Europees onderzoek on c urren tiepositie Wan glastuinbouw lieer bloemen gekocht (als ^schenk),minder planten lAannemingsvoorwaarden joor bouwen van kassen 5A.AK) tot stand gekomen GROENTE FRfMT êfeMESM B#LL@SI t -RAAD VAN MINISTERS (LANDBOUW): ™RKW AARDIGE ONTWIKKELING Sri GROOT AANBOD VOLLEGRONDSGROENTEN ZORGELIJKE SITUATIE VOOR BLOEMENKWEKERS Import siergewassen te gemakkelijk EN TUINBOUW LEIDSE COURANT uc~ """-—"OF MAANDAG 23 JUNI 1980 PAGINA 9 I -"it spitsl ~B O "S f kg. a C7 ^BURG-DcEuro. er p-iPmuaB gaat een „Jt ek instellen naar -„/i. 'iurrentiesituatie in 1aJuinbouw. Dit naar j Ang van klachten n ot>a) overgroot deel der rur? cj#EG"lidstaten over jezeigasprij2en die de staan n£s? glastuinders ak Zij zijn van me- rordt 4 deze giastuinders daardoor een voordeliger concurrentiepositie hebben. Dit kwam aan de orde bij de behandeling van een rapport tijdens de zitting van de EEG-Raad van Ministers (landbouw) in Luxemburg. Minister Braks heeft in zijn reaktie alle medewerking toegezegd aan zo'n onder zoek. Hij betoogde - zoals ook in bet rapport van de Com missie staat - dat ons land in zijn gasprijzen een pariteit (gelijkheid) met olie na streeft. De pariteit voor de aardgasprijzen in de tuin bouw was halverwege vorig jaar bereikt. De bewindsman wees er op dat er nog onlangs een vrij forse aanpassing van de aardgasprijs was geweest en dat er nog enige zouden volgen teneinde de pariteit met de olieprijs weer te be reiken. Hij benadrukte dat deze aanpassingen geleidelijk dienen te gebeuren. Tenslotte wees minister Braks er op, dat de prijs die de Neder landse glastuinbouw betaalt door vrije onderhandelingen met de Gasunie tot stand komt. De Commissie erkent dit laatste. bijna 'yi gry Duree ;^7AAG- eerst hij la de AG Er blijkt een merk- verschil te zijn ontstaan in ":elingen tot het kopen van iet~dain en PotPlanten in Nederland. yven bestedingen voor het kopen 7 gloeraen bijzonder als geschenk en mfi°pen twee j*31" met meer dan Duree Procent is toegenomen, is de koupp van planten in dezelfde pe- ,sap jnet zeven procent gedaald. tff3n woning zijn de bestedingen jhtplanten zelfs met 28 procent af- 'ïn, waar tegenover evenwel kan i gesteld dat aan snijbloemen in luis 30 procent méér wordt be- 1 de laatste twee jaar. Samen met Y st-Duitse huisvrouw besteedt de andse huisvrouw echter het hoog- rag van Europa aan bloemen en i. Bloemen bliiken een geschenk bij uitnemendheid te zijn. Terwijl voor 82 miljoen gulden ten be- van geschenken werd gekocht, k lat bedrag in het afgelopen jaar te l.tegen tot 124 miljoen, een stijging *t 51 procent. Met bestemming ei- ilis, werd in 1977 voor 123 miljoen il gekocht en dat was in 1979 opge pot 160 miljoen of 30 procent. Door hoten werd in 1977 voor 92 mil- lan bloemen gekocht, afgelopen lor 97 miljoen, een toename met 5 l t en die huisgenoten gaven in ft oor 11 miljoen waarde aan bloe- ts? wfgelopen jaar 17 miljoen. Totale V van bloemen in 1977 voor 308 wo en 1979 voor 398 miljoen, stijging qcj miljoen. Dat zit dus wel goed! iten iChof planten. waar het minder floris- nam#,®e 8aat- om welke reden dan ook. b.hrl in 1977 voor een waarde van 66 'bhake»1 Sulden voor het eigen huis werd ^it, is dat bedrag afgelopen jaar mi«k:iderd tot 61 miljoen of met 7 pro- us g''^°°r geschenken werd respectieve- airus'j. en 52 miljoen guldenbesteed, ver- yG£re£ring met 6 procent. Huisgenoten in 1977 nog 28 miljoen voor plan- '•k: