Vergadertechnische impasse bij de VPRO „Veerman" doorbraak voor Markopoulos TV-toestellen vormen niet langer een RADIO DINSDAG TELEVISIE VANAVfei TELEVISIE DINSDAGC tz RADIO VANAVOND S RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT MAANDAG 23 JUNI 1980 lp hou 1 het lJ scherm in het oog Het componeren van de mu ziek voor de succesvolle t.v.- serie „Wie betaalt de veer- man" heeft de Griekse com ponist Yannis Markopoulos geen windeieren gelegd. De titelsong werd op slag een hit. Toch kun je Markopou los weinig commercie ver wijten. De liederen van deze componist zijn nog altijd geïnspireerd door de strijd van het Griekse volk. Hij was de spil van de muzikale verzetsbeweging „Terug naar de wortels" en zijn lie deren werden gezongen tij dens de opstand in De Tech nische Hogeschool in Athe ne, die in 1973 tot de val van de dictatuur zou leiden. Mar kopoulos baseert zijn com- Sisities op de traditionele riekse muziek, maar met een moderne inslag. De mu sici uit zijn orkest spelen geen noten, dus zo modern is het gelukkig ook weer niet Ned. II, 21.15 uur. Frawatuig Herhaling van deze poppense rie. Tobbie is de uitvinder van het „Frawatuig": een vlieg-, voer- en vaartuig. Ned. 1,18.59 uur. De natuur en de mens Een reuzenotter kan wel twee meter lang worden en een ge wicht van vijfentwintig kijo bereiken. Vandaar de naam. Ned. I, 19.25 uur. Koning Klant Consumentenrubriek met van avond onder meer een onder zoek naar de kwaliteit van zwem- en viswater. Ned. 1,19.50 uur. Een heet hangijzer Amerikaans-Canadese docu mentaire over Amerikaanse wapenleveranties aan Zuid- Afrika. Ned. I, 20.40 uur. Park Avenue Marja raakt steeds meer ver strikt in het net van de onder wereld. Ned. I, 21.55 uur. Alleen op de wereld tjes opvrolijken. Buurman nog knorriger natuurlijk. Ned. II, 20.27 uur. Kaz Kaz moet iemand verdedigen die van moord wordt ver dacht. Eén van de getuigen blijkt nogal traag van begrip. Ned. II, 20.27 uur. Paralympics Verslag van de Olympische Spelen voor Gehandicapten 1980. Wedstrijdbeelden en sfeerreportages wisselen el kaar ai. Vooraf, om 21.45 uur, aktualiteiten in Televizier Ma- Nieuwe avonturen van de wees Remi. Ned. II, 19.59 uur. Mork enMindy Een nieuwe buurman. Knorrig type. Mork zal hem wel even- II. 22.25 uur. Farmers Institute Een film van de Stichting Ne derlandse Vrijwilligers over een lagere landbouw- en huis houdschool op de Filippijnen. Ned. II. 23.06 uur. ga leder heel uur nieuws. AVRO: 6.02 (S) Muziek en verkeersln- V form. (6.30. 7.03. 7.30. 8.03 en L 8.30 AVRO's Radlojourn.) 9.03 JÏ7 Tekst en uitleg. 8.08 (S) Concer- tant: klass. muziek. 10.02 De zandbakshow. 10.10 (S en M) Arbeidsvita minen. 11.02 Biels 6 Co. hoorspelserie. 11.30 (S) Rondom Twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vteille. 13.03 AVRO's Radtojourn. 13.20 (S) De AVRO Diligence. llSS Beurs plein 5. 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 De zandbakshow. 16.10 (S) Gas terug. Het VPRO-bedrijf, d.w.z. de programma makers en de drie directeuren tv, radio en algemene zaken, zijn druk in de weer alle 180.000 leden of daaromtrent te mo biliseren teneinde te bereiken, dat zij hun creatieve vrijheid in het maken van programma's behouden. Deze werd on langs op de Amsterdamse ledenvergade ring aangevochten. De houding van 27 le den leidde er toen toe, dat meer dan.de helft van het bestuur opstapte. En daar mee zit de VPRO bestuurlijk in een im passe. Dit bestuur ziet als zijn taak om de tv-programmering te blijven volgen, op haar waarde te onderzoeken en te toetsen aan de identiteitsbeschrijving van de