Alarmcentrale overspoeld met vragen om hulp Massa-arrestatie na mislukte coup in Iran 'ais beloont goede indexamencijfers V 7.000 aan bij torthsea azz festival Ministeries moeten in totaal twee miljard gulden bezuinigen Itidte 0otucmt ekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Lelden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas -edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,52 per mm. Telefoontjes ƒ0,29 per mm. Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) lementen: kwartaal ƒ46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Maandag 14 juli 1980, 70e jaargang no. 21706 DAGBLAD VOOR ZUiD-HOLLAND Film Film „De olympiade der die ren om 21.55 uur op Ned. I en om 23.05 uur „Tour de France". Op Ned. II om 20.27 uur tv-se- rie „Kaz" en om 21.55 uur spe cial rond „Barry Manilow en John Denver". Bewolking Veel bewolking en in het zui den geruime tijd regen. In het noorden wisselend bewolkt Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen. Morgen zon op: 5.35. Zon on der 21.52. Schev. hoogw.: 5.36 en 18.21. Laagw.: 1.47 en 13.57. Zeventienjarige Hagenaar overvalt Chinees restaurant DEN HAAG Een 17-jarige scholier uit Den Haag, door enkele andere misdrijven al bij de politie bekend, is gis teravond door de Wassenaarse politie op de Zijdelaan in zijn kraag gevat, nadat hij even daarvoor een gewapende overval had gepleegd op een Chinees-Indisch restaurant aan het Isabellaland in de wijk Mariahoeve. De jongen kwam ongeveer om kwart over negen met een nylonkous over, en een petje op het hoofd, het res taurant binnen. Hij stevende met een naar later bleek groot type luchtdrukpistool rondzwaaiend regelrecht op de bar af en ontfermde zich over een geldkistje met een inhoud van 1.700 gulden. Daarna verdween de jongen spoorslags. De zoon van de restauranteigenaar en een ober lieten het daar niet bij en zetten de achtervolging in. Achter de bosjes van een flat vlakbij het restaurant kregen ze de scholier te pakken. Deze zag echter kans zich los te maken en te ontsnappen, het gestolen geld kistje achtelatend. De inmiddels gealarmeerde politie liep de vluchtende scholier op de Zijdelaan tegen het lijf en rekende hem in. Schoenzool als bankbiljetten - ■matrijs LIMA Een gevangene in Peru is betrapt op het maken van valse bankbiljetten. Hij drukte de bankbiljetten met behulp van zijn kunstig uitge sneden schoenzool, die moest dienen als matrijs. Hij werd pas betrapt toen hij bezig was zijn zaak uit te brei den door zijn andere schoen zool gereed te maken voor een nieuwe serie. Hoeveel valse biljetten de man gemaakt heeft is onbekend. Wel is ge zegd dat de valse nauwelijks te onderscheiden waren van ech- vijfde Northsea Jaz- stival heeft alle re- fds gebroken met naar hatting een bezoeker- antal van rond de 000 bezoekers. Opval- tde topper tijdens de edaagse jazzmarathon het van muziek dende- tóe Congresgebouw zaterdagavond de ow van de Afrikaanse tgeres Miriam Makeba. lusement en politieke tement8 gesteund Haar boomlange chter Bongi en neger- »ici uit Afrika, Verenig- Staten en Guadeloupe, er over de vijf toegif- van Dorothy Donogan, 23 uur durende busreis Art Blakey, de terug ronden sax van Aart olf, het door stampend housiasme bedreigde en The Genius van Charles en de 35.000 idwiches op pagina 6. lo René E. Smit Koe in blik te water DEVENTER De Deventer brand weer heeft zaterdag een „ingeblikte" koe uit het water moeten vissen. Zij was in de uiter waarden langs de IJssel met haar kop vast komen te zit ten in een groot blik, kon daardoor niets meer zien en liep in paniek het water in. Politie en brandweer wisten het dier net op tijd te redden. Ook abnormaal weer in China PEKING De Chinese weerdeskundigen hebben de bevolking gewaar schuwd dat het moet re kenen op abnormaal weer, en dan vooral op grote hitte. In het hele land is de temperatuur overigens als veel hoger dan normaal. Vorige week werd in het noor den een temperatuur van 40 graden Celsius geme