senkfout jPa? ielgie Scheidsrechters leveren negatief aandeel in toernooi 1 Strafschoppenserie vergoedt nog wat w Guy Thijs.',,Tevreden JuppDerwalls„Goedafgelopen" M&£i#K KAMPIOEN VAN DE VOORZICHTIGHEID Bin beroep tegen boete W IE. EUROPESE TITELSTRIJD OP ALLE PUNTEN MISLUKT 2k tussen West-Duits- "elgië trok 47.864 kij- •t gemiddelde per r bedroeg 24.838 Mers. De Italiaanse }nd had op een ge- van 50.000 toe- De KNVB heeft zaterdag bij de Europese Voetbal Federatie pprotesteerd tegen de boete van 6000 gulden vanwege „uiterst in- edrag tijdens de wedstrijd tegen Tsjecho-Slowakije in Milaan", in niet wat de KNVB of de spelers zoude hebben misdaan", zei drzitter Wim Meuleman. „De ploeg was in dat duel niet onsportie- Je tegenstander. We zullen beroep aantekenen tegen deze naar ling onterechte straf". Hoe verder de finale vorderde, des te meer kwamen de enerverende momenten voor. Zoals dit tafereel met een opeenhoping van spelers waarboven Hrubesch (derde van rechts) torent die West-Duitsland met zijn kopbal de Europese titel bezorgt. (Van onze verslaggever) ROME Het was te verwachten dat de Belgische bondscoach Guy Thijs niet helemaal kapot was van de nederlaag tegen West Duitsland. Het bereiken van de finale werd door de Belgen al als een enorm succes beschouwd. Een Europese beker, graag, maar een verloren finale is geen ramp. Zo be schouwde Guy Thijs het, die na afloop dan ook op merkte: We hebben toch bewezen een terechte fi nalist te zijn. Ik vond het een goede wedstrijd. Voor het publiek en kijkend Europa vind ik het nog altijd een uitstekende zaak dat wij en niet Italië in de fi nale gekomen zijn, wat Bearzot ook moge zeggen. Nogmaals, wij hebben bewezen mee te kunnen in een topzwaar toernooi als dit". Over de aanvankelijk negatieve houding wilde de beminnelijke Guy Thijs overigens niets weten. „Die is ons opgedrongen door de Westduitsers. Dat is niet bewust gebeurd. Pas in de tweede helft kon den wij ons spel meer gaan spelen. Een aanvaller erbij7 Dat kon niet omdat er een verlenging in aan tocht was. Dan had ik Van Moer moeten wisselen voor een verse kracht. Zo ver kwam het echter niet, maar ik treur niet. Ik heb aan dit kampioen schap een tevreden gevoel overgehouden". West Duitslands coach Jupp Derwall dacht intus sen nog eens na over de voor zijn ploeg zo gelukki ge slotfase. „Ik ben blij dat we het gehaald hebben. Natuurlijk is er wat geluk bij als je in de laatste mi nuut scoort. Die strafschop? Ik heb het niet goed gezien maar volgens de tv-beelden zou die over treding er een meter buiten gemaakt zijn. Overi gens was ik na die gelijkmaker wel bang om te ver liezen. Wij raakten ons ritme kwijt en Belgie begon steeds meer tempo te maken. Het is echter goed afgelopen. Trouwens, wat hier vertoond is in dit kampioenschap bewijst wel dat er veel ploegen zijn die het roer moeten omgooien, meer speelse elementen erin brengen. Dat is hard nodig voor de toekomst. Wellicht ook nog Belgie en West Duits land die echter wel terecht in de finale stonden, die we dank zij een goede eerste helft en een goe de laatste tien minuten gewonnen hebben". itaCrov m jen 191 blauw i zeer koppi 11302. pel Ka. meta" - De Europese kam- staat. van de voorzichtig- -Zo kan West Duits- i Escojat gisteravond in het ?o°rarp Olympico doora een 5 eJe valreep behaalde :L07f van 2-1 op Belgie eerd worden. Al moet "ENTn wel aan toegevoegd an dat de ploeg van r bas- Derwall zo ongeveer 'jlnk<nige in het toernooi slee. aiie in aanvallend op- tenminste nog wat 'e, Engeland en Span- liten beschouwing la- Sjgomdat die ploegen in ™ch opzicht nog niet g luiste evenwicht ge- ^bn hebben. West Hand kan echter zeer „niiiciplineerd voetballen ;zieoont bovendien een „Rijkheid die de ploeg an moeilijk te overwin- en vlegenstander maakt. aft i 3Duitsland deed gisteravond niet 1 s% als een ware kampioen moest I gefen aanvankelijk schuchter Bel- t hoeken van het veld laten zien. te gaan. Integendeel, de woorden van "bondscoach Guy Thijs, die meermalen had aangekondigd het