Gemeente wil rijksgebouw aan Papengracht vorderen jKans op voetgangers tunnels bij spoorweg overgang Morsweg Garage in Doelenplan moet parkeerproblemen Academiewijk oplossen Garagebedrijf moet wijken voor woningbouw EENRICHTINGSVERKEER OP NOORDEINDE leegstand 1eeft lang "Genoeg 2 MONUMENTALE KARAKTER GARENMARKT °ïWDRDT HERSTELD Slotavond Vrijetijdscentrum Het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 sluit het seizoen op vrijdag 13 juni af met een swingend slotfeest. Er treden twee popgroepen op. Allereerst een naamloze groep die bestaat uit de oude kern van de on langs opgeheven groep Trail met Ard Bausch, Chris Koenen, Wim Hakkert aangevuld met Jan Pardon en Paul Vilvoye. Verder brengt de Leidse formatie Munk een optreden met snelle swingende new wave, zeer ge schikt om op te dansen. Munk bestaat uit Wim Entzin- ger op drums, Els Veenis op piano, René Entzinger op gitaar en Luc van Leeuwen met bas en zang. De zaal gaat om 21.00 uur open. Entree f3,50, LVC-leden fl,50. Instuif in L VC Ter afsluiting van het volksdansseizoen wordt zaterdag 14 juni weer een daverende instuif gehouden in het Leids Vrijetijdscentrum. Aanvang 20.00 uur. Er worden oude. maar ook nieuwe dansen uitgevoerd die in het afgelopen seizoen door gastinstructeurs in het L VC aan de cursisten werden geleerd. Muzikale medewerking wordt verleend door Conjuncto Yaravi, die zuidamerikaanse. maar ook zelf gecomponeerde volksmuziek, ten gehore zal brengen. Horrorfilms in Kijkhuis In het Kijkhuis aan de Vrouwenkerkkoorsteeg 17 in Leiden worden nog twee horrorfilms gedraaid. Maan dag 16 juni draait er een Draculafilm met Peter Cus- hing en Christopher Lee en op donderdag 19 juni wordt er een griezelfilm vertoond waarin reuzenspin nen op een onsympatieke manier in aktie komen. Aan vang om 20.00 en 22.15 uur. Fassbinder 'In Einem Jahr mit 13 Monden' is één van de laatste films van de Duitse regiseur Rainer Werner Fassbinder. Deze film wordt vrijdag 20 juni in het Kijkhuis aan de Vrou- wenkerkoorstraat 17 gedraaid en gaat over de lotgevallen van een man die zich in een vrouw heeft laten veranderen. Aanvang 20.00 en 23.00 uur. Fellini-films in LVC De film 'El Cheico Bianco' uit 1952 van de Italiaanse regiseur Fellini draait vrijdag 13 juni in het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum. Aanvang 21.00 uur. De film is een satire op het Italiaanse kleinburgerdom. De film wordt Engels ondertiteld. Om 23.00 uur wordt de bekende film 'La Dolce Vita' uit 1959 van Fellini ge draaid. Marcello Mastroianni speelt hierin een uit de provincie afkomstige, eerzuchtige jongeman die het als society-journalist in Rome helemaal gemaakt heeft en net zoveel van het 'Zoete Leven' geniet, als de mensen die hij in zijn roddelkolommen beschrijft. De toe gangsprijs bedraagt voor leden 3 gulden en voor niet- leden 4 gulden per film. Raadsherenbuurt De buurtvereniging 'Raadsherenbuurt' organiseert zondag 15 juni een optreden van de slagwerkgroep Fred Cohen en het straattheater Gajes in het openluchttheater van de Leidse Hout. Aanvang: twee uur. De toegang is gratis. TADLEIDSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGINA 3 rEDUURD bomen niet kan verhinderen. „Wij zijn het er niet mee eens, maar de Nederlandse Spoorwe gen kunnen er via de minister voor zorgen dat de automatische beveiliging er toch komt. Wij zullen alvast de mogelijkheden voor voetgan gerstunnels bekijken voor het geval dat inder daad gebeurt", aldus de wethouder. Eén van de verkeersambtenaren had weinig vertrouwen in een oplossing met tunnels. „Een tunnel heeft alleen zin als de mensen worden gedwongen er gebruik van te maken. Die tun nel zal waarschijnlijk alleen door middel van trapjes via een kleine omweg bereikbaar zijn. Ik verwacht dat die kinderen toch weer de kortste weg zullen kiezen en over de spoorbo men zullen blijven klimmen", aldus de ambte naar. Het CDA-raadslid mevrouw Van Dee deed nog de suggestie om maar gelijk voor al het verkeer een ondertunneling te maken. Wethouder Waal voorzag veel problemen bij een dergelijke verkeerstunnel. A iitrt ontdaan van goederen ter xXLl Ivf waarde van 1900 gulden. LEIDEN Eén van de gebieden die de gemeente Leiden op wil knappen met financiële steun van