Lisse schaart zich achter schoolbegeleidingsdienst Grashoekers zijn beu MW assenaar gaat Herstel Noordwijkse Hoofdstraat voorlopig in de ijskast Ja Itooirwaf ilO€»ÏÉWüiu KORTWEG KRITIEK OP SAMENSTELLING BESTUUR DERTIEN MILJOEN TUT RESERVES VOOR ^sdte ^MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN vreewijk wCY W! T a getimmerd i LEIDSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGINA 7 Werkloosheid Bollenstreek gestegen LISSE Het aantal werk zoekenden in de Duin- en Bollenstreek, het werkge bied van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Lisse. is de vorige maand fors geste gen als gevolg van de terug lopende werkgelegenheid in de bloembollensector en bouwwereld en de toeloop van schoolverlaters- Het aantal mannelijke werklo zen is gestegen tot 455 (+68) en het aantal vrouwelijke tot 359 (+89). In vergelijking met vo rig jaar is het aantal werklo zen in de Bollenstreek geste gen met 90 mannen en vrou wen, waarvan er 81 jonger dan 19 jaar zijn. Met het oog op de start van het werk in de bloembollensector, verwacht het Arbeidsbureau dat de wer kloosheidcijfers deze maand weer zullen dalen. Een bijdra ge hieraan zou de op zaterdag 21 juni te houden Banenmarkt in het Hillegomse Bloembol lencentrum kunnen leveren. Activiteiten Qbus Lisse LISSE Op vrijdag 13 juni staan vanaf 19.30 uur de deu ren van Qbus wagenwijd open. Voor belangstellenden zijn er deze avond twee din gen te doen. Op de eerste plaats is er de tentoonstel ling die een beeld geeft van de kursussen die bij Qbus gegeven worden en daar naast is er de opvoering van de zelfgemaakte toneelpro- duktie van de toneelgroep van Qbus. De tentoonstel ling bestaat uit produkten als brooddeeg, keramiek, zelfgemaakte poppen, wand kleden, foto's, beeldjes van klei, zelfgesponnen en ge verfde wol, volksschilder kunst en kinderkleertjes. De toneeluitvoering „Zoals het klokje thuis tikt is via improvisaties tot stand geko men. Het stuk wordt om 21.00 uur opgevoerd en zal ongeveer een half uur in beslag nemen. Zaterdag 14 juni zal de Sassen- heimse formatie The Zippers optreden. De groep wordt ge vormd door Kees Lindhout, Wilfred Vermeulen, Joop Ver- degaal en Marca Bultink. De toegangsprijs bedraagt voor le den van het Vormingscent- rtum f 3,50 en voor niet leden 5- Rommelmarkt Al enige weken krijgt Qbus bijna dagelijkks goederen aan geboden voor de te houden rommelmarkt. Er is dan ook thans al een indrukwekkende verscheidenheid aan artikelen te zien, zoals bankstellen, gas fornuizen, koelkasten, wand- meubelen, maar ook kleiner materiaal als grammofoonpla ten, kleding en boeken. Begin volgende week start het Vormingscentrum met een grootse ophaalaktie door het dorp. Met maar liefst vijf vrachtwagens en een veertig tal medewerkers zal men twee avonden lang door geheel Lis se'trekken, om de aangeboden goederen op te halen. Al het bruikbare materiaal wordt vervolgens naar de CNB hal len getransporteerd, om gesor teerd te worden. Op maandag 16 juni komen de ophalers in de Poelpolder en in De Engel en op dinsdag 17 juni is het centrum van Lisse aan de beurt. NOORDWIJK Het Gewes telijk Orkest geeft op 13 juni in de Grote Kerk een concert in de serie zomeravondconcer ten. Alle concerten beginnen om 20.15 uur en de toegangs prijs bedraagt 10 gulden. CJP- houders en 65-plussers kunnen de uitvoeringen a raison van 7,50 gulden bijwonen. Het or kest zal onder leiding van diri gent Jan Stulen fragmenten uit de opera's van Verdi, Puc cini, Muscagni, Cilea en Rossi ni brengen. Solisten zijn zan geres Jennie Veeninga (so praan) en de zangers Janos Korda (tenor) en Jan Derksen (bariton). LISSE De gemeenteraad van Lisse steunt de school begeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek. Wel plaatste de raad gisteravond een reeks vraagtekens bij de be stuurssamenstelling (drie leden van het openbaar on derwijs en vijftien van het bijzonder onderwijs) waar door het openbaar onderwijs de kans loopt weggedrukt te