defensieve spel waarmee Italië bedwongen werd te la ten varen, bleken vooralsnog voorba rig. Onder aanvoering van Vandereyc- ken en Van Moer, de lepe veteraan, werd besloten de voorzichtigheid op de eerste plaats te stellen. Tegen Italië was het tenslotte ook gelukt. Maar Belgie maakte een denkfout. Italië is immers een ploeg die niet weet wat het met een verdedigend ingesteld team aanmoet. Dat door Italië in dit toernooi slechts zicht wel de beste ploeg maar gaf toch wat meer terrein prijs. Dat kwam ove rigens ook omdat Hansi Muller in ver dedigend opzicht nooit een ster zal worden. Daarom kon de slimme Van Moer zijn ploegmaten meermalen over de af en toe zwemmende Westduitse middenvelders heensturen. t Ceulemans, met de Duitser Schuster, de ontdekking van dit toernooi, en Vande- relst kwamen dan ook énkele malen in goede scoringsposities. Maar meer dan dat zat er niet in. twee treffers gemaakt zijn is geen toe valligheid. West Duitsland beschikt echter over een aantal aanvallers die drommels goed weten waar het doel staat. Onder andere Allofs (Nederland weet zich dat nog best te herinneren) en Rummenig- ge, maar ook Hrubesch die reeds in de tiende minuut de weer voortreffelijke Jean-Marie Pfaff voor een voldongen feit stelde. West Duitsland nam na die openingstreffer echter onmiddellijk wat gas terug, bleef in aanvallend op- Ook een denkfout Na de hervatting was het de beurt aan West Duitsland om een denk fout te maken. Er werd gekozen voor een wat voorzichtiger houding. Wat onbegrijpelijk omdat in de eerste helft reeds meermalen bewezen was dat het centrale Belgische verdedi gingsduo Meeuws-Millecamps geen al te sterke indruk maakte. Juist daar lagen de mogelijkheden voor de Westduitóers die echter meer en meer de aanval schuwden. Het gevolg was dat er niet echt sprake was van een voetbalwedstrijd. Voor de zoveelste keer werd in dit toernooi door een van de ploegen het aardigste aspect van het voetballen, aanvallen, uit het duel gehaald. Het gevolg was echter wel dat de span ning veel vergoedde. Immers, Belgie kreeg door het terugdeinzen van de Westduitsers wel degelijk kahsen. De mogelijkheid die uiteindelijk verzilverd werd, had echter eên kwalijk geurtje. Vanderelst, opnieuw tegenvallend, werd door Karl-Heinz Förster op de rand van het strafschopgebied aange tikt. De Belg tuimelde meteen routi neus over dc beruchte lijn. Rainea was onverbiddelijk en stelde Vandereyc- ken in staat 1-1 te scoren. Belgie, dat in tegenstelling tot West Duitsland als een bon vivant door het voetballeven gaat, was weer volop in de race. Toen kwam de wedstrijd pas goed los. Plotseling waren er twee teams die op de aanval speelden. Dat tenslotte West Duitsland dit duel, waarin de niet zo sterk leidende Rainea geel gaf aan Vandereycken, Millecamps, Milller en Dietz, in zijn voordeel besliste door (weer) Hrubesch, was toch wel terecht. West Duitsland toonde zich in dit toer nooi de meest constante ploeg. En dat blijkt al voldoende om een Europese ti tel binnen te halen. ROMAIN VAN DAMME Scoreverloop: 10. Hrubesch 1-0, 71. Vandereijc- ken (strafschop) 1-1, 88. Hrubesch 2-1. Scheids rechter: Rainea (Roem). Toeschouwers: 47.864. WEST DUITSLAND: Schumacher; Kaltz, Stlelike, Förster, Dietz; Schuster. Briegel, Muller; Rum- menigge, Hrubesch, Allofs. BELGIE: Pfaff; Gerets, Millecamps, Meeuws. Renquln; Cools. Van Moer. Vanderelst, Mom mens; Vandereijcken, Ceulemans. Caidóö Sowumt ROME Van tijd tot tijd houdt de Union des Associations Européennes de Football, kortweg UEFA genoemd, cursussen voor topscheidsrechters waarbij zij vooral ge wezen worden op hun verplichtingen in een groot toernooi zoals dat om de diverse Europese bekers. Ditmaal heeft de UEFA het niet nodig geoordeeld voor het Euro pees landenkampioenschap een „hearing" te houden. Afgezien van de vraag of het zou hebben geholpen, moet geconstateerd worden dat van de punten, waarop de scheidsrechterscommissie van de UEFA vóór toernooien extra de nadruk legt, we derom bitter weinig terecht is gekomen. Een