Su actiesin eebrugge )vueer CetdócSowiant Industrie moet zelf zorgen voor vakopleiding Redactie UN eist aftreden commissarissen van Hannie van Leeuwen wil praten met schrijfster zwartboek verpleeghuizen FNV-leden Philips onder voorwaarden akkoord met cao Samenwerkingsverband tussen DAF-trucks en Rijn-Schelde-Verolme Drabbe heeft z'n twijfels over PvdA-programma -JNNENLAND iartegeld geëist wegens ondeskundige operaties: 2,5 min. eugdbende opgerold UTRECHT De FNV-leden bij Philips gaan in meerder heid akkoord met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe tweejarige cao, mits de garantie op tafel komt dat op 1 januari '81 een nieuw systeem van functiewaardering ingevoerd wordt. Het is niet uitgesloten dat de leden alsnog het cao-akkoord ver werpen wanneer Philips geen concrete toezeggingen doet over de functiewaardering, aldus een woordvoerder van de FNV. De bonden zijn met Philips overeengekomen dat werknemers van wie de functie opnieuw moet worden beoordeeld (en dat geldt voor ongeveer de helft van de 75.000 Philips-werknemers), er volgend jaar bij wijze van voorschot 250 tot 425 gulden bruto bij krijgen. De cao voorziet ondermeer in herstel van de prijscom pensatie, verwerking van de 26 gulden van de loonmaatregel en verhoging van de vuil-werk toeslagen. De cao zou gaan gelden van 1 april '80 tot 1 april '82. DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGINA 9 Het recht om te zwijgen MINISTER Scholten van Defensie heeft in de Tweede Ka mer geen enkele mededeling willen doen over de vondst door partikulieren in de Limburgse bossen van een voorraad moderne wapens. De minister deed daarbij een beroep op zijn verantwoordelijkheid voor de zorg voor de veiligheid van de staat. De minister mag zo'n beroep doen, dat staat buiten kijf. Een minister is in ons democratisch bestel niet zomaar op zijn po sitie terecht gekomen. Hij zit daar op basis van vertrouwen van een meerderheid van het parlement. En op basis van dat vertrouwen dient hij, naast vele andere taken, sommige ge heimen in het belang van de staat, de gemeenschap, te bewa ren. Daartoe is hij zonder meer geroepen. EeN beroep op de staatsveiligheid is dus terecht. Maar een regering mag daarbij nooit het psychologisch effect van het volstrekt zwijgen uit het oog verliezen. Het gevaar kan im mers ontstaan, dat door volstrekt te zwijgen er een voedings bodem ontstaat voor allerlei geruchten, die als waarheden worden verkocht. Daardoor kan een klimaat groeien dat de staatsveiligheid in feite meer zou kunnen schaden, dan het geval zou zijn indien meer duidelijkheid zou worden ver schaft omtrent herkomst en doel van de gevonden wapen- voorraad. SLECHTS de regering kan beoordelen of de afweging tus sen beide kwaden voldoende wordt gemaakt. Op basis van het parlementaire vertrouwen dat het kabinet geniet mag er van worden uitgegaan, dat deze afweging bij voortduring wordt gemaakt. Duidelijkheid inzake abortus noodzakelijk Nu de besprekingen over de abortuswetgeving tussen VVD, PvdA en D'66 zijn afgebroken lijkt het alsof de VVD daar mee van een dwaling haars weegs is teruggekeerd. Op zich zelf is deze ontwikkeling verheugend, maar tegelijkertijd moet worden geconstateerd, dat de VVD kennelijk niet eens zelf heeft ingezien dat de besprekingen die zij in dit stadium voerde, een regeringspartij onwaardig waren. En dat gebrek aan inzicht valt te betreuren. Door met de oppositie te gaan onderhandelen over een zo belangrijk onderwerp, heeft de VVD het regeerakkoord met voeten getreden. Daarin wordt immers gesteld, dat eerst de regering zou pogen een wetsontwerp betreffende de abortus te maken. Daarin is de regering geslaagd. Het gaat in die si tuatie niet aan om nog voordat is gebleken of de coalitie het regeringsontwerp aan een kamermeerderheid kan helpen, buiten die coalitie steun te gaan zoeken voor wijzigingen in het ontwerp, die de coalitiegenoot in dit geval het CDA onwelgevallig zijn. Dat is regelrechte politieke on trouw. y OMDAT in het geheel nog niet vaststaat, dat het kabinet- sontwerp