Centraal Nederland nieuwe eigenaar busonderneming NAL Banenmarkt voor bloembollen- bedrijven verdient herhaling Avanti huldigt kampioenen GeslaagE festival Eengezr DIRECTEUR PIET LANGHOUT: „WIJ ZIJN DE DUPE VAN BELEID OVERHEID" 't Klavertje' wordt school voor volwassenen Drie Vietnamese gezinnen naar Rijnsburg Burgemeesters ere-leden van judo-vereniging Afscheid «d pastoor nde Zoutenbi<inl Tour de Lisse weer begonnen. I STAD/REGIO De banenmarkt: de organisatoren waren ondanks een teleurstellende opkomst toch tevreden. HILLEGOM De zaterdag in het Interna* tionaal Bloembollencentrum in Hillegom gehouden banen-informatiemarkt voor de bloembollenbedrijven, is een redelijk sukses geworden. Lang niet alle vakatures die er op dit moment in de bloembollenbranche zijn, konden worden vervuld, maar het tota* le verloop van deze eerste „bloembollenba- nenmarkt" was zodanig, dat organisatoren en deelnemers nu al vast konden stellen dat een dergelijke manifestatie volgend jaar ze ker opnieuw op poten gezet moet worden. Diverse suggesties werden gedaan om de zaken een volgend keer mogelijk nog beter te kunnen laten verlopen, waarbij de algemene vraag van de 25 aanbieders was om de banenmarkt vol gend jaar vroeger in het seizoen te houden. Een andere positieve zaak is ongetwijfeld het feit dat zeer velen zich duidelijk interesseerden voor de mogelijkheden tot scholing en/of bij scholing. Men heeft in ieder geval het voorne men, om als het even kan nog in de loop van dit jaar in de bloembollenstreek een vakschool bloembollen-bolbloemen op poten te zetten, zoals er al specialistische scholen zijn in Over- veen. Rijnsburg en op dit gebied in Heerhugo- waard. Deze eerste banenmarkt voor de bloembollen- bedrijven werd bezocht door 444 geïnteresseer den. Het aantal mensen dat geschoold is en een werkkring in het bloembollenbedrijf zoekt, was op deze markt niet zo sterk vertegenwoordigd. In elk geval heeft men 3 personen vast in dienst kunnen nemen. Daarnaast zijn 23 men-, sen in tijdelijke dienst getreden, alsmede ook nog 39 als vakantiewerkers. Niet alle gesprek ken konden deze dag worden afgerond. Nog 129 „zaken" zijn in behandeling. HAZERSWOUDE Tafelten nisvereniging Avanti vierde zaterdagavond feest. Spelers en speelsters van de tien teams die in hun afdeling het kam pioenschap behaalden in de laatste competitie, werden in het clubhuis aan de Hazers- woudse Sportparklaan gehul digd. Hiervan waren spelers en speelsters van andere ploe gen (Avanti had er in totaal vierenveertig in de competi tie!) getuige. Voor Avanti 1 (heren), dat de gradeerde uit de ereklasse, stormen de reserves aan. Im mers, komt de standaardploeg uitin de promotie-ereklas, „het tweede speelt komend seizoen slechts een klas, de hoofdklas, lager. Ook de „on derlaag" bij de dames wordt kwalitatief beter: de reserve- dames behaalden namelijk de titel in de overgangsklas. Irene Schmidt, momenteel actief op de Olympische Spelen voor gehandicapten in Papendal (zij tafeltennist in de categorie rol stoelers), maakte met Liesbeth Smits en Gudy van Griethui zen deel uit van deze format: Ravage door overstekende eendjes OEGSTGEEST Een 54-ja- rige automobilist uit Noord- wijk is vanmorgen om streeks kwart voor acht be kneld geraakt tussen een NZH-bus en een vrachtauto op rijksweg 44, rijbaan rich ting Den Haag, ten gevolge van overstekende eendjes. De man werd met onder meer een verbrijzeld been overgebracht naar het Aca demisch Ziekenhuis in Lei den. ALPHEN AAN DEN RIJN De Leidse politie heeft gistermiddag tijdens contro le een 30-jarige Leidenaar aangehouden die onder meer diverse betaalpasjes van Alphense inwoners in zijn zak had. De man is na ver hoor door de Alphense poli- De veroorzaakster van het on geluk is een 35-jarige Franse automobiliste. De Frangaise remde voor de eendjes en werd .van achteren geraakt door een bus van de NZH, die niet tijdig