Katwijkse Rosemarie ziet bij werf Dageraad levenslicht Vier zerken in het Langeveld nalatenschap vijf eeuwen historie Slechte weer geen spelbreker bij aktiviteiten zestigste Kaagwe Frontale botsing o\ Landscheidingsweg g V rachtwagens firma Bran{ &Van Wijk hoeven niet meer door het dorp „ALS JE EEN GOED SCHIP BOUWT HEB JE GEEN STER-REKLAME NODIG" INI REGIO LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 PAC""'"1 Zoeterwoudse politie zoekt eigenaars personenauto's ZOETERWOUDE Al gerui- dagen in verbinding te stelli ri me tijd heeft de politie twee met het gemeentebestuur vi personenauto's in bewaring, Zoeterwoude, waarna ze waarvan de eigenaar onbe- auto's na betaling van de kend is. Het betreft een Daf maakte kosten, mee I personenauto, kenteken 18-26- nemen. UN en een Ford Consul, zon der kenteken.. Indien geen der eigenaren il1 De eigenaren hiervan worden meldt, zullen de auto's naar verzocht zich binnen veertien sloop gebracht worden. 1 3 GEWONDEN Dl WASSENAAR Op de Landscheidingsweg in Wassend zijn zaterdagmiddag rond kwart voor vijf twee personen! j| to's met elkaar frontaal in botsing gekomen. De twee k stuurders en een inzittende werden vervoerd naar het Sl< Antoniushoveziekenhuis in Leidschendam. De beide gens waren total loss. De politie vermoedt dat oververmoeidheid er de oorzaak van ij v geweest dat de 58-jarige bestuurder uit Den Haag met zijn au» (j, op de verkeerde weghelft terecht kwam. Hij botste daarbij frofr ij taal op een tegenligger, bestuurd door een 71-jarige man» Leidschendam. Zowel de bejaarde Leidschendammer als zijn |5 LEIMUIDEN Firma Brand van Wijk heeft za terdag haar nieuwe garage aan de Tuinderij officieel geopend. Om de openings handeling te verrichten was uitgenodigd burgemeester G. J. van der Kroft, die met de hulp van de echtgenoten van beide direkteuren, C. Brand- Lemmers en E. van Wijk- Lemmers de garagedeur opende. Met deze opening is een eind gekomen aan de krappe behui zing van de firma aan de Raadhuislaan, waar onvol doende parkeerruimte was voor de tien vrachtwagen combinaties die de firma rijk is. Na precies 21 jaar is men nu overgegaan naar een nieuw onderkomen. De garage heeft een bijzonder gunstige ligging aan de rand van Leimuiden, naast de rijksweg, waardoor de grote combinaties niet meer het hele dorp door hoeven om daar te komen. De nieuwe garage heeft oppervlakte van 45 m bij en is verdeeld in een ruimte en een waar door de de nodige reparaties kunnen worden. Mart Zandvliet, een die al 21 jaar bij de werkzaam is, nam de officieel in gebruik, dc vrachtwagen in de te parkeren. De KW 34 bij scheepswerf De Dageraad in Aiphen ALPHEN AAN DEN RIJN Scheepswerf 'De Dageraad' aan de Woubrugseweg 15 in Alphen bouwt op het ogenblik de boomkor-kotter KW 34, een vissersschip. Een juweel tje van een schuit, genaamd-Rosema- rie naar het gelijknamige dochtertje van reder en toekomstig eigenaar van het schip Maarten van Duyn uit Katwijk. De kosten voor dit riante vissersvaartuig met een lengte van Ïtakweg 39 meter bedragen vier mil- oen gulden. Jawel, in deze tijd waarin de visvangst in het dwang buis van quoteringen en EEG-bepa- lingen moet gedijen, wordt er vier miljoen gulden geïnvesteerd in een vissersschip. De 'bestelling' bij Da geraad wordt door de heer A. Liever- se, scheepsbouwer bij de Alphense werf, niet uitzonderlijk genoemd: „Er is nog nooit zoveel gevangen als de laatste tijd. De afgelopen ander half jaar zijn er schat ik, zo rond de veertig vissersschepen in Nederland gebouwd". De Rosemarie maakt half augustus haar proefvaart; het is dan pas een half jaar geleden dat de eerste contouren van het schip aan het papier werden toevertrouwd. Lieverse: „In december 1979 kregen wij de order voor het schip binnen, dag en nacht hebben wij toen doorgewerkt om het schip te ontwer pen. In januari is begonnen met de bouw. Voor de eigenaar is een snelle le vertijd zeer aantrekkelijk. Voor een scheepswerf is een wat langere lever tijd gunstiger, maar ja.. Je bent al blij als je een order binnen krijgt. Bepaalde zaken die anders door ons uitgevoerd zou kunnen worden moeten nu worden uitbesteed. Ook hebben wij personeel moeten lenen om het schip snel op te leveren". De KW 34 is een zeer uitgekiend schip waarvan iedere centimeter ruimte functioneel wordt benut. De Rosemarie is uitgerust met de modernste appara tuur en een 1700 PK motor, goed voor zo'n 14 knopen per uur. Voor de cijfer- fanaten onder ons is het wellicht aardig om te weten dat er twee brandstoftanks aan boord zijn