worden. Maar het oprichten van de dienst werd van een heel wat groter belang geacht, dan de kleur van het bestuur. Onderwijsverbete ring is immers een goede zaak, aldus de raad. De Vereniging voor Openbaar Onderwijs had de raadsleden geadviseerd tegen het voorstel te stemmen. De stuurgroep, belast met de voorbereiding van de dienst had namelijk tot diging. De 3000 leerlingen van lingen krijgen élk zes leden in CDA-woordvoerder Smith het college-voorstel. De heer langrijk zijn. De WD liet bij grote woede van deze vereni- het openbaar onderwijs krij- het bestuur en de p.c. sector noemde het standpunt van de Prins (PvdA) meende dat een monde van mevrouw Michels ging een bestuurssamenstel- gen daardoor drie bestuursle- bijzondere dienst West Neder- Vereniging voor Openbaar andere bestuurssamenstelling weten de starre houding van ling voorgesteld op basis van den, r.k.-onderwijs en p.c. on- land met 3500 leerlingen nog Onderwijs kortzichtig en ver- de voorkeur zou verdienen, de stuurgroep te betreuren. De evenredige vertegenwoor- derwijs elk met zo'n 6000 leer- eens drie bestuursleden. klaarde zich voorstander van omdat alle partijen even be- heer Aangeenbrug (SGP/GPV) stelde vast dat de dienst alleen goed kon functio neren als alle partijen er ver trouwen in stelden. Mevrouw Van Ruiten (D'66/PPR) meen de dat veel problemen nog moeten worden opgelost. Er is duidelijk angst voor identi teitsverlies en dat leidt tot een harde stellingname. Zij ver oordeelde de bestuurssamen stelling. „Democratie is geen koppen tellen", merkte het raadslid op. Burgemeester Berends stelde vast, dat de raad de dienst niet als een onwelkome zaak zag. Ten aanzien van de bestuurs samenstelling merkte hij op, dat de kwaliteit van de dienst telt en niet de geloofsrichting. Na schorsing van de vergade ring stemde de gehele raad voor het voorstel. NOORDWIJK Het wegdek van de kop van de Hoofdstraat is slecht en nodig aan herbestrating toe. Dit zal ruim 21.000,- gaan kosten. Maar de commissie van Open bare Werken besloot gisteravond eerst de verdere ontwikkelingen in de kern van Noordwijk aan Zee af te wachten. Rubingh en Willms waren het wel met wethou der Van Duyn eens, dat het Hoofdstraat-gedeel te aan verbetering toe is, maar wilden voorals nog eens aanzien hoe het zal gaan met de plan nen voor 't Stille Zuie, het Jan Kroonsplein en het terrein Beuk. De situatie aan de Hoofd straat is daarbij nauw betrokken. Zo achtte men de mogelijkheid niet uitgesloten dat de kop van de Hoofdstraat toch eens winkelerf zal worden. In dit geval komt er ook een andere bestrating en dan zou 't zonde zijn nu geld voor een her- bestrating uit te geven, vonden de beide raads leden. De wethouder zag de kop van de Hoofd straat als winkelerf op korte termijn niet zitten. Eerst zal er nog een discussie gevoerd moeten worden over de verkeersproblematiek van Noordwijk aan Zee en bovendien zal er nog overleg en inspraak nodig zijn met de winke liers en de bewoners van de Hoofdstraat. Alles bij elkaar kan dat nog wel een paar jaar duren, meende wethouder Van Duyn. Destijds had de middenstand bezwaar tegen de afsluiting van de kop van de Hoofdstraat en ook in de ge meenteraad bestond daarover geen eenstem migheid. In de commissie zag men de toestand van het wegdek niet zo somber. Er wordt toch maar stapvoets gereden. „Vul de kuilen maar op", al dus de Ridder. Wacht nog even, was het alge meen gevoelen van de commissie van openbare werken. Wethouder Van Duyn had daar geen moeite mee. „We kunnen de herbestrating al tijd weer oppakken". iWASSENAAR Het college van b en w van Wassenaar heeft via wethouder van fi nanciën C.P.M. Barning in een globaal over zicht aangegeven hoe zij dertien miljoen galden uit de saldi-rescrve (totaal 19 mil joen) denkt te besteden aan voornamelijk maatschappelijke voorzieningen. Bijna ze ven miljoen hiervan zou in augustus voor de vernieuwing van het Sportfondsenbad aan de Prinsenweg kunnen worden uitgetrok ken. De