genoeg kon rem men, Zij reed eenter door en trapte enkele tientallen meters verder weer op de rem, waar schijnlijk eveneens voor de eendjes. De NZH-bus kwam weer op de achterkant van de Frangaise terecht. De Noorwij- ker reed in zijn bestelbusje achter de NZH-bus en knalde op de bus. Achter het bestel busje reed een vrachtauto, be stuurd door een 21-iarige Sas- senheimer. Deze klemde het bestelbusje tegen de NZH-bus. De brandweer van Oegstgeest heeft de man uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijd. tie heengezonden. De Leidenaar heeft inmiddels bekend vorige week vier in sluipingen gepleegd te hebben in net Alphense Ridderveld. De man is reeds meerdere ma len met de Leidse politie in aanraking geweest. Insluiper aangehouden LEIDSE COURANT MAANDAG 23 JUNI 1980 PCT cN NOORDWIJK Het ls zo goed als zeker, dat met ingang van het nieuwe schooljaar de in aanbouw zijnde openbare school aan de Stakman Bosse- straat in Boe ren burg in ge bruik genomen kan worden. De school ,,'t Klavertje" komt dan vrij. Voor dit schoolge bouw hebben zich twee gega digden aangediend: de Avond scholengemeenschap Boerhaa- ve uit Leiden, die het onder wijs verzorgt aan de Noord- wijkse dagmavo voor volwas senen, en de R.K. Schapendel- school. Het college heeft be sloten de school te bestemmen voor dagonderwijs. Boerhaave wil alle vijf lokalen van ,,'t Klavertje" gebruiken ten behoeve van de dagmavo en wel gedurende de ochten duren. De school voor volwas senen vindt thans onderdak in een vleugel van de voormalige Mariaschool aan de Bronck- horststraat. Dit gebouw gaat binnen afzienbare tijd tegen de grond om plaats te maken voor de nieuwbouw van een r.k. scholencomplex. De dag mavo komt dan op straat te staan. Het bestuur van de Schapen- delschool had het oog op ,,'t Klavertje" laten vallen voor de huisvesting van haar tiende klas. Sinds 1 januari bezet deze klas de gemeenschapsruimte van de school. Dit gaat ten koste van het functioneren van de school, meent het be stuur, temeer omdat volgens Opnieuw ontruiming panden Van Huisweg LEIDEN Het gemeentebe stuur van Leiden is van plan opnieuw een aantal wisselwoningen aan de Van Huisweg te ontruimen. Aan staande donderdag dienen zes woningen aldaar on truimd te zijn. Aan bewoners van twee wis selwoningen is geen vervan gende woonruimte aangebo den. Het gaat hier om gezin nen met kleine kinderen. De CPN en de PSP in Leiden vin den dat ook aan deze mensen onderdak moet worden ver leend. Vanavond voorafgaan de aan de gemeenteraadsver gadering willen de bewoners een en ander aan de verschil lende raadsleden uit de com missie voor volkshuisvesting voorleggen. Men wil trachten de ontruimingen aan de Van Huisweg vanavond alsnog op de gemeenteraadsagenda in te voegen. RIJNSBURG Drie Viet namese gezinnen zullen zich binnen veertien dagen vesti gen in Rijnsburg. De werk groep Bootvluchtelingen heeft in overleg met de ge meente de beschikking ge kregen over woningen aan de Waal, Spinozalaan en Boslaan. Dé Vietnamese gezinnen ver blijven momenteel nog in Noord wijk, waar zij sinds vo rig najaar opgevangen zijn. Voor de opvang en verdere begeleiding in Rijnsburg zijn nog 'gastgezinnen' nodig. Ook zullen de Vietnamezen werk moeten kunnen vinden. Om een en ander te vergemakke lijken behouden de gezinnen vooralsnog hun sociale uitke ring. De Rijnsburgse werk groep wil graag in contact ko men met 'gastgezinnen', poten tiële werkgevers en mensen die huisraad af kunnen staan. Voor inlichtingen: Mevr. Van Egmond, tel.22977; mevr. Gee- vers, tel. 25284; mevr. Veh- meijer, tel. 22891 en de heren Van Delft, tel 21038 en Kralt, tel 20039. Rommelmar Qbus: ƒ17.50 LISSE De zaterdag H het jongerencentrum Qbus houden rommelmarkt ai lsl fancy-fair heeft een be ro van 17.500 gulden opgebra TER AAR De Ter Aarse autobusonderneming NAL (Firma P. M. Langhout) gaat per 1 juli in andere handen