I, maar afgelopen jaar 20 miljoen of r. Fran)cent minder doch voor geschen- der T^eef het 4 miljoen gulden. Tegen ;h^nltaal van 147 miljoen bestedingen efonge>tplanten in 1977 staat het bedrag •'wait®? miljoen in het afgelopen jaar, ars; At'ermindering met 7 procent, zo ïobertuuit het marktonderzoek ingesteld lichei Pet Produktieschap voor Sierge- erdijkiH. Het is moeilijk voor dat gewij- iJaHan}ankooPPatro0n een verklaring te Ronald. Mogelijk dat de liefde voor de van"zu^m bet gemakkelijker vervoer o Bloemen zijn meer in trek. boven dat van de plant een rol speelt. Het totaal van.de bestedingen aan bloe men en planten is er dus altijd nog met 22 procent op vooruit gegaan. Om nog een ander cijfer te vermelden, in 1979 kochten ongeveer 4,5 miljoen Neder landse gezinnen in totaal 865 miljoen bloemen en 31 miljoen potplanten het geen neerkomt op gemiddeld 192 bloe men en planten per gezin tegen een be drag van 119 gulden. Er werd 6 procent méér aan bloemen gekocht met 6 pro cent hoger prijzen. Er is een stormachti ge toenéme in de gemengde boeketten, namelijk met 8 procent geconstateerd. Daarvan werden er viermaal zoveel ver kocht als zes jaar geleden en voor een zevenmaal zo groot bedrag! Wel is vast gesteld dat de vraag naar bloeiende pot planten toe neemt, hetgeen zou zijn ver oorzaakt door een daling van de gemid delde prijs. Bloemenkopers Een ander gegeven is dat het beroep van invloed is op het kopen van bloemen, hetgeen onlangs is vastgesteld door drs. Van Tilburg van de landbouwhogeschool in Wageningen. De gepensioneerden staan onderaan de lijst van bloemenko- gers, maar wel krijgen zij het meest een loem of plant cadeau! Vrouwen tussen de 50 en 65 jaar kopen de meeste bloe men maar vrouwen beneden 30-jarige leeftijd het minst. In de provincies Zuid en Noord Holland-en Utrecht worden de meeste bloemen en planten gekocht het geen waarschijnlijk vooral is te danken aan de meer levendige straathandel in deze provincies. aid IJ» q "O che i. M. O He* 'LAND De algeme- aannemingsvoorwaar- siot v9°r de kassenbouw 20-oöK) zijn een feit. Ze 65.oo tot stand gekomen op 5opang van de telers on- 86>oglas die de opstelling sl ooniet eenzi3dige, specia- oe]50 aannemingsvoorwaar- M.eokroor de bouw van kas- 3700nastreefden. De Alge- 66Ï20B Vereniging van Kas- 56ooouwers in Nederland siiooK) bleek bereid om 16 so aanneminf>svoorwaar- 6o'.50*e moderniseren, zodat 67.ö« zomer 1976 kan wor- et ^begonnen aan een over- 29!so>m te komen tot „Alge- «i60L Aannemingsvoor-, 39 oorden voor de Kassen- 17.%" (AAK). 58!oom°gebjkheden voor dit i2iio'leg tussen vertegenwoor- JJSp van het Landbouw- wiooip en die van de bovenge- ia.oofcde AVK werden ge schapen door de Stichting Mechanisatie Centrum. In deze Stichting streven verte genwoordigers van de over heid, het landbouwbedrijfsle ven (Landbouwschalp), de eerder genoemde AVK en andere organisaties uit han del en industrie, naar het be vorderen van een doelmatige mechanisatie in de Neder landse landbouw in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit streven leidde er onder meer toe, dat op het gebied van standaardvoor- waarden in 1973 de Algeme ne Handelsvoorwaarden voor Landbouwwerktuigen (AHL) tot stand kwamen en binnen kort ook de Algemene Aan- nemingsvoorwaarden Be drijfsgebouwen in de Land bouw (AABL) geïntrodu ceerd worden. Het voorop gezette doel van de nu tot stand gekomen Al gemene