de overheid (zoge naamde Interim Saldoregeling) is de Academiewijk. Het gebied, voorname lijk gelegen 'aan de buitenkant' van het Rapenburg, is stedebouwkundig nog vrijwel ongeschonden. De door de projectgroep ontworpen plannen rich ten zich dan ook voornamelijk op het nog meer versterken van de woonfunc tie in de wijk (bouw van een daklozen- centrum en verschillende woningen- wetwoningen) en het aanpassen van de verkeersroutes. Met name het door gaand verkeer op het Noordeinde is een constante bron van zorg voor ge meente en omwonenden. Herstel van de vele, monumentale, bruggen en ver nieuwing van riolering en walmuren is een gebruikelijk onderdeel van de ver beteringsplannen van de gemeente. De verkeersproblematiek staat centraal in de verbeteringsplannen. De Academie wijk kan met zijn vele smalle straatjes en steegjes nauwelijks meer voldoen aan de hedendaagse eisen. Bovendien wordt de wijk geteisterd door parkeeroverlast en denkt men over een enkele jaren een te kort aan 225 parkeerplaatsen te hebben. Noordeinde Voor dit probleem denkt men een oplos sing te hebben gevonden in de parkeerga rage van het toekomstige Doelen/Witte Singelplan. De bewoners van de Acade miewijk zouden de mogelijkheid moeten krijgen om hier 's nachts hun auto te stal len. Teneinde ook voetgangers en fietsers aan hun trekken te laten komen wil men de straten in het plan, uitgezonderd het Noordeinde, Kort Rapenburg en Kaiser straat, een erf functie te geven orn zo de overheersende rol van het gemotoriseerd verkeer tot een aanvaardbaar peil terug te dringen. Het belangrijkste verkeersknelpunt blijft wel het Noordeinde. Omwonenden zijn unaniem van mening dat het Noordeinde éénrichtingsverkeer 'de stad in' moet wor den. Voor het verkeer 'de stad uit' zijn de meningen iets minder gelijk gestemd. Enerzijds wordt noodgedwongen gekozen voor een route over het Galgewater, an der bewoners kiezen voor de uitgaande route via de Morsstraat. In het verbete ringsplan wordt een keuze achterwege ge laten. Afhenkelijk van de gekozen oplos sing is de toekomst van het Marinecom plex aan het Noordeinde. De gemeente wil in ieder geval het hoofdgebouw laten staan en de na sloop vrijgekomen overige gronden een openbaar groen bestemming geven. De bewoners zijn het met de ge meente eens dat het hoofdgebouw behou den moet blijven maar willen, afhankelijk van de keuze of het 'stad-uit' verkeer wel of niet over het Galgewater geleid zal worden, sociale woningbouw op het ter rein of de overige gebouwen laten staan. Om de wijk een betere verbinding met de binnenstad te geven wordt voorgesteld een aantal voetgangersbruggetjes over het Rapenburg aan te leggen. Dit plan stuit echter op grote bezwaren bij de bewoners die de bruggetjes 'ontsierend voor het stadsbeeld' vinden. Wat betreft het fiet- sersverkeer van het Leidse Centrum naar het toekomstige Doelenterrein wordt voorgesteld aan de uiteinden van de Groenhazengracht een bruggetje over het Rapenburg en over de Witte Singel aan te leggen. Daklozencentrum Voorgetsled wordt stelt zich voor het fa briekspand aan de Rembrandtstraat 12 tot en met 16 af te breken en hier een daklo zencentrum voor in de plaats te zetten. In verband met de vloeroppervlakte zal een gebouw van drie woonlagen noodzakelijk zijn. Op het binnenterrein achter het cen trum zullen 10 woningwetwoningen ver rijzen. 6 eensgezinswoningen en 6 woon eenheden voor tweepersoonshuishoudens worden gebouwd op het binnenterrein van het huidige Medisch Archief aan de Varkenmarkt. De toekomst van het ter rein achter de AMRO-bank aan het Ra penburg blijft vooralsnog onzeker. In het bestemmingsplan zal nader worden vast- gelgd of het gebied een groenfunctie krijgt ofdat er woningen gebouwd gaan worden De bouw van een aantal wooneenheden op 'het gat van de Kaiserstraat' heeft al eerder veel stof doen opwaaien. Het ter rein is eigendom van de Stichting Studen tenhuisvesting die haar bouwvergunning voor verschillende eenheden door de Raad van State geschorst zag. Toekomsti ge parkeerproblemen vormden één van de bezwaren van de omwonenden tegen het plan. Het voorstel is de gronden te ko pen om ze vervolgens in erfpacht uit te geven voor de bouw van 50 tweekamer woningen voor studenten en/of werkende jongeren. Over het aantal woningen bse- taat echter nog een meningsverschil tus sen de omwonenden en de Stichting Stu denten Huisvesting. De Stichting denkt aan 60 eenheden, de omwonenden kiezen voor 38 eenheden. Volgens de plannen mag het gebouw niet meer dan drie bouw lagen omvatten. Een oplossing voor de parkeerproblemen-blijft moeilijk. Eén van de alternatieven die voorgesteld worden is de bouw van een parkeergelegenheid on der het gebouw. 