Woubrugge neemt gas terug Veel belangstelling voor schapenscheerdersfeest GGK houdt boottocht Alpheuse schietvereniging zit te springen om betere accommodatie Onderhandse aanbesteding opnieuw in gemeenteraad Ie- *k ALPHENSE GEMEENTE-SCHAPEN ONDER HETMESINBOSPARK „Arti" vraagt aanpassing subsidie REGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGIN^j WOUBRUGGE Voor vanavond is in Wou brugge een extra raadsvergadering ingelast Het enige onderwerp, dat op de agenda prijkt is de onderhandse aanbesteding van het bouw- rijpmaken van gronden in Hoogmade. In de vo rige raadsvergadering werd dit voorstel van B en W, zij het met grote moeite aangenomen. Nu stelt het college voor het raadsbesluit weer in te trekken. Eigenlijk vond de hele raad het maar niets. De on derhandse aanbesteding - reeds jaren een doorn in het oog van de Woubrugse raadsleden - werd ech ter met veel gemor geaccepteerd, omdat dan half juli met de bouw zou kunnen worden begonnen. Van de V.V.D.-zijde werd herhaaldelijk gevraagd of een andere vorm van aanbesteding de bouw zou vertragen, maar een goed en duidelijk antwoord kwam daar niet op. Dit was er de reden van dat deze fractie tegen stemde. V.V.D.-fractievoorzitter Hans van Woerden ging nog verder. Hij schreef op 2 juni een brief aan het college met een aantal zeer kritische opmerkingen. De fractievoorzitter stelde o.m., dat hem niet de goede gegevens beschikbaar waren gesteld en achtte zich daardoor „in zijn functie als raadslid ernstig belemmerd". Ook stelde hij voor het in mei genomen raadsbesluit ter ver nietiging voor te dragen aan de Kroon. Dit stand punt zou binnen veertien dagen ter kennis worden gebracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land. Dit blijkt gezien het voorstel voor de extra raads vergadering echter niet meer nodig. Na de verga dering van vorige maand is gebleken, dat in juli helemaal niet met de bouw in Hoogmade begonnen kan worden. Het wordt nu wel oktober. Reden voor het college van B en W van Woubrugge om maar uit een ander vaatje te gaan tappen. Een aan tal maatschappijen zal prijsopgave moeten doen op basis van bestek en tekening. En nu maar afwach ten of het meer of minder wordt dan de ruim zes ton, die eerst was uitgetrokken. Samenvattend gesteld worden, dat het raadsvoorstel van mei verschijnselen van een „haastklus" vertoonde, bouwdatum bleek niet zeker en er was onvoldo de rekening gehouden met een eerder raadsbes|j om bedragen boven de vijftigduizend gulden meer onderhands aan te besteden. Kortom brugge krijgt vanavond de gelegenheid om het lemaal nog eens dunnetjes over te doen. Aanv 17.30 uur. De expositie "6000 jaar schaap" J. Bosman ontdoet vaardig een schaap van zijn vacht ALPHEN AAN DEN RIJN Toch wel benauwd om zo'n dikke jas te moeten dragen bij deze zomerse temperaturen. Het werd dan ook hoog tijd om de gemeentelijke schapen van hun last te verlossen. Ja, gemeentelijk want de schapen werden ongeveer tien jaar geleden door een aannemer aan Alphen ge schonken en sindsdien heeft fami lie Schaap zich aardig uitgebreid. Behalve de 17 schapen liepen er gis termiddag bij kinderboerderij "Bospark" 22 lammeren, voorzover ze tenminste behoorlijk in de druk ke schaapskooi geteld konden wor den. Schapenteller en tevens orga nisator van dit grootse schapen scheerdersfeest is de Natuur Educa- tief-medewerker bij de afdeling Groen- en Recreatievoorzieningen van de dienst Openbare Werken" Jaap Breek. Vorig jaar de man met het idee om van het schapensche ren een feest te maken met een edu catieve ondergrond. „Het is nu het tweede