over. Met ingang van die datum zullen de busdiensten die de firma Langhout sinds 1923 heeft onderhouden, uitgevoerd worden door Centraal Ne derland. Alle zevenentwin tig NAL-chauffeurs komen in dienst bij C N, om dan in het vervolg van daaruit de zelfde lijnen te blijven rij den. Al jarenlang was er sprake van dat de NAL opgeheven zou worden. Reeds in de vijf tiger jaren werden er van verschillende zijden - onder andere van het toenmalige Maarse Kroon - pogingen ondernomen om het Ter Aar- se familiebedrijf over te ne men. De heer Langhout: „De reden van de overname door C. N. is gelegen in de finan cieel onhoudbare situatie van de laatste jaren. Geleidelijk aan werden steeds de bijdra gen in de tekorten die het streekvervoer lijdt en door de overheid gedekt worden min der. Hoewel de toersector pri ma draait, werden de winsten die daaruit kwamen weer on gedaan gemaakt door het ver lies op de lijndiensten. Zelfs op dit moment hebben wij, de NAL, nog een vordering op het rijk. Dat die nog steeds niet is uitbetaald, heeft het bedrijf nu de das omgedaan". Faillissement „Het ziet er naar uit dat ons bedrijf failliet wordt ver klaard. Ik denk dat ik ge dwongen zal worden om mijn huis en bedrijfsgebouwen aan de gemeente Ter Aar te ver kopen en dat ik straks een huis zal moeten huren", zegt een terneergeslagen Piet Langhout. Hoewel, van hele maal opgeven wil hij op dit moment nog niet weten. „Sa men met mijn zoon Peter wil ik van voren af aan beginnen om een nieuw touringcarbe- drijf op te bouwen. Dat de concurrentie daarin groot zal zijn, zie ik wel in, maar als anderen veel werk hebben moet dat bij ons toch ook haalbaar zijn?" Het personeel van de NAL heeft al met al toch nog wel een paar bedenkingen tegeno ver de overname door CN. Voor sommigen wordt de rei safstand van hun woonplaats naar Leimuiden een groot be zwaar, terwijl anderen er te genop zien om diensten te rij den naar bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam. Vandaar dan bok hun wens om het Ter Aarse koppeltje - waar „ons- kent-ons altijd heel sterk is geweest - in Leimuiden zo veel mogelijk bij elkaar te houden. Overigens is er voor de heer Langhout zelf geen functie voorhanden in de ge lederen van Centraal Neder land. Dat betreurt hij wel. want op die manier had hij misschien nog wat kontakten gehad met „zijn" mensen. Bundeling De integratie van de NAL in Een opname uit de beginjaren van de Firma Langhout. Een 20-persoons Dodge, gefotografeerd tijdens een toerrit naar het Kopje van Bloemendaal. Voor de bus links de heer Johan de Leeuw, die vijftig jaar bij de NAL in dienst was, en zijn baas Piet Langhout. Centraal Nederland past in de laatste jaren in gang gezette concentraties in het streek vervoer, die uiteindelijk moe ten leiden tot een verminde ring van het aantal bedrijven en bundeling van activiteiten. Deze ontwikkeling wordt sterk bevorderd door het rijk, dat de tekorten van het open baar vervoer dekt. Langhout: „Het ligt al jaren in de bedoeling om te streven naar zo'n vijftien grote busbe- ijven zoals het onze wor- drijven in ons land. Kleine bedrij\ den daarvan de dupe. Zo ver dwenen nog zeer onlangs de bedrijven van Tensen uit Soest en Meussen in Zuid- Limburg. Wat dichter bij huis zal ook Verhoef uit Drie Drug gen straks het hoofd wel neer moeten leggen". Met de overname van het be drijf van Langhout zullen hoogstwaarschijnlijk ook een aantal bussen gemoeid zijn. Het ligt in de bedoeling om de serie van zes DAF's die drie jaar geleden werden aange schaft straks onder CN-vlag te laten rijden. Voorlopig zal met ingang van 1 juli een CN- wind door de Ter Aarse ge bouwen waaien, want in Lei muiden is men nog niet hele maal ingericht voor een stal ling van de ex-NAL-bussen. Overleg tussen Centraal Ne derland en de gemeente Lei muiden over de bouw van een nieuw onderkomen is nog gaande. Overigens lijken die