Aannemingsvoor- waarden voor de Kassen bouw (AAK) is geweest, het maken van duidelijke en doorzichtige voorwaarden, waarbij op evenwichtige wij ze zowel met de belangen van de aannemer als met die van de tuinder/opdrachtge ver rekening wordt gehou den. Toepassing van de Algemene Aannemingsvoorwaarden ❖oor de Kassenbouw (AAK) betekent dan ook dat op drachtgever en kassenbou- wer hun respectieve rechten en verplichtingen van te vo ren vastleggen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de in de glastuinbouw gebruikelijke gang van za ken. Omdat de behandeling van geschillen een grondige kennis van zaken met be trekking tot de kassenbouw kan vereisen, is bovendien een aparte rechtsgang via een speciaal Arbitrageregle ment ontwikkeld. Toepassing van de AAK be tekent in de praktijk, dat de kassenbouwer een vragenlijst volgens het laatste AAK-mo- del samen met het „AAK- boekje" aan de adspirant-op- drachtgever presenteert (zaak voor deze laatste hierop te letten) en dat de offerte geënt is op de in de vragen lijst vermelde gegevens en voldoet aan een eveneens tot de AAK behorend schema dat aan de vragenlijst is ge hecht. De AAK kunnen door iedereen die ze bij de bouw van een kas (bestemd voor de teelt en de verzorging van gewassen) wil gebruiken, worden toegepast. De ge noemde vragenlijst en het „AAK-boekje" zijn op aan vraag bij het secretariaat van de AAK, Mansholtlaan 12, 6708 PA Wageningen, te ver krijgen. Het aanbod van groenten neemt dagelijks toe. Daarom ontstaat er over de hele linie van het groenteassortiment een druk op de prijzen. Het zijn vooral de meer ooste lijk gelegen provincies waar de volle- grondsgroenteteelt op ruime schaal wordt uitgeoefend. Zo wordt er in Brabant en Limburg op ruime schaal buiten sla ge teeld met een gewicht van wel een halve kilo per krop. De teelt van bonen buiten ontwikkeld zich door het groeizame weer van de afgelopen tijd ook uitstekend. Als er gekeken wordt naar het sortiment en de prijsontwikkeling, dan blijkt het vol gende. Asperges worden niet meer of nog slechts in kleine hoeveelheden aange voerd, omdat het seizoen alweer afgelopen js. De prijs is dit seizoen aan de hoge kant gebleven, er was sprake van een zeer goe de vraag. Als laagste noteringen werden er prijzen betaald, die altijd nog tussen .de 4 en 8 gulden per kilo lagen. Het aanbod van aardbeien neemt nog steeds toe, de prijs ligt rond de twee gulden per kilo. Het aanbod zal voorlopig ruim blijven en de prijs lijkt niet veel te veranderen. Er wordt volop natutirsla aangevoerd, de prijs is nog steeds niet daverend, nl. 15 cent per krop. Hogere prijzen lijken er niet in te zitten. De tuinbonen, nu nog vrij jong, daalden verder in prijs, er werd ge middeld 70 cent per kilo betaald. Het aan bod neemt snel toe, de prijs zal verder da len. Andijvie wordt ook nog steeds in be langrijke mate aangevoerd, het aanbod van de volle grond neemt dagelijks toe. Er werd gemiddeld 28 cent per kilo betaald. Met een groot aanbod in het vooruitzicht lijkt er weinig te veranderen. Er is ook Radijs verpakken voor verzending nog steeds sprake van een ruim bloem koolaanbod. De gemiddelde prijs ligt op een gulden per stuk. Ook bij dit gewas zal een prijsstijging nog uitblijven. Het grote aanbod van bospeen werd tegen een prijs van 85 cent per bos verkocht. Het aanbod blijft groot, de prijs zal niet veel verande ring ondergaan. Broccoli is flink in prijs gedaald