VPRO, waaraan de programma makers zich moeten houden. Tasten zij deze aan of brengen zij deze onvoldoende tot recht, dan pas acht het bestuur zich geroepen de programmamakes bij hun jas te grijpen. Maar zeker niet rekent het bestuur het tot zijn bevoegdheden om programmamakers vooraf dwingend voor te schrijven waarover uitzendingen gemaakt moeten worden en op welke groepen van de bevolking deze moeten worden gericht. Het touwtrekken hierover kan nog lang dur ren, maar het blijft verbazing wekken, dat een kleine groep vergaderaars een dergelij ke impasse heeft kunnen bewerkstelligen. Een buitenstaander kan gemakkelijk tot het oordeel komen, dat er vergadertechnisch dan iets niet klopt. Wat er niet klopt, kon men vorige week gewaar worden op de ver gadering van het district Zuid-Holland van de VPRO. Daar beklaagden woordvoerders in de vergadering zich er over, dat zij onvol doende waren geconvoceerd en dat zij niet alle stukken hadden ontvangen. Zij versche nen derhalve onvoldoende geïnformeerd ter vergadering en duidden dit de voorzitter eu vel. Die had zijn antwoord snel klaar: „Al leen zij ontvangen vergaderstukken die hebben laten weten daarop prijs te stellen. Zou men iedereen alles toesturen, dan zou dit niet alleen hevig arbeidsintensief zijn, maar bovendien zoveel geld kosten, dat bruintje van de verenigingskas dit moeilijk zou kunnen trekken". Deze zeer plausibele overwegingen van een VPRO-bestuur, passend in deze tijden van •bezuiniging, leidt er echter wel toe, dat kongsi's van uitgesproken vergaderaars en gelijk-willen-hebbers in meerderheid op elke vergadering kunnen komen en daar de wet kunnen stellen, menend te spreken na mens 180.000 VPRÓ-leden. Deze laatsten ziin nu opgeroepen door de mensen van het bedrijf, die hopen, dat bij de nieuwe vergadering in september zij die „meerderheid" van 27 leden de mond zullen snoeren. Liever nog zouden zij zien, dat die „27" hun mening alsnog zullen wijzigen, want de wisselwerking met de leden mag nooit leiden tot het dwingend opleggen van richtlijnen. Het klimaat waarin creatieve vermogens optimaal worden benut mag niet worden aangetast, vinden de directeuren en de programmamakers. Wij schreven daar eerder uitvoerig over. Op elke vergadering blijkt weer, dat de me ningen van de VPRO-leden zeer verdeeld liggen. Dat is een goed ding, want niet alle VPRO-uitzendingen vallen even gelukkig uit. Maar evenzeer is duidelijk, dat de ver schillen van mening alleen als gevolg van een gebrekkige vergadertechniek tot pro blemen aanleiding kunnen geven. Het eva lueren van radio- en tv-programma's blijkt een geliefde bezigheid op VPRO-vergade- ringen. Dat is ook een goed ding, behalve als alleen zij ter vergadering verschijnen die het allemaal anders willen en dwingend in de weer wensen te wezen. Want'dan spreekt de vergadering zich niet meer uit, maar al leen zij die het meest luid het woord heb ben. Het deel van het bestuur, dat nog niet is op gestapt, heeft laten weten, dat het niet in stemt met het beroep op de leden, dat mo menteel door de programmamakers wordt gedaan tót behoud van hun zelfstandigheid van werken. Hiermee worden volgens het bestuur tegenstellingen onder de leden op geroepen. 1 Yannis Markopoulos in muzikale extase. :n-d riode ■^et de NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.50 Emilie 18.55 Journaal VARA 18.59 Robbie, Tobbie en het Frawatuig 19.25 De natuur en de men9 19.50 Koning Klant 20.40 Een heet hangijzer, documentaire NOS 21.37 Journaal VARA 21.55 Park Avenue 79, tv-serie NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal AVRO 18.59 Alleen op de wereld 19.25 Mork en Mindy AVRO 20.27 Kaz 21.15 Yannis Makropoulos en zijn orkest 21.45 Televizier magazine 22.25 AVRO's Sportpanorama presenteert de Olympische i uitze Spelen voor ether i Gehandicapte de na zonda; SOCUTERA De zes 22.55 Farmers Instifcweeds van e NOS itie ei 23.10 Journaal rSdiens en ond DUITSLAND 1 l op te 20.00 Aktual. 