ten. In het grootste deel van Midden- en Oost- China valt ook meer re gen dan gebruikelijk. Bliksem doodt Nederlander in Italië TRENTO De 46- jarige Hans Kolde- weij uit Beuningen is dit weekeinde in Italië om het leven gekomen toen hij tijdens een tocht in de bergen bij Tren- to door de bliksem werd getroffen. Hij kampeerde aan het meer van Caldonaz- zo bij Trento en was ondanks het slechte weer met familie aan de bergtocht begonnen. CHAOS IN ZUID-DUITSLAND: FILE VAN 196 KM DEN HAAG/BONN De ANWB-Alarm- centrale in Den Haag heeft het drukste weekeinde uit zijn geschiedenis achter de rug. Ruim tweehonderd wagens moesten uit het buitenland worden teruggehaald wegens technische mankementen of door een onge luk. Negentig zieken en gewonden en tien overledenen werden naar huis terugge bracht. Bij elkaar heeft de Alarmcentrale dit jaar vier honderd Nederlanders gerepatrieerd; het totaal aantal doden kwam dit weekeinde op zestig. Toch zag het er aanvankelijk niet naar uit dat de vakantie-uittocht met aanzienlijk veel pro blemen gepaard zou gaan. Op de Nederlandse wegen verliep alles redelijk soepel op een aan tal files en langzaavnrijder.d verkeer Langer dan zeven kilometer werden die niet en de pro blemen in Nederland waren om een uur of drie 's middags achter de rug. Maar in Duitsland reden de vakantiegangers in een enorme fuik. Het weer was er barmelijk en op de weg Frankfurt-Neurenberg werd een nieuw record gemeten: daar ontstond een file van maar liefst 196 kilometer. Bij de beruchte verkeersknooppunten zoals Milnchen en de grensovergangen stonden files van 40 km en ook de omleidingsroutes zaten op een gege ven moment volkomen dicht. Tankstations en wegrestaurants konden de toeloop niet meer aan. Veel mensen moesten de nacht in hun auto doorbrengen. De onverwachte chaos die al in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond, wordt door de po litie toegeschreven aan het aanhoudende regen weer dat kennelijk veel mensen er op het laat ste nippertje toe bracht het zonnige zuiden op te zoeken. Bovendien waren er door de zware re genval meer ongelukken dan normaal zodat het verkeer extra werd gehinderd en heel wat tra jecten meer op een autokerkhof dan op een Au tobahn leken. Voor wat het Nederlandse weer betreft voor spelt het KNMI „af en toe een bui". Naar bui ten kijkend lijkt echter de zinsnede „één bui" voldoende. ACTIE VOOR PROCES TEGEN GEGIJZELDEN TEHERAN Zeshonderd mensen, onder wie 500 militairen, zijn de af gelopen dagen in Iran gearresteerd op beschuldiging van het voorberei den van een staatsgreep tegen het re volutionair-islamitische regiem van ajatollah Khomeiny. Twee voorma lige generaals zouden achter de coup hebben gestaan: de inmiddels vrijge laten oudbevelhebber van de lucht macht Mehdyun en politiegeneraal Mohaqeqi. Zij zouden toegegeven hebben, dat zij ex-premier Bachtiar naar Iran hadden willen terughalen. Intussen zet de Iraanse pers zijn campagne voort om steun voor een spionageproces tegen de Amerikaan se gegijzelden. De luchtmachtbasis Hor bij Hamadan moest het hoofdkwartier van de aanval worden. Volgens de plannen zouden 17 Phantomjagers worden ingezet voor aanvallen op verschillende doelen, waaronder de residentie van Kho meiny. Een van de piloten, die bij de actie betrokken was, zou de plannen naar de regering doorgespeeld hebben. Bij het neerslaan van de opstand zou den zes doden zijn gevallen. Voorts is nog een aantal personen geëxecuteerd en drie Westduitsers zullen voor het gerecht worden gedaagd. Zij worden beschuldigd van van drugssmokkel en wapenbezit. Het is de zesde poging tot een staatsgreep geweest sedert de om verwerping van het regiem van de sjah. Dit alles heeft de Iraanse militairen op nieuw in een gevaarlijke situatie ge plaatst tegenover de islamitische revo lutie. Nieuwe radikale zuiveringen in hej leger liggen in het verschiet. Ver scheidene officieren van de provinciale garnizoenen zijn gearresteerd. Het com plot heeft ook een