er werd 1.50 per kilo betaald. Voor radijs veranderde er weinig, de prijs liep iets op en kwam op 52 cent per bos te liggen. Een vaste prijsvorming voor dit gewas lijkt mogelijk. Prei is op het ogen blik nog steeds een schaars produkt, van daar dat er goede prijzen betaald worden. De gemiddelde prijs lag op 2.65 per kilo. Het aanbod zal geleidelijk groter worden, zodat er lagere prijzen verwacht worden. Glasgroenten Begin vorige week zakte de tomatenprijs als een pudding in elkaar. De tomaten werden tegen dooj-draai-prijzen verkocht if 3.60 per kilo). Er werden dan ook flin ke partijen aangevoerd, vooral het goed op gang komen van de oogst van de hete- luchttomaten droeg tot deze prijsdaling bij.'In de loop van de week herstelde de markt zich echter weer en liep de prijs op naar 7.60 per kilo. Door een aanhou dend groot aanbod lijkt de prijs onder druk te blijven. Komkommers boekte in de afgelopen week weer een succes, want de prijs liep weer iets op. Zo lagen de prij zen tussen de 51 en 67 cent per stuk. Het ziet er niet direkt naar uit dat er de ko mende week veel zal veranderen. Voor de groene paprika's varieerde de prijs van f 1.90 tot 2.60 per kilo. De rode papri ka's lagen echter aanmerkelijk hoger in prijs, nl. van 6.20 tot 7.80 per kilo. Een terugblik op het paprikaseizoen tot nu toe laat zien dat de gemiddelde prijs voor de groene paprika's op 4.16 per kilo ligt (vorig seizoen 3.07). Voor de rode papri ka's is dit f 5.19 (vorig seizoen 4.60). Om het maar simpel en duidelijk te zeg gen, het ging in de afgelopen week in de bloemen slecht tot zeer slecht. Veel kwe kers beginnen de situatie zorgelijk in te zien. De sterk gestegen kosten over de af gelopen maanden zijn nog maar net aan verwerkt en de hoop en verwachting dat een financieel „buffertje" kon worden ge maakt, is niet in vervulling gegaan. En dat zou toch beslist noodzakelijk zijn, ge zien de alsmaar stijgende energiekosten. De maanden mei en juni waren vorig jaar voor de bloementeelt succesvol wat be treft de prijsvorming, maar nu is er een tegenovergesteld beeld. Voor vele produk- ten was de prijs afgelopen week teleur stellend. De weersomstandigheden hebben op de handel een kwade invloed uitgeoe fend. Wat de export betreft, werkte de ex tra zondag in West-Duitsland storend op de gang van zaken in het lange weekein de. Verder was er een groot aanbod van bloe men, groter dan vorig jaar in dezelfde week waarbij de aanvoer van veel zomer bloemen opviel. Dat alles werkte funest Om het beeld met enkele cijfers duidelijk te maken, bij een aanvoer van 38.210.929 bos of stuks bloemen aan de CCWS was de opbrengst 8.029.743,74 tegen een aan voer van 32.668.144 bos of stuks vorig jaar en opbrengst van 10.846.463,66. Een meer aanvoer van bijna zes miljoen doch lager opbrengst van bijna twee miljoen. Zo kwam de totale aanvoer van 39.447.175 bos of stuks met een opbrengst van 9.221.524,79 tegen vorig jaar 33.684.832 en opbrengst 11.904.341.96. Ook in de potplanten was de markt zwak. Overigens was de omzetgroei van potplan ten afgelopen maand mei niet zo .gunstig. Tegenover een omzetstijging in mei vorig jaar met 43 procent, staat die maand nu met 4,83 procent groei. In hoeveelheid nam het aantal potplanten toe met 16 pro cent maar er moet een prijsdaling worden geconstateerd met 9,9 procent. De pot- plantenomzet dit jaar bedroeg van januari tot en met mei 41.110.132 tegen vorig jaar 