Gezellig eerste Plein Festi 'robleemkinderen via onderzoek erugbrengen op het juiste spoor B!sS PEDOLOGISCH INSTITUUT LEIDEN: KINDEREN 'ORDEN NIET ALS STUDIEOBJECT GEBRUIKT Bleys naar „De Hallen' ferhuisd LEIDSE COURANT MAANDAG 14 JULI 1980 PAGINA 3 |lDEN Een bepaald kind is opvliegerig lui, zeer in zichzelf gekeerd, „explodeert" "het minste of geringste. Niemand weet irom. Het kampt met zodanige ontwik- ingsproblemen, dat hij in verschillende ^oedings-en onderwijssituaties ernstig dt bedreigd. De ouders weten niet meer j zij met het kind aanmoeten, of geven J zo vaak haar zin dat de houding van ad tot erger wordt. Gericht onderwijs is ^ïiet voor hen omdat de klachten vaag i. Het kind valt „tussen wal en schip". kinderen kunnen veelal terecht komen pen pedologisch instituut, ook wel centrum [r kinderstudie genoemd. Het begrip „pedo- >ch instituut" is beslist geen nieuwtje. In A richtte prof. Waterink in Amsterdam het Sste insituut op, met de bedoeling samen met "We vakgenoten, veelal psychologen of pe- jogen, op een wetenschappelijk verantwoor- manier de bestudering van het probleem- l in het onderwijs in samenhang met zijn ^situatie mogelijk te maken. Inmiddels zijn iveel meer van deze instituten. Amsterdam {ft er nu twee, in Nijmegen staat er één en Iterdam en Oisterwijk zijn ook vertegen- prdigd. Groningen beschikt tevens over een (tituut. Allemaal hebben ze een relatie met l universiteit. Ook de gemeente Leiden is Ids 1960 in het bezit van een pedologisch in- iuut, gevestigd in het gebouw van de ge- Ijentelijke school aan de Bloemfonteinstraat. Wen teel heeft men vijfenzestig kinderen in tandeling. De directeur van het instituut en jens wétenschappelijk hoofdmedewerker aan .{Rijksuniversiteit Leiden, drs. J.W. Mojet: „Je fit deze instituten eigenlijk het beste vergelij- i met een academisch ziekenhuis. In de eer- Ij plaats gaat het natuurlijk om de hulpverle- problemen van het kind staan altijd voorop, r daarnaast neemt uiteraard ook het weten- ippelijk onderzoek een plaats in. Er wordt jserveerd en afgetast.' dit sluit dan gelijk weer aan op de derde ilstelling: de gespecialiseerde opleiding voor ichologen en pedagogen. Deze lopen hier sta- doen ervaring op voor hun latere beroepsui- ?:flfening.'Er is uiteraard geen sprake van dat jkinderen alleen als een soort studieobject den gebruikt. Maar net als in een acade- :h ziekenhuis: daar komt ook wel eens een leraar met een aantal studenten aan het van een patiënt staan". •als al eerder gezegd: de problemen waarmee kinderen zitten ziin vaak zeer vaag. Want e komt het bijvoorbeeld dat een kind autis- Mfch is, of iedere keer weer woest wordt om oka ine zaken. Het kan de sociale toestand zijn larin het kind verkeert. Bepaalde millieusitu- Eerst tussen wal en schip. Na behandeling weer terug naar gericht onderwijs. aties kunnen invloed hebben op zijn gedrag. Maar ook lichamelijke kwesties zoals bijvoor beeld bepaalde vormen van stofwisselingsstoor nissen of de gevolgen van een hersenvliesonste- king kunnen de oorzaak van het gedrag zijn. Het is dan de taak van de mensen die aan het instituut en de school zijn verbonden, zoals leerkrachten, psychologen, pedagogen en thera peuten, om hier achter te komen. De heer Mojet: „Het is iedere keer weer aftasten. Het stellen van een diagnose is al een probleem. En als je de diagnose hebt, is het niet altijd duide lijk wat je moet doen. Tiidens het behandelen proberen we erachter te komen wat er aan de hand is en naar aanleiding daarvan kunnen we verder. Als een kind een vertraagde ontwikke ling heeft kan er structureel iets mis zijn, maar het kan ook komen door invloeden van buiten af. De gewenste behandeling hangt af van het probleem. Dit doen we in zeer nauwe samen werking met elkaar. Het is niet zo dat we alle maal op ons eigen houtje gaan werken, want de een heeft' weer dit bij een kind meegemaakt en de ander weer dat. Wanneer je alle ervaringen bundelt kun je tot bepaalde