jaar dat wij een dergelijk schapenscheerdersfeest or ganiseren. Vorig jaar was het niet zo'n succes doordat het de hele dag regen de. Dit jaar is er echter veel meer be langstelling door het goede weer". Jaap wijst op de vele belangstellenden tijdens de zonnige periode, vooral vrouwen en kinderen die zich rond de 'schaap-arena' hadden opgesteld. „De schapen horen eigenlijk niet thuis op de kinderboerderij Bospark, normaal lopen ze bij de Dijksloot. Een aardig detail is wellicht dat de schapen een nacht moesten vasten voordat ze hier onder het més konden komen. Het is namelijk zo dat als de pens vol is en de schapenscheerder houdt het beest in allerlei standen, er wel eens maag stoornissen bij de schapen kunnen op treden" aldus Jaap. Het 'educatieve' van zijn medewerkersschap uit zich verder in het geven van les-informa- tie aan scholen. „Het is zeer waar schijnlijk dat de meeste kleuter- en basisscholen tijdens de lessen aan dacht zullen bestéden aan het schaap. Wij hebben de scholen speciaal van het schapenscheren op de hoogte ge bracht door middel van een affiche. Deskundige informatie op het gebied van de schaap geeft echter de ten toonstelling "6000 iaar schaap" De expositie "6000 jaar schaap" was gistermiddag eveneens bij de kinder boerderij te zien. De tentoonstelling,, samengesteld door de dames A. de Vreij en A. Tielenius (respectievelijk uit Ter Aar en Boskoop) van de ten toonstellingswerkgroep van het INV, geeft een goed overzicht van de rol, van het schaap door de eeuwen heen. De expositie over het schaap is vol gende week nog te zien in de openba re bibliotheek. Er stonden rondom de kinderboerde rij nog enige andere stands waar werd getoond wat met de wol te doen als het schaap er eenmaal afstand van heeft gedaan. In de stands lieten le-j den van "Expressie 70", een organisa tie die creatieve cursussen geeft, zien hoe te spinnen, te weven, kortom hoe de wol te verwerken. Jaap Breek: „Er staat ook een stand van '25 jaar Openbare Werken', dat hebben we er maar meteen aan vast gekoppeld. Bij de stand kunnen kin deren van zeven tct en met twaalf jaar een prijsvraagformulier halen met vragen over, hoe kan het anders, het schaap. Deze formulieren kunnen tot 18 juni worden ingestuurd; er zijn aardige prijzen aan verbonden". On dertussen lieten de schapen zich ge willig ontdoen van hun vacht door de vaardige handen van de Leiderdorpse schapenscheerder J. Bosman. Een al tijd weer leuk gezicht hoe kaal zo'n schaap kan zijn na een forse scheer- partij. ALKEMADE De commissie „Geestelijk Gehandicapt Kind" (GGK) organiseert zaterdag 28 juni een boottocht voor 65 geestelijk gehandicapten uit Alkemade, in leeftijd variërend van 3 tot 55 jaar. Ook hun ouders of verzorgers gaan tegenover de hervormde kerk van Oude Wetering aan boord. Via het plassengebied voert de tocht naar Avifauna. Om 12 uur wordt aan boord een lunch geserveerd en vervolgens Avifauna bekijken. Tijdens de terugtocht, via een mooi kan men mooie omweg, is er een gratis loterij voor de pupillen. Om ongeveer 16.15 uur denkt men weer in Oude Wetering aan te komen. De GGK is een stichting in oprichting, die met veel enthousias me werkt aan recreatieve bezigheden voor geestelijk gehandi capten in de gemeente Alkemade. Tot nu toe put zij haar finan ciële middelen uit een bingo-avond die op 25 april werd gehou den in het dorpshuis van Rijpwetering, het Hugo van der Poel fonds, de fancy-fair in Roelofarendsveen en een aantal charita tieve instellingen. Bovendien hebben diverse middenstanders in Alkemade een diepe duik in de kassa gedaan. In