directe weerslag op admiraal Ahmad Madani, die in conf lict is met het Iraanse parlement. De Iraanse pers heeft hem openlijk aange vallen omdat hij het een jaar geleden heeft opgenomen voor ex-premier Bachtiar. Iran heeft officieel de VS, Irak en Is raël ervan beschuldigd bij de staats greeppoging betrokken te zijn geweest. Afgelopen week zijn twee Iraanse mili tairen per helikopter naar Turkije ge vlucht. Bij aankomst verklaarden zij, dat zij politiek asiel in de VS wilden aanvragen. De vrijgelaten Amerikaanse gegijzelde, Richard Queen, is naar een militair hospitaal in Wiesbaden overgebracht. Hij zal daar nog enige dagen moeten blijven v !UWE REGELS VOOR TOELATING TOT UNIVERSITEIT HAAG Minister 3otd van onderwijs heeft sa- met zijn collega Braks 0J er wie mede de Land- rhogeschool in Wage- en ressorteert) nieuwe lijnen opgesteld voor iting tot de universitai- tudies. Voor studierich- :n waarvoor een beperk- aafC oelating, de zogeheten ^"lerus fixus geldt, zullen enten met goede eindcij- betere kansen krijgen. Het is de bedoeling dat de regeling het volgend jaar in gaat. Volgens het voorontwerp van' de wet op de inschrijving voor het universitair onderwijs, zal 'het volgende gaan gebeuren: Een derde van de beschikba re plaatsen wordt toegewezen op grond van de cijfers die de a.s. student heeft behaald bij het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexa men. Kandidaten met het hoogste aantal punten worden het eerst toegelaten. Een derde deel van het aan tal plaatsen wordt toegewezen op grond van de bovenge noemde eindcijfers plus het re sultaat van een landelijk ver gelijkende toets in twee kern vakken. Deelname aan de toets is vrijwillig. Het grootste deel van de res terende plaatsen wordt toege wezen door loting, met gelijke kansen voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Dege nen die hun dienstplicht of vervangende dienstplicht heb ben vervuld, krijgen de voor keur. Voor vijf procent van de plaatsen kan de minister zelf regels opstellen. Een student mag slechts één keer medoen aan de selectie procedure. Zo willen de minis ters het verschijnsel parkeer- studie (een ander vak studeren in afwachting van plaatsing voor de gewenste studierich ting) terugdringen. Bovendien, zo zeggen zij, wordt er veel on zekerheid weggenomen. Voor goed afgewezen, blijft afgewe zen, al blijft de mogelijkheid tot beroep bestaan. Antiek uit'Muiderslot gestolen MUIDEN Uit het mu seum van het Muiderslot in Muiden zijn dit week einde drie schilderijen en een antieke aarden kan gestolen. De buit is naar schatting driehonderddui zend gulden waard. De verdwenen doeken zijn „De evangelist Marcus in rode mantel" van Witte- waal, „Hulde van Bacchus aan Diana" van Van Balen en een zestiende eeuws werk van de Vlaamse School getiteld „De Bak ker van Eelco". Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. OOK MES IN UITKERINGEN EN AMBTENARENSALARISSEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet-Van Agt is het er tijdens het ex tra beraad van zaterdag jl. over eens geworden, dat de ver schillende ministeries, met uitzondering van de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking, op hun afzonderlijke begrotingen gezamenlijk een bedrag van in totaal twee mil jard gulden moeten bezuinigen. Daarnaast heeft het kabinet in grote lijnen een akkoord bereikt over een aantal maatre gelen op het gebied van onder meer de sociale verzekerin gen en de ambtenarensalarissen. Deze bezuinigingen zullen tezamen ongeveer 4,5 miljard moeten opbrengen. Half augustus zal het kabinet een definitieve keuze maken uit de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op de sociale verzeke ringen en de ambtenarensalarissen. Die keuze is onder meer af hankelijk van de over enkele weken verschijnende nieuwste cij fers van het Centraal Planbureau over de financiële en sociaal- economische vooruitzichten voor volgend jaar. Ook wil het kabi net proberen, door verhoging van de exportprijs van