het in de kamer niet haalt, is de VVD buiten haar boekje gegaan. De VVD doet er beter aan nog even te wach ten tot het CDA uitsluitsel geeft of deze fractie met overgrote meerderheid het kabinetsontwerp in hoofdlijnen zal steunen. Die CDA-fractie moet overigens wel haast maken met het verschaffen van duidelijkheid. Er dient, ingevolge de geest van het regeerakkoord, immers nog binnen deze kabinetspe riode voldoende tijd over te blijven, om bij afwijzing van het kabinetsvoorstel tot een ontwerp vanuit de Kamer te komen. Wellicht via (dan wél legitieme) onderhandeling tussen VVD en oppositie. De tijd dringt nu. VOOR EVENTUELE REGERINGSORDER: EINDHOVEN DAF-trucks en Rijn-Schelde-Verolme heb ben een samenwerkingsverband gevormd om te dingen naar orders van de Nederlandse regering voor de vervan ging van gevechts- en pantservoertuigen die waarschijnlijk in de tweede helft van de jaren '80 aan de orde zal zijn. Met deze eventuele order zijn vele honderden miljoenen guldens gemoeid. Verwacht wordt dat het ministerie van defensie bin nenkort een studie over de vervanging zal afronden. DAF en RSV zijn van plan om zoveel mogelijk andere kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven bij de eventuele produktie te betrekken om zoveel mogelijk kennis en werkgelegenheid voor ons land te behouden. UTRECHT FNV-bestuurder Fr. Drabbe betwijfelt of de forse inkomensverdeling die de PvdA wil, wel haalbaar en wenselijk is. De PvdA wil, blijkens het voorlopig verkie zingsprogram „Weerwerk" de werknemers vanaf „modaal" naar draagkracht laten inleveren ten behoeve van herstel van de werkgelegenheid en behoud van de collectieve voor zieningen. In een eerste persoonlijke reactie zegt Drabbe de plannen voor inkomensherverdeling zeer vergaand te vinden. Met name de inkomens tussen 35 en 50 mille zouden zijns inziens forse stap pen, terug moeten doen. „Of dat lukt, is nog zeer de vraag. Op kofte termijn is het zeker politiek niet haalbaar". DE BILT-KNMI - Morgen wordt het droog, zonnig en vrij warm. Bepalend voor het weer in ons land is een depres sie, waarvan de kern heden ochtend ten westen van Portu gal lag. Aan de oostkant van dit lagedrukgebied wordt met een zuidenwind warme en droge lucht aangevoerd. De kans dat zich in deze droge lucht een regenbui vormt, wordt klein geacht. De mid- dagtemperaturen liggen mor gen tussen de 20 en 25 graden. In Scandinavië en Finland, waar de afgelopen dagen de middagtemperaturen tussen de 20 en 30 graden lagen, is het nu aanmerkelijk koeler ge worden. Vandaag worden de middagtemperaturen in veel streken niet veel hoger dan 10 tot 15 graden. HGINf" """flKKADE UMUIDEN OPGEHEVEN LEIDSE COURANT VOORZITTER ALGEMENE WERKGEVERS VERENIGING: HAARLEM De industrie moet zelf de vakopleiding voor deze bedrijfstak ter hand gaan nemen. Tot deze conclusie kwam de voorzitter van de Algemene Werkgevers Vereni ging ir. J.A. de Stoppelaar Blijdesteij, vandaag in een rede die hij hield tijdens de algemene ledenvergadering in Haar lem. We zullen, aldus ir. De Stoppelaar, de tendens tot algemene vor ming in het onderwijs, als maatschappelijk gegeven moeten aan vaarden, en ons moeten richten op de vraag hoe die algemene gevormde jongeren toch geinteresseerd kunnen worden voor een functie in de industrie. De AWV-voorzitter is voorstander van een opleiding van één jaar die hij speciaal wil richten op drie categorieën: 16- tot 18-jarige schoolverlaters zonder diplo ma, 21- tot 25-jarige vrouwen, 40-iarige en ouder die omge schoold willen worden en buitenlandse werknemers. WEGENS OVERNAME DOOR ELSEVIER-NDU: UTRECHT De redacties van het Utrechts Nieuwsblad en de tot hetzelfde concern behorende Amersfoortse Courant en Nieuwe Zeister Courant hebben het aftreden geëist van drie van de vijf commissarissen van de Holding Utrechts Nieuwsblad BV. Dit in verband met de mogelijke overname van het concern door Elsevier-NDU. Volgens de redacties hebben deze commissarissen als certificaat houders uitsluitend uit persoonlijk belang contact gezocht met het