die in totaal 95.000 dui zend liter kunnen herbergen, boven dien kan er 31000 liter water worden meegenomen („Een lekkere sTóot wa ter" aldus Lieverse) en een laadruimte waar 900 kisten vis (ongeveer 45000 kilo), in opgeborgen kunnen worden. Nu we toch in de cijfertjes zitten, steeds meer komt de vraag op waar al dat geld vandaan komt. Per week gebruikt een dergelijk schip rond de veertig dui zend liter olie zestig cent, dat maakt al gauw bijna 25 mille per week, tel daarbij bijvoorbeeld kosten voor perso neel (zeven man voor dit schip) en de hypotheekkosten van het vaartuig dan moet er toch letterlijk en figuurlijk aar dig wat gevangen worden wil je het hoofd boven water houden... „Zolang de EEG ministers ruzie hebben over de te nemen maatregelen in de visserij is er niets aan de hand. Zij kun nen dan min of meer hun gang gaan. Het wordt echter gevaarlijker voor de vissers als de ministers het eens zijn". Boomkor Het schip is uitgerust met boomkorren. Deze manier van vissen is speciaal ont wikkeld voor het vangen van platvis; (tong en schol om de belangrijkste maar even te noemen). Aan weerszijden van het schip zit een boomkor. In principe een stalen pijp waaraan de netten worden bevestigd. Stalen kettingen gaan, aan het net vooraf, over de bodem en laten de plat vissen opschrikken die dan keurig wor den opgevangen door het net. Behalve voor platvis heeft het schip ook appara tuur aan boord voor de vangst van rondvis. Deze 'pelagische' wijze van vissen gebeurt met behulp van een echolood dat bevestigd is aan het net. Al varende met flinke snelheid spoort dit echolood de school vis op, het schip gaat langzamer varen en het net zakt achter de school. Het schip gaat weer sneller varen en de vis is gevangen. Ontsnappen is welhaast onmogelijk. Twee radars maken het de schipper mogelijk om veilig, met name het ka naal, over te steken. Eén is voldoende maar het risico dat een radar het be geeft mag niet genomen worden. Het aantal apparaten dat zich aan boord be vindt, is te veel om op te noemen: satel liet-navigator, automatische piloot en zovoort. Of zoals de scheepsbouwer het trots uitdrukt: „Het schip heeft meer apparatuur dan een supertanker. Qua techniek zit er ontzettend veel in". Malaise En ieder die een beetje op de hoogte probeert te blijven van de economische ontwikkelingen, weet dat zowel natio naal als internationaal slecht gaat, er heerst malaise. Ook in de scheepsbouw. Scheepswerven kunnen met verlies Jan de Wit bij de „Capelle" resten. NOORDWIJK In de bosrand, die camping De Wit van het ove rige duingebied in het Langeveld scheidt, staan, grotendeels in het zand verzonken, vier hardstenen zerken. Op één ervan staat: „Capel- le op Langhevelt" gebeiteld. Het zijn de restanten van een bede huis van bescheiden omvang, dat eeuwen geleden in het toen nog ruige natuurgebied werd gesticht Slechts weinigen zijn op de hoogte van de aanwezigheid van de histo rische overblijfsels. Campinghou der Jan de Wit toonde de zerken aan commissaris mr. Vrolijk toen deze onlangs een werkbezoek aan Noordwijk bracht en met burge meester mr. Bonnike de camping bezichtigde. De kapel in het Langeveld dateerde uit het begin van de 14e eeuw. Vol gens de legende dankt zij haar ont staan aan een Portugees edelman, die tijdens een woedende orkaan met zijn galjoen ter hoogte van het Lange- veldse strand schipbreuk leed. In doodsangst beloofde hij een kapel te zullen wijden aan Maria, Sterre der Zee, als hij de ramp zou overleven. De ridder zag z'n tede verhoord en deed daarna zijn gelofte gestand. Het Langeveld kreeg haar kapel met een beeld van Maria boven de ingang. Volgens de Noordwijkse bakker-his toricus J. Kloos blijkt uit rekeningen van de grafelijkheid Holland, dat de kapel in 1334 reeds bestond. Daarin wordt namelijk melding gemaakt van een uitkering „van 20 scellinghen aan den pape (priester) van Langhe- velde", en dit wijst op een dienaar van de kapel. Buiten het koor, bood het kerkje plaats aan een vijftigtal leeken. Dit moeten de bewoners zijn geweest van enkele boerenhoeven en hun perso neel in het toen nog woeste natuurge bied, bestaande uit bossen duinen, moerassen geestgronden en weiden. Graaf Willem VI van Beieren gaf in 1415 aan zijn schildknaap Claes van Ruven de vrijheid een dorp te stich ten in het Langhevelt benoorden Noirtich inden Houte (Noordwijker- hout). Tot het vestigen van een dorp is Claes nooit gekomen. Het heideam- bacht bleef vier eeuwen lang gewoon „heerlijkheid". De kapel stond onder toezicht van de