de toekomst hoopt men tevens op subsidie van de gemeente te kunnen reke nen. Gedurende vakantiespelen 1980 is er ook ruimte gemaakt voor de gehandicapten: zij kunnen op 28 juli van 15.30 tot 16.30 uur zwemmen in zwembad „De Tweesprong" onder verantwoorde begeleiding. Dit is de eerste van een serie van 5 zwemdagen voor de geestelijk gehandicapten. De andere data zijn: 5 juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli, van 9.00 tot 10.00 uur. LANGERAAR De Lange- raarse muziekvereniging „Arti et Religioni" wil bin nen afzienbare tijd bij de ge meente Ter Aar aankloppen voor een aanpassing van de gemeentelijke subsidie. Een en ander is een voortvloeisel uit het feit dat de nieuwe penningmeester begonnen is met een geheel nieuwe opzet van de financiën van de grootste vereniging in Lan- geraar. De opzet van een nieuwe ad ministratie gaat veel tijd ver gen, waarbij de bezittingen van „Arti" duidelijk gemaakt kunnen worden en een over zichtelijke kiik verkregen wordt op de gelden. De laatste tijd heeft het bestuur van de muziekvereniging wat zorgen gekregen, die voortkomen uit ontwikkelingen die men niet geheel in eigen hand heeft. In het kader hiervan kunnen genoemd worden de verhoging van de instructiekosten voor de majorettes, de hogere huur van „De Schakel" en de ver hoogde koffiepriis ten opzichte van het Dorpshuis. Ook de leerlingenopleiding via de heer Stellaard wegens de ver wikkelingen rondom de Streekmuziekschool vragen extra uitgaven. Na de opsom ming van het cijfermateriaal gaan de Langeraarse muzikan ten een beroep doen op het ge meentebestuur voor de ver langde aanpassing. ALPHEN AAN DEN RIJN „Aan een schot uit een pis tool of geweer gaat een niet geringe training vooraf. Theo rie, practische techniek, ademhalingstechniek. Hoe moet men richten om een zo zuiver mogelijk resultaat te berei ken? Hoe schiet mem het best uit een liggende situatie? Of vanuit een staande of knielende houding? Een flinke portie kennis waaraan men zeker moet voldoen, wil men beslagen ten ijs komen op de schietbaan. Aan het woord is de Alphe- 'naar Gerrit Spek (32), secreta ris/schutter van de schietvere niging „Alphen". De heer Spek is, in het dagelijks leven eigenaar van een schildersbe drijf. Schieten, een sport voor zeer serieuze liefhebbers die gericht zijn op individuele sportprestaties. Hoeveel men sen herbergt een stad als Alp hen nu die zichzelf ten doe) hebben gesteld om een kogel precies middenin de roos te schieten? Accommodatie Een vraag waarmee direct de problematiek van schietsport vereniging Alphen is aange sneden. De vereniging -die op gericht is in 1974 heeft 20 le den. Niet al teveel dus. Mis schien weinig belangstelling dan? Gerrit Spek: „Niets is minder waar. Maar al te vaak kloppen geïnteresseerden bij ons aan. Veelal echter levert de ervaring dat de ideeën rond de schietsport direct naar het rijk der fabelen kunnen wor den doorverwezen. Sommigen menen een zelfde situatie te- meesten haken dan ook na twee of drie avonden al weer af als blijkt dat de resultaten tegenvallen. Men denkt dat het schieten een zaak is die men na één oefenavond wel onder de knie heeft en vergeet dat de benodigde inspanning (en instelling) veelal zwaarde re eisen stelt aan het doorzet tingsvermogen dan menig an dere sport. De moeilijkheids graad om de kogel precies in de roos te brengen - in staande positie - met een redelijk zwaar geweer, is een factor waarop de meesten'niet gere kend hebben. Het concentra-. tievermogen is een factor die de meesten niet kunnen op brengen. Resultaat: men keert teleurge