conclusies komen". Ouders Het zijn de verschillende leerkrachten en di verse „-ogen" die het kind weer in het juiste spoor trachten te leiden. Maar dit kunnen zij onmogelijk doen zonder de medewerking van de ouders. Immers: alle situaties van het kind moeten bekend zijn. Dus ook hoe ze thuis reageren en wat voor ou ders het zijn. Wanneer een kind wordt toegela ten tot het instituut dan wordt eerst uitgebreid met de ouders gepraat. Zij weten soms ook geen raad meer en voelen zichzelf schuldig voor de toestand waarin het kind verkeert. Tijdens zo'n gesprek komen de emoties naar boven. De heer Mojet:" „Tijdens het gesprek worden de ouders gerustgesteld. We duiden erop dat de situatie wellicht te verbeteren is. Op avonden tonen we via videobanden op welke manier het kind wordt behandeld. Na de toelatingsfase wordt het aantal ouders in groepjes verdeeld en eens in de veertien dagen komen ze bij elkaar. De Vragen waar ze mee zitten worden besproken. De ouders praten vooral met elkaar. Vaak helpt dat. Ze kunnen elkaar goed raad geven. Daarna wordt, zonodig, individueel met hen verder ge praat en specifiek op hun probleem ingegaan. Op die manier krijgen we meer zicht in wat er bij hun speelt. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat de ouders een bepaald doel voor ogen hadden en het kind zo'n opvoeding geven, dat het tegengestelde wordt bereikt. Dat moet dan wel rustig duidelijk worden gemaakt". De behandeling op het pedologisch instituut duurt gemiddeld drie jaar. Hierna worden de kinderen (variërend in leeftijd van 6 tot en met 14 jaar) doorgeplaatst naar andere vormen van onderwijs. De heer Mojet: „Wij hebben dan het zwaarste werk gedaan, of zoals ik het weieens zeg: „De kar is uit de modder, maar moet nog wel worden opgepoetst". Dit kan op een school voor buitengewoon onderwijs gebeuren, maar het komt ook wel voor dat het kind naar het gewone onderwijs terug kan. We hebben slechts weinig te maken gehad dat een kind bij ons moest blijven omdat het nog steeds nergens terecht kan. Je merkt aan de reacties van ou ders en kinderen dat ze er een positieve tijd aan hebben beleefd". AWBZ sche instituten nog apart werken met eigen specialismen. En toch is de onderlinge samenwerking de af gelopen jaren uitgegroeid tot een vast landelijk overleg. De heer Mojet: „De pedalogische insti tuten hebben een voorhoedefunctie. Zij zoeken naar nieuwe wegen voor de hulp aan kinderen in opvoedingsnood. Die kennis moet dan ver spreid en gebruikt gaan worden in het onder wijs en de geestelijke gezondheidszorg. Daar voor moet bij de financiering een verandering komen. De scholen die bij een pedologisch insti tuut horen worden wel door het Rijk gefinan cierd. De instuten echter niet. Die moetën nog steeds door de gemeenten of particuliere stich tingen worden betaald. Wij willen de financie ring van de diagnostiek en de therapeutische behandelingen laten geschieden via de Algeme ne Wet Bijzondere Ziektekosten. Het is een stuk investering, maar het brengt wel zijn „winst" op. Want als het om menselijk geluk gaat, zijn juist dit goed bestede guldens...". Renovatie (1) Het gaat niet echt goed met het renovatieproject dat momenteel in De Kooi wordt afgewerkt. Akkoord, de renovering van de 114 woningen op zich belooft best wel een succesvol resultaat te gaan opleveren, maar door talloze diefstallen opgeworpen problemen rond om bezorgden het door woningbouwvereniging „De Eendracht" opgezette project nu al een vertraging van zo'n drie weken. Renovatie (2) De diefstallen brachten dit in april gestarte project tot op dit moment een söhade toe van 50.000 gulden. De schade, overigens een gekend aspect bij de renovatie van wijken en bij opgezette nieuwbouwprojecten, lijkt voornamelijk door jeugdigen te worden veroorzaakt. Ook volwassenen houden zich echter bezig met het „vakkundig verwijde ren" yan kozijnen, zink en koperen leidingen. Renovatie (3) Oplossingen voor het probleem zijn maar moeilijk