20.15 Di Monte Chrlsfo. tv-serleLeidse 21.45 Licht progr. 22.30 fceven Ells, mein Leben (Elisa. menS' speelfilm. 1.05 Joï .progr.:NDR: 18.00 Helnrf Konlg, tv-serle. 18.30 A O Kleuterprogr. 18.55 Helnr^ konlg, tv-serle. 19.25 Reo3 j Progr.overz. WDR: 18.00\y A' -AansL: Parlser Geschlchl 18.30 Kabillowltsch, tv-| Natuurserie. 19.15 Aktut' form, progr.) melden, tv-serle. 19.00 Licht muzlekprogr. 20. progr. 21.00 Aktueel mag Drehbuch. tv-film. 23.ljN 0.15 Journ. e ^r; DUITSLAND WDR 3 LG?Ï 18.00 Kleuterprogr. 18K' KZ chemie. 19.00 Peter Paaar z: schilder en diplomaat, tven va Journ. 20.15 Doe. 21.00 BWerk anrLangsten (You can't nest man), speelfilm. 22**54 o progr. 22.45 Amus. progr y-3 aote BELGIE NEDERLANDS r Vis 18.30 Kleuterprogr. 18.35VOOr serie. 19.00 Licht, progr. nen stick. 19.30 Verkeerstlpsj)e tu ded. en Moroen. 19.45 jr"i__ Weerber. 20.15 MaglsP.raen 21.15 Penmarric, tv-serle.pona gerenprogr. 22.45 Journ. aar in va: BELGIE FRANS l»gCSl< 18.00 Meded. 18.15 Kolgei 18.30 Sport. 19.00 Spelpverw Reg. mag. 19.29 Weer Journ. 19.55 Juridische*.', 20.00 Des gens sans plden speelfilm. 21.40 Doe. 22.3<e kui tazen '1Hft ice g NEDERLAND 1 NOS-NOT 10.00-10.30 School-tv NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 14.30-15.00 School-tv NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden ■^•landi stratii als d word 10.00 Journ. 10.05 Aktualoot d junge Garibaldi, tv-serle. rtuigc ziekprogr. 11.55 Meln lieLllw tv-spel. 12.25 Aktueel •Km 12.55 Persoverz. 13.00 Jc Journ. 16.15 Docum. serie.---, derprogr. 17.50 Journ. |4 H DUITSLAND 2 16.00 Cursus Wiskunde. 11 voor ouderen. 17.00 Journ Neunte, tv-serle. 17.40 Ge zine. Wei Dit weekeinde kwam er dan toch een einde aan de Europe se voetbalkampioenschappen in Italië. Het toernooi van de armoede noemde Jan Zwart kruis het geloof ik. En gelijk had hij. Zij dropen zo te zeg gen de afgelopen weken van ons scherm af. Zoals niet het traangas in onze huiskamers binnenwaaide. Maar goed. Za terdagavond waren Italië en Tsjechoslowakije tenminste nog zo vriendelijk ons te ver gasten op een reeks straf schoppen. Altijd een aardig kijkspel en het is op dé televi sie in ieder geval allemaal voortreffelijk te overzien. En gisteravond ging ik voor mijn toestel zitten met deze in miin innerlijk sluimerende gedach te: wat zou het nou toch aardig zijn voor onze Belgische vrien den als zij ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan eens dat Europese voetbalkampioen schap zouden kunnen meepak ken, met een overwinning op West-Duitsland nog wel. Maar het mocht helaas natuurlijk weer niet zo zijn. Wel was het na al de ellende die wij had den moeten doorstaan einde lijk eens een fijne wedstrijd. Die ik voor de gelegenheid deze keer eens op de Vlaamse televisie heb gevolgd. Zodat ik ook nog mocht vernemen dat „de rode duivels copieus domi neerden", als u begrijpt wat ik bedoel. Buiten het bruine monster om viel er de afgelopen dagen "niet rdf ,fiou iete ?n t~~~ zo heel veel te werden wij zaterdj weer op de hoogte van de politiek-met« sche omstandigheden f Haag. In Pulchri StudiH dus als te doen gebrj een aantal politici dreven om er te dist over de dingen van I Over de olieboycot tegi Afrika dus en over de nog in de