PvdA-fractie heeft het op de globale verdeling van al die miljoenen niet erg be grepen. De PvdA heeft daarom via fractie voorzitter J.C.M. Greep het college gevraagd om een interpellatie (mondelinge beant woording door het college van vanuit de raad gestelde vragen). Het is niet denkbeel dig, dat daarna een debat plaatsvindt over de verdeling van de bewuste dertien mil- j joen. l'Wethouder Barning liet gisteren weten, dat de j beantwoording van de tien vragen van Greep leker maandag plaatsvindt maar dat het van de rad afhangt of een verdere bespreking van de prioriteiten naar een volgende raadsvergade- 'T L-seven S^in Gaasbak VOORHOUT In het on langs geopende Sociaal Edu catief Centrum (SEC) is za-. terdag 14 juni een optreden van de popgroep 'L-seven'. De viermans-popformatie bestaat uit zanger Rob van Donselaar, gitarist Rob ten A Bokum, bassist Paul Bag- Y meier en drummer Ray mond Verveer. De groepsle den zijn afkomstig uit bands als Vitesse, Bintangs en The f Houseband. Op het repertoire staan onder meer werken van Joan Arma- trading en Van Morrison. De groep heeft plaatopnames ge maakt in de Haarlemse Zee zichtstudio in samenwerking met Dave Knopfler van Dire ^Straits, de Engelse sessiedrum- I ul mer ^ave Mattacks en saxofo nist Fred Leeflang. Het door de jongerensociëteit Kontakt georganiseerde concert, begint om 20.00 uur. Kaarten a 7,50 [ulden zijn aan de kassa ver- trijgbaar. ring moet worden verschoven. Mr. H.J.'Otte (fractievoorzitter CDA) zegt het geen slechte zaak te vinden, wanneer de bestedingen vanuit de saldireserve nu eens op een rijtje komen te staan vóór de gemeente hoge kosten gaat ma ken aan een Sportfondsenbad. Een standpunt, dat eerder door de socialist Greep naar voren, werd gebracht. De heer Greep: „Eerst moeten we via een prioriteitenlijst de volgorde vaststel len van wat we als gemeente eerst bekostigen. Het is toch idioot, wanneer we eerst bijna zeven miljoen aan een zwembad uitgeven en dan eens kijken hoeveel saldireserve er over is". Het financieren van de kostbare plannen bete kent dat de saldi-reserve de 19 miljoen, die in de wethoudersperiode van drs. A.W.J. Caron is opgebouwd flink aangesproken wordt. Twee miljoen wordt gereserveerd voor voorzie ningen voor de jeugd, onder andere een nieuw onderkomen voor Time-Out. Twee miljoen is bestemd voor sociaal-culturele voorzieningen zoals het Baljuw- en het Jeroenhuis, terwijl eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor uit breiding van sportaccommodaties, waaronder een nieuwe sporthal. Het eerste pand in de Lissese Vree wijk is dichtgetim merd (links). In de nabije toekomst zullen ongetwijfeld nog meerdere vol gen. Tot het mo ment dat de gehe le zuidzijde van deze oude straat kan worden ge sloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. NOORDWIJK De bewoners van de Grashoek zijn slecht te spreken over de rommel in hun nieuwe woonwijk. Velen van hen hebben bij het gekochte pand een tuintje aange legd, maar bij het geringste zuchtje wind ligt de bloemhof vol met plas tic, papier, en dergelijke troep. Een groot deel van de wijk wordt ont sierd door houtafval, stukken ijzer, beton, en andere restanten van de houw, terwijl in het watertje door de wijk een partij hout en vuil drijft, die er niet om liegt. Een aantal bin nenplaatsjes is keurig bestraat, dat wel, maar de hoofdstraten hebben ®eer weg van een maanlandschap dan van een rijbaan in een woonge bied. „Kraters" in het wegdek vor men een levensgevaarlijke situatie voor fietsers en obstakels voor het autoverkeer. De Grashoekers zijn deze toestand beu, dit bleek uit opmerkingen van Rubingh in de commissie van Openbare Wer ken. Hij was naar aanleiding van de klachten zelf in de wijk gaan kijken. „Ik heb nog nooit zo'n troep gezien", zei het raadslid. Hoe lang moeten de bewoners nog in deze rommel zitten? Wat is de planning voor het herstel van de woonstraten?, wilde ftij van wethou der Cees van Duyn weten. Het bouw- verkeer