30.580.028, een vermeerdering met 10.530.104 of 34,43 procent. Intussen is het op monster veilen van trosanjers aan de CCWS gestart en de resultaten van de afgelopen week waren niet onbevredi gend te noemen. Het prijspeil lag iets ho ger dan bij de normaal geveilde partijen. Uiteraard verliep het soms nog wat vreemd en moeilijk en moesten nogal wat inlichtingen over de gang van zaken wor- 'den verstrekt, maar in het algemeen wa ren kopers en kwekers tevreden en kan een besparing van werk door de nieuwe methode worden geconstateerd. Afwach ten nu wat de supermarkten van deze proef fcullen zeggen, ook met betrekking tot de nieuwe samenstelling van de bosjes. Bij gunstige resultaten zal waarschijnlijk de proef tot andere produkten worden uitgebreid. Ook afgelopen week was er een grote verscheidenheid in zomerbloe men. Gemiddelde prijzen zijn, met tussen haakjes die van dezelfde week in het vo rig jaar: Amerikaanse anjers 23 (36), tro sanjers 21 (32), anthurium 52 (72), snij- groen 12 (13), jaarrondtroschrysanten 37 (57), idem geplozen 43 (64), freesia 11 (26), gerbera 19 43), gladiolen 21 (40), irissen 30 (32), lelietakken 29 (49), cymbidium groot 76 (1.19), idem klein 21 (42), grote rozen 16 (24), idem klein 13 (18), sonia 13 (21), belinda 10 (18), red garnette 9 (14). Over vrijwel de hele linie dus een soms aanzienlijk lager prijsgemiddelde dan vo rig jaar. Wat deze week betreft, de vakan tie zal ongetwijfeld een stempel zetten op de prijzen. In de aanvoer wordt weinig verandering verwacht, maar mogelijk dat een gunstiger weerpatroon iets aan de prijzen verbetert! Wel, en dat is dan dat!.Er zijn in GATT-verband „multilaterale handelsbe sprekingen" gevoerd en het resultaat was een „overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen". Zo staat het in de officiële brief van het Ministerie van Landbouw. In het kort gezegd komt het hier op neer dat men van Hollandse kant bij import van siergewassen uit derde lan den vooral geen al te hoge eisen moet gaan stellen, want dat zouden de exporte rende landen wel eens discriminerend kunnen vinden. Verder is er ook een pu- blikatie- en meldingsplicht met betrek king tot bepaalde voorgenomen wettelijke maatregelen. Vrij vertaald zou men kunnen zeggen: maak de drempel maar zo laag mogelijk, want anders konden er wel eens moeilijk heden dreigen. Afgegrendeld Bovenstaande bepalingen gelden ook als het gaat om bijv. importen van bloembol len uit Japan. Een fraai voorbeeld, omdat uitgerekend de Japanners via een serie ingewikkelde fytosanitaire maatregelen hun grens voor Hollandse bollen hebben afgegrendeld. Argument: we vrezen met bloembollen uit Holland ook virusziekten in huis te halen. Nu wil het geval dat Hol land jaarlijks miljoenen leliebollen uit Ja pan importeert. Het afgelopen jaar bijv. dertien miljoen stuks. Hier zijn geen hoge fytosanitaire drempels, maar de bloem kwekers die deze Japanse bollen in hun kassen planten, komen niet zelden tot de ontdekking dat de kwekers in het Land van de Rijzende Zon kennelijk hun cultu res ook niet vrij van virusziekten hebben weten te houden. Die strenge fytosanitaire voorschriften van Japan zijn dus in feite maar een lachertje. Straks gaat het „hollen" van de hyacinten ook weer beginnen. Geen geheim Dat de Japanse leliebollen bepaald niet al tijd van een kwaliteit zijn om opgewonden brieven naar de naaste familie te gaan schrijven, was al vele jaren