verte opd verkiezingsstrijd. Het f Haagsche Kringen h< nieuwe parlementaire van de Vara dit seizA'en; tuurlijk niet gehaald eater wij e iin d sen. Ook gaat het alienee; Ink niet 0 aard blijven wij een tooi rljun Joop van Thiin deerlijk wat rommelig toe, vertfaaj bij toen. Hoe dat zij, oo£arf van Hoorn is ongetwijiL gewiekst interviewer. |rac deze keer een lang ona vraaggesprek met preni Agt. Maar het moet worden, dat zulks in ringe mate lag aan de* ter-president. Hij is deV^e tijd ongetwijfeld gegrf^R dit soort werk en hij folg en toe tenminste blijk alee gevoel voor humor datliggi Haagse politieke krinjjion laas ook maar zeldenü/ef komt. Wat dat laatste kon was het bijna symbolM0/ noemen dat tussen deLe ven door de violist de Humoresque van Waa op een schertsviooltje sT HERMAN HOFHLhb In de stellige verwachting, dat het tv-toe- stel niet zal tegensputteren, maar alle beelden braaf sal oplepelen, gaan we elke avond voor het toestel zitten. Maar met zoveel televisies over de hele wereld van zoveel soorten en systemen lijkt het onredelijk aan alle dezelfde eisen te stel len. Elk merk voert zijn eigen onderde len, moet tegen andere klimatologische omstandigheden opgewassen zijn en/of kapseist onder het verschil in beeldlij nen. Het wordt tijd, dat de televisies in die zaken een eigen stuk inspraak krij gen. Dat gaat nu gebeuren op 's werelds eerste televisiecongres, dat deze week wordt gehouden in de Amsterdamse Haarlemmerstraat 118, het gebouw waar in „Mad Enterprises The Bank" is geves tigd. Onder leiding van een voorzittend tv-toestel komen hier 300 tv-apparaten bijeen, die alle hun zegje zullen doen en gewenste voorzieningen zullen bepleiten. Wat zij te zeggen hebben heeft direct al de steun ondervonden van het ministerie van CRM, die uit de experimentenpot een bedrag heeft overgemaakt ter bestrij ding van de onkosten. Het idee hiervoor stamt uit het brein van Raul Marroquin, een van oorsprong beel dend kunstenaar uit Columbia, die studeer de in Bogota, maar in 1970 deze stad verliet om in Maastricht een studiebeurs waar te maken aan de Maastrichtse Jan van Eijcka- cademie. Via de grafiek ontwikkelde hij zich tot een videokunstenaar, een vormge ver van tv-beelden. De tv-maker moet vol gens hem als een „beeldend kunstenaar" tot een eigen beeldtaal komen, eigen beeldcom posities ontwerpen. Om zijn ideeën ingang te doen vinden maakte hij al videotapes met een parodiërende strekking op bijv. de avonturen van Superman en de cowboy film. Hij kon daarvan het een en ander kwijt aan de Amerikaanse kabel-tv en maakte voor de VPRO verleden jaar een ra- dioproduktie, waarin hij.muziek en reclame samen liet smelten. Hem stoort op de Ame rikaanse tv de eeuwig dezelfde presentatie, waarvan de beeldtaal is bepaald door de ad vertenties. Omdat de Europese tv een latere start maakte dan de Amerikaanse ziet men hier dezelfde Amerikaanse ideeën nage volgd, een kwestie van afkijken. Raul Mar roquin blijft als kunstenaar voortdurend zoeken naar vernieuwende beeldtaal die past bij en direct afgeleid is van het onder werp, dat men onder handen heeft Sculp tuur van een persoonlijke signatuur op de buis, zoals het tv-scherm, ingeschakeld maar zonder beeld, uit eigen beeldend vermogen sneeuw biedt „Mad Enterprises" in Amsterdam verleende de congresserende tv-toestellen graag on derdak, omdat deze stichting al jaren druk is (beeldende) kunstenaars vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het beel dende medium dat tv heet. Natuurlijk gaat het om een gefingeerd gebeuren, maar wat er op dit congres ter sprake komt is direct