vernielt veel, legde Van Duyn uit. Vandaar dat zolang mogelijk wordt gewacht met de herbestrating van de hoofdring in de wijk, die als woonerf is opgezet. Adjunct-directeur Haman van gemeen tewerken gaf een exposé van de werk zaamheden. De straatmakers zijn be gonnen met de binnenterreintjes, waar van er inmiddels verscheidene gereed zijn gekomen. De bouwstraten komen het laatst aan de beurt. Volgens Haman is de aannemer van de woningbouw moeilijk te bewegen tot het schoonhou den van het terrein. Als gevolg van vertraging in dfe bouw zitten de bewo ners van de Grashoek langer in de rommel dan verwacht werd. Binnen kort is de bouwerij echter klaar en kan met het opknappen van de wijk wor den begonnen. De firma Visser, die het bestratings werk uitvoert, werkt met acht a negen straatmakers in opleiding, onder supervisie van een leermeester. Deze leergroep, waarvan Visser in ons land de promotor is, levert een knap stuk werk, aldus de heer Haman. De wijk is evenwel erg arbeidsintensief. „Alles goed en wel", meende Rubingh, „maar laat de bewoners in ieder geval weten waar ze aan toe zijn, bijvoor beeld door verspreiding van een circu laire. Eh dring er bij de aannemer op aan, dat hij de rotzooi moet opruimen' IN FEITEN DE BESTE !ei^ LEIDERDORP In de Lei- derdorpse Houtkamp is zater dagmiddag 15 juni een geza menlijk optreden van het fol kloristische dansensemble 'Achalay' en het Zigeuneror kest 'Csérdis'. Het evenement wordt georganiseerd door de plaatselijke Volksuniversiteit- JK en O in samenwerking met de gemeente Leiderdorp. De uitvoering die voor publiek gratis toegankelijk is, begint om twee uur en zal tot 16.00 uur voortduren. Bij slecht weer wordt het evenement verplaatst naar de nabijgele gen sporthal 'Op Dreef'. Duinzigt neemt afscheid van mej. W. J. van Noort De R. K. IVO scholengemeenschap „Duinzigt" in Oegstgeest heeft de adjunct-directrice mej. Van Noort gisteren een feestelijk afscheid be reid. Het begon met een eucharistieviering in de Leidse Petruskerk waar werd voorgegaan door de paters Corbey van Van Diederen. De predi katie werd gehouden door pater Raymond. Na afloop van de dienst bracht de jeugd een ovatie. Rond elf uur was iedereen weer in Oegstgeest gearriveerd waar 750 leerlingen, voorafgegaan door een draaiorgel van de heer Van der Putten uit Leiden, door de gemeente trokken met als einddoel een défilé voor mej. Van Noort (foto). Iedere mentorgroep overhan digde de scheidende directrice een schakel van een bijzonder fraaie armband, alsmede een let ter die met andere letters haar naam vormde. Allen kregen daarna een traktatie. Verder was men vrijaf. Gistermiddag volgde een drukbe zochte receptie. De feestelijkheden werden be sloten met een Brabantse koffietafel. Vandaag krijgen de leerlingen een boottocht over de Ka- germeren aangeboden. Auto tegen hefbrug ALPHEN Een 25-jarige Alphenaar is gisteravond met zijn auto tegen de hef brug nabij het verkeersplein Gouwsluis gebotst Hij verloor door nog onbeken de reden op de brug plotseling de macht over het stuur en kwam met zijn auto terecht te gen de linkerzijde van de brug. Zijn passagier, een 21-ja- rige Alphense liep een hersen schudding op. De bestuurder hield aan de botsing een ge scheurde wenkbrauw over. Beiden zijn naar het zieken huis Rijnoord gevoerd. De voorzijde van de auto werd zwaar beschadigd. De brug liep nauwelijks schade op. Naam Adres abonnee van de Leidse Courant Postcode/Plaats Betaalt wordt per maand (automatische afschrijving) j U per kwartaal Stuur mij als dank voor de moeite een zilveren hangertje met het sterrebeeldI Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon- Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel I plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden. De kleine moeite van het aanbrengen van een nieuwe abonnee beloont uw krant u graag met een fraai hangertje van uw eigen sterrebeeld. Weet u al iemand?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7