steld huiswaarts en stort zich maar weer op een veilige teamsport waarbij de directe individuele resultaten in het eerste stadium van minder be lang zijn. Spek betreurt dat enerzijds. Graag zou hij ziin fa voriete sport in bredere kring beoefend zien. Anderziids komt het voor wat betreft Alp- hen goed uit. Gebrek aan ac commodatie is hier de oorzaak. Wekelijks wordt geoefend in het clubhuis aan de Jan van Nieuwenhuizenstraat I. Het clubhuis is echter niet bere kend op de schietsport alléén en als gevolg hiervan moet elke wekelijkse sportavond de installaties worden op gebouwd. Deze bestaan uit au tomatische kaarttransporteurs zodat na elke serie schoten niet steeds naar de plaats be hoeft te worden gelopen waar de schietkaart zich bevindt. Een noodzaak ook al vanwege het veiligheidsaspect. Op de oefenavond worden op deze wijze zes schietbanen ge creëerd. Net voldoende om de twintig enthousiaste leden - in de leeftijden van 20 tot 35 iaar - bezig te laten zijn met hun sport. Samenvattend, de huidige ac commodatie biedt weinig meer ruimte dan voor deze twintig man. Een treurige zaak die men meer dan eens heeft aan gekaart bij gemeentelijke in stanties. Lang zoekt men al naar vervangende ruimte waardoor men meer mensen in staat kan stellen deze sport te beoefenen. Mensen die dus niet mogen rekenen op een simpele opgave, maar echte schutters die werk maken van hun taak. Gerrit Spek: „Ik be oefen deze sport al tien jaar. Nog steeds maak ik fouten. Een haaraf wijking bij het overhalen van de trekker ver oorzaakt centimeters afwijking op de schietkaart: een mislukt schot derhalve". Nog steeds wordt er gewerkt aan training. Spek zelf volgde een training voor instructeur en met tien De Alphense schietvereniging oefent andere leden van de vereni ging volgde hij onlangs een cursus waarbij instructie werd gegeven door een instructeur van de Koninklijke Neder landse Schutters Associatie. KNSA Ook de Alphense Schietvere niging is aangesloten bij de KNSA, de officiële bond voor beoefenaars van de schiet sport, zowel voor luchtschieten als de vuurwapenschutters. Wedstrijd schieten is alleen mogelijk als de vereniging bij dit overkoepelend orgaan (met 20.000 leden) is aangesloten. Elke KNS A-schutter wordt in het bezit gesteld van een schietpaspoort waarin de re sultaten worden bijgehouden. Deze resultaten stellen de KNSA in staat om de schutter in te delen in een bepaalde klasse. Hierbij bestaan vijf mo gelijkheden: de hoofdklasse en de A, B, C, of D -klasse. Bij wedstrijden worden dan uit elke klasse viermans formaties samengesteld die uitkomen te gen gelijke formaties van an dere verenigingen. Jagen De schietsport staat bekend als een dure sport die slechts voof weinigen is weggelegd. Hoe zit het met de kosten? Gerrit: „Ook dit is één van de sprook jes. Het schieten komt all-in (contributie, schietkaarten, ko geltjes) neer op circa f 300,- per jaar. Daarbij komt aan na tuurlijk nog wel de aanschaf van het pistool of geweer. Dit varieert tussen de 800,- en 1.300,-. Het schieten met vuurwapens is iets' duurder. Echter niet zodanig dat een ie der dit niet zou kunnen beta len. Gaat men verder met het schieten van kleiduiven, komt men op weer hogere kosten. Wil elke schutter op den duur niet gaan jagen? Gerrit ont kent dit in alle toonaarden- „De jacht is geheel anders. Wij schieten op nauwkeurigheid. De jager op bewegende doelen. Hiervoor voelen wij zeer be slist niets. Aan de jacht zal ik nooit meedoen". Gerrit Spek hoopt op een fikse toename van het aantal leden. Mogeliik kan dit leiden tot de beschik king