amervoorzitter Dolman vindt noeming Scholten bedenkelijk CDA-fractieleider vindt olieboycot geen crisis waard luropese argeloosheid, perfecte spionage en libische dollars leverden Pakistan atoombom op gez id ibi< Iktie Lekker Dier" wil erbod legbatterijen weer PC NLAND LEIDSE COURANT MAANDAG 23 JUNI 1980 PAGINA 5 laagEMEESTER KATWIJK GENOEMD ALS OPVOLGER Zate muziei ezind" io f het jj ival. Eei [>elotons, parlementaire redactie) ca naaa T.irQOaQ vertrek van minister van defensie ir. ii voor Tweede Kamervoor H. Vredeling uit het kabinet-Den Uyl. en wed-D- Dolman vindt de benoe- „Vredeling verliet zijn post vijf maan- nvankeli m*n*s^er van defensie mr. den voor het eind van de rit om com- .en tot vice-voorzitter van missaris van de Europese Gemeenschap ran State een „merkwaardi- te worden. Ik keurde dat ook niet goe<* voortdu/51^* bedenkelijke zaak". In oeide |n °"interview sloot Dolman t/wh .,trloPen zaterdag aan bij de ed pn Van de fractieleiders Den KU en IA) en Terlouw (D'66), dat iers ded£et onverantwoord heeft ge- noroi aJ>oor een minister op een zo n de vJke post vóór het einde van ijdrecht, p^speriode te laten vertrek- lajoretter aie een vergelijking met het verschei< Het is niet juist als een minister om an dere dan gezondheidsredenen of poli tieke redenen uit een kabinet stapt Maar wat Scholten nu doet vind ik nog aanzienlijk minder fraai. Het kabinet heeft normaal gesproken nog bijna een iaar te gaan. Bovendien staat de voor bereiding van de begroting voor 1981 voor de deur, één van de moeilijkste operaties sinds jaren, naar men zegt. Als ik minister van financiën was, zou ik bij die begrotingsbesprekingen een aantal voorstellen doen om ernstig op defensie te snoeien. Minister Scholten 'kan daar niets tegen doen. Hij kan niet dreigen met aftreden, want in feite is hij al afgetreden". Minister" Wiegel (binnenlandse zaken) gaf later in een radio-uitdzending toe, dat het vertrek van Scholten een ver zwakking van het kabinet zal beteke nen. „Hij is één van de beste ministers. Toch meenden wij dat de keus op Scholten moest vallen, omdat hij we gens zijn wijsheid en onkreukbaarheid de beste kandidaat was voor de uiterst belangrijke post waar het om gaat". CDA-fractieleider Lubbers toonde zich de benoeming van Scholten. Hij vond het juist, dat het kabinet de beslissing zelfstandig heeft genomen, zonder vooroverleg met de fractieleiders uit de Tweede Kamer. „Het zou niet goed zijn als de functie van vice-vorzitter van de Raad van State een speelbal zou zijn geworden van speculaties". Lubbers zal nu, in samenwerking met CHU-voor- man Van Leijenhorst, in de CHU-gele- deren een opvolger voor Scholten gaan zoeken. De fractieleider zei dat hij al een kandidaat in gedachten heeft. In politieke kring wordt als mogelijke nieuwe minister van defensie onder meer de naam genoemd van mr. C. Bos, burgemeester van Katwijk en zondagmiddag bijzonder tevreden met, voormalig CHU-Kamerlid. deze vei i Set „Nederlandse Shrivelling luziekvei Nieuwvüp Auschwitz meedeei prijs m men. Bij., Tt s ging jHAU In het voor- net de e concentratiekamp itz in Polen is giste- vaste Nederlandse t geopend. urde in aanwezigheid er anderen minister irs (CRM), minister lerwijs), de voorzitter Auschwitzcomité, de nderminister voor za- oorlogsveteranen en ►e minister van cul- linisters Gardeniers 'EEN f °P de tentoonstel- p. j. Auschwitz, veekeir stievier- rochian in Paul| riering famill en vele einde istoor Z ?t wier ïft in cf >r was i i [AAG „Aktie Lekker Dier", die in «rolleden bij herhaling alarm geslagen "«legen de legbatterijen in Nederland, aartegen opnieuw stappen onderne- )e aktiegroep wil thans een projec- age indienen, om aan te tonen dat er idere mogelijkheden zijn. Nadrukke- f il de groep op korte termijn streven h0£n verbod van de legbatterij. tot zestig procent van de dertig miljoen ^ndse kippen wordt zo slecht gehuisvest, ^tprake is van