische werknemers >r de Amsterdamse Droogdokmaatschappij niet toe te an en duidelijk te maken dat andere bedrijven hier ook aan mogen beginnen. gens het NCB heeft de Droogdokmaatschappij geen serieuze 1 -vingspogingen ondernomen onder de ongeveer 16.000 wer- 1 te buitenlanders in Nederland. dS(landelijk actiecomité Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers im' t door middel van enquêtes materiaal verzamelen over de si- an tie waarin de illegalen zich momenteel bevinden. De verza- de feiten zullen dienen v»^r een in september te houden tri- 110 laai, waarvan het eindoordeel gebruikt zal worden om de k opnieuw in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. STRICHT Het is vrijwel zeker dat de oostelijke treek in Limburg twee Amerikaanse legerdepots een in Eijgelshoven en een in Brunssum. heeft staatssecretaris van defensie, dr. Van telen zaterdagavond gezegd in een uitzending van de Regio- f Omroep Zuid in Maastricht. [ens van Eekelen is het bestuur van het Samenwerkingsver- I Sanering Mijnterreinen akkoord gegaan met de terreinen twee voormalige steenkoolmijnen. Hij dat de vestiging van twee depots werkgelegenheid oplevert voor 450 500 man rJ?^rpersoneel. De definitieve beslissing verwacht hij in sep- (Van onze parlementaire redactie) HAAG Minister Van Aardenne van economische ten vertrouwt er volledig op dat de Amerikaanse vlieg- "fabriek Lockheed bij de levering van het nieuwe vlieg- voor de Marine Luchtvaartdienst, de Orion, zal voldoen de verplichting een deel van de order bij Nederlandse vijven te plaatsen. Aardenne antwoordde dit op schriftelijke vragen van de merleden Van der Hek en Van der Bergh (beiden PvdA), n de eerste compensatieorders voor de Nederlandse industrie waarde van bijna/47 miljoen heeft het ministerie nu een be- g van ongeveer 23 miljoen gulden (48 procent) goedgekeurd. 1 het bedrijf aan de contractverplichtingen voldoen dan zal t voor eind 1986 orders ter waarde van 120 miljoen gulden in J herland moeten plaatsen waarvan 20 miljoen dit jaar. loofdkantoor van PTT- elddiensten naar Amsterdam >11 (Van onze parlementaire redactie) "v EN HAAG Het hoofdkantoor van de PTT gelddiensten omt in Amsterdam. Daarnaast blijven er administratie» i to ren bestaan in Den Haag, Amsterdam, Arnhem en suwarden. ft Amsterdamse hoofdkantoor zal worden belast met de admi- n itratie van Rijks Postspaarbankrekeningen, hypotheken, on- ar "erend goed en met de giro- en spaarrekeningen die door de sie van de Gemeente girodienst Amsterdam en de Post "eque- en girodienst ingebracht worden. De kantoren in Den tag en Arnhem blijven belast met de administratie van girore- iningen en het kantoor in Leeuwarden ondermeer met de bij- mdsadministratie van de rekeningen en periodieke betalings- "drachten. it heeft staatssecretaris Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) de *eede Kamer laten weten naar aanleiding van de fusie tussen Amsterdamse gemeente gelddiensten en de PTT/Rijkspost- j l-tank. "EN HAAG Het ministerie van landbouw doet te weinig niide ganzenjacht in Nederland aan banden te leggen. Het •owe „wildbebeersplan" van het departement bestaat Jots uit een verzameling mooie termen, die de jachtlief- ftbers in staat stellen hun eigen plannen goed te keuren Oder overleg met de milieubeschermingsorganisaties. jht schrijft de Stichting Kritisch Faunabeheer in een reactie op is wildbeheersplan, dat het ministerie in samenwerking met de Oidelijke jagersverenigingen heeft opgesteld. Volgens de stich- (i. JJg wordt daarin totaal geen recht gedaan aan de scherpe kri- jil rf waaraan de ganzenjacht in Nederland blootstaat. „Op de l fodhollandse eilanden leek het de afgelopen winter wel oor- Saldus de stichting. „Ongeoefende jagers mochten daar voor gulden een ochtendje