van de onderdelen, die tot het welsla gen van een toernooi kunnen bijdragen, viel daardoor ook in het water waardoor de Europese titelstrijd op alle fronten mislukt is: financieel, sportief, wat kwaliteit betreft en wat de scheidsrechterlijke leiding aan gaat. De UEFA zal bergen werk moeten verzetten om uit de puinhoop van Italië een volgend toernooi gestroomlijnder te laten verlopen. Friedrich Seipelt, een Weense zakenman, is de voorzitter van de scheidsrechters commissie van de UEFA. Onder zijn lei ding vinden de bijeenkomsten plaats waar op de scheidsrechters die tot de top in Eu ropa behoren hun instructies krijgen. Vrij zinloze bijeenkomsten zoals meermalen is gebleken want er is vrijwel geen spelleider die zich, zoals nadrukkelijk wordt gesteld, aan de spelregels houdt noch, zoals op die vergaderingen ook wordt benadrukt, de technische en fair spelende voetballer in bescherming neemt. Zij houden zich zelfs niet aan de regels dat shirt trekken, blok keren en andere ongerechtigdheden, in dien deze meermalen worden begaan, met een gele kaart moeten worden bestraft. Het van achteren aanvallen kan bestraft worden met een rode kaart en, zoals de Fl- FA(wereldvoetbalbond) onlangs verordon neerde, spuwen moet eveneens bestraft worden. Wie de scheidsrechter kan aanwij zen, die zich hieraan heeft gehouden in het Europees kampioenschap, mag zijn vinger opsteken. De UEFA zwijgt in alle talen, Herr Seipelt aanvaardt met genoegen de misselijke onderdanigheid van de inconse quent leidende scheidsrechters en blijkt met zijn commissie niet in staat in geheel Europa twaalf bekwame spelleiders te vin den en zet mannen als Ok, Wurtz (zowaar veel kritiek van de UEFA zelf) en Garrido op zijn lijstje. Eenkwart van de aangewe zen scheidsrechters was ondermaats en de duels die zij leidden, liepen dan ook alle uit de hand. Ondanks het feit dat het merendeel van de scheidsrechters, onder wie Charles Cor- ver, goede prestaties leverde, werd het toernooi ontsierd door de zwakkelingen op wie geen enkele sanctie wordt toegepast. De scheidsrechters hebben zodoende meegewerkt aan een toernooi dat geken merkt werd door heftige schoppartijen. Als het korps in Italië een afspiegeling moet zijn van de kwaliteit in Europa, ziet het somber uit. Ten hoogste kunnen de abso luut te zwakken van de lijst worden afge voerd maar de voetbalpolitiek, die welig tiert in de UEFA, vergt dat dan een ander wordt aangewezen en dat zal dan veelal een (nog) mindere zijn want er mag wor den verondersteld dat elk land zijn beste scheidsrechter voordraagt. Nivellering Afgezien van de, ten minste drie, falende scheidsrechters moet het toernooi gekwa lificeerd worden als technisch zwak. Het voetbal in Europa is gedegenegeerd, wat graag omschreven wordt als „genivel leerd". Maar dan wel naar de verkeerde kant: de zwakkeren hebben zich niet opge trokken aan de sterkeren maar die zijn af gezakt naar het mindete niveau. De gerin ge publieke belangstelling kan daaraan niet worden geweten. Italianen zijn ferven te voetballiefhebbers die in hun competitie ook veel geld neertellen voor een tribune plaats. Het feit dat de t.v. alles bracht, heeft de toeschouwersaantallen negatief beinvloed. De UEFA verplicht evenwel - het levert geld op - het uitzenden van der gelijke toernooien. Daarom is het verwonderlijk dat wordt ge dacht aan een andere opzet van het toer nooi, een opzet als de Europese bekertoer nooien, het k.o.