ernstige overschrijding van en ^*>siederlandse, Westduitse als Britse nor- ^■•Jbldus de aktiegroep in haar jongste rap- verb< ing ui- In dat rapport wijst de aktiegroep erop, dat Ne derland in feite diverse EG-normen en -afspra ken negeert. De enige oplossing zou daarom zijn een batterijverbod in EG-verband te berei ken. Darnaast echter moeten nieuwe huisves tingsbepalingen voor legkippen worden vastge steld, waarbij de aktiegroep denkt aan legnes- ten, scharrelgelegenheid, grotere bewegings vrijheid en dergelijke mogelijkheden. De aktie groep is thans van plan een projektaanvraag in te dienen, om aan te kunnen tonen, hoeveel mogelijkheden er zijn, om de legbatterijen te vervangen door betere huisvesting. En dit on der met motto: „op weg naar een huisvesting waarin dieren weer dieren zijn". Muyn [ShJ Agt akkoord kandidatuur ."wêdemburger >r de 1 /ierin)rn lamen JirigeHAAG Nederland, I en Luxemburg zijn over eens geworden Luxemburgse liberale van buitenlandse Gaston Thorn de itter van de volgende se commissie moet i. De Belgische pre- Martens zal zijn Ita- collega Cossiga Fusie katholieke onderwijs- verenigingen UTRECHT De katholieke onderwijsvereniging en de katholieke vereniging van directies, docenten en consu lenten bij beroepsonderwijs en leerlingwezen Sint Ber- nardus, hebben afgelopen za terdag in Utrecht besloten te fuseren. De katholieke Vakorganisatie (KOV) is daarmee met 62.000 leden veruit de grootste onder- wijsvakbond in het land. In het vooijaar van 1981 zal de KOV zich uitspreken over de vakcentrale waarbij ze zich zal aansluiten. Bij de besturen van de gefuseerde verenigingen bestaat voorkeur voor net CNV, aldus een woordvoerder. Italië is tot eind juni voor zitter van de Europese ge meenschap hiervan op de hoogte stellen. Thorn zal ze ker de tegenstand ondervin den van de Franse president Giscard. Door akkoord te gaan met de kandidatuur van Thorn is pre mier Van Agt voorbijgegaan aan de vorige week in de Tweede Kamer geuite wens dat een Nederlander kandi daat gesteld diende te worden. Van Agt heeft vorig jaar tij dens de Europese topconferen tie in Dublin voor het eerst het. voorzitterschap vor Nederland opgeëist, omdat Nederland nog nooit een Commissie-voorzit ter heeft mogen leveren uitgezonderd de korte periode dat Mansholt inviel voor de Italiaan Malfatti. Van Agt heeft echter nooit de naam van een Nederlandse politicus kunnen noemen, en is vorige week ook niet akkoord gegaan met een door de Tweede Ka mer gesteunde kandidatuur van oud-minister Van der Stoel. Het Tweede Kamerlid Brinkhorst (D'66) wil morgen het antwoord van de regering op zijn vorige week gestelde vragen afwachten, en dan eventueel besluiten tot een in terpellatie. Nagedachtenis Hannie Schaft In Zaandam is zaterdag een monument onthuld ter nagedachte nis aan de verzetsstrijdster Hannie Schaft. Bij een monument ter ere van .'an Bonekamp, met wie Hannie Schaft ODereerde, is nu een dubbele steen geplaatst, gewijd aan "beiden. De steen werd onthuld door mevr. Van Os, echtgenote van een oud-verzetsstrij der. f MINISTER WIEGEL NOEMT KAMER VERANTWOORDELIJK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De olieboy cot is CDA-fractieleider Lubbers geen crisis waard. Hij gelooft trouwens ook niet dat de motie over de olieboycot het kabinet in moeilijkheden zal brengen, zoals hij gisteren voor de ra dio zei. Volgens zijn schat ting zal overleg met de grensstaten van Zuid-Afrika het kabinet tot de conclusie brengen, dat een boycot wel degelijk zinvol is. Minister Wiegel denkt daarover an ders. Hij zei zaterdag ten minste voor de radio, dat het de schuld van de Kamer en niet van het kabinet is, wan neer de motie-Scholten over de olieboycot tot een crisis zou leiden. Wiegel liet daarin duidelijk tot uiting komen, dat het kabinet niets voor een olieboycot voelt. Vandaag neemt de minister raad een defintieve beslissing over de motie-Scholten. „De