aan te dragen. Verscherpte surveillance dóór de politie le verde weinig op en ook het aanstellen van „wakers" bracht geen verluchting. Oorspronkelijk zou het project volgend jaar, voor de bouwvakvakantie klaar hebben moeten zijn. Of die streefdatum inderdaad wordt gehaald is nu echter de vraag. Al met al een triest gegeven mensen, waar we best wel even bij stil kunnen staan. LEIDEN Het chemisch bedrijf Bleys (op dit mo ment nog gevestigd in de Mors- en Narmstraat) gaat naar alle waarschijnlijkheid verhuizen naar het bedrijf sterrein „De Hallen". Het Leids college beziet op dit moment nog de mogelijkheid of deze verhuizing kan wor den ingepast in de experimen tele regeling „Sanering milieu- hinderlijke bedrijven in de woonomgeving". Hetgeen zou betekenen dat de overheid de In principe vormt die over heidssteun op dit moment het enige eventuele struikelblok rond dit plan. De firma Bleys ziet voordelen in de overplaat sing naar het industrieterrein (betere aan- en afvoer, voorts het realiseren van een modern aan de eisen van deze tijd aan gepast bedrijf) en dat ook „d'Oude Morsch" verheugd is over deze ontwikkeling be hoeft geen betoog. Kledingdieven opgepakt LEIDEN De Leidse poli tie heeft zaterdagmiddag een 25-jarige Leidenaar en een 19-jarige Leidse aange houden, die worden ver dacht van een groot aantal kledingdiefstallen. De Leidse politie kon het tweetal in hun auto in de Breestraat arresteren, na een tip de de rijkspolitie in Voor schoten. De Voorschotense po litie was het tweetal al op het spoor omdat de dieven reeds in verschillende kledingzaken in Voorschoten hun slag had den geslagen. In de kofferbak 'van de auto trof de politie een grote hoeveelheid gestolen kledij aan. Het tweetal is in voorlopige hechtenis genomen. tinus en de gemeente Leiden maar weer eens bewezen hoe gezellig het in de Leidse binnenstad kan zijn. De grote tent op het Stadhuisplein trok al vroeg in de middag vele nieuws gierigen zodat, toen om 15.00 uur het kinderprogramma begon, het aantal kinderen veruit in de minderheid was. Elk Plein Festijn wordt begon nen met een kinderprogramma, dit maal een optreden van de theater groep Pluisje met een bijna een uur durende slapstick, waarin lotgevallen van twee mensen werden getoond die verliefd worden, maar ondertus sen een voortdurende strijd met tele foon, strijkplank en strijkijzer moeten leveren. Qua stijl en onderwerpen was duidelijk zichtbaar dat twee le den van Pluisje afkomstig zijn van Gruppo Trutto Dramatico. De muzikale opening van het gebeu ren werd verricht door de Bossa- band, een verzameling musici die op zeer rejaxte wijze de klanken van de Zuid-Amerikaanse Bossa-Nova mu ziek, afgewisseld met lichte jazz- werkjes, over het stadhuisplein lieten klinken. Ondersteund door een voor een buitenconcert bijzonder goed af gestelde geluidsinstallatie, bracht de groep op uitstekende wijze bekende en onbekende werken ten gehore, maar wist bij de toeschouwers toch niet die stemming los te maken die deze muziek eigenlijk met zich mee moet brengen. Toen rond vijf uur 's lands, te pas en te onpas geciteerde, spraakwaterval Sjef Van Oekel op trad stroomde het stadhuisplein pas werkelijk vol. Het 'zuurkool met jus' blijkt het dan nog steeds te doen en de onzinnigheid van de 'gehaakte beddespreien' en 'de fraaie Mechelse motieven' blijft vermakelijk en lach wekkend. Van Oekel werd rond e- tenstijd opgevolgd door een tussen het publiek optredende vier vrouw's- dansgroep en de band Splendid Mood, die voor slechts een handje vol toeschouwers moest spelen. Het zat deze groep toch al niet mee. Zij moest in allerijl die middag worden opge trommeld om Spectrum te vervan gen, dat wegens ziekte van de drum mer verstek had moeten laten gaan. Het hoogtepunt van de dag werd ge vormd door een optreden van de Amsterdamse groep Sail Joia dat om 20.00 uur begon. De uit musici van verschillende nationaliteiten bestaan de formatie speelde muziek die het beste onder