'Verder zullen maatrege len als parkeerpasjes nodig ziin om tot meer structurele oplossingen te komen' al dus het verbeteringsplan. et eerste pand dat de gemeente Leiden vordert: Pa- engracht 32. LEIDEN De gemeente Leiden is met de Rijksgebouwendienst in de clinch geraakt over de bestemming van het pand Papengracht 30, waar tot medio 1971 een deel van de Leidse Courant in was gevestigd. Het pand werd in 1974 aangekocht door het Rijk met de be doeling hier een dépendance van het Rijksmuseum van Oudheden in te rich ten. Die plannen zijn tot nog toe niet verwezenlijkt. Nummer 30 staat al ja renlang leeg. De gemeentelijke vorde ringscommissie vindt dat deze leeg stand nu lang genoeg heeft geduurd. Men wil een gedeelte van het pand zijn oorspronkelijke woonbestemming te ruggeven. Daartoe heeft de gemeente de middelen: vorderen. De voormalige drukkerij zou hiermee het eerste pand in de stad zijn, dat op deze wijze in be zit van de gemeente komt. „Lang en ongelukkig", zo noemde de voorzitster van de gemeentelijke vorde ringscommissie, mevrouw M.A.F.C.J. Ko ning, gisteren de voorgeschiedenis van het in 1974 door het Rijk aangekochte ge bouw. „Lang", omdat het pand nu al ne gen jaar achtereen nagenoeg onbenut leegstaat en „ongelukkig", omdat de tand des tijd, geholpen door een recentelijk uit gevoerde sloop van de vloeren en trappen, de kwaliteit van het gebouw nu niet be paald goed heeft gedaan. De sloopwerk zaamheden zouden in opdracht van de Rijksgebouwendienst twee dagen voor 30 april uitgevoerd zijn, uit vrees voor de toen aangekondigde landelijke kraakacti- viteiten. Voor de sloop was echter door het Rijk geen vergunning aangevraagd bij de gemeente. Dit, terwijl de Rijksoverheid inmiddels op de hoogte was gesteld van de vorderingsplannen van de gemeente. Een inmiddels gestarte procedure, die op dat moment niet gefrustreerd diende te wor den door het op eigen houtje „onklaar" maken van het oude bedrijfspand, inclu sief woonaccomodatie. Mevrouw Koning vond dan ook, dat men van de zijde van het Rijk buiten zijn boekje was gegaan. De kersverse voorzitster van de vorderings commissie had overigens nog wel meer punten van kritiek op de beheerders van 's Rijks domeinen. Mevrouw Koning vroeg zich ondermeer af, wat nu toch de reden van de Rijksge bouwendienst kon zijn om een dergelijk monumentaal gebouw jarenlang te laten verkommeren, zonder dat ook maar ie mand er iets aan heeft. Het antwoord van een vertegenwoordiger van deze dienst luidde: „Het wachten was voor ons op een definitief bouwplan vanuit Den Haag. De kwestie moest ook financieel rondge maakt worden. Een zoiets duurt nog wel eens lang, zoals u weet." Intussen doet het gebouw dienst als opslagruimte voor het museum; de stenen van het Egyptische Taffeh-tempeltje hebben er ondermeer lange tijd in opgeslagen gelegen. N ieu wbouwplannen 's Rijks plannen blijken uiteindelijk de sloop van het gehele oude L.C.-complex te betreffen, met de bedoeling er een nieuw filiaal voor het Rijksmuseum van Oudhe den in onder te brengen. De gevel van het pand zou weliswaar onaangetast blijven, maar de achterkant zou ruimbaan moeten maken voor nieuwbouw. Het handhaven van de oorspronkelijke woonbestemming is in dit bouwplan overigens niet opgeno men. De vraag is nu of de totale sloop van het gebouw wel echt noodzakelijk is. Is reno vatie niet mogelijk, of een grondige op knapbeurt, zodat Leidse woningzoeken den er voorlopig hun voordeel mee kun nen doen? Aldus de vorderingscommissie. Van de kant van Bouw- en Woningtoe zicht werd gisteren tijdens de openbare vergadering in ieder geval sterk betwij-1 feld of nieuwbouw inderdaad het enige redmiddel voor de Rijksgebouwendienst zou moeten zijn. Men stelde dat het ge bouw wel degelijk voor renovatie in