-systeem. Met „plaatsing" van de sterker geachte landen zou dan een thuis- en een uitwedstrijd gespeeld moe ten worden. De verliezer valt af. Of dan wordt toegewerkt naar een eindtoernooi met bijv. de laatste vier teams of dat er slechts een finale zal zijn, is nog geheel onzeker. Het financiële debacle zowel voor de UEFA als Italië en de andere deelne mende landen heeft de Europese voetba lorganisatie in elk geval aan het denken gezet. Als er nu ook nog, behalve aan de financiële consequenties, wordt gedacht over de kwalijke gevolgen van het aanwij zen van scheidsrechters die de regels aan hun laars lappen indien dat niet gebeurd zou zijn had o.a.ltalie- Belgie wegens te veel rode kaarten gestaakt moeten worden - mag er gehoopt worden dat over vier jaar een toernooi kan worden georganiseerd dat niét op alle punten een flop wordt. HERMAN VAN BERGEM "lerde plaats voor Tsjecho-Slowakije is binnen. Nadat scheidsrechter Linemayr de «®te strafschop (van Collovati) niet had toegekend, scoorde Barmos (foto) waar- de Tsjechen.de strafschoppenserie met 9-8 wonnen. ii in iiiiiiiiimi—m NAPELS - Geheel in stijl namen gastland Italië en Tsjecho- Slo wakije zaterdagavond in Napels afscheid van het sfeerloze Euro pese voetbaltoernooi. Het lever de Italië slechts gesteund door 26.000 betalende bezoekers, op nieuw een teleurstelling op. Na dat het weinig verheffende duel zowaar twee doelpunten had op geleverd, Jurkemik en Graziani, moesten strafschoppen de be slissing brengen. Scheidsrech ter Linemayr keurde de treffer van Collovati af en de Tsjechen waren derde. De strafschoppen leverden tenminste nog een aardig slot op van dit anti-s pektakel. Evenals vier jaar geleden be schikten de Tsjechen weer over de sterkste zenuwen. Toen werd ten koste van West Duitsland de Europese titel binnengeschopt. Evenals tegen Neder land blonk Tsjecho Slowakije uit in ne- gativiteit. Italië, door de aangeslagen Enzo Bearzot ondanks eerdere beloften nauwelijks gewijzigd - de oude garde was wel degelijk opgeroepen - werd uit genodigd het spel te maken. Maar op nieuw bleek dat de gastheer daarmee geen raad wist. Traagheid en weinig va riatie kenmerkten het Italiaanse aan- valsspel, dat dan ook nauwelijks kansen opleverde, ondanks het goede spel van Altobelli, een 24-jarige speler van Inter Milan, die de geblesseerde Antognoni verving. De Milanees bedacht af en toe aardige patronen, die evenwel smoor den in de trechter die Tsjecho-Slowa kije hermetisch afsloot. Graziani, de ij verige vervanger van de op een zijspoor gerangeerde Paolo Rossi, bood Altobel li en de dit toernooi vrijwel niets preste rende Bettega goede kansen om de Tsjechen uit de prijzen te stoten, maar de ploeg bleef overeind. Coach Jozef Venglos: „We hebben Italië laten ko men omdat eerder in dit toernooi geble ken is dat dit team geen wedstrijd kan maken. Voor ons was het zaak via counters een doelpunt mee te pikken". Dat gebeurde dan ook. Typerend voor het Tsjechische spel kwam de ope ningstreffer voort uit een stilstaand mo ment. Traditiegetrouw schoof Panenka de bal uit een hoekschop naar de opko mende Jurkemik die verwoestend uit haalde. Zoff raakte de bal nog wel aan, maar kon niet voorkomen dat het pro jectiel achter hem tegen de touwen plofte. Italië, dat Benetti voor Bettega in de ploeg haalde - Tsjecho-Slowakije wisselde yizek voor Gajdusek - kwam op gelijke hoogte door Graziani die een vrije trap van de tegenvallende Causio op juiste waarde schatte. Een slotoffen- sief volgde er ecl\ter niet meer omdat dit Italiaanse team niet in staat is pres sievoetbal te spelen en niet weet hoe een sterke defensie uit verband ge speeld moet worden. De strafschoppenserie vergoedde nog wat. Zeventien strafschoppen op rij werden keurig verzilverd. De achttiende werd Italië fataal. Collovati' zag zijn schot gekeerd door Netolicka, al lever de dat de nodige discussie op. De Tsje chische doelman had aanvankelijk de bal vast maar liet hem los. achter de doellijn. Linemayr oordeelde anders: geen treffer. Jozef Venglos: „Daar heb ik geen commentaar op. De scheids rechter oordeelt. Voor Italië is het jam mer om op een dergelijke manier te moeten verliezen want het was wel wat sterker." ROMAIN VAN DAMME Scoreverloop: 54. Jurkemik 1-0, 73.Grazianl 1-1. Scheidsrechter: Linemayr(Oost). Toeschouwers; 20.000 Tej.Slowakije: Netolicka; Barmos, Ondrus. Voja- cek, Gogh; Kozak. Jurkemik, Panenka, Masny; Vizek(Gajdusek), Nehoda. Italië: Zoff; Scirea, Gentile. Collovati, Cabrinl; Baresl, Tardelll, Causio; Bettega (Benetti), Gra ziani. Altobelli.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 11