uitgeversconcern Elseviers-NDU om hun aandelenpakket te kunnen verkopen. De journalisten willen dat directie en hoofd redactie van het Utrechts Nieuwsblad (dat met een oplage van 110.000 tot de grootste regionale dagbladen behoort), alternatie ven onderzoekt voor de wens van de certificaathouders om hun belang aan het grootste Nederlandse uitgeversconcern Elseviers- NDU te verkopen. Voor morgenochtend negen uur willen de journalisten weten of aan hun eis gevolg is gegeven. Zo niet, dan zuUen de redacties zich beraden op eventueel te nemen stappen. Op het congres werd ondermeer bepleit een ombudsman aan te stellen in de verpleegtehuizen, omdat de patiënten zelf te weinig weerbaar zijn om voor hun rechten op te komen. In sommige psychiatrische inrichtingen wordt al met een ombudsman geëxperimen teerd. Door de Consumentenbond werd een betere regeling voor schadevergoeding voorgesteld. Mevrouw mr. E. Dil van de Consumentenbond zei dat de meeste klachten die de bond van patiënten krijgt betrekking hebben op een tekort aan informatie of het ontbreken van een behoorlijke klachtenbehandeling en de mogelijkheden om verhaal te ha len als zij schade hebben geleden door fouten die door de medische wereld worden gemaakt. „Op het ogenblik is het krijgen van schadevergoeding bij zonder moeilijk omdat de patiënt door gaans niet beschikt over de vereiste in formatie om te kunnen vaststellen of er bij zijn behandeling iets is misgegaan en zo ja wat, omdat het vaak onduide lijk is wie voor de ontstane schade moet worden aangesproken en omdat het be wijs van wanprestatie moeilijk te leve ren is", aldus mevrouw Dil. Volgens 1DEN/ZEENBRUGGE Belgische milieu- Iepen, Volksuniekamerleden en gemeenteraads- *n hebben zich gisteravond in een speciale werk- fep verenigd om het overladen van Belgisch en Jtsers kernafval in het dumpschip Andrea Smits jhinderen. idrea Smits is gisteravond uit IJmuiden vertrokken nadat ^anisatie voor milieubescherming Greenpeace, de blokkade J het schip had opgeheven. De bedoeling is dat het schip de e lading kernafval dumpt in de Atlantische Oceaan, op een j 700 kilometer ten westen van Spanje. De blokkade in IJ- ïjen heeft 17 uur geduurd. In dat tijdsbestek heeft Greenpea- ruk onderhandeld met ondermeer vertegenwoordigers van ministerie voor milieuhygiëne en het Energie Centrum Ne- id. Het Nederlandse radio-actief afval (700 gram, verpakt 0 ton beton) was afkomstig van het ECN. Een akkoord dat jvankelijk leek te zijn bereikt werd later herroepen door mi- L Ginjaar van Milieugygiëne. Ondermeer de afspraak dat [dumpen van afval in de oceaan binnen drie jaar zou moeten Wen beëindigd bleek onverteerbaar voor hem. [beslissing van Greenpeace om de blokkade desondanks toch te heffen kwam voort uit angst voor een politie-ingrijpen. |e willen onze acties geweldloos houden", aldus de verklaring kde milieu-organisatie. kigens was tijdensa de onderhandelingen ook overeenstem- bereikt over de instelling van een commissie waarin verte- Voordigers van Greenpeace, het ECN en de Vereniging van erlandse Gemeenten de problemen rond radio-actief afval eens zouden bekijken. Maar hiertoe was drie weken geleden sloten, aldus Ginjaar, die bklemtoonde niet voor Greenpea- lë zijn gezwicht. Burgemeester Molendijk van Velsen (rechts) kijkt hoe het het anker van het Greenpeace-schip wordt gelicht, als teken van het opheffen van de blokkade. iLEN De uit de Zuidlimburgse ge- deloze operaties zou hebben ondergaan. Daarna zou zij ten onrechte een zenuw-en later bij de behandelingen in Nederland geen baat tnte Wittem afkomstige mevrouw E. Ha- Mevrouw Habets heett hiertoe een klacht inge- nog een buikoperatie hebben ondergaan, waar- vond. „Ik voel me een wrak", aldus de thans in Iers rf ifV e*s* f ^,5 miljoen smartegeld om- diend bij de justitie in Maastricht. Zij stelt in aan zij een ettergezwel overhield. De patiënte België wonende mevrouw Habets, en ben >nd nj'Ü *n Wever-ziekenhuis in Heerlen 1975 te zijn geopereerd wegens borstkanker, baseert haar klachten op verklaringen van