aan de werkelijkheid ontleend. Diverse tv-toestellen zullen het woord voe ren, bijv. over de op korte termijn' te ver wachten taakuitbreiding. Spoedig zullen tv- toestellen niet alleen meer dienen voor de ontvangst van tv-programma's, maar inge schakeld worden in huiselijke toepassingen, het regelen van de temperatuur, het opma ken en verwerken van de boodschappenlijs tjes, het bekijken van tv-verhalen op de band. kortom een goed stuk huiselijke orga nisatie en acitviteiten. Direct hiermee sa men hangen de werktijden, nl. 24 uur per dag. Willen de tv-toestellen opgewassen zijn tegen deze slijtageslag, dan zullen zij van be tere kwaliteit moeten worden dan wel aan spraak mogen maken op dagelijks verplich te rusturen. Storingen in de tv-apparatuur kan het huishouden ontwrichten. Geen toe stel kan zich nog storingen permitteren. Hiermee hangt onmiddellijk samen het uit voeren van reparaties, waarvoor onderdelen Beeldend kunstenaar Raul Marroquin geeft de tv-toestellen recht van spreken. nodig zijn, die overal ter wereld moeten kunnen worden aangeschaft en aange bracht. Tv-toestellen uit het Midden-Oosten zullen ongetwijfeld ingaan op hun minder bestand zijn tegen de schadelijkewerking van binnenwaaiend zand. Al deze proble men, waarmee tv-toestellen te maken heb ben, zouden wel eens kunnen leiden tot de wens van een eigen vakbond, die eisen kan stellen en sancties kan treffen en zelfs een algemene staking zal kunnen uitroepen. Over dit soort zaken zullen onder de tv-toe stellen ook stemmingen gehouden worden, 's Avond tussen acht en tien zal publiek tot dit congres worden toegelaten. Dit publiek zal op de hoogte gehouden worden via com- muniqué's, die dagelijks zullen worden ver spreid. Met regelmaat zullen ook persconfe renties gegeven worden. Het gaat daarbij' vooral om zaken waar de kijker zelden aan denkt, aangezien hij zich voornamelijk bezig houdt met wat de tv aan programma's te bieden heeft en niet met wat voor soort ding een tv-toestel is, behalve natuurlijk als er iets defect raakt. Zolang de zaken er zo voor staan, doen de tv-toestellen er goed aan voor hun eigen belangen op te komen, om te be ginnen meer eenheid in bouw en behande ling. Het voorzittende tv-toestel zei daarover ter inleiding op dit congres na zich te hebben voorgesteld als „ik ben model no. 67942 XTKH": „Ik wil u allen graag uitnodigen op deze eerste wereld-tv-conventie. Het ge bouw van The Bank, waar deze vergadering plaats heeft, is een plaats waar alle tv-syste- men hebben besloten samen te komen voor een discussie over zaken die ons allen zeer aangaan. We hebben hier de beschikking over alle middelen die we nodig hebben. We zijn hier bijeen met 300 gedelegeerden uit meer dan 100 landen en vertegenwoordigen alle van elkaar verschillende systemen, af komstig zowel uit de Oostbloklanden als het verre Oosten. De resultaten van deze con ventie zullen door de wereldpers verspreid worden. We staan aan de vooravond van een nieuwe technische revolutie. Voor het eerst is het de techniek, en niet de man daarachter, die het initiatief neemt. En, beste tv-apparaten, vergis u niet, dit is nog maar een begin. Andere vormen van tech nologie zullen spoedig in onze voetsporen treden". Bedenker van dit alles Raul Marroquin koestert niet de illusie, dat het nu gelijk al lemaal goed komt, maar het moest eens alle maal voor de eeTste keer gezegd worden door de tv-toestellen zelf. Kijkers en fabri kanten kunnen tv-toestellen niet langer be handelen als een onmondige menigte zonder recht van spreken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2