schieten". Ballonvaarder Ton Kurvers heeft gisteren in onder meer Zandvoort zijn 15 meter hoge heteluchtballon opgelaten om de aandacht te vestigen op de door Greenpeace ge organiseerde „Walvisfietstocht" op 19 juli aanstaande. De opbrengst van de fietstocht, waarvoor de deelne mers sponsors moeten zoeken, is bestemd voor de ac ties van de milieuorganisaties voor de bescherming van de walvissen. DEN HAAG Er dreigt een einde te ko men aan het bestaan van de brakwaterge bieden in ons land. Daarmee komt ook een einde een flora en fauna die eertijds uniek was voor Nederland als brakwatergebied. Dit schrijft de bioloog J. Verhoeven, weten schappelijk medewerker van de afdeling landschapsecologie en natuurbeheer van de universiteit van Utrecht, in zijn proefschrift over de waterplant Ruppia, waarop hij on langs promoveerde. Als belangrijkste oorzaken van de bedrei ging noemt de bioloog de toenemende ver troebeling van het water door vervuiling, de verzoeting door afsluiting van het zoute zee water of het verdwijnen van deze gebieden ten behoeve van cultuurgrond of dijkver zwaring. Volgens de onderzoeker bedreigen de boeren de brakwatergebieden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en over bemesting, die beide schadelijke invloed hebben op de Ruppia-vegetatie. Vliegtuigje strooit landbouwgif in moestuintjes HARLINGEN Als gevolg van een incident dat zich be gin deze maand voordeed met een vliegtuigje dat be- buurt, mogen de inwoners van het Friese Midlum (bij Harlingen) tot nader order geen gebruik maken van de groenten uit hun eigen tuin. Dat heeft het Harlingse ge meentebestuur de bewoners dit weekeinde laten weten. Door de sterke wind kwamen de bestrijdingsmiddelen, die het vliegtuigje spoot, in het dorp terecht. De Algemene In spectiedienst heeft een onder zoek ingesteld en constateerde dat de aanwezige gevaarlijke stoffen de maximumgrens overschrijden. De keurings dienst zou vandaag nieuwe monsters van de tuinen ne men. UTRECHT—De spoorwegbermen in ons land heb ben een opmer kelijke rijkdom aan plantensoor ten. Het is voor namelijk de rust langs de spoorba nen waardoor het plantenleven zich in al zijn schakeringen on gestoord heeft kunnen ontwik kelen. Dit blijkt uit een studie van de Provinciale Waterstaat in Utrecht. De onderzoekers pleiten in hun rapport voor een voor zichtig beheer waarbij de NS het gebruik van chemische bestrij dingsmiddelen zo veel mogelijk moet beperken en waarbij het afbranden van de bermen geheel achterwege moet worden gela ten. NS was overigens zelf al bezig het spuiten en afbranden tot op zekere hoogte te beperken. De onderzoekers zouden graag een totaal beheersplan voor de bermen willen zien, waarin ook activiteiten als maaien en kappen worden geregeld. UTRECHT Zigennerkoning Koko Petaio is vrijdagavond aan een moordaanslag ontsnapt. Hij reed in een gloednieu we auto over de snelweg tussen Eindhoven en Veldhoven, toen een nog onbekende schutter een schot hagel afvuurde op de voorruit van de auto. Omdat de ruit gemaakt was van speciaal veiligheidsglas, bleef de aanslag zonder noodlotti ge gevolgen. Petaio drukte onmiddellijk na de aanslag het gaspedaal diep in en met een vaart van 200 kilometer per uur reed hij door naar Utrecht. De zigeunerkoning vreest dat deze moordaanslag het begin is van een gewelddadige greep naar de macht over de in Nederland verblijvende zigeunergemeenschap. Hii heeft aangif te gedaan bij de politie. Hij wil, vooruitlopend op net recherche onderzoek, niets zeggen over zijn vermoedens omtrent de da ders. „Dat zou levensgevaarlijk zijn", aldus een danig geschrok ken Petaio vrijdagavond. Hij is inmiddels ergens ondergedoken. Met een geweldige klap sloegen de veertig hagelkorrels vrijdag avond tegen de voorruit. Petaio durfde niet te stoppen uit