bui- bang dat ik als zwaar gehandicapte door het le- ?rdovpriemaal ondeskundige en deels no- terwijl zij helemaal niet leed aan deze ziekte, tenlandse medici bij wie zij te rade ging toen zij ven zal moeten gaan", ng vj. ;rtig man ïrkloos door luderende recteur IMEN Dertig perso* llsleden van een wegen- iwbedrijf in Dalen (Dr.) In zonder werk doordat j 38-jarige directeur van M bedrijf zich aan belas- !ajfraude heeft schuldig ge- idiwcteur is gearresteerd en f bedrijf is gesloten. In ver- irfmet het onderzoek wil de tie nog niet zeggen hoe )tde omvang van de frau- i De personeelsleden heb- zich als werkzoekenden iet arbeidsbureau laten in lijven. Een bouwbureau in pmgeving van Emmen zou lid zijn de dertig man in t te nemen. IURG De Tilburgse lilie heeft een 21 man tel- jeugdbende opgerold, jongens variëren in leef- I van 14 tot 19 jaar. hebben zich vooral schul- gemaakt aan een honderd- kleine inbraken in wonin- i, fietsen kelders, bedrijfs- ib'nes, scholen en winkels, J Se|arbij in totaal 45.000 gulden iH-nT ge'd en goederen werd Itgemaakt. 'twee oudste jongens is ook ing tot zware mishandeling laste gelegd. Op een avond Ien zij met een auto in i voorbijganger die wat al wanend de activiteiten vj tweetal bekeek. Hij koi net op tijd wegspringen, andere jongens van de de hebben bovendien een chauffeur mishandeld. wee ederlandse ilitairen rlaten Haddad !N HAAG De twee Ne- 'landse ex-Unifil-militai- i die vorige maand naar janon zijn gereisd om n aan te sluiten bij de fistelijke militie van joor Haddad, zijn gister- jdag vrijwillig naar het derlandse deel van het ifil-gebicd gekomen, arschijnlijk zijn zij ook op het vliegtuig naar Ne tland gestapt, zo heeft een ordvoerder van het mi serie van defensie giste- meegedeeld. dra de twee militairen bij Nederlandse bataljon, wa- gearriveerd heeft het ofdkwartier van Unifil de aëlische officier ingelicht contact onderhoudt met ddad. Daarbij is gevraagd ddad in te lichten over het dat de twee uit eigen wil fns gebied verlieten, gen een van de twee mili- ren, van wie overigens nog 't duidelijk is of ze zich adwerkelijk bij Haddads mi- hadden aangesloten, is arrestatiebevel uitgevaar- Door naar Libanon te jn. had hij zich onttrokken zijn dienstplicht in Neder- De andere militair was afgezwaaid militair vrij om het buitenland te reizen. ROTTERDAM Mevrouw Hannie van Leeuwen, voorzitter van de sec tie verpleeghuizen van de Nationale Ziekenhuisraad, wil „eens een hele avond praten" met de Utrechtse me vrouw A. M. Paasse, die bezig is met het verzamelen van klachten over de behandeling van patiënten in ver pleeghuizen. Mevrouw Paasse heeft daarover een zwartboek op stapel staan. In Rotterdam mengde zij zich gisteren ook uitvoerig in de discussies op het NZR-congres over „de rechten van de mens in het ziekenhuiswezen". haar is ook een procedure voor de bur gerlijke rechter een hachelijke zaak met weinig kans op succes en veel kans op hoge proceskosten. Het aanspreken van de verzekeraar van het ziekenhuis of de arts leidt meestal evenmin tot het gewenste resultaat omdat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering door gaans alleen schade dekt die is ontstaan door verwijtbare fouten. Assuradeuren wijzen veel schadeclaims af met het ar gument dat er bij de behandeling welis waar fouten zijn gemaakt, maar dat die fouten „niet verwijtbaar" zijn, aldus de Consumentenbond. Enthousiaste ontvangst koningin in Groningen GRONINGEN Ko- ningin Beatrix en prins Claus zijn gisteren be gonnen aan een reeks bezoeken aan alle pro vincies in ons land. Groningen was het eerst aan de beurt en het koninklijk paar werd daar zeer ent housiast ontvangen. De rijtoer duurde tweemaal zo lang als op het programma stond. Langs de route was het zeer druk; tal van kinderen braken door de afzettingen heen om de vorstin bloemen aan te bie den. Op de foto wuift de koningin naar ent housiaste toeschou wers. Rechts de com missaris der koningin van de provincie Gro ningen, E. Toxopeus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 9