het Neder lands aardgas nog een financiële meevaller te krijgen. Daardoor zouden wellicht minder ingrijpende bezuinigingsmaatregelen poodzakelijk zijn. Op 11 augustus, na terugkeer van vakantie van de meeste bewindslieden, worden de begrotingsbesprekin gen voortgezet. De meeste bezuinigingspijn zal volgens de afgesproken verdeels leutel worden geleden door de grote geldverslindende departe menten, zoals CRM, Volkshuisvesting, Onderwijs en Defensie. Vooral minister Pais (Onderwijs) heeft zich de afgelopen weken fel tegen een aantasting van zijn begroting verzet. Zaterdag heeft hij zich echter gewonnen gegeven. in Tour de France PRA-LOUP-De wielrenners in de Tour de France genieten morgen van een wel ver diende rustdag in Morzine. Daarna zijn er nog vijf etappes tot aan de finish op de Champs Elysées in Parijs. Voor de deelne mers aan onze Tourprijsvraag, die moeten voorspellen wel ke totaaltijd de winnaar maakt, nog even de resterende etappes op een rijtje: woensdag 16 juli: Morzine-Prapoutel (196 km); donderdag 17 juli: Voreppe-Saint Etienne (136 km); vrijdag 18 juli: individuele tijdrit (34 km); zater dag 19 juli: Auxerre-Fontenay (207 km) en zondag 20 juli: Fontenay-Parijs (183 km). Het antwoord op de extra vraag en de oplossing van 'de rebus, beide gepubliceerd in de krant van afgelo pen zaterdag, alsmede het antwoord op vraag 19 (Op welke plaats eindigt Joop Zoetemelk in de 18e etappe Morzine-Prapoutel) dienen uiterlijk woensdagmorgen om 10.00 uur in ons bezit te zijn. Tientallen deelnemers zagen twee Nederlanders bij de eerste tien finishen. T-shirts gaan naar: H.van Eeden uit Noordwijkerhout; P.Duynhoven uit Warmond en Wil Hogenboom uit Roelofarendsveen. Dat Hennie Kuiper gisteren slechts als vijftiende zou binnenkomen had niemand voorzien. Op dit moment was er nog niets aan de hand met Joop Zoetemelk. Kort voor de finish kwam de gele truidrager echter door een onhandige manoeuvre van Johan van de Velde ten val. Maar door een knappe achtervolging kwam Zoetemelk nog tijdig in de groep terug. Van de Velde, die al eerder manke menten had gehad, finishte op achterstand. Zoetemelk en Kuiper naar Wateringen WATERINGEN Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper komen donderdag 24 juli aan de start op de jaarlijkse wielerdag in Wateringen. Het moet gek lopen als de organisatoren in Wateringen de winnaar van de Tour de France niet in hun rennersveld hebben. Wereld kampioen Jan Raas en de kampioen van Nederland Johan van de Velde komen ook in Wateringen in ac tie. Verder behoren tot de deelnemers Gerrie Knete- mann, Bert Oosterbosch, Bert Pronk en Leo van Vliet. De wielerhappening is traditiegetrouw gratis voor het publiek, hoewel de organisatie tachtigduizend gulden moet neertellen. Harry Vermeulen Onze verslaggevers in Moskou Wil Kester; Frans van de Mespel, Peter van Putten en Harry Vermeulen vormen ons verslaggeversteam, dat deze week naar Moskou vertrekt om de Olympische Spelen te verslaan. Van dag tot dat zullen zij u uitge breid op de hoogte houden van alle facetten van dit omstreden evenement. In de sportbijlage van vandaag hun eerste bijdrage, waarin kennis wordt gemaakt met de Nederlandse afvaardiging hand boogschieten. Olympisch voorproefje MOSKOU - Westduitse televisiekijkers hebben giste ren een voorsproefje gekregen van de manier waarop de Russische autoriteiten reageren als er zich iets tij dens (de aanloop naar) de Olympische Spelen voor doet dat hen onwelgevallig is. Op het moment dat de ARD een interview met een Russische dissident uit zond vanuit het Olympisch dorp viel zowel beeld als geluid plotseling weg.,Het gesprek was een onderdeel van een voor-Olympisch programma. Verantwoordelij ke Russische instanties deelden later mede dat de verdere uitzending onmogelijk was gemaakt, omdat het radio- en televisiecentrum waar vanuit het pro> gramma kwam alleen is bedoeld om sportultzendin- gen te verzorgen. A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1