verantwoordelijkheid voor een kabinetscrisis ligt bij degenen in de Tweede Kamer, die me nen dat het kabinetsbeleid verder onmogelijk moet wor den gemaakt. Als het kabinet de motie-Scholten niet zou uit voeren, bestaat er kans op een motie van wantrouwen. De fracties van de regeringspar tijen moeten zich dan afvragen of ze zo'n motie zullen steunen en daarmee het kabinet naar huis zullen sturen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid", aldus Wiegel. Wiegel vertelde dat afgelopen vrijdag in de mi-, nisterraad een eventuele olie boycot van Zuid-Afrika een „boycot op een koopje" was genoemd, omdat Nederland De crisissfeer rond de kwestie de aftrekbaarheid van hy potheekrente is inmiddels he lemaal verdwenen. Het CDA lijkt zich verzoend te hebben met de wens van de VVD, de aftrekbaarheid van hypo theekrente niet „geïsoleerd" aan de orde te stellen. Op het gebied van de inkomstenbelas- sting moeten ook nog andere dingen gebeuren, zo vindt de' VVD. Men denkt daarbij on der meer aan een verminde ring (Wiegel sprak zaterdag zelfs van een forse verminde ring) van de progressie in de tarieven van de inkomstenbe lasting. Ook moet volgens de VVD het onderhoud van het eigen huis weer aftrekbaar worden. Buitenlander schoongemaakt' ROTTERDAM Een 37-Ja- rige zeeman uit Taiwan is dit weekeinde in Rotterdam het slachtoffer geworden van een nieuwe manier van zakkenroUen. Twee onbekenden attendeer den de buitenlander erop dat zijn kleren vuil waren en be gonnen hem onmiddellijk af te kloppen. De verbaasde zeeman ontdekte pas later dat de at tente heren zichzelf hadden beloond met zijn portefeuille en reispapieren. Demonstratie tegen F-16 In Amsterdam is zaterdag een grote demonstratie gehouden te gen de aanschaf van F-16 jachtbommenwerpers voor de Neder landse luchtmacht. Enkele duizenden Amsterdammers liepen met spandoeken van de Westermarkt naar het Amstelveld. EEN POND URANIUM IS GEEN GEVAAR VOOR DE MENSHEID" 1 HAAG Pakistan probeert via een Italiaan- 1 onderneming in het diepste geheim materialen krijgen voor de bouw van een opwerkingsfa- ick voor radioactief afval. Het project wordt k>r Libië gefinancierd. Wordt de Pakistaanse ope- tie een succes dan zal ook dit land de beschik- Ing krijgen over de bij de opwerking vrijkomen- plutonium en een atoomwapen kunnen maken, i derde wereldoorlog moet dan niet meer wor- uitgesloten. it is de boodschap van een BBC/VARA documentaire onder de naam „Project-706" de Pakistaanse plan- i voor het verkrijgen van een atoombom uit de doe- 'n doet. De VARA zendt de film vanavond om 20.40 ir Nederland 1 uit. Een verhaal van Europese naïvi- >t en commerciële belangen, een goed opgezette Paki- aanse inlichtingen- en inkooporganisatie en Libische. 'Hars. i-| )p naar de Islamitische atoombom" i& de vlag die de U ding van de documentaire dekt. De film toont dr. igvard Eklund, directeur-generaal van het Internatio nal atoomagentschap IAEA, een organisatie die het ïhele nucleaire gebeuren in de wereld moet controle- sn en bewaken. „Een pond uranium houdt geen ge- i aar in voor de mensheid", zo luidt een uitspraak van )Ui ^iund die precies de laksheid aangeeft waardoor Pa ai lstan in staat was en is tot een kernmacht uit te ta toeien. Wat is namelijk het geval? 1972 besluiten wijlen president All Bhutto van Paki- 'v b en z'jn naaste medewerkers over te gaan tot het upiaken van een atoombom. Men doet dit in een feest stemming alsof het eên schoolreisje betreft. Probleem voor Bhutto is alleen het geld voor het project bijeen te krijgen. Hij vindt dit bij de Libisch kolonel Gaddafi. Deze heeft al herhaaldelijk verklaard een kernwapen te willen hebben als „zwaard voor de Islam". Er begin nen geheime besprekingen over het project in Parijs. Het project kost immers enkele miljarden dollars, die Gaddafi heeft uit zijn olie-inkomsten. In ruil voor zijn hulp zal Pakistan hem alle te verkrijgen kennis