vrees voor nog meer schoten. Hij reed daarom door, hoewel hij nau welijks iets kon zien door de sterren, barsten en gaten in zijn voorruit. Petaio is al verschillende keren bedreigd en vorige week is zijn tuinhuis in Amsterdam in brand gestoken. Koko Petaio heelhuids naast zijn zwaar gehavende auto. UTRECHT/OOSTERHOUT De directie van Jamin en de dienstenbonden FNV zijn het nog niet eens geworden over de aangekondigde sluiting van 49 van de 318 Jarain-filialen. omdat deze niet rendabel zijn. Ook uitbreiding van het as sortiment zou geen oplossing bieden. Met de ondernemingsraad is Jamin wel tot overeenstemming kunnen komen, aldus de directie. Volgens de bonden is niet voldoende onderzocht of de directie de filialen door enkele aanpassingen niet had kunnen redden. De directie heeft nu nieuwe cijfers voorgelegd, waarover eerst met de leden zal moeten worden gepraat. UTRECHT De medische specialisten zijn niet van plan de door minister Van Aardenne van economische zaken aangekondigde ta riefsverlaging in hun vakge bied zonder meer te slikken. Zij hebben de minister laten weten zijn voorstel onaan vaardbaar te vinden. Komt hij niet met andere voorstel len dan zullen de specialis ten zich beraden op wat hen te doen staat. Premier Van Agt heeft in het weekeinde echter al laten we ten, dat inlevering door de specialisten absoluut moet kunnen en dat zij daartoe vol gens hem ook wel bereid zul len zijn. De specialisten even wel maken zich ernstige zor gen over de nu ontstane situa tie, aldus hun woordvoerder. „Wij zijn niet van plan deze tariefsverlaging te slikken en we hopen dat de regering, ge let op de gevolgen, alsnog be reid zal zijn om water in de wijn te doen". De regering wil de specialisten nog dit jaar 13,8 procent, ofwel tachtigduizend gullden, laten inleveren in het kader van het inkomensbeleid vrije beroe pen. Maar nominaal 13,8 pro cent komt,aldus de specialis ten, neer op 20 procent. Dit omdat voor de specialisten de inflatie niet wordt goedge maakt door een prijscompen satie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse ambas sades hebben eind vorig jaar absoluut geen instructies van de regering ont vangen om in de Skandinavische lan den en de Benelux te informeren naar de bereidheid aldaar, deel te nemen mee aan een olieboycot tegen Zuid-Af- rika. Op basis van een Kameruit spraak zijn alle EG-partners gepolst, zowel door ambassadepersoneel als door minister Van der Klaauw (Bui tenlandse Zaken) zelf, aldus Buiten landse Zaken. Op eigen initiatief heeft minister Van der Klaauw het half april van dit jaar nodig geacht via enkele andere ambassades in lichtingen in te winnen over het stand punt van deze regeringen, onder meer Noorwegen en Zweden, over een olieboy cot. Er is geen sprake van dat er instruc ties van de regering op dit punt rijn uitge gaan. Van de betrokken ambassades zijn op basis van archiefwerk en contact met regeringsambtenaren rapporten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bin nengekomen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit meegedeeld riaar aanleiding van vragen van het PvdA-Kamerlid Patijn naar de juistheid van berichten dat premier Van Agt tij dens het nachtelijke debat van 26 juni over het instellen van een olieboycot de Kamer in feite niet volledige heeft inge licht toen hij opmerkte: „Daaraan voeg ik nu toe dat ons voornemen om nu, ik her haal dadelijk, gesprekken te openen met de Scadinaviërs volsterkt nieuw is, dat nog niet uit enige consulatie of peiling is gebleken dat daar de'bereidheid om mee te doen tot dusverre eveneens zou ontbre ken". Twee gewonden bij steekpartij in Amsterdam AMSTERDAM Een 42-jari- ge Marokkaan is zaterdaga vond in de Warmoesstraat in Amsterdam neergestoken. De politie vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van