onderhandelingen nu in een stroomversnelling te zijn ge komen nu CN de NAL over neemt. Vier lijnen Op dit moment verzorgt de NAL vier lijnen, namelijk Alphen-Woerden, Alphen-Ter Aar, Ter Aar-Leiden en Ter Aar-Zevenhoven-Nieuwkoop. De historie van het bedrijf gaat terug tot 3 september 1923. Met ingang van die da tum startte Piet Langhout sr. vanuit Ter Aar zijn diensten. Hij reed vanuit zijn woon plaats naar Alphen aan den Rijn en vandaar via Koude kerk naar Leiden. Een twee de lijn vanuit Ter Aar had Nieuwkoop als eindpunt De beginjaren werden bij de NAL - zoals bij zoveel busbe drijven in die jaren - geken merkt door een hobbelend T- Fordje met spaakwielen en twee reservebanden opzij ge monteerd. Langhout was zelf de eerste chauffeur van zijn bedrijf, maar al spoedig trad zijn broer bij hem in dienst. In 1926 werd zijn bedrijf om gezet in een firma, terwijl twee jaar later de garages aan de Aardamseweg werden gebouwd. Gedurende de oorlogsjaren werd er weinig gereden, hoe wel er in die periode toch ook bedrijven werden overgeno men. Per 1 november 1940 ging de Woubrugse onderne ming ADWAL in handen van de NAL over en per 15 mei 1942 de lijnen van Koppenol uit Nieuwveen, die o.a. op Amsterdam reed. Er werden bussen gevorderd zodat op het einde van de oorlog Langhout bootdiensten in ging leggen. de prognoses deze situatie wel een jaar of twee, drie zal voortduren. Een uitbreiding van de Schapendelschool met een nieuw lokaal behoort niet tot de mogeliikheden vanwege de ministeriële beperking van leegstand, en daarom zou het schoolbestuur graag zien, dat een lokaal van ,,'t Klavertje" (containerbouw) verplaatst werd naar de Schapendel school. B en w, daarin gesteund door de onderwijscommissie, heb ben de knoop doorgehakt, ,,'t Klavertje" wordt geheel ter beschikking gesteld voor het dagonderwijs aan volwasse nen. Een van de argumenten is, dat in de nabijheid van de Schapendelschool lege lesloka len aanwezig zijn, één zelfs in de directe omgeving. In deze situatie behoeft men niet te re- k'enen op de goedkeuring van de minister om een lokaal van ,,'t Klavertje" te verplaatsen. De Avondscholengemeenschap Boerhaave krijgt op vijf och tenden in de week de beschik king over de af te danken school. De leiding van de plaatselijke cursus „Ouders op herhaling" mag op één avond per week twee lokalen van de school gebruiken en voor de resterende middagen fin avon den denkt men aan andere cursussen in het kader van volwassenen-educatie en het cultureel onderwijs voor bui tenlandse kinderen. J. Potteboom verlaat mavo Wassenaar WASSENAAR De heer J. Potteboom, reeds 25 jaar schoolhoofd van de Schout bij Nacht Doormanschool voor openbaar MAVO-onder- wijs in Wassenaar, gaat het onderwijs definitief verla ten. Ter gelegenheid hiervan werd hem vrijdagmiddag in het schoolgebouw aan de Schout hij Nacht Doorman laan een afscheidsreceptie aangeboden. De heer Potteboom wordt op- §evolgd door de heer G. Zijl, ie al acht jaar aan de openba re MAVO is verbonden. Eerst alleen als leraar, later ook als schooldecaan, terwijl de heer Zijl op het moment de functie vervult van „tweede man", adjunct-directeur derhalve. Na 1945 was het moeilijk om weer aan bussen te komen. De vraag om vervoer was groot en noodgedwongen moesten omgebouwde vracht wagens worden ingezet om de vraag naar personenvervoer te kunnen verwerken. De na oorlogse ontwikkelingen van het lijnennet kenmerkte zich door vrij sterk wisselende fre quenties, met lijnen die ver schenen en weer verdwenen. Zo reed de NAL van 1948 tot 1955 naar Bodegraven, tot 1965 naar Wilnis en werd er gedurende een periode een di recte verbinding tussen Wou- brugge en Alphen onderhou den. In de jaren vijftig was de NAL op een hoogtepunt be land; op een gegeven moment reden er eenentwintig bussen in de bekende roodgele kleu ren. Met de opkomst van de auto daalde echter de animo voor de bus. De