aan merking komt. Zeker als het erom gaat het pand langere tijd bewoonbaar te ma ken. Een vluchtige opknapbeurt zag men daarom niet zo zitten. Het zou erg veel geld kosten en weinig uithalen, met name omdat binnen de kortste keren allerlei verborgen gebreken aan het licht zouden treden. Van noodzakelijk slopen kon vol gens de deskundigen van Bouw- en Wo ningtoezicht hoe dan ook geen sprake zijn, hoewel men het gebouw als een „naar" en „onpraktisch" pand afschilderde. Met genoemde constateringen wil de vor deringscommissie nu verder op weg gaan. Het zit er zeker in, dat de gemeente op dracht zal geven Papengracht 30 te vorde ren. Althans, dat gedeelte wat een woon bestemming heeft. De Rijksgebouwen dienst kan de nieuwbouw dan wel op zijn buik schrijven. In ieder geval naar ver wachting voor heel lange tijd. Ook draait Den Haag voor de kosten op die het her stel van de woonfunctie met zich mee brengt. De gemeente gaat bekijken of is de spoorwegovergangen en Haagweg te voorzien van voet als de Nederlandse Spoor- blijven vasthouden aan de aanleg automatische halve overwegbomen al- worden de spoorbomen bij deze nog met de hand bediend, weinig voor de automatische spoorbomen omdat deze geen garantie zijn voor een veilige oversteek.*' Met jeugdige en voetgangers hebben wel eens neiging om de bomen te ontwijken als het *hten hen te lang duurt. Het wijkcomité drong gisteren tijdens de Verkeers- ook nog eens aan op een beter bevei- 1 oversteek of handhaving van de bestaan- (tuatie namens de ouders van de kinderen, louder Waal sloot de mogelijkheid niet uit Ie gemeente de komst van de automatische Willem Willemsen en Petra Hoogeveen, verontruste ouders bij de nu nog veilig geach te spoorwegovergang aan de Morsweg. leeggeroofd LEIDEN Dieven hebben de afgelopen nacht een ge parkeerde auto aan de Cru- qiuslaan opengebroken en Zij verschaften zich toegang door de linkerachterruit uit het rubber te lichten. Er wer den onder meer een autoradio- cassetterecorder, een leren jas je en een viskoffer uit de auto gehaald. ?lii 'et 'Qat' van de Kaiserstraat. LEIDEN Om het monumentale ka- Ij11 'akter rondom de Garenmarkt te her- 'tellen is het noodzakelijk dat het al- vi laar gevestigde garagebedrijf wordt ijl 'erplaatst. Dit is één van de conclusies 111 Jut het verbeteringsplan Levendaal- 1 West. Voorgesteld wordt de vrijgeko men ruimte te bestemmen voor de bouw van woningen en tuinen voor de eb reeds bestaande woningen. Andere be langrijke voorstellen in het rapport awijn een reconstructie van het kruis te Punt Jan Van Houtkade-Korevaar- ïwtraat en de bouw van een parkeergara ge op de hoek van bet LevendaaL 1 Öe expansie van het aan de Garenmarkt t- vestigde garagebedrijf heeft zijn sporen nagelaten' aldus het verbeteringsplan: 'Verplaatsing van het bedrijf is dus nood zakelijk'. Op de plaats van de Fiat-dealer aan de Garenmarkt is plaats voor 5 wo ningwetwoningen en een groengebied. Het gat aan de Korevaarstraat zal gedicht kunnen worden met woningen en/of kan toren. Hierbij dient volgens de gemeente wel voorkomen te worden dat zich op de begane grond supermarkten of cash en carry bedrijven vestigen, want dit zou fa taal kunnen zijn voor het winkelbestand aan de Doezastraat en de Korevaarstraat. Het gebouw van de huidige Haanstra- kleuterschool aan het Rapenburg komt binnen niet al te lange tijd leeg. Voorge steld wordt het gebouw geschikt te maken voor één en tweepersoonshuishoudens. De vooral voor voetgangers gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt Kore- vaarstraat/Jan Van Houikade/Oranje- boomstraat wordt verbeterd. De Oranje- boomstraat krijgt tweerichtingsverkeer en de rijrichting van de Jan Van Houtkade wordt omgedraaid. Wanneer dan het tweede kruispunt van verkeerslichten wordt voorzien zullen de gevaren voor de voetgangers aanzienlijk verminderen. De Korevaarstraat blijft alleen toegankelijk voor het openbaar vervoer. Voor de ove rige straten in het gebied zal bekeken worden of een erffunctie mogelijk is. Dit zal, tezamen met het nieuwbouwplan Vliet/Molensteeg en de aanleg van een speelplek op het ruime Consecientieplein, de speel-groen gelegenheden in de wijk moeten verboten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3