een beroving. De man is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Intus sen heeft de Amsterdamse po litie in verband met deze aan slag twee mannen aangehou den. Bij een andere steekpartij in de hoofdstad werd iemand met een schaar in de borst gesto ken. Hij is eveneens in het zie kenhuis opgenomen. De dader is gearresteerd. VAKBLAD: UTRECHT In de rijwiel handel denkt men te vaak dat alle publiciteit rond de fiets goed is, zoalang het maar geen geld kost. Fiet- senverkopers moeten beter en actiever inspelen op de landelijke fietsdag, die hoofdzakelijk is georgani seerd door ANWB en VW. Ondanks deze passieve hou ding is de verkoop van fiet sen dit jaar met tien procent gestegen in vergelijking met Tweewieler lezen, dat haar ge gevens baseert op een telefoni sche enquete. Bij de gestegen fietsverkoop blijken de lichtgewicht recrea- tiefietsen veruit favoriet en worden de in verhouding goedkopere modellen in deze klasse van bekende merken tussen de 500 en 700 gulden, het meest gekocht Het door slaggevende motief om zo'n fiets te kopen betreft veelal de gezondheid. Met de stijging van de fietsen- yerkoop is eveneens de afzet van bijbehorende artikelen toegenomen. Zo zijn er steeds meer autorekken aangeschaft voor het vervoer van de fiets op het autodak naar fraaie fietsgebieden en gaan er heel wat „koersbroekjes" over de toonbank. AMSTELVEEN De KLM en de bonden die het perso neel bij deze maatschappij vertegenwoordigen hebben in beginsel overeenstem ming bereikt over de cao's voor 1980 en 1981, zo is vrij dagochtend meegedeeld. Hoofdpunten uit het principe- akkoord zijn dat de toeslag van 26 gulden in het kader van de loonmaatregel per 1 ja nuari 1981 vervangen zal wor den door een loonsverhoging van één procent mét een mini mum van ƒ26 en dat de ge bruikelijke halfjaarlijkse prijs compensatie van 246 per pro cent eveneens vanaf 1 januari 1981 zal worden hersteld. De problematiek van zgn. vuil en zwaar werk zal nader worden onderzocht, aldus de medede ling. VOOR VERREGENDE TOERISTEN Bloemenveiling Honselersdijk 's morgens open HONSELERSDIJK Voor- namelijk uit medelijden met verregtnde toeristen heeft de directie van de bloemenveiling in Honselersdijk het veilingge bouw 's morgens opengesteld. Waren er normaliter al twee tot drie excursies per dag, nu worden de toeristen in de gele genheid gesteld zelf vanaf de balustrade een kijkje te nemen in de veilighal naar het inpak ken en het functioneren van de veiling zelf, terwijl er enke le mensen aanwezig zijn om uitleg te geven. De VVV's in het Westland kunnen eventu eel inlichtingen verstrekken over aanvangstijden. Vooruitzichten voor woensdag: afnemend buiig en geleidelijk meer zon. Middagtemperatuur omstreeks 18 graden. Weersvooruitzichten in cijfers voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 12 Min. temp.: omstreeks 11 gra den Max. temp.: omstreeks 18 gra den Kans op een droge periode van minstens 12 uur 80 pro cent Kans op een geheel droog et maal: 60 procent Weersvooruitzichten voor de vakantielanden: Scandinavië: Overwegend droog, tamelijk zonnig, 20 gra den. Denemarken, Duitsland, Po len, Tsjecho-Slowakiie, Oos tenrijk: Eerst regen, later en kele opklaringen, 14-16 gra den. Balkanlanden, Midden- en Zuid-Italië: Zonnig, droog, 24- 28 graden. Spanje, Portugal: Zeer warm, 30-35 graden. Zuid-Frankrijk, Noord-Italië: Vrij zonnig, 23-27 graden. Britse eilanden, Benelux, Frankrijk en Zwitserland: Wisselend bewolkt, af en toe een bui, 16-18 graden. Weersgesteldheid van gisteren Eeide regen Eindhoven regen Luchth. R'dam regen motregen Viissingen Z.-Limburg Aberdeen Barcelona Bordeaux Frankfort motregen 16 Lissabon Casablanca Las Palmaa Beiroet Tel Avtv Tunis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5