bekend. Maar er werd niet veel tegen gedaan. We zijn nu eenmaal een tolerant volkje. Maar er gaat nu misschien toch wel wat gebeuren. De landelijke leliewerkgroep van de NTS heeft deze zaak aangekaart en er zijn in Noordholland monsters opgeplant van uit Japan geïmporteerde leliebollen. De re sultaten zijn zodanig dat men aan de hand daarvan de Japanners hoopt te kunnen overtuigen dat men eerst zelf maar eens een kwaliteitskeuring moet gaan instellen in plaats van torenhoge eisen aan anderen te stellen. Ook Australië Japan is trouwens niet het enige land dat import van bloembollen uit Holland vrij- Rooien wel onmogelijk maakt. Onder anderen kunnen Australië en Nieuw Zeeland er Intussen is met het rooien van de bollen ook wat van! Maar die voeren in ieder ge val geen bollen naar West-Europa uit. In het Produktschap voor Siergewassen is deze zaak laiigs een andere weg in discus sie gekomen. Het resultaat is dat het PVS het Ministerie van Landbouw zal gaan verzoeken een inventarisatie te maken van de importeisen van een reeks landen. Het zou wel eens kunnen zijn dat die voor ons land erg discriminerend zijn. Al zal dat stellig aan de feiten niets gaan veran deren. Veel geld De Nederlandse sierteelt steekt veel geld in onderzoek en keuring. In 1979 legden de bollen-, de bloemen- en de bomensec- tor ruim 25 miljoen voor onderzoek, keuring en afzetbevordering op tafel. Het bollenvak liep vooraan. Deze branche stelde voor de keuring een bedrag van f 1,7 miljoen beschikbaar en daarnaast nog eens een bedrag van 2,8 miljoen voor het laboratorium voor Bloembolle- nonderzoek te Lisse en de Proeftuinen in Ens (Nop), Wieringerweff en Breezand. Voor afzetbevordering werd bijna acht miljoen gefourneerd. Dat laatste lijkt een enorm bedrag, maar niet vergeten mag worden dat dit moet worden uitgesmeerd over acht landgroepen. In dat opzicht staat de bloemisterij voor een veel een voudiger zaak. een begin gemaakt. De vroege Apeldoorns uit Zuidwest-Nederland liggen voor een groot deel al in de exportschuren. In de bollenstreek is men in hoofdzaak bezig met het rooien van de hyacinten voor de preparatie. Dat wil zeggen: deze extra vroeg gerooide bollen krijgen nu een spe ciale behandeling waardoor ze vroeg in december kunnen bloeien. Men is hier en daar wat vroeger dan normaal met het rooien van de hyacinten voor „de prep" begonnen omdat het gevreesde zwartrand hier en daar de kop heeft opgestoken. De bollen blijken over het geheel genomen zeer goed te zijn gegroeid. Dat belooft wat als men straks de „kouwe" hyacinten gaat rooien. De prijzen van de hyacinten blij ven hoog, evenals van de meeste tulpen- cultivars. Maar de kwekers die proberen hun dikke bollen van Apeldoorn aan de man te brengen, komen van een koude kermis thuis. Een exporteur die pas van een zakenreis naar Duitsland terug kwam, zei: „Ik kon de Apeldoorn niet eens weg geven!". Intussen dreigt deze ontwikkeling voor een aantal jonge kwekers die een groot areaal Apeldoorn telen, op een regelrecht drama uit te draaien. Want in theorie is de kans zeker aanwezig dat men de bollen van deze Darwinhybride straks op de vei lingen voor de bekende appel en het even vermaarde ei zal kunnen kopen. Je zult maar grote investeringen hebben gedaan en dan met abnormaal lage opbrengstcij- fers geconfronteerd worden. Dan ben je in één keer „schipper te voet".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 9