parochiekerk van Noirtich en de abt van Egmond bezat het recht om priesters aan te stellep. In de kapel moet het lijk bijgezet zijn van de priester Arnoldus Joanneszn. den Fremyt (kluizenaar), die in 1572 door het krijgsvolk van de geuzenbevel- hebber Lumey, Graaf van der Mark, te Heemstede om het leven werd ge bracht. Adellijke heren als Jhr. Andries van Thienen maakten van de kapel ge bruik om te trouwen. Tijdens reformatie ging de kapel naar de hervormden over. Elk jaar werd door de predikant van de Her vormde Gemeente van Noordwijk- Binnen, vergezeld van z'n kerkeraad en de voorzanger, op de Tweede Paas- en Pinksterdag een godsdien stoefening gehouden. Het toezicht op het onderhoud van het gebouw be rustte bij de koster. Volgens zijn in structie moest hij de kapel behoorlijk schoon houden, uitvegen en de zit plaatsen, banken en ander houtwerk van alle vuiligheid zuiveren. Ook be hoorde het tot zijn taak de vogels weg te jagen. Van tijd tot tijd moest de dorpelwachter gaan kijken of de ka pel schade had opgelopen. Daarvan diende hij kennis te geven aan de kerkmeesters. Voor zijn aktiviteiten kreeg de koster een traktement van jaarlijks tien gulden. Tot in het jaar 1814 is in de kapel van het Langeveld nog dienst gehouden. Dominee Barthout van der Feen leid de de godsdienstoefening en hij ont ving daarvoor jaarlijks een vergoe ding van vijftig gulden. Met het toe zicht op het onderhoud hebben de kosters in de loop der tijden blijkbaar de hand gelicht, want in het midden van de 19e eeuw stortte de kapel in elkaar. Er restte slechts een puin hoop. Alleen de vier zerken op cam ping De Wit herinneren aan het godshuis, dat vijf eeuwen een functie vervulde in het leven van de Lange- v^ldcrs. WARMOND - De meeste in woners van Warmond kwa men zaterdag tijd tekort Er was namelijk een uitgebreid programma waaraan iedereen kon deelnemen. De eerste zeil wedstrijden in deze zestigste Kaagweek konden voor een gulden vanuit de rondvaart boot van rederij Van der Hulst worden gadegeslagen. Gelukkig stond er een aardige bries zodat er volop aktie was op de plassen. De ringrijderij voor aange spannen paarden was weer een hoogtepunt in de feest- week. De fraaie spannen zorg den voor een kleurrijk geheel in de Beatrixlaan waar een groot publiek zich had verza meld. De eerste prijs werd ge wonnen door W. van de Berg uit Voorschoten gevolgd door P. van Rooyen en derde werd Marian van der Kroft uit War mond. De mooiste kombinaties waren voor de heren Kalis- vaart en Heeninga. Het Billenprikkersfeest 's a- vonds in de feesttent was bij zonder gezellig. Het duurde dan ook tot ver na nacht en werd daarna groepjes bij verschillende gers nog tot de mering voortgezet. Soi waren daardoor wat late kant om op te starten voor de Een gezellige tocht van 41 door Woubrugge en de. Een sportieve van een geslaagde ondanks de soms wat gunstige den. nog net blijven draaien door enorme subsidie's. Geld-injecties heet dat tegen woordig, om de 'patient' op de been te houden. „Er is een enorme concurrentie de laat ste jaren tussen de verschillende scheepswerven", zegt de heer Lieverse. „Na de oliecrisis in 1974 dachten we nou, misschien nog twee of drie jaar en dan zijn we failliet. De scheepsbouw stortte in, de animo om te bouwen was weg. Nu zitten we al weer in 1980 en we zijn er nog steeds, maar een zekere toekomst is er voor niemand, ook voor ons niet. De grote werven nemen nu ook orders voor kleinere schepen aan. Vroeger was dat er niet bij, maar nu bouwen ze alles wat er maar bouwen is als er maar werk voor handen blijft. Eveneens is het voor een werf als de Dageraad een hele opgaaf om te con curreren met scheepswerven die kunst matig met overheidsgeld in leven wor den gehouden. Maar, het bedrijf bestaat al weer 131 jaar en heeft een zeer goede naam opgebouwd. Bijvoorbeeld op het gebied van vissersschepen, waar wij toch in gespecialiseerd zijn. Het wereld je van reders is klein. Je hebt geen ster-reklame nodig als je een goed schip bouwt. Ze weten het binnen een uur van elkaar als je een schip met bijvoor beeld een scheur in de romp niet helpt, maar hulp is ook binnen een mum yan tijd bekend. Voorlopig draait Dageraad dus nog vol op. Het enige verschil met vroeger is eigenlijk dat je eerst sprak over zoveel jaar werk en nu over zoveel maanden werk". Bij Dageraad is alweer een or der binnen voor een vissersvaartuig, toch weer acht maanden werk. Ringrijderij was hoogtepunt in de feestweek van Warmond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4