over een betere accom modatie. Een accommodatie waarin ook vrouwelijke schut ters zich thuisvoelen. Tot op heden lieten vrouwen het af weten als gevolg van de ge brekkige oefenplaats. Geïnteresseerden kunnen con tact opnemen met Gu«it Spek, tel. nr. 01720-75985. ROBERT J. BLOM Woubrugge isoleert gemeente woningen WOUBRUGGE Deze bede meente bereidt zich voor op ger isolatie van gemeentewon kor gen. Op een voorlichtin (op avond in het Oude Raedth dolk deed men een en ander uit]) doeken. Een verhoging van de hiAjestz prijs zal de onkosten moe par dekken. De verhoging «-oe draagt voor tussenwonin ipos 14,50 en voor hoekwonin Rem 18,-. Deze huurverhoging 10 o er door de verminderde sto islar kosten zeker uitkomen, ali mo: direkteur Gemeentewerl kom De Feij. Vooral ook, omdat J de toekomst de gasprijzen ker stijgen. De bewerking de huizen bestaat hieruit, de muren worden schuimd. Ook zullen dubl ramen worden geplaaü alles mee zit, zal het al dit jaar nog worden uitjin d voerd. Hier 182.1 bijn. topse Hazerswoudse markt naar Ambachtsplein HAZERSWOCDE Het niet uitgesloten dat de vi J'; dagse weekmarkt te Haxe(_ woude-dorp verhuist van I Raadhuisplein naar het bachtsplein. Op dinsdag 17 juni wordt commissie algemene zaken j financiën, die dan in openbi vergadering vanaf 20.00 t vergadert in het gemeen! huis, om advies gevraagd 1 behandeling van de gemeentd begrotingen aan het einde var dit jaar komt ook ter sptaün De manier van her-taxatie vai de onroerendgoedbelastingj eveneens onderwerp van sprek. Donderdag 19 juni, om 20] uur, begint de bijeenkomst de commissie planologie ruimtelijke ordening. Behi deld wordt onder meer het ij roepschrift van de BV meer, waaraan een vergi ning om een huis te bouvJ aan de Loeteweg is geweiga Jaarmarkt Hazerswoude HAZERSWOUDE De ife zerswoudse jaarmarkt worden gehouden op 28, 2 30 augustus. Het festijn wofc)T op 27 augustus „ingeluid" i r een wielerronde. Vfc Tijdens de driedaagse mat U die weer wordt gehouden de Dorpsstraat en op het A bachts- en Raadhuisplein, v zorgt de internationaal v DEI maarde showband „Wilh ite mus" uit Sliedrecht een opti sde< den. Een zeepkistenrace, e eer! demonstratie door parachut uui ten en een vuurwerk mak hel onder veel meer deel uit v i het programmapakket, dat &orl organisatoren op het oog he ben. Uiteraard is er evenj voorgaande jaren weer aantal attracties op de kermll Speeltuinen Lis houden zeskamj>tj LISSE De gezamenlijk ltuinen van Lisse I" zaterdag 14 juni een kamp op het speelterre van de vereniging Marij aan de Crocussenstraat De kinderen van de verei |am gingen Marijke, De Bijenkc s(ej en Kindervreugd zullen trac ,t ten om de Van Duivenvoc^ den-wisselbeker te verover r"" De Bijenkorf is thans houc van de bokaal. De wedstrijd beginnen om tien uur. ,jpe ife Werkbezoek aan sierteeltcentrum HAZERSWOUDE/BOS- KOOP Ir W. van Soest, recteur van de directie A ker bouw en Tuinbouw bJ het ministerie van Lal 'nr' bouw en Visserij brengt j"3 juni een bezoek aan bet sl Vi teeltgebied Boskoop-Haat ,rsA woude v/n De heer Van Soest wordt o °aa vangen in de Hazerswoui u,ni Landvliethal. Om elf uur Iuf gint een rondrit door Bosko en Hazerswoude. Het werkl °P zoek wordt om vier uur in ten Landvliethal weer besloten LEIMUIDEN SV Kickfe" terdag wandeltochten over ne' afstanden 5, 10, 15 en 25 ki u meter. De start is vanaf kantine aan de Beukenl* Er kan gestart worden tus 10.00 en 13.00 uur. De In schrijfkosten bedragen i 6 rijksdaalder voor kindren j en met 14 jaar en drie vijftig voor ouderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4