over het maken van de atoombom doorspelen. Sinds 1975 worden dan ook via koeriers per vliegtuig koffers met honderden miljoenen dollars van Libië naar Pakistan gebracht Nederland Pakistan heeft inmiddels een kernreactor van Canada gekocht maar men kan het afval daarvan niet opwer ken. Men klopt voor een opwerkingsfabriek aan bij Frankrijk, waarbij verzwegen wordt dat men het plu- tomiun nodig heeft voor het maken van de bom. Vreemd genoeg willen de Pakistani echter een heel kleine fabriek, terwijl er geen enkele andere order voor een opzet van opwerking wordt geplaatst. Dit feit verbaast kennelijk niemand. Zelfs de directeur van de Franse firma die de fabriek moest leveren zegt tot op heden nog van niets te hebben geweten rond de Paki staanse plannen. Ook IAEA-directeur Eklund gaf het fiat van zijn organisatie voor de aankoop van de fa briek toen Pakistan verklaarde geen plannen te heb ben voor het maken van de bom. Ook hij herinnert zich niets over Pakistaanse uitlatingen in die tijd rond 1974 een atoombom te willen hebben. Amerika echter verhinderde de uitvoer van de fabriek uit Frankrijk. Men dacht hiermee de zaak te hebben gered maar men zag iets over het hoofd. De eerste atoombom werd gemaakt uit uranium en niet uit plutonium. Een proces om dat uranium ge- Atnnmnnrlnp schikt te maken voor de bom is in Nederland te vin- den: het ultra centrifuge project voor verrijkt uranium in Almelo. De inmiddels bekend geworden affaire Khan gaat van start. Een Pakistaan blijkt bijTTCN te kunnen spioneren en een lijst van alle toeleveringsbe drijven in handen te krijgen. Eind 1975 verdwijnt hij naar zijn land waar hij nu in een kapitale villa woont en werkt aan een UCN-project voor zijn land. Tegelijk met de aanwezigheid van Khan in Nederland begint Pakistan bij talrijke bedrijven materialen, geschikt voor het ultra centrifuge project, aan te kopen. Geen toch in Pakistan terecht, aldus bronnen in de film. Een ontbrekend pondje uranium doet Eklünd echter niets. wel iedereen ook nu nog commentaar weigert voor de camera. Stotterende fabrieksdirecteuren en wegracen- de auto's zijn dan ook het trieste beeld van de Europe se naïviteit. „We wisten niet wat zij ermee gingen doen", stelt één directeur die een gehele fabriek naar Pakistan verkocht. De grondstof voor het project, uranium, ontvangt Pa kistan uit de islamitische Afrikaanse staat Niger, waar een mijn onder leiding staat van de neef van de Franse president Giscard d'Estaing. Het uranium gaa( per vliegtuig naar Libië en vandaar naar Pakistan. Opval lend feit: de militaire leider van Niger werd door Gad dafi aan de macht geholpen. Hier komt de rol van Eklund weer in het geding. Hij controleert met het IAEA de exporten, maar mag hij de grondstof die naar Libië geëxporteerd wordt niet controleren. Niger bericht dat net 150 ton uranium aan Libië heeft verkocht en 300 ton aan Pakistan. Het grootste deel van de levering aan Libië kwam echter Juist met dat pondje zou Pakistan echter in staat zijn zijn plannen uit te voeren en zou Libië de bom krijgen zonder gevaar te lopen door Israël te worden dwars ge zeten. De Israëli's hebben immers herhaaldelijk laten weten geen islamitische bom te zullen tolereren. De bom is daarom veiliger in de binnenlanden van Paki stan, een gebied dat Duiten de invloedssfeer van Israël ziet. De bom, zo bericht de film, kan over achttien maanden klaar zijn om getest te worden. Een testge bied is er ook al, vlak bij de grens met India, rivaal van Pakistan en een land waarmee men herhaaldelijk in oorlog was. Datzelfde India bezit sinds 1974 een atoombom. Vreemd genoeg echter wil Pakistan meer (voor het ge val dat het moeilijke ultra centrifuge project mis loopt?). Via de Italiaanse onderneming probeert men nu opnieuw aan een opwerkingsfabriek te beginnen. De directeur van het bedrijf slaat bij navraag de came raman van „Project 706" tegen de vlakte. Frankrijk