overheid be gon het belang van openbaar vervoer in te zien en sprong financieel bij om de busbedrij ven draaiende te houden. De rijksbijdragen bleken echter niet voldoende om het Ter Aarse familiebedrijf van de definitieve ondergang te red den. De NAL was nog één van de laatste familiebedrij ven die nog werkzaam waren op het terrein van het opeh- baar vervoer. HANS VAN DER WERELD Eén van de zes DAF's, die waarschijnlijk overgaan naar Centraal Nederland. Ze werden drie jaar geleden door de Belgische carrosseriefabriek Van Hooi aan de NAL geleverd. HAZERSWOUDE/KOUDEKERK AAN DEN RIJN Ha- zerswoudes burgemeester Ten Heuvelhof en zijn Koude- kerkse collega Swaan zijn erelid van de judovereniging Yoshi. Jos Lotens, de leider van de club die zaterdag de twintigste verjaardag vierde in Koudekerks De Ridderhof, speldde de hierbij behorende onderscheiding bij beiden op de revers en overhandigde de oorkonde. Dick Plaizier, die de judovereniging twintig jaar geleden hielp oprichten en zo'n jaar of tien de voorzittershamer hanteerde, viel een zelfde onderscheiding ten deel. Gerrit Dam, de persoon op wie Yoshi jéren organisatorisch dreef, is het vierde erelid. Zijn echtenote en die van Dick Plaizier werden in de bloemetjes gezet. De burgemeesters Ten Heuvelhof en Swaan kregen elk een exemplaar van het gedenkboekje, dat Dick Plaizier en Jos Lotens hadden samengesteld naar aanleiding van de viering van het vierde lustrum. Dit werkje, Obi (Band) geheten, beoogt een aanzet te zijn tot een frequent verschijnend clubblad van Yoshi. Uiteraard bepleitte Jos Lotens bij Hazerswoudes burgemeester Ten Heuvelhof te werken aan het zoeken naar een mogelükheid om in zijn gemeente, „geboorteplaats" van Yoshi, een dojo te vestigen. De 120 leden tellende club kan in Koudekerks De Rid derhof nauwelijks de vleugels meer uitslaan. Nieuwkoop Zate ganiseerde muzie ging „Eengezind" ip J koop weer het j: muziekfestival. Eei majorettenpelotons, bands, jcugddrumba drumfanfares hadd« q ingeschreven voor (Y, bij gehouden wedi^lj Wat zich aanvankelt de bijzonder slecht* omstandigheden dec _sl zien als een voortdur. terballet groeide in u van de uren toch uiL zeer geslaagd en sAv festival. J*/ Alle deelnemers ded&__ hun best. Vooral dej_e daarbij gelden de veL__ V.I.O.S. uit Mijdrecht, PgS de uit mini-majoretten drumband en drunV0k Bijzonder fraaie uitvc werden door verscheit delingen van deze vei weggegeven. De bleet dan ook niet ui menige eerste prijs we V.I.O.S. in de wacht jPs' Zo ook de muziekvei Crescendo uit Nieuwvjip voor het eerst meedeei ook een eerste prijs m huis mocht nemen. Bij... jorettenpelotons ging uit Den Haag met de e, c ken. rz V2 i irs len ie AARLANDERVEEN i 01 emeritus-pastoor P. J. bier, nam dit weekeir dens de eucharistievier scheid van de parochian de H.H. Petrus en Pauli j De eucharistieviering i bijgewoond door famil^- van de pastoor en vele chianen. Aan het einde preek, dankte pastoor 2 bier iedereen met wie -. men gewerkt heeft in a f ren, dat hij pastoor was i parochie. Afscheid vai£ aai leidster zondagschof" SASSENHEIM sjJT heim heeft gisteren affoe, genomen van mevr. 4ld Coeverden. Zij is 35 jaa de Zondagschool vertx geweest. Zij ontving ui; den van de heer Muyn zilveren ere-speld van c derlandse Zondagschol 1 eniging. J Pancratius parochie werfc gelopen zondag voor de 1 maal mee aan de vierin^r ven koorleden namen scheid, onder wie dirigeiH. Vermeulen. Zaterdag werd bij winkelcentrum De Poelmarkt gevolgd door Westergeest, Castelijn, Hol In Llsse de proloog verreden van de 24ste Tour en Rabo. Vanavond om hall acht start dee. de Lisse, het jaarlijkse wielerspektakel voor |on- echte etappe op het parcours aan de Spi geren In de Bollenstreek. De ploegentijdrit werd laan. Koos Schuit vertrekt In het gele tri< gewonnen door het team van aannemer Schuit,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4