de noemer Latin Rock valt te plaatsen; sfeervolle muziek die een beter klimaat verdiend had. Aan gevoerd door enkele in kennelijke staat verkerende bezoekers begaven enkelen zich zowaar op de 'dans vloer'. De muziek leende zich hier uitstekend voor, de band hield zich wat betreft stemmingmakerij alleen bij de muziek zodat er op het overi gens daarvoor ook niet ingerichte po dium maar weinig aktiviteit te be speuren viel. Alles bij elkaar vormde het optreden van Sail Joia toch een prima afslui ting van het eerste Leids Plein Fes tijn, een gebeuren wat zeker voor herhaling in aanmerking mag ko men. De organisatoren getuigen hier bij van een vooruitziende blik want volgende week is er alweer de twee de aflevering van het Plein-festijn. Het avondoptreden wordt dan ver zorgd door Kaz Lux, eens nog eens zanger van één van Neerlands betere popgroepen Brainbox. Muzikaal wordt hij in zijn aktiviteiten gesteund door de gitarist John Schuursma. Het kinder theater wordt 's middags ver zorgd door een uit 11 man bestaande clowns-groep De Lakoni's terwijl ook een optreden van het Frus-straat- theater op het programma staat. Za terdag 26 juli volgt de voorlopig laat ste aflevering van het Plein-festijn. Dan ondermeer een optreden van Tutti Frutti, de groep van Meike Touw, zangeres van o.a. Gruppo Sportivo en The Buddy Odor Stop. Hoewel het uiteindelijke succes van het Plein Festijn zich pas aan het ein de van deze cyclus laat meten kan nu toch al gesteld worden dat een derge lijke happening door de wijze waarep het wat leven in de brouwerij van de Leidse binnenstad brengt, zeker een jaarlijkse herhaling waard is. GERT VISSER 15 Leidse marktkooplieden konden zaterdag hun oude stek, °nkt gedeelte Nieuwe Rijn tussen Koornbrug en Karnemelks- weer in gebruik nemen. Eerder moesten zij deze plaats in verband met verbeteringswerkzaamheden aan de Rijn. In de tussentijd werd de markt op de Boter- ondergebracht. De marktkramen die vroeger op dat fjfdeelte van de Nieuwe Rijn tussen Visbrug en Koornbrug moeten voorlopig nog op de Vismarkt blijven totdat herstelwerkzaamheden voltooid zijn. Naar verwachting zal nog ongeveer vijf maanden in beslag nemen. Het gereed van het genoemde gedeelte van de Nieuwe Rijn werd week reeds feestelijk gevierd met een Braderie. Sjef van Oekel doet het nog steeds goed met zijn 'zuurkool met vette sju' en 'gehaak- Veel belangstelling voor het Leids Plein Festijn. te beddespreien'. LEIDEN Nog een beetje onwen nig keken de Leidenaars tegen het drukke gebeuren op het stadhuis plein aan waar zaterdag het eerste Leids Plein Festijn werd gehou den. De muziek lokte velen uit het drukke marktgebeuren en de rond het stadhuis gelegen stegen en straten zodat talloze nieuwsgieri gen zich rond het plein verzamel den om zich af te kunnen vragen wat 'hen nu overkwam'. Het kille Weer met slechts af en toe een beet je zon maakte koffie tot het meest verkochte artikel, maar de angst van de organisatoren dat het zou gaan regenen werd gelukkig niet bewaarheid. De volgende twee we ken krijgt een ieder die het plein- gebeuren deze eerste keer heeft moeten missen nog een kans wan neer opnieuw een aantal artiesten op het Stadhuisplein hun kunne zullen vertonen. Met het Leids Plein Festijn '80 heb ben de organisatoren, K&O, LJA, LAK, LVC, Troef, Breehuys, Augus- ongen na val uit dakgoot UJh ziekenhuis overleden je EIDEN De 16-jarige pstpf Maria Zwart, die vrij- 'fmiddag omstreeks 15.00 JU" uit de dakgoot van zijn mi Pning aan de Pasteur- is raat een val maakte van geveer 15 meter is gistera nd in het Academisch Zie nhuis in Leiden overle- bezig met reparatiewerkzaam heden aan een dakraampje. Hij hield zich hierbii vast aan een dakgoot. De dakgoot was echter te gammel en de jongen viel met goot en al omlaag. Hij werd zwaargewond naar het Elizabeth ziekenhuis overge bracht. Gisteren werd de jon gen naar het Academisch zie- tpnbiii* pphraoht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3