blijkt nierin opnieuw een duistere rol te spe len. De Italiaanse onderneming is dochter van een Frans bedrijf; De Pakistani weten ook hoe zij de fa briek moeten bouwen. Na de vorige mislukte poging een fabriek van de Fransen te kopen bleven de teke ningen voor de fabriek in Paskistan achter. Kortom argeloosheid aan alle kanten, maar wat wint Pakistan ermee? Als men de bom wil testen, zal dit tot een fa taal conflict met India leiden, een conflict waarin Pa kistan zeker aan het kortste eind zal trekken. CAREL GOSELING „Haringvissers gebaat bij meer samenwerking" LEIDEN De opbrengst van de Nederlandse haring visserij kan veel groter zijn als de vissers er niet meer alleen op uittrekken, maar zich samenvoegen tot vloten van tien tot vijftien schepen. Tot deze conclusie komt drs. H. Kuipers in zijn proefschrift waarop hij vrijdag in Leiden zal promoveren tot doctor in de sociale wetenschappen. Binnen zo'n vloot moet men dan komen tot een zekere taakverdeling, waarbij een aantal schepen zich uitsluitend bezighoudt met zoekacties, an deren de vangst doen en een derde ploeg de gevangen vis naar de wal brengt. Nu ver richt elk vissersschip alleen alle drie de taken, waardoor ook elk schip voorzien moet zijn van dure apparatuur, al dus de promovendus Koningin om advies naar Margrethe van Denemarken KOPENHAGEN Ko- ningin Beatrix heeft eer der deze maand een kort bezoek gebracht aan ko ningin Margrethe van De nemarken om zich te laten adviseren over het voeren van een moderne konin klijke hofhouding. Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Denemarken heeft dit be zoek bevestigd. Volgens een Deense krant zou ko ningin Beatrix van plan zijn haar staf terug te brengen tot de omvang van die van koningin Margrethe. Het aantal per soneelsleden van de Deen se koningin is twee keer zo klein. Aanhoudend koel DE BILT (KNMI) - Het blijft wisselend bewolkt en er vallen opnieuw enkele buien. Al meer dan een week bepalen depressies nabij de Britse ei landen het weer in grote delen van West-Europa; Rond deze depressies is de koele oceaan- lucht via Frankrijk ook het westelijk deel van de Middel landse Zee binnengedrongen. Aan de Riviera en de Costa Brava bereikten de middag- temperaturen zondag waar den, die net iets boven de 20 graden lagen, terwijl langs de Italiaanse zuidkust en op de Balkan het kwik tot waarden rond de 30 graden steeg. In het weerbeeld bij ons verandert maar weinig. De ochtend be gint in het binnenland vaak zonnig, maar al vrij spoedig vormt zich bewolking, waaruit buien vallen. Later op de dag neemt de buienaktiviteit af en breekt de bewolking en bij een heldere hemel daalt de temper ratuur in de nacht tot onge veer 10 graden. Overdag wordt het niet veel warmer dan 16 graden. Vooruitzichten voor woensdag: Wisselend bewolkt en vooral eerst nog enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 10 Min. temp.: omstreeks 9 gra den Max. temp.: omstreeks 17 gra den Kans op een droge periode van minstens 12 uur. 80 pro cent Kans op en geheel droog et maal: 50 procent. Weersvooruitzichten voor de vakan tielanden: Scandinavië: regen- of onweersbuien, ook af en toe zon, 1416 graden. Britse eilanden: regen- o» onweers buien, vooral in het zuiden ook zonni ge perloden. 1320 graden. Benelux. Noord-Dultsland: buien, af gewisseld door opklaringen. 14—19 graden. Noord-Ftenkrljk, Mldden-Duitsland: zonnige perioden, af en toe buien, 16—21 graden. Zuid-Frankrijk, Spanje: vrij zonnig, ook een enkele bul. 2027 graden. Zuid-Duitsland, Zwitserland. Oosten rijk. Noord-ltallë: Tijdelijk regen. 13— 17 graden, overigens vrij zonnig. 16— 22 graden. Zuid-ltallë en Balkanlanden: warm zo merweer, 27—36 graden. Amsterdam De Bill Deden Eelde Eindhoven Den Helder Luchth. R'dam zw.bew. Vllsslngen Z -Limburg Frankfort Genéve Helsinki Lissabon Munch en Nice Oslo Parlja regenbul

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 5